#4 - Čarodějnictví v průběhu věků

V našem seri­á­lu, v němž mapu­je­me 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob, se sezna­mu­je­me s fil­mem, kte­rý je ze vše­ho hlav­ně doku­men­tem, zábav­ným, děsi­vým a roz­hod­ně na svou dobu hod­ně zají­ma­vým.

 

Čarodějnictví v prů­bě­hu věků

Häxan

Dánsko, Švédsko, 1922, 104 minut

Režie:   Benjamin Christensen

Scénář: Benjamin Christensen

Hrají:

Maren Pedersen (Čarodějnice)

Elith Pio (Mladý mnich)

Oscar Stribolt (Tlustý mnich)

Benjamin Christensen (Ďábel)

 

            U toho­to fil­mu opět váhám, proč vlast­ně byl zařa­zen k horo­rům. Ale musím říct, že váhá­ní je tro­chu men­ší než u Golema. Häxan je fil­mem pře­de­vším doku­men­tár­ním, kte­rý sle­du­je jed­nu z nej­bi­zar­něj­ších ér lid­ské his­to­rie, a pře­de­vším jed­no z nej­vět­ších křes­ťan­ských zvěr­stev. Můj názor na čaro­děj­nic­tví je před­po­klá­dám jas­ný, a tak jsem osob­ně oce­nil, když jsem nara­zil na sní­mek, kte­rý je v pod­sta­tě hra­ným doku­men­tár­ním fil­mem, jež se tou­to pro­ble­ma­ti­kou zabý­vá a před­sta­vu­je ji ve všech jejích podo­bách, ale pře­de­vším v té podo­bě, jak by mělo být čaro­děj­nic­tví chá­pá­no. Jedná se o sou­část našich dějin, ale sou­část špat­nou, zlou, ďábel­skou...

            Film je potře­ba oce­ňo­vat i v dneš­ní době, pro­to­že jeho poje­tí je sku­teč­ně uni­kát­ní. Na svou dobu roz­hod­ně. Týká se to něko­li­ka sku­teč­nos­tí. Velmi zají­ma­vá je prv­ní část, kte­rá pomo­cí rytin a obra­zů uka­zu­je, jak bylo čaro­děj­nic­tví chá­pá­no, jak bylo vyob­ra­zo­vá­no. Citují se zde pří­mo auto­ři i kni­hy. V této doku­men­tár­nos­ti pokra­ču­je film i dále, kde jsou hra­né čás­ti pro­klá­dá­ny foto­gra­fie­mi, či doko­na­lý­mi zábě­ry na muči­cí nástro­je, kde je patr­né, že fil­ma­ři samot­ní měli při natá­če­ní urči­tý nad­hled. A urči­tý humor, paro­die, či kari­ka­tu­ra se pro­lí­na­jí celým fil­mem.

            Je však nut­né si uvě­do­mit, že film nemá jen paro­dic­ké vyzně­ní. Naopak, on v někte­rých momen­tech vel­mi sil­ně tla­čí na pilu a jas­ně dává naje­vo, jak teh­dej­ší pomě­ry fun­go­va­ly, jak bylo mož­né z oby­čej­né ženy udě­lat čaro­děj­ni­ci, kte­rá se při­zná k čemu­ko­li a ješ­tě ráda obvi­ní z čaro­děj­nic­tví své zná­mé, kte­ré se na ni jed­nou kři­vě podí­va­li, ane­bo do ní jen vra­zi­li na uli­ci. Vina byla na obou stra­nách. Ale dle mého jed­no­znač­ně více viny sedí na bed­rech církve, kte­rá vytvo­ři­la fana­tic­ké s pro­mi­nu­tím imbe­ci­ly, kte­ří neby­li schop­ni roze­zná­vat rea­li­tu od dogma­tu. Skutečnost se pro ně stá­va­la jen něčím, co je v roz­po­ru s naří­ze­ní­mi. A tak kdo byl pak více ovlá­dán ďáblem?

Více na Kritiky.cz
Jurský svět: Zánik říše - Ze Spojeného království na Havaj: Kde se odehrává dobrodružství Spojené království Při natáčení ve Spojeném království se produkce usadila v proslulých...
Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni Přehlídka indické kinematografie je opět tady - Festival bollywoodského filmu! Ve svém 13. ro...
Wooky Tablet Reader – nadupaný multifunkční tablet, který stojí zato! Myslíte si, že knihy a časopisy nejdou číst pohodlně v autobuse, škole, či v jiné...
MICHAEL B. JORDAN MICHAEL B. JORDAN (Erik Killmonger) vloni na podzim dokončil natáčení adaptace 451 stupňů Fah...
Pivečko ...

            Mimochodem, zpo­dob­ně­ní ďáb­la v tom­to fil­mu je sku­teč­ně úžas­né. Zahrál si ho sám reži­sér a scé­náris­ta v jed­né oso­bě, a nut­no říci, že pro­ti ďáb­lům digi­tál­ním, je to skvě­lý bal­zám na duši. Nádherné mas­ky, rohy a drá­py jen dotvá­ře­jí celý dojem z fil­mu, v němž byly sku­teč­ně skvě­le vybrá­ny i inte­ri­é­ry. A pro dokres­le­ní atmo­sfé­ry něja­ké ty kos­ti a leb­ky. Druhá kapi­to­la napros­to bez okol­ků uka­zu­je, jak čaro­děj­ni­ce pou­ží­vá k ritu­á­lům ruku mrt­vo­ly, z kte­ré jen tak utrh­ne prst. Ale mně osob­ně film při­šel nad­ča­so­vý i z jiné­ho hle­dis­ka. I když se kame­ra sna­ží nahá těla žen zabí­rat pře­de­vším zeza­du, naho­ta je zde patr­ná, a to sku­teč­ně v míře, kte­rou by si na rok 1922 před­sta­vil jen málo­kdo. I snad pro­to byl film kri­ti­kou a pře­de­vším výše posta­ve­ný­mi, ctě­ný­mi lid­mi odmí­tán. Díky bohu neza­pa­dl a neztra­til se, a tak jej může­me shléd­nout i po bez­má­la 90 letech.

            Skvělou třeš­nič­kou na dor­tu je závě­reč­ná scé­na, kde je porov­ná­vá­na čaro­děj­ni­ce s ženou, kte­rá trpí hys­te­rií. Věda je zde do jis­té míry srov­ná­vá­na s fana­tis­mem církve, nut­no říci, že ve své době z toho ani věda nemu­sí vždy vychá­zet nej­lé­pe. Film při­ná­ší zají­ma­vé závě­ry a vel­mi zají­ma­vá srov­ná­ní.

            Tečkou k tomu­to fil­mu by moh­lo být zmí­ně­ní skvě­lých scén, kde dochá­zí k čaro­děj­ným ritu­á­lům. Film se totiž zamě­řu­je i na jejich zob­ra­zo­vá­ní a nut­no říci, že líbá­ní ďáblo­va zad­ku je vskut­ku neza­po­me­nu­tel­né, obdob­ně jako porod ďáblo­vých dětí, kte­rý je ukáz­kou toho, že film se s urči­tou dáv­kou čer­né­ho humo­ru sna­ží uká­zat sku­teč­ně vše, co se čaro­děj­nic­tví a fana­tic­ké­ho křes­ťan­ství týká.

Více na Kritiky.cz
V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se...
Facebook ...
Jaroslava Adamová Životopis Ještě v době svých studií na konzervatoři se za války objevila na scéně divad...
Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar s...
Menna van Praag: Dům v ulici Naděje Mnoho večerů jsem strávila ve společnosti této knihy a na každý večer jsem se těšila jako ...

           

 

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

            Vyvolání hrů­zy není prv­ním zámě­rem fil­mu, přes­to mno­ho scén je zde sku­teč­ně děsi­vých, niko­li ve svém zob­ra­ze­ní, ale pře­de­vším ve svých důsled­cích. Film se vyhý­bá pří­mé­mu zob­ra­zo­vá­ní nási­lí, přes­to je ve svém vyzně­ní vel­mi efek­tiv­ní a jed­ná se o jeden z doku­men­tů, kte­ré se dané době věnu­je sku­teč­ně výteč­ně. Hororovost zde není prvot­ní záměr, i přes­to si mys­lím, že je film mezi horo­ry vhod­né zařa­dit.

 

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

            Již zmí­ně­né neza­mě­ře­ní na horor, roz­lo­že­ní pří­bě­hu do frag­men­tů, kde se těž­ko budu­je atmo­sfé­ra, neboť jsou navíc jed­not­li­vé hra­né scé­ny pro­klá­dá­ny komen­tá­ři a foto­gra­fie­mi, respek­ti­ve ryti­na­mi.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 8.4.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • #1 - Kabinet doktora Caligariho13. března 2019 #1 - Kabinet doktora Caligariho A máme tu první film ze série 101 nejlepších hororů. Jedná se o legendární dílo, které doslova umělecky kombinuje výtvarno a film v nezapomenutelných obrazech a příběhu, který uchvátí i v […]
  • #2 - Golem18. března 2019 #2 - Golem Druhým filmem ze seriálu 101 nejlepších hororů je německý Golem, film, který živil dávnou pražskou legendu. Ponořme se tedy do Prahy, která ani trochu Prahu nepřipomíná, ve filmu, který […]
  • #3 - Upír Nosferatu25. března 2019 #3 - Upír Nosferatu Už třetí díl našeho seriálu o 101 nejlepších hororech všech dob nás zavádí k prvnímu a jednomu z nejdůležitějších filmů,v nichž se vyskytuje postava upíra Draculy, i když je pravda, že v […]
  • #6 - Dracula15. dubna 2019 #6 - Dracula Dracula z roku 1931 je v podstatě průkopníkem zlaté éry hororů, které patřily především 30. léta 20. století. A hlavně, tohle je i první skutečná adaptace legendární knihy Brama […]
  • #5 - Fantom opery8. dubna 2019 #5 - Fantom opery Pátým filmem, který údajně patří mezi 101 nejlepších hororů, je Fantom opery. Jeden z příběhů, který se stal doslova nesmrtelným, a to i díky tomuto snímku.   Fantom […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Co přinesl rok 1959?25. března 2019 Co přinesl rok 1959? V oblíbené edici Můj rok, která mapuje výynamné roky naší historie, vychází nová kniha. Rok 1959 nepatří mezi ty, které se nějakým zásadním způsobem zapsaly do dějin. Přesto vůbec není […]
  • MODRÁ od MAJY LUNDE14. dubna 2019 MODRÁ od MAJY LUNDE Od spisovatelky Maja Lunde jsem četla již první román "Historie včel", který mě doslova pohltil. Není tedy divu, že jsem si nemohla nechat uniknout ani nový bestseller "Modrá", na který […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *