#5 - Fantom opery

Pátým fil­mem, kte­rý údaj­ně pat­ří mezi 101 nej­lep­ších horo­rů, je Fantom ope­ry. Jeden z pří­bě­hů, kte­rý se stal doslo­va nesmr­tel­ným, a to i díky tomu­to sním­ku.

 

Fantom ope­ry

The Phantom of the Opera

USA, 1925, 107 minut

 

Režie:   Rupert Julian, Lon Chaney, Ernst Laemmle, Edward Sedgwick

Scénář: Raymond L. Schrock a Elliott J. Clawson pod­le romá­nu Gastona Lerouxe

Hrají:

Lon Chaney (Fantom)

Elith Pio (Christoine Daae)

Oscar Stribolt (Vikomt Raoul de Chagny)

           

            Exkurze po horo­ro­vých fil­mech 20. let minu­lé­ho sto­le­tí poma­lu kon­čí. Mezi 101 nej­lep­ších horo­rů jich bylo vybrá­no cel­kem 5, ale nut­no říci, že se povět­ši­nou sku­teč­ně jed­ná o fil­my, kte­ré by nemě­la his­to­rie zapo­me­nout. Posledním němým fil­mem z této éry je Fantom ope­ry, fil­mo­vé zpra­co­vá­ní vel­mi slav­né kni­hy Gastona Lerouxe. Román nebyl zfil­mo­ván pou­ze jed­nou, ale za celou his­to­rii kine­ma­to­gra­fie nesčet­ně­krát. Přesto zůstá­vá ver­ze z roku 1925 nej­slav­něj­ší. Konkuruje jí pou­ze muzi­kál, kte­rý slo­žil Andrew Lloyd Webber a jehož sklad­by jsou doslo­va neza­po­me­nu­tel­né.

            Ale vrať­me se zpět k fil­mo­vé­mu zpra­co­vá­ní, kde se popr­vé setká­vá­me se jmé­nem Lon Chaney. A roz­hod­ně ne napo­sle­dy, i když poz­dě­ji to bude s pří­dom­kem Jr. Lon Chaney stvo­řil posta­vu, jed­no z neza­po­me­nu­tel­ných mon­ster prv­ní polo­vi­ny 20. sto­le­tí. V pod­sta­tě se jed­na­lo o prv­ní­ho sku­teč­ně legen­dár­ní­ho netvo­ra, kte­rý vze­šel z ame­ric­kých stu­dií. Lon Chaney nikdy nebyl kra­sa­vec, jeho obli­čej pří­mo vybí­zel k tomu, aby hrál růz­né pří­še­ry a děsi­vé posta­vy. Erik, fan­tom paříž­ské ope­ry, je tou nej­slav­něj­ší z nich. Jeho skvost­nost tkví v tom, že Chaney nepře­hrá­val, dával důraz na pohle­dy a výraz, podob­ně jako tomu bylo poz­dě­ji ve fil­mu Dracula, kte­rý bude před­mě­tem dal­ší recen­ze. Mimochodem Tod Browning původ­ně uva­žo­val prá­vě o Lonu Chaneym jako o her­ci, kte­rý by ztvár­nil posta­vu tran­syl­ván­ské­ho hra­bě­te.

Více na Kritiky.cz
Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer Koncem Ledna měla premiéru romantická komedie Miluji tě modře. Scénář vznikl před jedenáct...
Československo – přání: ...
Nový detektivní seriál na České televizi Ve čtvrtek 15.února proběhla novinářská projekce k novému detektivnímu seriálu Inspektor M...
Ghostbusters (2016)   S novým filmem také přišla nová hra jménem Ghostbusters. Vydání hry moc nepřid...
Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray Tak nám zbývá zrecenzovat poslední díl Vetřelců. Když je teď v televizi opakování, tak s...

            Pohled se stal pro Fantoma zásad­ní a urču­jí­cí, a to pře­de­vším pro­to, že vět­ši­nu fil­mu vystu­pu­je v mas­ce. Ale ve chví­li, kdy při­chá­zí na scé­nu celá jeho tvář, se jed­ná o sku­teč­nou eska­la­ci hrů­zy v jejím němém podá­ní. Chvíle, kdy je Fantom odmas­ko­ván, je sku­teč­ným tri­um­fem fil­mu. Nesmělá Christine se naklá­ní, aby Fantomovi, kte­rý pro ni v tu chví­li hra­je, sun­da­la mas­ku. Neustále se odta­hu­je, aby vybra­la ten správ­ný moment. A když se jí to koneč­ně pove­de, kame­ra rych­lým stři­hem zabí­rá Fantomův obli­čej, kte­rý je roz­škle­be­ný ve své odpor­nos­ti a nelid­skosti. Naprosto doko­na­le si dove­du před­sta­vit, jak tahle jedi­ná scé­na doká­za­la teh­dej­ší divá­ky v kinech doslo­va vydě­sit k smr­ti. Její síla zde stá­le exis­tu­je.

            Ve fil­mu zůstá­vá i hra stí­nů, kte­rá je pro fil­my 20. let typic­ká a kte­rá je v sou­čas­né době tolik pod­ce­ňo­va­ná a nahra­zo­va­ná oby­čej­ný­mi lekač­ka­mi, jež jsou vět­ši­nou tím jedi­ným, co sta­ví horo­ro­vou atmo­sfé­ru. Pokud se týká zbyt­ku vyzně­ní fil­mu, je sku­teč­ně úchvat­né, jak vel­ko­le­pé scé­ny bylo mož­né v této době nato­čit. Jednou z nej­lep­ších je jed­no­znač­ně maš­kar­ní bál, na kte­rý dora­zí v pod­sta­tě celé měs­to – ber­te s nad­sáz­kou. Navíc zde zís­kal film bar­vu a nut­no říci, že to byl tah geni­ál­ní. Ve chví­li, kdy se na scé­ně obje­vu­je Fantom ve své mas­ce čer­ve­né smr­ti, je téměř nezbyt­né, aby zde barva figu­ro­va­la. Lze ji tak pojmout jako expe­ri­ment, ale stej­ně tak jako nezbyt­nost pro efekt fil­mu. Jen podo­tý­kám, že jsem viděl čer­no­bí­lou ver­zi, kde je bar­ve­na prá­vě pou­ze maš­ka­rá­da. Jedná se o scé­nu vskut­ku impo­zant­ní, a to pře­de­vším díky tomu, jak Fantom schá­zí po scho­diš­ti a lidé se před ním roze­stu­pu­jí. Mají z něj strach. A on z něj děs čiší. Jeho tvář, kte­rou zdo­bí mas­ka leb­ky, respek­ti­ve spí­še pří­mo leb­ka, je sku­teč­ně děsi­vá, stej­ně jako před­zvěst čer­ve­né smr­ti Edgara Allana Poea. Obdobně stra­ši­del­né až děsi­vé jsou pak zábě­ry na Fantoma, jak ve své roz­škle­be­nos­ti sedí na soše na stře­še budo­vy ope­ry a kolem něj vla­je jeho rudý plášť.

            Pokud se týká samot­né­ho pří­bě­hu, nut­no říci, že jej lze srov­ná­vat napří­klad s Frankensteinem. Jeho finál­ní myš­len­ka mi při­šla napros­to shod­ná, hlav­ně ve chví­li, kdy se Fatnom, netvor, sna­ží unik­nout před roz­lí­ce­ným davem, ale jeho únik se nezda­ří a je davem zabit. Ale přes­to pře­se všech­no, je Fantom v pod­sta­tě pou­ze hříč­kou pří­ro­dy, kte­rá se zami­lu­je, ale ve své nestvůr­nos­ti není schop­na Christine opus­tit, žár­lí a chce zni­čit vše, na čem mu kdy zále­že­lo. Příběh je tak v pod­sta­tě horo­ro­vým zpo­dob­ně­ním lid­ské žár­li­vos­ti a sna­hy mít to krás­né jen pro sebe, a schop­nos­ti ničit vše, co kdy bylo důle­ži­té.

Více na Kritiky.cz
Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode Ve velkofilmu Jan Žižka se to doslova hemží světově uznávanými hereckými osobnostmi. Produc...
Domácí levandulový sirup (med) Domácí levandulový med (sirup) Skvělá náhražka sladidla do kávy nebo čaje. Suroviny: 5...
Leigh Neville: Ruční zbraně jednotek speciálních sil 2001-2015 Dnešní svět je plný padouchů, zločinců a teroristů a všichni mají jednu společnou věc-ub...
Farma SK – 8. série – 10. díl ...
7 životů - Noomi Rapace představuje 7 sester, 7 životů, 7 různých postav Režisér Tommy Wirkola věděl, že duch a osobnost Noomi Rapaceové prostoupí všemi sedmi sestra...

            Jen ješ­tě poznám­ku na závěr. Když jsem pro­jíž­děl foto­gra­fie z fil­mu na inter­ne­tu, vel­mi mě zau­ja­la jed­na, kde je Fantom srov­ná­ván s Voldemortem. Podoba, zde sku­teč­ně exis­tu­je. Nutno říci, že obli­čej, kte­rý byl pro Chaneyho vytvo­řen, je ukáz­kou skvě­lé­ho umu mas­ké­rů teh­dej­ší doby, a v pod­sta­tě nelze vůbec srov­ná­vat novo­do­bé­ho nepo­ve­de­né­ho Fantoma v podá­ní Gerarda Butlera s „pár škrá­ban­ci na tvá­ři“, s děsi­vým vze­zře­ním Lona Chaneyho. Pravda, Schumacherův Fantom ope­ry nebyl pojat jako horor, ale jako kýč, kte­rý se poku­sil sta­vět na úspě­chu skvě­lé­ho muzi­ká­lu.     

 

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

            Lon Chaney. Postava netvo­ra je sama o sobě sil­ným argu­men­tem. Děsivost je navo­zo­vá­na postup­ně, je v krás­ném kon­tras­tu s vel­ko­le­postí a nád­he­rou paříž­ské ope­ry. Je sta­vě­no na vel­mi sil­ných obra­zech – pod­zem­ní krá­lov­ství, kde se Fantom pohy­bu­je na člu­nu a na koni, odmas­ko­vá­ní, mas­ka čer­ve­né smr­ti, finál­ní Fantomův smích v momen­tě, kdy ví, že je s ním konec.

 

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

            Jedná se o němý film, jehož dél­ka může být pro někte­ré divá­ky sku­teč­ně nestra­vi­tel­ná. Příběh, kte­rý je ve Fantomovi pre­zen­to­ván, je v sou­čas­né době poměr­ně neo­ri­gi­nál­ní, ale je zasa­zen do krás­né­ho a monu­men­tál­ní­ho pro­stře­dí.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 15.4.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • #3 - Upír Nosferatu25. března 2019 #3 - Upír Nosferatu Už třetí díl našeho seriálu o 101 nejlepších hororech všech dob nás zavádí k prvnímu a jednomu z nejdůležitějších filmů,v nichž se vyskytuje postava upíra Draculy, i když je pravda, že v […]
  • #1 - Kabinet doktora Caligariho13. března 2019 #1 - Kabinet doktora Caligariho A máme tu první film ze série 101 nejlepších hororů. Jedná se o legendární dílo, které doslova umělecky kombinuje výtvarno a film v nezapomenutelných obrazech a příběhu, který uchvátí i v […]
  • #2 - Golem18. března 2019 #2 - Golem Druhým filmem ze seriálu 101 nejlepších hororů je německý Golem, film, který živil dávnou pražskou legendu. Ponořme se tedy do Prahy, která ani trochu Prahu nepřipomíná, ve filmu, který […]
  • #4 - Čarodějnictví v průběhu věků1. dubna 2019 #4 - Čarodějnictví v průběhu věků V našem seriálu, v němž mapujeme 101 nejlepších hororů všech dob, se seznamujeme s filmem, který je ze všeho hlavně dokumentem, zábavným, děsivým a rozhodně na svou dobu hodně […]
  • #6 - Dracula15. dubna 2019 #6 - Dracula Dracula z roku 1931 je v podstatě průkopníkem zlaté éry hororů, které patřily především 30. léta 20. století. A hlavně, tohle je i první skutečná adaptace legendární knihy Brama […]
  • BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří11. května 2009 BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří Buster Keaton se ve svých filmech nikdy neusmál, přesto jsou jeho postavy divákům po celém světě dodnes zárukou výborné zábavy. Už v dětství, kdy s ním tatínek ,,zametal“ vaudevillová […]
  • Plan 9 from outer space5. dubna 2006 Plan 9 from outer space Ano, je to tu! Hurá! Zděšeně křičí davy zoufalých lidí, jež se ve snaze dostati se v pořádku (a hlavně živí) z kin po celém světě derou do pro ně příliš úzkých dveří a zašlapávají (i […]
  • Vejška - 55 %20. ledna 2014 Vejška - 55 % Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […]
  • červnové premiéry v kinech28. května 2004 červnové premiéry v kinech V červnu se připravte pouze na deset premier, ale mezi nima se najde i ten největší skvost. Harry Potter a vězeň z Azkabanu 03. 06. 04 Motýl Uzavřený vdovec Julien Larieux (Michel […]
  • Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy31. července 2018 Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy Toulonský kriminalista Martin Servaz má za sebou nejen řadu vyřešených případů, ale také záhady a traumata, které ho pronásledují. Patří mezi ně záhadné zmizení milované ženy a zločinec, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *