DENNÍ SVĚTLO

blackdot12

Když explo­ziv­ní neho­da zava­lí oba kon­ce frek­ven­to­va­né­ho tune­lu pod řekou mezi New Yorkem a New Jersey, sku­pi­na zou­fa­lých pře­ži­vších roz­ma­ni­té­ho půvo­du a posta­ve­ní v živo­tě musí zapo­me­nout na roz­dí­ly a jed­no­my­sl­ně se posta­vit za muže, kte­rý je při­šel zachrá­nit.

DAYLIGHT Logo Hnidopich DAYLIGHT
DENNÍ SVĚTLO
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie12. pro­sin­ce 1996
Universal Pictures, USA 6. pro­sin­ce 1996, akční/dobrodružný, 109 minut, PG-13, Česko 20. úno­ra 1997
Režie: Rob Cohen
Hrají:Sylvester Stallone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen, Dan Hedaya, Jay O. Sanders, Karen Young, Claire Bloom, Vanessa Bell Calloway, Renoly Santiago, Colin Fox, Danielle Harris, Stan Shaw.
  

Desperate surviversKdyž explo­ziv­ní neho­da zava­lí oba kon­ce frek­ven­to­va­né­ho tune­lu pod řekou mezi New Yorkem a New Jersey, sku­pi­na zou­fa­lých pře­ži­vších roz­ma­ni­té­ho půvo­du a posta­ve­ní v živo­tě musí zapo­me­nout na roz­dí­ly a jed­no­my­sl­ně se posta­vit za muže, kte­rý je při­šel zachrá­nit.

Tolik ofi­ci­ál­ní notic­ka. Uvítejme (koneč­ně!) zase jed­nou akč­ní film, kde nehra­je hlav­ní roli nási­lí, nýbrž živel. Sláva fil­mu, jenž se obe­jde bez bomb s  odti­ká­va­jí­cí­mi dis­ple­ji a kde nátlak na hrdi­ny neči­ní hla­veň pět­a­čty­ři­cít­ky, nýbrž ledo­vá říč­ní voda. Popatřme, any jsou výbuš­ni­ny uží­vá­ny způ­so­bem, jenž měl pan Nobel, vyná­lez­ce dyna­mi­tu a vědec­ké­ho oce­ně­ní, pře­de­vším na mys­li.

Kit LaturaSylvester Stallone, kte­rý si to u mne tím­to fil­mem polep­šil, hra­je Kita Laturu, pro­puš­tě­né­ho šéfa newy­or­ské Nouzové Zdravotní Služby (EMS), kte­ré­mu to při kata­stro­fě v pod­říč­ním tune­lu nedá a vydá se (sám, nikdo jiný si netrou­fá) zachra­ňo­vat hrst­ku lidí lape­ných mezi záva­ly. To je ta dob­rá strán­ka -- beze­spo­ru nový, neotře­lý nápad (už jsme si u akč­ních fil­mů jaxi odvyk­li, že). Méně radost­ný je pak nápor tech­nic­kých para­do­xů a fakt, že děje neu­vi­dí­me až zas tolik; spíš fil­mo­vých tri­ků a zvlášt­ních efek­tů, kte­ré ovšem vesměs sto­jí za to, jak už to u  pro­fe­si­o­ná­lů z Industrial Light & Magic bývá.

Více na Kritiky.cz
Game of Thrones | Season 7 Recap | HBO ...
Komiks 16 ...
8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě Festival VEGEFEST po sedmi letech existence dokončil proměnu z festivalu zaměřeného primárně ...
HRY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST ANEB ZKUŠENOSTI Z DÁNSKA - 60 % Každý, kdo plánuje nebo organizuje programy pro volný čas nebo vede sportovní tréninky dětí...
Harry Potter 3 - když se s*re, tak se s*re Aneb rychlý průlet nad všemi vážnějšími problémy, které postihly natáčení nového Har...

MadelyneKitovým žen­ským pro­ti­pó­lem je Madelyne Thompson (Amy Brenneman), spi­so­va­tel­ka, na kte­rou v New Yorku všech­no pada­lo, tak se roz­hod­la odjet, až na ni spa­dl tunel. Ostatní zachra­ňo­va­ní jsou vskut­ku divo­ká smě­si­ce, jakou bys­te dosta­li náhod­ným výbě­rem obsa­hu dese­ti aut na kte­ré­ko­liv měst­ské dál­ni­ci, včet­ně něko­li­ka mla­distvých delik­ven­tů. Jejich původ jde však pod tla­kem bez­pro­střed­ní­ho ohro­že­ní živo­ta napros­to stra­nou. Potud dob­ře. Škoda jen, že všech­ny před­ve­de­né pova­hy jsou tak veli­ce čitel­né a před­ví­da­tel­né, včet­ně věr­né­ho psa, kte­rý, opla­kán, se musí samo­zřej­mě nako­nec zachrá­nit (ach). Příjemné je, že v Denním svět­le lidé děla­jí nor­mál­ní sobec­ká a kru­tá roz­hod­nu­tí.

TrappedTo stop the waterDěje, prav­da, mno­ho nezbý­vá, neboť je tvo­řen jed­ním základ­ním prou­dem (ris­ko­vat - najít úto­čiš­tě - pře­žít) a tech­nic­ký­mi detai­ly, kte­ré při­ná­še­jí hoj­ná poba­ve­ní roz­lič­né­ho dru­hu, a jimž se jako obvykle věnu­ji v rejpá­ní (viz níže).

Nezbývá mi tedy než film cel­ko­vě dopo­ru­čit těm, kte­ří se rádi necha­jí napí­nat dra­ma­tic­ký­mi živel­ný­mi situ­a­ci, závo­dem o život a výbuš­ný­mi efek­ty. Mně se to líbi­lo.

Hodnocení: DOST DOBRÉ
Through the ventilatorHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Ó ano, Daylight byla úpl­ná pas­tva pro Hnidopicha a lov­ce klišé.

 • Bouchlo to někde upro­střed, v mís­tě, kte­ré poz­dě­ji Kit snad­no roz­ho­dí svou drob­nou petar­dič­kou. Přesto se u tune­lu zava­lí oba cel­kem masiv­ní vjezdy.
 • Po všech mož­ných i nemož­ných sil­ni­cích Ameriky neu­stá­le potká­vám nou­zo­vé tele­fo­ny. Jenom v tom zpro­pa­de­ném tune­lu je nema­jí, pro­to­že děj vyža­du­je, aby ve všech vysí­lač­kách došly bater­ky. Videokamery zká­zu pře­ži­jí, byť pošra­mo­ce­ny. Telefon ne.
 • Když je v pře­tr­že­ném kabe­lu napě­tí schop­né jis­k­řit, zmí­tá se (byť visa) jako živý.
 • Třebaže nejsem sta­veb­ní ani stroj­ní inže­nýr, pro­hla­šu­ji, že kon­struk­ce (jedi­né­ho?) ven­ti­lá­to­ru s jed­nou svis­lou a tře­mi vodo­rov­ný­mi vrtu­le­mi v sérii je nesmy­sl plní­cí jedi­ný účel -- tvo­ří opi­čí dráhu pro Stallona. Uvnitř šach­ty, kam se nikdo nor­mál­ně nedo­sta­ne, nechy­bí olb­římí rudé dis­ple­je odpo­čí­tá­va­jí­cí hrdi­no­vi čas do záhu­by (uááá). Ať mi nikdo nepo­ví­dá, že oby­čej­ný elek­tro­mo­tor točí­cí vrtu­lí pomo­cí transmi­se nejde zasta­vit nejen na chvi­lič­ku, ale pod­le potře­by.
 • Po celé dél­ce tune­lu je ve výši půl met­ru nad zemí vede­no potru­bí, kte­ré v pra­vi­del­ných inter­va­lech popraská a uni­ka­jí­cí plyn se vzní­tí, aby tak po  celou dobu vhod­ně oza­řo­val scé­nu (viz obrá­zek naho­ře). Když voda vystou­pí na úro­veň hořá­ků, chvil­ku to bub­lá a pak se plyn sám zasta­ví. Světla neu­bu­de.
 • Při kata­stro­fě dosud našla­pa­né­ho tune­lu je najed­nou auto jen tu a tam. Rovněž jsou lidé buď úpl­ně mrt­ví (a těch je vel­mi málo), nebo úpl­ně zdra­ví (a těch je saf­ra straš­ně málo). Nikde nikdo zra­ně­ný, popá­le­ný, žád­né zlo­me­né kon­če­ti­ny. Hrstka hrdi­nů se vypo­tá­cí z oča­ze­ných, leč nepří­liš zde­for­mo­va­ných vozi­del, a jejich prv­ní odpo­věď na otáz­ku, jak se jim daří, zní: „I’m fine.“
 • Která sko­po­vá hla­va vymys­le­la, že by se pro ztí­že­nou doprav­ní situ­a­ci ve měs­tě muse­lo oka­mži­tě začít se stroj­ním odklí­ze­ním tro­sek, tře­ba­že by to ohro­zi­lo něčí živo­ty, nemluvě o mož­ných zava­le­ných? Aby se jako obno­vil pro­voz? Vždyť tunel je defi­ni­tiv­ně roz­bo­řen a zapla­ven! A kde je sta­ros­ta a poli­ti­ci vůbec? Není pře­ce nic vděč­něj­ší­ho, než před­vá­dět sou­strast­nou účast na mís­tě neštěs­tí. Pak by něja­ký spěch nepři­pa­dal v úva­hu.
 • V náva­lu zvlášt­ních efek­tů se úpl­ně zapo­mně­lo na jeden pod­stat­ný fakt, jenž je ve fil­mu navíc uká­zán na mode­lu, když ho vytáh­nou z truh­li­ce. Tunel není samo­zřej­mě jeden, ale dva, kaž­dý jed­ním smě­rem, a jsou občas pro­po­je­né. Bouchlo to jen v jed­nom z nich. I kdy­bychom při­pus­ti­li, že oba vjezdy a výjezdy jsou zava­le­né, dru­hý tunel by měl být v pod­stat­ně lep­ším sta­vu. Ale to by pak sta­čil méně mršt­ný hrdi­na, že ano.
 • Závěrečná krko­lomni­ce je pořád­ně zmr­še­ná. Všimněte si, jak se při postran­ním pohle­du do víru vzhů­ru uná­še­ná Madelyne pro­hý­bá v nemož­ných křiv­kách, jak to jen gumo­vý panák umí. Rovněž si nenech­te ujít, jak moc­ný vír, jenž je scho­pen vycuc­nout Kita z bah­na, nezví­ří na hla­di­ně řeky ani vln­ku...

Více na Kritiky.cz
Altaïr komiks – #003 ...
Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ Všem, kteří tápou v českém pravopisu, hlavně žákům 8. a 9. tříd se do rukou dostává p...
Jiří Macháček OTTO Ve filmové trilogii Zahradnictví ztvárňujete majitele kadeřnictví Ottu, co vás při čtení s...
Intimní past (The Resident) Děj filmu inspirovala skutečnost, že každým rokem se do New Yorských bytů stěhuje mnoho svob...
Komiks 90 ...
Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • blackdot166. listopadu 2002 FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na valem skomírající Ztracený svět (a prý ještě ničemnějšího Batmana a Robina) jsem se vmáčknul do jednoho […]
 • blackdot1017. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • whitedot312. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • blackdot722. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • blackdot418. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • blackdot1811. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • blackdot118. prosince 2002 Invaze V 90. letech už nefrčí invaze, ale infiltrace. Podle názvu sice ufouni přicházejí, ale to jde, pravda, pojmout zeširoka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pochopitelně nevylučuje, […]
 • blackdot1725. října 2002 ZORRO: TAJEMNÁ TVÁŘ Tento první odstavec je pro Vás, milí čtenáři, kteří na Hnidopicha zabrowsíte častěji a s nevolí jste sledovali rozevírající se propast mezi aktuálním datem a poslední recenzí (Armageddon, […]
 • blackdot1920. září 2002 AIR FORCE ONE Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby se něco semlelo, Amerika by vyhrála a ze všeho nejvíc by to hajzlíkům nandal sám prezident, […]
 • Likvidátor - Děj je ohraný jak deska Yesterday v motorestovém džuboxu21. března 2019 Likvidátor - Děj je ohraný jak deska Yesterday v motorestovém džuboxu Dejme tomu, že máte smlouvu s Arnoldem Schwarzeneggerem na titulní roli v akčním filmu, a vůbec žádný nápad. Co s tím? Nezbývá než opisovat, kde se dá, a stvořit tak slepenec. Eraser je v […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *