Moje tlustá řecká svatba

Svatba

Také na kaž­dé tram­va­ji a kaž­dém rohu vidí­te pou­ta­če na novou roman­tic­kou kome­dii toho­to jmé­na? Tak nevá­hej­te a jdě­te se na ni podí­vat, pro­to­že lep­ší, už to nebu­de.


Toula Portokalosová je tlus­tá, nosí brý­le, malič­ko šilhá, je jí 30 let a pra­cu­je v otco­vě restau­ra­ci U tan­čí­cí­ho Zorby. Odmalička chtě­la být křeh­ká blon­dýn­ka a poví­dat si při sendvi­či s ostat­ní­mi děv­ča­ty ze ško­ly, chtě­la být pros­tě přes­ný opak toho, co byla. Černovlasá, obrý­le­ná a řec­ky zaku­la­ce­ná. Co na tom, že je chyt­rá, když o ní nikdo ani kout­kem oka neza­va­dí? Ve tři­ce­ti se koneč­ně posta­ví kon­zer­va­tiv­ní­mu otci a s vydat­nou pomo­cí své mat­ky si vybo­ju­je stu­di­um jakési výpočetně-ekonomické nástav­by. Není to leh­ké, pro­to­že stu­di­um je v kon­venč­ním svě­tě Řeků pro ženy až úpl­ně na posled­ním mís­tě. Správná Řekyně je na svě­tě totiž pro­to, aby poro­di­la děti, vaři­la a pra­la. Toula je ale jedi­ná z její roz­sáh­lé rodi­ny, kte­rá se vzbou­ří tra­di­ci ( prav­da, je to tak tro­chu z nou­ze ctnost), zhub­ne, vystu­du­je a začne vést ces­tov­ní kan­ce­lář své tety Vouly. A co se nesta­ne, obje­ví ji tam mla­dý a svo­bod­ný uči­tel z míst­ní střed­ní ško­ly Ian Miller. Jak samy vidí­te již z jeho jmé­na, nejde o rodi­lé­ho Řeka, což je pro rodi­nu Touly (hlav­ně pro otce) vel­ká rána, pro­to­že řec­ká krev se pros­tě nemí­sí! Co s tím? Uděláme z něj Řeka! A je to tady ...

Na prv­ní pohled vcel­ku kla­sic­ká záplet­ka, nic ori­gi­nál­ní­ho, tohle téma zapo­vě­ze­né lás­ky jsme tu pře­ce měli už tisíc­krát a jed­nou. Na tomhle fil­mu, je však všech­no tro­chu jinak. Nic není čer­no­bí­lé, žád­ná dech berou­cí pro­mě­na ošk­li­vé­ho kačát­ka v krás­nou labuť, žád­ný osl­ni­vý super­princ na bílém koni. Jen oby­čej­ná dív­ka s tro­chu vět­ším poza­dím a oby­čej­ný sym­pa­tic­ký mla­dík s již rýsu­jí­cím se bři­chem.

Těžiště pří­bě­hu není tak úpl­ně ve vzta­hu ona on, jak by se moh­lo zdát, ale také leží v rodin­ném kru­hu vel­mi roz­vět­ve­né Touliny rodi­ny. Postavy v ní jsou totiž jed­ním slo­vem úchvat­né, počí­na­je otcem, pod­lé­ha­jí­cím tra­di­cím, přes skvě­lou mat­ku, kte­rá s man­že­lem umí zachá­zet jako „krk s hla­vou“ až po babič­ku, kte­rá ješ­tě nezjis­ti­la, že Řecko už nebo­ju­je s Tureckem a večer vychá­zí na „záškod­nic­ké“ výpa­dy.

Více na Kritiky.cz
Pokoj 1408 - Říkali mu, ať tam nechodí. A tak tam šel... Spisovatel Mike Enslin má pro strach uděláno. Vystopuje-li na polštáři zaschlé cákance krve,...
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Když před třemi lety přivedli producent Jerry Bruckheimer a režisér Gore Verbinski za pomoci ...
Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl Jihovýchodní okres Connie stojí u domu své rodiny a zdrceně se smiřuje s tím, že jsou všic...
Marek Adamczyk Filmografie (výběr): Zloději zelených koní (2016), Případ pro malíře (TV film, 2016), Hany ...
Black Panther - Recenze - 70% Film nás bere společně s T'Challou/Black Pantherem (Chadwick Boseman) zpět do jeho domoviny - Wa...

Jde totiž o roman­tic­kou kome­dii zpra­co­va­nou s neo­by­čej­nou leh­kos­tí a slo­víč­ko „roman­tic­ká“ se sem téměř neho­dí. Skvělý námět Nyi Vardalos (také před­sta­vi­tel­ky hlav­ní role) pře­ve­dl na fil­mo­vé plát­no Joel Zwick, reži­sér vět­ši­nou tele­viz­ních kome­di­ál­ních seri­á­lů, jako jsou tře­ba Krok za kro­kem, nebo Fullhouse. S vel­kým pře­hle­dem nato­čil s poměr­ně nezná­mý­mi her­ci výbor­ný sní­mek, kte­rý roz­hod­ně pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co se na poli kome­die s pří­dom­kem roman­tic­ká za posled­ních pár let uro­di­lo. Nejznámější z plejá­dy her­ců je asi John Corbett, kte­rý je tuzem­ské­mu divác­tvu znám pře­de­vším ze dvou tele­viz­ních seri­á­lů „Sex ve měs­tě“ a „Zapadákov“. Nutno dodat, že odvá­dí vel­mi dobrou prá­ci a jeho Ian je stej­ně dob­rý chla­pák jako v obou již zmi­ňo­va­ných seri­á­lech. Nya Vardalos se své­ho par­tu také zhos­ti­la na jed­nič­ku, ale nemo­hu nevy­zdvih­nout skvě­lé­ho Michaela Constantina v roli otce Guse Portokalose a Lainie Kazan hra­jí­cí jeho ženu. Jejich hád­ky a vůbec dia­lo­gy mezi nimi jsou lahůd­kou. Svižná kame­ra a nevtí­ra­vá hud­ba s jak jinak, než pře­váž­ně řec­ký­mi moti­vy, dodá­vá fil­mu na leh­kos­ti.

„Jejich“ tlus­tou řec­kou svat­bu si roz­hod­ně nenech­te ujít, pro­to­že jde o výji­meč­ně pove­de­ný sní­mek, hýří­cí gagy a vybor­ný­mi dia­lo­gy. Po 96-ti minu­tách bude­te odchá­zet z kina s dobrou nála­dou, úsmě­vem na rtech a chu­tí na gyros a o to pře­ce u kome­dií jde ne?

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hvězdná pěchota22. ledna 2005 Hvězdná pěchota Kvalitní sci-fi od samotného Roberta A. Heinleina – to se musí vidět. Tento film vznikl už hodně, hodně dávno. Přesto se k němu pořád rád vracím. Naposledy jsem jej viděl asi před dvěma […]
  • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Korsický případ9. května 2005 Korsický případ Hlavními hrdiny Korsického případu jsou pařížský detektiv a korsický "něco jako terorista" - bojovník za nezávislost. Jejich vzájemný vztah detektiv-zločinec je ale jen jakýmsi odrazovým […]
  • Valiant14. října 2005 Valiant Animovaný film o elitních holubech, kteří během 2. světové války doručují tajné zprávy. Tuto činnost jim ovšem maří letka německých sokolů. Hlavním hrdinou filmu je mladý holub Valiant, […]
  • Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka26. října 2005 Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka Pokud bychom chtěli některý z animovaných filmů označit za kultovní, zaslouží si to mezi prvními určitě Wallace a Gromit. Každý ze tří krátkých filmů britského animátora Nicka Parka […]
  • Zrodila se hvězda - herecký koncert Lady Gaga7. října 2018 Zrodila se hvězda - herecký koncert Lady Gaga Hvězda americké country hudby, zpěvák Jackson Maine, je na vrcholu své kariéry a jeho fanoušci ho neúnavně doprovází zpěvem na koncertech. Jeden právě probíhá a Jackson sklízí obrovské […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]