Musím tě svést


Pozdě, ale pře­ci, jsem se dostal na film o kte­rém se v létě hod­ně dis­ku­to­va­lo. Sám jsem byl zvě­dav, jaké to tedy bude. Vybral jsem si kino pro čty­ři­cet lidí s dosta­teč­ně komor­ní atmo­sfé­rou a vyra­zil.


První co mě zara­zi­lo, byl výkřik pro­mí­ta­če: „Lehni!“, když jsem před začát­kem pro­mí­tá­ní naku­ko­val do jeho sva­ty­ně okén­kem nad posled­ní řadou. Pomyslel jsem si, že jde patr­ně o bláz­na a usa­dil se na své mís­to. V pře­svěd­če­ní o nalo­me­ném dušev­ním zdra­ví ono­ho dob­ré­ho muže jsem se utvr­dil, když ješ­tě než v sále zhas­li spus­til pro­mí­tá­ní. Začínalo se mi to kino líbit, sli­bo­va­lo už od začát­ku nevšed­ní záži­tek.

Scénáristka a reži­sér­ka v jed­né podo­bě Andrea Sedláčková se nám roz­hod­la vyprá­vět pří­běh o milost­ném troj­ú­hel­ní­ku mezi mla­dou vrchol­nou poli­tič­kou (Ivana Chýlková), jejím zkra­cho­va­lým man­že­lem (Ivan Trojan) a úspěš­ným pod­ni­ka­te­lem (Jan Kraus).

Je dva roky před vol­ba­mi a rodi­na mla­dé minis­tri­ně je v tros­kách. Manžel, kte­rý zkra­cho­val jako pod­ni­ka­tel ji pod­vá­dí a chce se roz­vést. Ona však nechce, roz­hod­ně ne před vol­ba­mi, moh­lo by jí to poka­zit image. Proto se její man­žel roz­hod­ne nastra­žit na ni léč­ku v podo­bě své­ho staré­ho kama­rá­da, kte­rý coby úspěš­ný pod­ni­ka­tel a svůd­ce žen má svést jeho choť. Samozřejmě není leh­ké se dostat k vrcho­lo­vé­mu poli­ti­ko­vi a když už se k němu dosta­ne­te, tak má plno povin­nos­tí, je medi­ál­ně sle­do­ván, lec­kdy nejen medi­ál­ně a podob­ně. Z toho také vychá­zí pár humor­ných zábě­rů fil­mu. Plán je tako­vý, že svůd­ník dosta­ne oběť na urče­né mís­to a její man­žel vše pěk­ně zdo­ku­men­tu­je, pak bude moci svo­ji ženu vydí­rat a tím snad dosáh­ne kýže­né­ho roz­vo­du.

Více vám pro­zra­zo­vat nebu­du, abych vás nepři­pra­vil o pře­kva­pe­ní co bude dál. Ale ono se vlast­ně ani žád­né neko­ná a to je na celém fil­mu to nej­smut­něj­ší. Pokud jste ješ­tě film nevi­dě­li, tak násle­du­jí­cí odsta­vec pře­skoč­te.

Všechno se totiž ode­hrá­vá tak zou­fa­le před­ví­da­tel­ně, že já jsem tedy během fil­mu pře­kva­pen nebyl snad ani jed­nou. Samozřejmě že se svůd­ník zami­lu­je a nako­nec stej­ně ostrou­há, pro­to­že mla­dí man­že­lé zjis­tí, že přes všech­ny nesho­dy pat­ří k sobě a k niko­mu jiné­mu.
BR> Chabě sta­vě­ný scé­nář bez pře­kva­pi­vých obra­tů, se snad ješ­tě cha­tr­něj­ší­mi dia­lo­gy neza­chrá­ní ani výbor­ní her­ci. Až na pár svět­lých chvi­lek je film cel­kem zábav­ný, ale jak­si prázd­ný. Postavy mi při­s­ly poně­kud bez výra­zu a ikdyž se na malé plo­še sna­ží vytvo­řit něja­ký oso­bi­tý pro­fil, tak z toho vět­ši­nou není divák moc moud­rý. V celém fil­mu mi chy­běl vět­ší důraz na vzta­hy mezi posta­va­mi a jejich psy­chi­ku. Ani tech­nic­ká strán­ka fil­mu nesto­jí pří­liš za moc, kame­ra Vladimíra Holomka je vel­mi sta­tic­ká a stro­há. Střihy jsou kře­čo­vi­té a hud­ba Tomáše Varteckého je v pod­sta­tě omý­lá­ní jed­no­ho a toho samé­ho nápa­du. V kom­bi­na­ci se sla­bou režií a scé­ná­řem tak srá­ží i herec­ké výko­ny. Nejlepší je v celém fil­mu asi oprav­du Jan Kraus, kte­rý je akté­rem vět­ši­ny vtip­ných dia­lo­gů a vcel­ku pře­svěd­či­vě odvá­dí svůj part. Ivan Trojan se utá­pí mezi hod­ným tatín­kem, kte­rý vypra­vu­je dcer­ku do škol­ky a bez­cit­ným mužem, kte­rý líčí past na svou ženu, kte­rou má pod­le vše­ho pořád ješ­tě tro­chu rád. A Ivana Chýlková je celý film nemast­ná nesla­ná. Milosrdná sto­páž do deva­de­sá­ti minut, je vysvo­bo­ze­ním z kolo­to­če klišé a nepo­cho­pi­tel­ných udá­los­tí, kte­rých je ve fil­mu po hří­chu více než je zdrá­vo.

Když jsem vyšel z kina - potom co maestro pro­mí­tač utnul titul­ky po 20-ti vte­ři­nách - tak me napadla jedi­ná věc, dou­fám, že si Andrea Sedláčková do příští­ho fil­mu vez­me kva­lit­ní­ho scé­náris­tu, kte­rý ví co a jak. Tenhle pokus jí tedy nevy­šel.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Maléna18. června 2003 Maléna Krásná žena, malé město, různí lidé, různé vlastnosti, různé vztahy...Tento film mě hodně překvapil. Velmi jednoduchý příběh hezky doplňují skvěle vykreslené pocity a vztahy různých lidí. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […]
  • Řbitov zviřátek (Pet Sematary) – Recenze – 30%5. dubna 2019 Řbitov zviřátek (Pet Sematary) – Recenze – 30% Hororový román Stephena Kinga Řbitov zviřátek(psáno schválně s lingvistickými nedostatky) vypráví o čtyřčlenné rodině, která se přestěhuje do domu sousedícího s rušnou silnicí, nebezpečnou […]
  • KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)18. června 2008 KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE) Pokud jste viděli filmy od tvůrce MR. BEANA, tak tento film Vás zaručeně pobaví ještě víc. Je to velmi známá komedie v řadách teenagerů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro […]