Invaze

blackdot11

V 90. letech už nefr­čí inva­ze, ale infil­tra­ce. Podle názvu sice ufouni při­chá­ze­jí, ale to jde, prav­da, pojmout zeši­ro­ka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pocho­pi­tel­ně nevy­lu­ču­je, že jich při­jde ješ­tě víc. Potud dob­ře. Ale pozor, do toho při­chá­zí ame­ric­ký hrdi­na.

Arival LogoHnidopich THE ARRIVAL
INVAZE
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie25. červ­na 1996
USA 1996, Science Fiction, 109 minut, PG-13, Česko ???
Režie:David Twohy
Hrají:Charlie Sheen, Ron Silver, Lindsay Crouse, Teri Polo, Tony T. Johnson, Richard Schiff.
Web: 

V 90. letech už nefr­čí inva­ze, ale infil­tra­ce. Podle názvu sice ufouni při­chá­ze­jí, ale to jde, prav­da, pojmout zeši­ro­ka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pocho­pi­tel­ně nevy­lu­ču­je, že jich při­jde ješ­tě víc. Potud dob­ře. Ale pozor, do toho při­chá­zí ame­ric­ký hrdi­na.

Gordian and Zane Charlie Sheen hra­je radi­o­astro­no­ma Zana Ziminského, pra­cu­jí­cí­ho pro NASA Jet Propulsion Labs. Jeho zaměst­ná­ním je vyhle­dá­vat v radi­o­vém obra­ze hvězd sig­nál cizí civi­li­za­ce, ten­to najde, načež je za odmě­nu vyho­zen z prá­ce a zpup­ný šéf záznam zni­čí. Zane se nene­chá zastra­šit, pospo­ju­je si tele­viz­ní sate­li­ty ve vilo­vé čtvr­ti do fázo­va­né řetě­zo­vé anté­ny jako melouch. Zjištěné úda­je ho zave­dou do Mexika, kde se sra­zí s mete­o­ro­lož­kou Ilanou (Lindsay Crouse), kte­rou do téhož měs­teč­ka při­tá­hl jiný sig­nál, ten­to­krát extrém­ní zdroj glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní. Kdo nevě­ří, ať tam běží, všech­no sou­vi­sí se vším, jako­by náho­dou je zrov­na mexic­ký Svátek mrtvých, což dovo­lu­je tvůr­cům pod­bar­vit tem­né blá­ti­vé ulič­ky míha­jí­cí­mi se maso­pust­ní­mi kost­liv­ci.

Alien Morphing I když moc­ní mimo­zemš­ťa­ni oba hrdi­ny sle­do­va­li a oče­ká­va­li, nikdo si nevší­má Zana, když pro­nik­ne dovnitř futu­ris­tic­ké­ho kom­ple­xu a jeho pod­ze­mí, pro­zkou­má jeho tajem­ství, v oka­mži­ku nou­ze s pře­hle­dem vyu­ži­je dosud nezná­mých tech­no­lo­gic­kých vymo­že­nos­tí, načež něko­li­ka­ná­sob­ně unik­ne. No a nej­lep­ší část fil­mu máme za sebou, dál už se jenom doví­me, kdo je kdo a co - což u ved­lej­ších rolí Char (Teri Polo) a Kika (Tony Johnson) dlou­ho není tak úpl­ně jas­né - abychom se pro­s­tí­ha­li k ame­ric­ké­mu kon­ci včet­ně vítěz­ných fan­fár, aniž by si kdo měl povšim­nout, že vlast­ně Zane nic nevy­ře­šil a nikam jsme se nedo­sta­li.

Chtěl bych vidět trum­pe­tu, kte­rý do toho­to fil­mu inves­to­val, i když rekord urči­tě netrh­nul. Obsazení (Sheen, Crouse) urči­tě měli na víc. Jako by neby­lo dost dale­ko kva­lit­něj­ších lite­rár­ních námě­tů, tře­ba i s podob­nou myš­len­kou.

Hodnocení: O NIC NEPŘIJDETE
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
Zane's discovery POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Kdybyste měli nahráv­ku mimo­zem­ských sig­ná­lů, poří­ze­nou v rám­ci pra­cov­ní nápl­ně, necha­li bys­te se odbýt přímým nad­ří­ze­ným?
 • Kdo by zůstal byd­let v hote­lu (vůbec jakém­ko­liv domě), jehož pod­la­hy se pro­pa­da­jí?
 • Úkladným mimo­zemš­ťa­nům vadí žen­ská s antén­kou v lese, zatím­co chla­pa, co se jim pro­chá­zí po bará­ku, si nikdo nevšim­ne drahnou dobu
 • Záznam cel­kem obec­ně žva­ní­cí­ho zakuk­len­ce je náh­le trak­tá­tem schop­ným vybur­co­vat lid­stvo.
 • Kudy ved­ly všech­ny ty kabe­ly od sate­li­tů ve vilo­vé čtvr­ti do Zanovy díl­ny?


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • blackdot166. listopadu 2002 FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na valem skomírající Ztracený svět (a prý ještě ničemnějšího Batmana a Robina) jsem se vmáčknul do jednoho […]
 • whitedot312. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • blackdot722. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • blackdot418. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • blackdot1811. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • blackdot1017. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • blackdot1920. září 2002 AIR FORCE ONE Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby se něco semlelo, Amerika by vyhrála a ze všeho nejvíc by to hajzlíkům nandal sám prezident, […]
 • blackdot159. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • blackdot1430. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • blackdot124. prosince 2002 DENNÍ SVĚTLO Když explozivní nehoda zavalí oba konce frekventovaného tunelu pod řekou mezi New Yorkem a New Jersey, skupina zoufalých přeživších rozmanitého původu a postavení v životě musí zapomenout […]