#2 - Golem

Druhým fil­mem ze seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů je němec­ký Golem, film, kte­rý živil dáv­nou praž­skou legen­du. Ponořme se tedy do Prahy, kte­rá ani tro­chu Prahu nepři­po­mí­ná, ve fil­mu, kte­rý děs budí už jen sku­teč­ně málo. Asi jako Večerníček.

Golem (Jak Golem na svět při­šel)

Der Golem, wie er in die Welt kam

Německo, 1920, 85 minut

 

Režie:  Paul Wegener a Carl Boese

Scénář: Hans Paul Wegener a Henrik Galeen

Hrají:

Paul Wegener (Golem)

Albert Steinrück (Rabbi Löw)

Lyda Salmonova (Mirjam)

Lothar Müthel (rytíř Florian)

 

Ke sním­ku Golem jsem při­chá­zel jako sle­pý k hous­lím. Předpokládal jsem, že pokud se jed­ná o film, kte­rý byl zařa­zen k 101 nej­lep­ším horo­rům všech dob, půjde o film sku­teč­ně uni­kát­ní. Něco jako Kabinet dok­to­ra Caligariho. A musím říci, že jsou zde podob­né prv­ky. I zde se uží­vá expre­si­o­nis­mus, i když v jiné for­mě. Ale jinak byl pro mě Golem jed­no­du­še zkla­má­ním. Důvody hned objas­ním.

 

Golem je fil­mem expre­si­o­nis­tic­kým, ale do jis­té míry i sym­bo­lic­kým. I když nevím, jest­li to byl pří­mo záměr tvůr­ců. Svět fil­mu je roz­dě­len na dvě čás­ti. Na židov­ské ghet­to a na palác, kde jsou však zob­ra­ze­ny pou­ze inte­ri­é­ry. Ghetto je pokři­ve­né, jeho archi­tek­tu­ra neo­te­sa­ná, vel­mi hru­bá, je zde patr­né, že židov­ská komu­ni­ta je jed­no­znač­ně odliš­ná od císař­ské­ho palá­ce, kte­rý je vese­lý a ve svém expre­si­o­nis­mu niko­li tolik pokři­ve­ný. Rozdíly jsou patr­né i na kos­tý­mech, kdy žido­vé nosí rou­cha a pláš­tě, pří­pad­ně oble­če­ní země­děl­ců a ves­ni­ča­nů, na dvo­ře se pak nosí svrš­ky spa­da­jí­cí zhru­ba do doby Rudolfa II., kte­rý by ostat­ně měl být oním císa­řem. Na jakou­ko­li his­to­rii si však film pří­liš nehra­je, jmé­na se zde neob­je­vu­jí a Praha je v pod­sta­tě neroz­po­zna­tel­ná. Ale tohle nehod­no­tím jako nega­ti­vum fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Bláznivá bludiště a hledačky Celkem 64 bláznivých hledaček, schovávaček a bludišť zabaví děti od šesti let na dovolené...
Producent Rudolf Biermann: Věděl jsem, že Carice van Houten bude pro roli ideální Hlavními  hrdinkami filmu, který vypráví příběh o lásce, přátelství a zásadních život...
Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli....
VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu Začíná nový rok, a to je nejlepší doba na předsevzetí. Jistě mi dáte za pravdu, že větš...
Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019 Už od loňského roku se v moři internetu objevovali zvěsti o novém dobrodruštví slavného ar...

 

Pro jeho kri­ti­ku je z mého hle­dis­ka nej­pr­ve si uvě­do­mit, že hod­no­tím film jako horor, jako sní­mek, kte­rý je řazen mezi 101 nej­lep­ších ve fil­mo­vé his­to­rii. A s tím pros­tě a jed­no­du­še nesou­hla­sím. Film jis­tě má horo­ro­vý poten­ci­ál – je zde mon­strum, kte­ré pří­liš nepři­po­mí­ná hli­ně­né­ho muže, hlav­ně díky mimi­ce, jehož osud je již poměr­ně daný. Monstrum má slou­žit, ale to všech­no se zvrt­ne ve chví­li, kdy dce­ra jeho pána (rab­bi­ho Löwa) hod­lá utéct s rytí­řem Florianem. Zde vni­ká do pří­bě­hu žár­li­vost, kte­rá nutí Löwiho pomoc­ní­ka k tomu, aby Golema pro­bu­dil a poštval ho na Floriana. Monstrum pak samo­zřej­mě kon­čí tra­gic­ky – více méně.

 

Příběh je tak ne nepo­dob­ný Frankensteinovi, kte­rý při­šel až o více jak deset let poz­dě­ji – ve fil­mo­vém pro­ve­de­ní. Ale vyzně­ní obou fil­mů je napros­to odliš­né. A stej­ně tak je odliš­né vyzně­ní Caligariho ve srov­ná­ní s Golemem. Pro mě osob­ně je Caligari mno­ho­krát děsi­věj­ší. Je to dáno tím, že i když je golem natá­čen podob­ným způ­so­bem, zde je úžas­ná hra svět­la a tmy, více je kla­den důraz na samot­ný pří­běh, niko­li pak na atmo­sfé­ru jako tako­vou. Samozřejmě, i zde jsou horo­ro­vé scé­ny, jed­nou z nej­lep­ších je vyvo­lá­ní démo­na Astarotha, kte­rý sdě­lí rab­bi­mu, jak Golema oži­vit. Pro mě neza­po­me­nu­tel­né jsou i někte­ré Golemovy gri­ma­sy, kte­ré by sku­teč­ně moh­ly vyznít děsi­vě, jen kdy­by se neob­je­vo­va­ly na obli­če­ji mon­stra, kte­ré má ale­spoň pro mě mít tro­chu méně lid­skou podo­bu. V tom­to podá­ní mohl Golem klid­ně začít mlu­vit.

 

Velice zají­ma­vé je však roz­dě­le­ní fil­mu na židov­skou a neži­dov­skou část. Kromě již popsa­ných roz­dí­lů, je vel­mi zají­ma­vé, že na císař­ském dvo­ře se v pod­sta­tě nevy­sky­tu­jí sta­ří lidé, nao­pak ghet­to je jimi plné, nut­no říci, že vět­ši­na z nich, v čele s rab­bi Löwem, vypa­dá jako šílen­ci. Zde mno­zí kri­ti­ci vidí para­le­lu s dok­to­rem Caligarim. Z toho­to do jis­té míry sym­bo­lis­mu lze vyde­du­ko­vat, že svět židů je zasta­ra­lý, kdež­to císař­ský dvůr je dvo­rem moder­ním, mla­dým, pokro­ko­vým. Stejně tak závěr fil­mu pou­ka­zu­je na to, že židi zůstá­va­jí ve své víře pev­ní, když si Golema, i když vyhaslé­ho, odná­še­jí zpět do své­ho ghet­ta a oddě­lu­jí se tak od dětí, kte­ré před nimi utí­ka­jí.

Více na Kritiky.cz
Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války ...
Pustina 8. díl. ...
Zemřel herec a dabér Ilja Racek - bylo mu 88 let Ilja Racek se narodil 24.6.1930 středoškolskému profesorovi v Praze. V dětství jezdil velmi č...
Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu ...
Kde se vzal nešvar jménem taktizování v českých reality show? Taktika, taktik, taktizování, ale třeba taky hráč. V posledních letech snad nejpoužívanějš...

           

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Film je pro­dchnut skvě­lý­mi zábě­ry, vel­ký důraz se zde kla­de na svět­lo a na tmu, film tak opět, podob­ně jako Kabinet dok­to­ra Caligariho, vyzní­vá vel­mi umě­lec­ky a je zapa­ma­to­va­tel­ný. Je to pří­běh mon­stra. Jsou zde jedi­neč­né scé­ny – pře­de­vším pak zmi­ňo­va­né při­vo­lá­ní démo­na Astarotha.

Více na Kritiky.cz
Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sob...
Oceněný snímek z letošního Berlinale bude uveden také ve Varech Po úspěchu na letošním Berlinale, odkud si Aki Kaurismäki odvezl Stříbrného medvěda za nejl...
Občanská výchova Německo-rakouský film Občanská výchova nabízí netradiční zážitek. Námět filmu stojí na...
Marie Terezie a její Habsburkové - komiksový příběh největší české panovnice Zdeněk Ležák je český spisovatel, redaktor časopisu ABC a publicista, který absolvoval liter...
Farma SK – 8. série – 17. díl ...

 

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Je to němý film, kte­rý pro mno­hé dneš­ní divá­ky není stra­vi­tel­ný. Ale sil­něj­ším argu­men­tem je sku­teč­nost, že horo­ro­vost fil­mu je spí­še dru­hot­ná a není na ní pří­mo sta­vě­no. Film je spí­še pseu­do­his­to­ric­ky nato­če­nou legen­dou, niko­li horo­ro­vým fil­mem.

Více na Kritiky.cz
#1 - Kabinet doktora Caligariho A máme tu první film ze série 101 nejlepších hororů. Jedná se o legendární dílo, které do...
Noe v Komixu U příležitosti premiéry filmu Noe byl vydán i komiksový příběh. Na scénáři spolupracoval...
Wolf-Dieter Storl: Zahrada jako mikrokosmos. Zasloužených STO PROCENT Víte, že zahrada může pro člověka být, nejen místem pasivního i aktivního odpočinku, ale ...
Druhý báječný hotel Marigold - Stálí hoteloví hosté “Napadlo mě... kolik nových životů můžeme mít? A pak jsem si řekla... tolik, kolik chcem...
MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán) Míša hraje už od svých 4 let v reklamách, seriálech a zahrála si i v pohádce Tři bratři....

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 25.3.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

#2 - Golem
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

  • #1 - Kabinet doktora Caligariho13. března 2019 #1 - Kabinet doktora Caligariho A máme tu první film ze série 101 nejlepších hororů. Jedná se o legendární dílo, které doslova umělecky kombinuje výtvarno a film v nezapomenutelných obrazech a příběhu, který uchvátí i v […]
  • #3 - Upír Nosferatu25. března 2019 #3 - Upír Nosferatu Už třetí díl našeho seriálu o 101 nejlepších hororech všech dob nás zavádí k prvnímu a jednomu z nejdůležitějších filmů,v nichž se vyskytuje postava upíra Draculy, i když je pravda, že v […]
  • #4 - Čarodějnictví v průběhu věků1. dubna 2019 #4 - Čarodějnictví v průběhu věků V našem seriálu, v němž mapujeme 101 nejlepších hororů všech dob, se seznamujeme s filmem, který je ze všeho hlavně dokumentem, zábavným, děsivým a rozhodně na svou dobu hodně […]
  • #5 - Fantom opery8. dubna 2019 #5 - Fantom opery Pátým filmem, který údajně patří mezi 101 nejlepších hororů, je Fantom opery. Jeden z příběhů, který se stal doslova nesmrtelným, a to i díky tomuto snímku.   Fantom […]
  • #6 - Dracula15. dubna 2019 #6 - Dracula Dracula z roku 1931 je v podstatě průkopníkem zlaté éry hororů, které patřily především 30. léta 20. století. A hlavně, tohle je i první skutečná adaptace legendární knihy Brama […]
  • Oliver Twist27. října 2005 Oliver Twist Roman Polanski chtěl podle svých slov natočit konečně film, na který by se mohli přijít podívat i jeho děti. Realizace probíhala především v Praze a režisér se chopil dlouhými […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Ať vejde ten pravý (Låt den rätte komma in) 20082. července 2014 Ať vejde ten pravý (Låt den rätte komma in) 2008 Marná sláva, krev se vyjímá nejlépe na sněhu a strach a děs nejlépe vynikne v okamžiku, kdy je konfrontován s emocemi z opačného emočního spektra. A tohle vše lze nalézt ve filmu "Ať […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *