Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu

Filmové zpra­co­vá­ní pro­slu­lé fan­ta­sy tri­lo­gie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb prv­ní sku­teč­ně vyni­ka­jí­cí pře­ve­de­ní fan­ta­sy svě­ta na fil­mo­vá plát­na.


Pán Prstenů

Společenstvo Prstenu

  Filmové zpra­co­vá­ní pro­slu­lé fan­ta­sy tri­lo­gie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb prv­ní sku­teč­ně vyni­ka­jí­cí pře­ve­de­ní fan­ta­sy svě­ta na fil­mo­vá plát­na.

Jestliže pochá­zí­te z této pla­ne­ty nebo na ní ale­spoň krát­ko­do­bě pře­bý­vá­te, tak vám nemoh­lo unik­nout, že se natá­čí film Pán Prstenů. Respektive sou­běž­ně se natá­čí tři fil­mo­vá díla, tím pádem jsou už hoto­va všech­na pokra­čo­vá­ní, ale jejich pre­mi­ér se dočká­me vždy za rok od uve­de­ní před­cho­zí­ho dílu. Je to pocho­pi­tel­ný krok, kniž­ní tri­lo­gie je totiž veli­ce roz­sáh­lá a tak je nemož­ná vměst­nat vše do jed­no­ho fil­mu (Společenstvo Prstenu samo o sobě trvá sko­ro tři hodi­ny, ale to v žád­ném pří­pa­dě nezna­me­ná, že se bude­te nudit. Film je dyna­mic­ký a str­hu­jí­cí a vůbec mi nepři­šlo, že je tak dlou­hý). J. R. R. Tolkien je beze­spo­ru nej­zná­měj­ším auto­rem fan­ta­sy všech dob (a já se tu veřej­ně při­zná­vám, že i když mám fan­ta­sy rád, tak jsem od něj nic neče­tl. Není to pro­to, že by se mi jeho kni­hy nelí­bi­ly, ale dostal jsem Pána Prstenů ve ško­le jako povin­nou čet­bu a tím pádem už moh­la být kni­ha sebe­lep­ší a stej­ně by mě neza­u­ja­la. Z nepo­cho­pi­tel­né­ho aktu rebel­ství jsem pros­tě a jed­no­du­še tri­lo­gie neče­tl a teď toho litu­ji). Pána Prstenů a Hobita se pro­da­lo něko­lik mili­ó­nů kusů a tato díla se sta­la nejčte­něj­ší­mi fan­ta­sy poči­ny vůbec. Samozřejmě, že vyvstá­vá na mys­li otáz­ka, zda je mož­no si film vychut­nat i bez toho, že bys­te si pře­čet­li kníž­ku. Myslím, že dá, ale něco mi říká, že záži­tek z Pána Prstenů Společenstva Prstenu se zná­so­bí, pokud si knihu(y) ješ­tě před jeho shléd­nu­tím pře­čte­te. Ale i bez toho se jed­ná o napros­to str­hu­jí­cí fan­ta­sy dob­ro­druž­ství, kte­rá se dosud dala pro­žít jen v naší mys­li při čte­ní knih. Určitě si vyba­vu­je­te situ­a­ci, kdy sedí­te nad kni­hou, hltá­te kaž­dé slo­vo a napros­to se děsí­te oka­mži­ku, kdy oto­čí­te na posled­ní strán­ku a z hrů­zou si uvě­do­mí­te, že jste dočet­li…. Já osob­ně mám fan­ta­sy lite­ra­tu­ru moc rád. Speciálně pak onu kla­sic­kou, kte­rou přes­ně Pán Prstenů je. Boj dob­ra pro­ti zla. Kdy zlo je repre­zen­to­vá­no tem­nou bytos­tí a dob­ro zná­zor­ňu­je sku­pi­na dob­ro­dru­hů. Ať si kdo chce, co chce říká, to je ta nej­lep­ší dějo­vá linie pro fan­ta­sy. Nic jiné­ho nemá tu správ­nou atmo­sfé­ru, kte­rá je pro fan­ta­sy tak důle­ži­tá. Ale než se tu roz­ply­nu bla­hem, tak rych­le k fil­mu.

  Podle vše­ho je film poměr­ně věr­nou kopií kniž­ní před­lo­hy (samo­zřej­mě až na něko­lik detai­lů) a doko­na­le se mu daří pře­vá­dět svět z kni­hy na fil­mo­vé plát­no. Vše je tak jak má být. Temný pán je sku­teč­ně ztě­les­ně­ním zla, jeho skře­tí armá­da je odpor­ná (oprav­du musím vyzdvih­nout mas­ky), kouz­la jsou všu­dypří­tom­ná, svět je roz­ma­ni­tý. Ale na čem hlav­ně sto­jí fan­ta­sy? Samozřejmě, že na vykres­le­ní hlav­ních hrdi­nů. A to se sku­teč­ně poved­lo na výbor­nou. Hlavní cha­rak­te­ry jsou doko­na­le pro­pra­co­vá­ny a per­fekt­ně zahrá­ny. Je to sko­ro až nemož­ná, ale mé před­sta­vy o posta­vách vystu­pu­jí­cích ve fan­ta­sy byly zhmot­ně­ny na plát­ně. Čtveřice hobi­tů (půl­čí­ků) vede­ná Frodem Pytlíkem je tako­vá jak bys­te si hobi­ty před­sta­vo­va­li, malí, ale hou­žev­na­tí a roz­to­mi­lí. Elfové jsou moud­ří, roz­váž­ní, ušlech­ti­lí a mystic­ky krás­ní (to dvoj­ná­sob pla­tí pro prin­cez­nu Arwen a lučišt­ní­ka Legolase). Hraničáři jsou odváž­ní, bojov­ní, hrdí a sil­ní. Trpaslíci zase tvr­do­hla­vý a nezdol­ný. Čaroděj půso­bí vše­vě­dou­cím a upřím­ným dojmem, ale občas z něj jde strach. Nedá se to více méně popsat slo­vy. Jak jsem řekl, jde o doko­na­lé pře­ve­de­ní cha­rak­te­rů z fan­ta­sy knih na fil­mo­vá plát­na.

Nerad bych vám popi­so­val pří­běh pří­liš detail­ně. Stačí říci, že jde o věč­ný boj dob­ra a zla. Devět hrdi­nů se vydá­vá spl­nit poslá­ní, kte­ré roz­hod­ne o osu­du mno­ha bytos­tí, ale v ces­tě jim sto­jí nesmír­né zlo. Jistě, typic­ký pří­běh pro fan­ta­sy, jen­že tak je to správ­né. Je nám dáno, to co máme rádi a to v míře vrcho­va­té.

Než jsem film viděl, tak jsem se doce­la obá­val, co mohu čekat. Popravdě vzpo­mí­ná­te si na něja­ké dob­ře odve­de­né fil­mo­vé fan­ta­sy? Tak si to pro­jde­me, není to dlou­hý seznam. Barbar Conan – pěk­ná odde­cho­vá akč­ní podí­va­ná, ale čis­to­krev­ná fan­ta­sy? V žád­ném pří­pa­dě. Barbar Ničitel? Naopak pří­liš moc pohád­ko­vé, vše­ho moc ško­dí. Rudá Sonja? To samé, co Barbar Conan, jen hlav­ní hrdi­na není muž, ale žena. Dračí srd­ce? Dobrý film, to roz­hod­ně, ale obraz vtip­né­ho mlu­ví­cí­ho draka není to pra­vé oře­cho­vé (pro pokra­čo­vá­ní pla­tí to samé). Dračí dou­pě? Šlo to, ale žád­ný zázrak se neko­nal. Poměrně dob­rá fan­ta­sy, ale něco jí chy­bě­lo. Něco pod­stat­né­ho – nádech hrdin­ství a atmo­sfé­ra, kte­rá se dosud dala pocí­tit jen při čte­ní kni­hy, ale  Pán Prstenů Společenstvo Prstenu to nabí­zí. Jde totiž o nej­lep­ší fil­mo­vou fan­ta­sy všech dob. Opravdu nevím, co si mys­lí skal­ní fanouš­ci kniž­ní­ho Pána Prstenů (a ne, že by se neda­lo oče­ká­vat, že budou reptat a budou se sna­žit najít něja­kou chy­bič­ku, aby nikdo nemohl říct, že film je důstoj­ným nástup­cem kni­hy), ale já osob­ně jsem nad­še­ný. Pán Prstenů Společenstvo Prstenu při­ne­sl to, co mi dlou­ho chy­bě­lo. Čistokrevnou, per­fekt­ně pro­ve­de­nou fan­ta­sy, kde skře­ti pada­jí pod elfský­mi šípy, meči hra­ni­čá­řů a seke­ra­mi trpas­lí­ky, kde se hobi­ti utká­va­jí s Černými rytí­ři, kde čaro­dě­jo­vé sesí­la­jí moc­ná kouz­la na bytos­ti zla. „Skutečný“ svět fan­ta­sy je koneč­ně i ve vizu­ál­ní for­mě.

Více na Kritiky.cz
Evil Dead 2 (1987) - 80% za tu Ashovu single pracku bez závazků Další pokračování kultovního hororu z roku 1981, tentokrát laděným spíše do černé kom...
MARIKA PROCHÁZKOVÁ Marika Procházková (nar. 1974 ve Zlíně). Vyrůstala v rodině s bohatou hereckou tradicí (otec ...
The Cast Remembers: Lena Headey on Playing Cersei Lannister | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...
Noční let Přestárlý otec teenagerského hororu Wes Craven nám po neúspěšném snímku Prokletí serví...
Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou Akta X jsou fenomén a poslední ne-mytologická epizoda je zakončení velmi zajímavého vztahu Mu...

Knihy to mají o mno­ho jed­no­duš­ší. Vše závi­sí na čte­ná­ři a jeho před­sta­vi­vos­ti. Film to má o mno­ho ztí­že­né. Někdo si může před­sta­vo­vat hobi­ta tak a někdo zase jinak. Pán Prstenů Společenstvo prs­te­nů nabí­zí napros­to uspo­ko­ju­jí­cí obra­zo­vé ztvár­ně­ní lite­rár­ní­ho svě­ta. Jak už jsem psal, posta­vy jsou tako­vé, jak jsem si je před­sta­vo­val (a mými oblí­ben­ci jsou elfo­vé, jsou pros­tě doko­na­lí – vyso­cí, hrdí, neo­hro­že­ní, moc­ní a krás­ní), ale i pro­stře­dí je vizu­ál­ně str­hu­jí­cí. Ať už je to tem­ný Mordor nebo pře­krás­ný les v němž pře­bý­vá moc­ná elfská kou­zel­ni­ce. Oči doslo­va pře­chá­ze­jí. Někdy bude­te zírat až v němém údi­vu nad fan­tas­tic­kou kra­ji­nou.

Další dvě důle­ži­té slož­ky jsou samo­zřej­mě spe­ci­ál­ní efek­ty a sou­bo­je. Speciální efek­ty jsou na veli­ce vyso­ké úrov­ni a auto­ři se z val­né čás­ti vyhnu­li trap­ným obludám, kte­ré zná­me z tele­viz­ních seri­á­lů a sna­ži­li se pro­pra­co­vat elek­tro­nic­ky vytvo­ře­né bytos­ti, tak aby byly „uvě­ři­tel­né“ a nut­no říct, že se jim to poda­ři­lo. Kouzla jsou vytvo­ře­na , aby půso­bi­ly efekt­ně a to se jim daří. Souboje jsou dal­ším z mno­ha pozi­tiv fil­mu. Jsou dyna­mic­ké a str­hu­jí­cí. Tomu napo­má­há kame­ra, kte­rá při­bli­žu­je detai­ly a zpo­ma­le­né zábě­ry při­dá­va­jí bojům na atrak­tiv­nos­ti.

Herecké výko­ny posou­dím jen ve struč­nos­ti, pro­to­že ve fil­mu se obje­vu­je tolik cha­rak­te­rů, že bych s jejich, ale­spoň, troš­ku detail­ním roz­bo­rem, zabral dal­ších deset strá­nek. Musím herec­kým akté­rům podě­ko­vat za krás­ný záži­tek. Uvědomuji si jak těž­ké je ztě­les­nit tak obtíž­né role, ale všem se to poda­ři­lo. Nemohu kri­ti­zo­vat ani jed­no­ho z nich. Všichni odved­li dobrou, respek­ti­ve vyni­ka­jí­cí prá­ci a tím ješ­tě doda­li dílu na doko­na­los­ti. Speciálně mě zau­jal Orlando Bloom v roli Legolase. Má neu­vě­ři­tel­né cha­risma a vyza­řu­je z něj něco zvlášt­ní­ho. Froda Pytlíka si zahrá­la dět­ská hvězda Elijah Wood, jehož obrov­ské nevin­né mod­ré oči sedí půl­čí­ko­vi jako „uši­té“. Ian McKellen skvě­le ztvár­nil Gandalfa. Sympatického hra­ni­čá­ře Aragorna hra­je Viggo Mortensen. V roli bojov­ní­ka Boromira uvi­dí­me Seana Beana. John Rhys-Davies ztvár­ňu­je trpas­lí­ka Gimliho. Další zná­mou tvá­ří je Hugo Weaving jako Lord Elrond. Jemnější pohla­ví dosta­lo o pozná­ní méně pří­le­ži­tos­tí, ale i tak mini­mál­ně na dvě dív­ky nemo­hu než upo­zor­nit. Liv Tyler hra­je elfí prin­cez­nu Arwen a Cate Blanchett elfí kou­zel­ni­ci Galadriel.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny - 2. S našim partnerem posters.cz, největším prodejcem plakátů v ČR, vyhlašujeme novou soutěž ...
Zákon přitažlivosti - preview OBSAH FILMU Audrey Woods a Daniel Rafferty patří v newyorském právnickém světě mezi šp...
REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, ...
Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná „mrva“ Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojn...
Studená okurková polévka podle Týnky Strmé Představovali jste si někdy, jak by asi chutnala taková polévka z okurky? Potom se vám právě ...

  Jistě vám neu­ni­kl klip, kte­rý nazpí­va­la Enya a ve stej­ném duchu se nese i zby­tek fil­mo­vých melo­dií. Hudba je smě­si­cí magic­ký tónů, kte­ré dotvá­ře­jí cel­ko­vý, už tak vyni­ka­jí­cí, dojem z celé­ho díla. Tajemná hud­ba, kte­rá se v dra­ma­tic­kých situ­a­cích rych­le mění. Co více si přát.

Není těž­ké uhod­nout, že jsem Pánem Prstenů Společenstvem Prstenu nad­šen. Jsem. A to opráv­ně­ně. Protože se beze­spo­ru jed­ná o nej­lep­ší fan­ta­sy, kte­rá kdy byla nato­če­na. Přesně takhle jsem si před­sta­vo­val fil­mo­vé zpra­co­vá­ní fan­ta­sy svě­ta. Povedlo se. Konečně. Už se moc těším na dal­ší dvě pokra­čo­vá­ní. A pro­to­že byly všech­ny tři fil­my toče­ny sou­čas­ně, ve stej­ném obsa­ze­ní a se stej­ným štá­bem, vůbec se nebo­jím o kva­li­tu dal­ších dílů. Dočkám se sice až za dlou­hý rok (vlast­ně už ne celý), ale urči­tě to bude stát za to.

Více na Kritiky.cz
Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016....
Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta? Rádža byl konečně po velmi dlouhé době u svého cíle. Splnil poslední přání své matky a ...
Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za...
Deadpool 2 - Recenze - 75% Pokračování úspěšného experimentu se sprostým (ne)hrdinou Deadpoolem je tu. Jelikož se mi z...
Vánoce na TV Nova Vánoční svátky na TV Nova přinesou mnoho oblíbených českých i zahraničních pohádek, film...

Nakonec se musím při­znat (já se dnes pořád k něče­mu při­zná­vám, nemo­hu si pomoct) k jed­no­mu špat­né­mu poci­tu, kte­rý z fil­mu mám. Nenechte se mýlit, není způ­so­bem dílem jako tako­vým, to ne. Jak bych to vysvět­lil. Jde o to, že mám hroz­nou depre­si. A je to pocho­pi­tel­né. I když vím, že jde o čis­tou fik­ci, tak mě pros­tě ubí­jí, vědo­mí toho, jak nud­ný život je. Hrdinové fil­mo­vé­ho svě­ta si pro­ží­va­jí tako­vá dob­ro­druž­ství a my tvrd­ne­me ve svých pane­lo­vých „kle­cích“ pro­ží­vá­me si své ste­re­o­typ­ní živo­ty (já si ho sice sna­žím neu­stá­le zpes­t­řo­vat, ale pořád to není to pra­vé „oře­cho­vé“). Copak my někdy bude­me moci pora­zit tem­né­ho pána? Nebo i něco z troš­ku reál­něj­ší oblas­ti – pora­zit tero­ris­ty, vydat se do budouc­nos­ti nebo minu­los­ti? Bojovat za svou lás­ku (pozor, už začí­nám být sen­ti­men­tál­ní). Těžko. Naším nej­vět­ším vzru­še­ním v živo­tě bude, když nám někdo ukrad­ne peně­žen­ku (ne, že by v té mojí něco našel). Radši už nebu­du moc pře­mýš­let, pro­to­že bych z toho musel zeší­let (poz­dě). Lidi já nechci žít tak nud­ný a oby­čej­ný život!!!!! Toto malé zamyš­le­ní jsem si pros­tě nemohl odpus­tit. Fantasie vs sku­teč­nost….

Hrají: Ian Holm, Orlando Bloom, Christopher Lee, Ian McKellen, Sean Astin, Billy Boyd, Noel Appleby, Dominic Monaghan, John Rhys-Davies, Liv Tyler, Elijah Wood, Martyn Sanderson, Vigo Mortensen, Sean Bean, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Harry Sinclair a dal­ší (mno­ho dal­ších)….

Režie: Peter Jackson (schvál­ně, jest­li ho ve fil­mu zahléd­ne­te)

Hudba: Howard Shore a Enya (pís­ně).

Kamera: Andrew Lesnie

Scénář: Fran Walsh, Peter Jackson a Philippa Boyens

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů:Dvě věže13. ledna 2003 Pán prstenů:Dvě věže S bezmála měsíčním odstupem od „civilizovaného“ světa se i v naší zapadlé zemičce dne 16.1.2003 objeví pokračování veleúspěšného fantasy Pán prstenů. Kamera přelétá nad Mlžnými […]
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - 60 %13. prosince 2012 Hobit: Neočekávaná cesta - 60 % V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *