Ostrovní zprávy


Lasse Hallström, Kevin Spacey, Judi Dench a Jullianne Moore. Je snad tře­ba něco dodat, nebo už teď je vám jas­né, že půjde o dal­ší lahůd­ku z kuchy­ně sever­ské­ho fil­mo­vé­ho kou­zel­ní­ka


Tak a je to tady. Lasse Hallström vypus­til do svě­ta své dal­ší dílo, jis­tě dych­ti­vě oče­ká­va­né milov­ní­ky spí­še lyric­kých pří­bě­hů. Tvůrce fil­mů Co žere Gilberta Grapea, Čokoláda a posled­ní­ho hitu Pravidla moštár­ny se opět pus­til do díla, aby nám s plnou pará­dou naser­ví­ro­val dal­ší pro něj tak typic­ký pří­běh o hle­dá­ní sama sebe se skvě­lý­mi her­ci, bez­chyb­nou kame­rou, pod­ma­ni­vou hud­bou a pro Hallströma nezbyt­ným roz­vláč­něj­ším scé­ná­řem.

R.G. Quoyle (K. Spacey) pra­cu­je v tis­kár­ně, celý den sle­du­je jak na pásu kolem něho pro­jíž­dě­jí novi­ny psa­né lid­mi, kte­ří umě­jí dělat dob­ře ale­spoň jed­nu věc. Jednou po ces­tě domů nara­zí u ben­zi­no­vé pum­py na Petal (Cate Blanchett), dív­ku, abych tak řekl, mra­vů více než vol­ných. Ovšem lehce tupý a nezku­še­ný Quoyle se do ní oka­mži­tě zami­lu­je. Když po sed­mi letech (již jako jeho žena) Petal umí­rá, hrou­tí se mu celý svět. Naštěstí mu ješ­tě zbý­vá jejich dcer­ka Bunny, kte­rá je po mat­ce nezvla­da­tel­ná a po otci v obje­tí kom­plexů méně­cen­nos­ti. Náhle ale na dve­ře kle­pe teta Agnis (Judi Dench), sta­rá, drs­ná, ošle­ha­ná seve­řan­ka. Ta se dozvě­dě­la o smr­ti Quoylových rodi­čů a když ješ­tě vidí dal­ší neštěs­tí své­ho synov­ce, zůstá­vá s ním něja­kou dobu. Se svým ráz­ným pří­stu­pem k pro­blé­mům jí neči­ní potí­že pře­svěd­čit nejmlad­ší­ho z kla­nu Quoylů, aby se s ní vrá­til na mís­to, odkud pochá­ze­jí. Na ost­ro­vy New Foundland, kde mají oba šan­ci posta­vit se svým těž­kos­tem s čis­tou hla­vou...

Lasse Hallström vsa­dil opět na zpra­co­vá­ní zná­mé­ho romá­nu od Annie Proulx, kte­rý do podo­by fil­mo­vé­ho scé­ná­ře pře­ve­dl Robert Nelson Jacobs, kte­rý pra­co­val již na scé­ná­ři pro Čokoládu. Další sta­rý zná­mý u Hallströma je i kame­ra­man Oliver Stapleton (Pravidla Moštárny). Musím při­znat, že Ostrovní zprá­vy nijak nevy­bo­ču­jí z řady Hallströmových fil­mů a kva­li­tou bych je řadil někam spí­še k Čokoládě, než Pravidlům moštár­ny. Přesto jde o neo­by­čej­ný film, jak už jsme si u něj zvyk­li. Film, kte­rý spí­še než str­hu­jí­cí záplet­kou vás zaujme lid­ským pohle­dem a pří­bě­hem. Kamera Olivera Stapletona není nijak pod­bí­zi­vá, je z ní pří­mo cítit chlad mra­zi­vých ost­ro­vů (tak­že se netěš­te na medo­vé zábě­ry z Čokolády), ale při­tom doká­že vykres­lit i pohád­ko­vé sno­vé vzpo­mín­ky. Tradičmě skvě­lé jsou výko­ny Judi Dench, Julliane Moore a také Cate Blanchett, kte­rá skvě­le zahrá­la mrchu Petal. Kevin Spacey je ale všech­ny str­ká do kapsy, film je de-facto posta­ven na jeho výko­nu, kte­rý je napros­to bez­kon­ku­renč­ní a dovo­lím si tvr­dit, že ho Hallström zachy­til na vrcho­lu sil. Bez něj, by byly Ostrovní zprá­vy dovo­lím si tvr­dit polo­vič­ní.

Podtrženo sečte­no jsou Ostrovní zprá­vy vyni­ka­jí­cí film, kte­rý si nenech­te ujít, pokud máte rádi dob­rý pří­běh a výbor­né her­ce pod tak­tov­kou kou­zel­ní­ka, kte­ré­ho ješ­tě zce­la nespol­kl Hollywoodský kafe­mlýnek.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Carol (2015) - 85%22. dubna 2016 Carol (2015) - 85% Příběh lesbického románku v 50. letech, tak by se asi dal stručně charakterizovat film Carol, jenž měl v ČR premiéru 21. dubna. Mladá prodavačka Therese Belivetová (Rooney Mara) se v […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Fantastická čtyřka a Silver Surfer - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer8. července 2007 Fantastická čtyřka a Silver Surfer - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer Fantastická čtyřka je svérázným comicsem, jeho hlavní hrdinové nejsou smrtelně vážnými charaktery, které musí každodenně řešit svou výjimečnost. Jsou rodinou, rádi se špičkují, provokují a […]
  • Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % 28. července 2013 Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % Elegantní dáma Jasmine (Cate Blanchett), která přilétá ke své nevlastní sestře Ginger (Sally Hawkins) do San Franciska, chce začít nový život. Už v letadle však musí její spolucestující […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Údolí stínů29. května 2004 Údolí stínů Vietnam. Válečné filmy jsou tak trochu moje hobby, a filmy z Vietnamu tu představují něco jako třešinku na dortu. Proč? Vietnamská válka znamenala skutečný, vyčerpávající extrém pro obě […]
  • Bláznivá, zatracená láska - 5/1014. září 2011 Bláznivá, zatracená láska - 5/10 Až Vás podzimní počasí zažene do kina, můžete se podívat na romantickou rodinnou komedii o jedné rodince v Americe. Příběh začíná posezením v restauraci, kdy se čtyřicetiletému Calovi ( […]
  • Liga výjimečných6. listopadu 2003 Liga výjimečných Kdysi dávno v pradávných časech páry existovalo jedno malé sdružení. TZV. Liga výjimečných. Vládnul jim Allan Quatermain a jejími členy byly upírka Mina Harker, Dorian Gray,neviditelný muž […]
  • Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %23. listopadu 2012 Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 % Jay Moriarity je mezi surfaři pojem a není divu, že jeho životní příběh inspiroval filmaře k natočení filmu. Tvůrci předpokládali, že natočit film o známé osobnosti je divácky přitažlivé a […]