Harry Potter a Tajemná komnata

HP

Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všich­ni díva­jí na něj a cho­dí do kina. Tak jsem vyzkou­šel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všich­ni chtě­jí do kina. A zrov­na sest­ra má svá­tek, a tak si to nemůžu nechat ujít, když mi to rodi­če zapla­tí. A tak jsem šel s důvě­rou, že mně to nic nestá­lo a že se kouk­nu na něco, co je pár dní po pre­mi­é­ře a vlast­ním i 1. díl.


Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všich­ni díva­jí na něj a cho­dí do kina. Tak jsem vyzkou­šel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všich­ni chtě­jí do kina. A zrov­na sest­ra má svá­tek, a tak si to nemůžu nechat ujít, když mi to rodi­če zapla­tí. A tak jsem šel s důvě­rou, že mně to nic nestá­lo a že se kouk­nu na něco, co je pár dní po pre­mi­é­ře a vlast­ním i 1. díl.
Když vyne­chám vše­mož­né rekla­my na ciga­re­ty, na dal­ší pro­duk­ty, ale tak nesmím zapo­me­nout, na klip Madonny, kte­rý pro­pa­go­val nový film Jamese Bonda. Bohužel nechá­pu, proč? Když Harry Potter je dět­ský film. Očekával jsem spí­še rekla­my na Pána Prstenů, ale bohu­žel TTT nebyl.
Příběh dru­hé­ho dílu Harry Pottera urči­tě kaž­dý zná, pro­to­že si ho všich­ni čtou, ale pro ty neza­svě­ce­né tro­cha infor­ma­cí. Harry Potter je mla­dý kou­zel­ník, kte­rý žije u svých pří­buz­ných Dursleyových, ale kaž­dý škol­ní rok odjíž­dí do Bradavic­ké kou­zel­nic­ké školy,kde ho čeká celý škol­ní rok uče­ní nových kou­zel a čar.
Všechno začí­ná, když před odho­dem do ško­ly Harryho navští­ví domá­cí skří­tek Dobby, kte­rý je uvřís­ka­ný a šíle­ně hluč­ný a Harrymu řek­ne, že se nesmí vrá­tit do Bradavic, že by tam byl ve smr­tel­ném nebez­pe­čí. Ztropí hluk a pár čer­to­vin a Harry je zavřen do své­ho poko­je, kde ho zachrá­ní brat­ří Weasleyové, včet­ně Rona, kama­rá­da Harryho. Zachránili ho sice, ale bohu­žel do Bradavic neod­je­li vla­kem, pro­to­že se nedo­sta­li před pře­páž­ku na nástu­piš­ti 9 3/4. Tak si muse­li vzít léta­jí­cí auto, kte­rým do Bradavic dole­tě­li a bohu­žel rov­nou nara­zi­li na Vrbu Mlátičku, kte­rá je znač­ně poško­di­la. Ale do ško­ly se dosta­li.
Ale není vše­mu konec, pozna­jí své­ho nové­ho pro­fe­so­ra pro­ti čer­né magii - Zlatoslava Lockharta, kte­rý je pyš­ný a šíle­ně vyzdo­be­ný a vyuměl­ko­va­ný. A začí­na­jí se stá­vat pra­po­div­né věci. Harry sly­ší tajem­ný hlas, začí­na­jí se ze žáků stá­vat kame­ny. A jak tak to tak vypa­dá, pobyt v Bradavicích se stá­vá pro­kle­tím a je mož­né, že ško­la v Bradavicích bude zavře­ná.
Všichni, kdo už kni­hu čet­li vědí, co násle­du­je, a kdo to všech­no způ­so­bil, ale jed­nu věc by chtě­lo vyjas­nit, Harry je sice mla­dý kluk, ale není už tak nezku­še­ný, jak se zdá, má hod­ně štěs­tí, hod­ně své­ho skry­té­ho umu, a tak jako vždy zví­tě­zí ten nej­lep­ší.
Harry Potter II - tajem­ná kom­na­ta se už nedr­ží tak peč­li­vě kni­hy, jako prv­ní díl, a tak by se mno­ho hni­do­pi­chů našlo mno­ho věcí, kte­ré tomu fil­mu vytknou. Vynechané scé­ny, vyne­cha­né posta­vy, roz­dí­ly mezi kni­hou a fil­mem. Co napří­klad chy­bí ve fil­mu - kapi­to­la Oslava úmr­tí, kdy Skoro bez­hla­vý Nick osla­vu­je svo­je duchov­ní zro­ze­ní. Tahle scé­na urči­tě by byla hezká. Možná na DVD bude, to se uvi­dí. Dále zkrá­ti­li či změ­ni­ly někte­ré scé­ny s se sta­rým Luciusem Malfroyem. Ale urči­tě scé­náris­té vědí, co děla­jí, a když sama J.K. Rowlingová sama ví, co může změ­nit opro­ti svým kni­hám. Když do fil­mu mlu­vi­la.
A co herec­ké výko­ny. Harry Potter hrán Danielem Radcliffem je stá­le dosti prken­ný, a bohu­žel v něm nevi­dím moc dob­ré­ho her­ce, o něco lep­ší je Rupert Grint v roli Rona, u něj je mož­ná budouc­nost, Hermiona Emmy Watso­no­vé nedo­sta­la vel­ký pro­stor, ale moc se mi tam líbi­la Přirovnal bych ji s Natálii Pothmanové. O rolích dospě­lých je dob­ré také zmí­nit. Každý ví, kolik nad­sáz­ky a kolik iro­nie je potře­ba pro pořád­ný dět­ský film. Rozhodně vztah Zlatoslava Lockarta (Kenneth Branagh) a Severuse Snapeho (Alana Rickmana) je krás­ný. Branagh krás­ně se baví roze­hrá­ním své posta­vy a Rickman je sliz­ký dost a moc. Nemluvě o Luciuse Malfoe (Jason Isaasc) kte­rý je krás­ný zlý a odpor­ný. Škoda ale, že Richard Harris, tedy Brumbál, už umřel, bude oprav­du těž­ké ho nahra­dit. Je otáz­kou kým. Na výběr jsou čaro­dě­jo­vé z Pána Prstenů (Gandalf vrs. Saruman) nebo i Hammond z Jurského Parku. Je oprav­do­vou otáz­kou, koho si vybe­re nový reži­sér Alfonso Cuarón (Mexická jíz­da). A jaký bude tře­tí díl? Harry Potter a vezeň z Azkabanu.

   
   

Více na Kritiky.cz
Vetřelci (Aliens) - 100 % Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý...
Wild (Divočina) 2014 Reese Whiterspoon jsem měl dlouho zafixovanou jako takovou dost "blbou" herečku, která hraje ve f...
Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.) Tentokrát se věnujeme 7. až 4. pozici třídílného seriálu Top-ten her dle filmů. ...
Špína Londýna Když přišla Špína Londýna do českých kin, chystal jsem se na ni vyrazit. Bohužel mi to nevy...
Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží s třetí sérií ke svému závěru, avšak tentokrát to by...

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *