CON AIR

CON AIR
Ohodnoťte člá­nek

Náš kla­ďák sym­paťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bru­čet na osm let nepod­mí­ně­ně, když se před hos­po­dou uchý­lil k doved­nos­tem zís­ka­ným v armá­dě a zabil chla­pa, kte­rý se roz­ho­dl obtě­žo­vat jeho ženu (Monica Potter). Nyní, když má být pro­puš­těn na pod­mín­ku, se těší domů, zejmé­na pak na dce­ru, kte­rou nikdy nevi­děl.

Fargo Logo   CON AIR 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie14. červ­na 1997F
Touchstone Pictures, USA 6. červ­na 1996, R, akč­ní, 115 minut, Česko 7. srp­na 1997
Režie: Simon West
Hrají:Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Ving Rhames, Colm Meaney, Mykelti Williamson, Rachel Ticotin, Monica Potter.
Web: 
 
 Poe se dověděl o dcerce 
Poe se dově­děl o  dcer­ce

Náš kla­ďák sym­paťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bru­čet na osm let nepod­mí­ně­ně, když se před hos­po­dou uchý­lil k doved­nos­tem zís­ka­ným v armá­dě a zabil chla­pa, kte­rý se roz­ho­dl obtě­žo­vat jeho ženu (Monica Potter). Nyní, když má být pro­puš­těn na pod­mín­ku, se těší domů, zejmé­na pak na dce­ru, kte­rou nikdy nevi­děl.

 
 Před odletem - kontrola zavazadel 
Před odle­tem -- kon­t­ro­la zava­za­del

Shodou okol­nos­tí se Poe, v  pod­sta­tě už pro­puš­tě­ný, dosta­ne na palu­bu spe­ci­ál­ní­ho leta­dla Jailbird, kte­ré pře­pra­vu­je vybra­né kri­mi­nál­ní­ky do nové­ho super­vě­ze­ní, a dal­ší odsou­ze­ní včet­ně Poea se zřej­mě „nacho­mej­t­li“. Jedním z nebez­peč­ných zlo­čin­ců je i Cyrus „The Virus“ (John Malkovich), dále tu máme maso­vé­ho vra­ha Garlanda Greenea (Steve Buscemi) a mimo jiné i vra­ha, akti­vis­tu a auto­ra Diamond Doga (Ving Rhames). Lumpi mají vůbec vese­lá jmé­na, Virus, Diamantový Pes, Bažiňák, Sally Netančím, Johnny 23 (= odsou­zen za ten­to počet zná­sil­ně­ní).

 
 Bránící se odsouzenci 
Bránící se odsou­zen­ci

Věci se samo­zřej­mě vyví­je­jí jinak, než dozor­ci plá­no­va­li, a bri­lant­ní Cyrus Virus leta­dlo une­se za radost­né­ho ryče­ní spo­luvěz­ňů; jen­že Poe se mezi ně neřa­dí a cho­pí se pří­le­ži­tos­ti, jak plá­ny lum­pů mařit. Má váha­vou důvě­ru U.S. Marshalla Vince Larkina (John Cusack), jenž byl za zdár­ný trans­port zod­po­věd­ný, a roz­hod­nou nedů­vě­ru agen­ta D.E.A. Duncana Malloye (Colm Meaney), záro­veň nevra­ží­cích navzá­jem. A tak se roz­pou­tá­vá honič­ka na leta­dlo plné nej­ne­bez­peč­něj­ších lidí na kon­ti­nen­tě...

 
 Přestřelka a neprůstřelný Poe 
Přestřelka a neprů­střel­ný Poe

Con Air je níz­ko­tuč­ný akč­ní film se vše­mi před­po­kla­dy pro úspěch. Kromě mír­ně pate­tic­ké­ho začát­ku je to vlast­ně jed­na explo­ziv­ní scé­na za dru­hou, hus­tá střel­ba, krko­lom­né letec­ké mané­v­ry, bez­o­hled­né nási­lí kri­mi­nál­ní­ků, frakč­ní riva­li­ta poli­caj­tů, vítěz­ný ryzí cha­rak­ter klad­ných postav, Dobro a Zlo a Nic Jiného. Příznivé jsou ovšem jed­not­li­vé posta­vy hra­né vesměs hvězd­ným obsa­ze­ním a v hloub­ce v akč­ních fil­mech běž­ně neví­da­né.

Jako jíz­da na hor­ské drá­ze v luna­par­ku je to stej­ně ale hlav­ně záži­tek na ner­vy, a pokud bude­te dob­ře roz­po­lo­že­ni, odne­se­te si prav­dě­po­dob­ně pozi­tiv­ní, leč nehlu­bo­ké poci­ty závra­tě. Prosíme, při­pou­tej­te se. Jménem spo­leč­nos­ti Con Air vám kapi­tán pře­je pří­jem­ný let.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ

 
 Čačtí policejní důstojníci 
Čačtí poli­cej­ní důstoj­ní­ci

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Proč za Poem nemoh­la žena s dcer­kou při­jít na návště­vu -- ani jed­nou za osm let?
 • Každé leta­dlo má trans­pon­dér. Nastaví-li se na něm 7700, říze­ní leto­vé­ho pro­vo­zu se už na nic neptá a je jas­né, že leta­dlo bylo une­se­no. Ale to by se scé­náris­tům neho­di­lo do krá­mu.
 • Nedovedu si před­sta­vit, že by tako­vý důle­ži­tý trans­port nebyl trva­le sle­do­ván na rada­ru. Start bez trans­pon­dé­ru (bou­ře nebou­ře) by při­vo­lal ješ­tě vět­ší pozor­nost.
 • Řečený trans­pon­dér je samo­zřej­mě mož­né vymon­to­vat, ješ­tě snaz­ší je ho vypnout. Je to ale rádio jako kaž­dé jiné a potře­bu­je anté­nu. Nestačí při­dat bater­ku, v pyt­li ho nikdo neu­sly­ší.
 • Místo aby se roz­vi­nu­li do roj­ni­ce, při­spě­cha­vší vojá­ci se shluk­nou do podě­la­né­ho hlouč­ku.
 • Odkdy se do vyřa­ze­ných nákla­ďá­ků mon­tu­jí neprů­střel­ná čel­ní skla?
   
   Přistání v Las Vegas 
  Přistání v Las Vegas
 • Jedinou újmou, kte­rou utr­pí Larkin, když se mu do prsou opřou výstup­ní ply­ny akce­le­ru­jí­cí­ho prou­do­vé­ho leta­dla, je nut­nost nechat si vyprat koši­li (viz obrá­zek vpra­vo). Co takhle tře­ba hlu­cho­ta?
 • Střely s kanó­nů heli­kop­té­ry mají výsad­ko­vou ram­pu na C-123K trhat, ne se od ní odrá­žet.
 • Přistávat v Las Vegas na hlav­ní tří­dě je krko­lom­ná, ničím neo­pod­stat­ně­ná kom­pli­ka­ce. Kolem měs­ta jsou desít­ky kilo­me­t­rů rov­né, pla­ca­té pouš­tě. Podle zápa­du slun­ce lze usu­zo­vat, že Jailbird dose­dal smě­rem jiho­zá­pad­ním. O kilo­me­tr východ­ně­ji a tři kilo­me­t­ry již­ně­ji je mezi­ná­rod­ní letiš­tě se spous­tou mís­ta, o půl kilo­me­t­ru západ­ně­ji je širo­ká, para­lel­ně vedou­cí dál­ni­ce, hned ved­le ní vel­ké prázd­né plo­chy, kde se sta­ví...

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

 • 12. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • 11. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • 6. listopadu 2002 FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na valem skomírající Ztracený svět (a prý ještě ničemnějšího Batmana a Robina) jsem se vmáčknul do jednoho […]
 • 22. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • 18. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • 2. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • 4. prosince 2002 DENNÍ SVĚTLO Když explozivní nehoda zavalí oba konce frekventovaného tunelu pod řekou mezi New Yorkem a New Jersey, skupina zoufalých přeživších rozmanitého původu a postavení v životě musí zapomenout […]
 • 9. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • 30. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • 17. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *