#10 - Zrůdy

Zrud

Jeden z nej­kon­tro­verz­něj­ších a nej­od­su­zo­va­něj­ších fil­mů své doby. Snímek, kte­rý zakon­čil vel­mi slib­nou kari­é­ru reži­sé­ra Toda Browninga. Zároveň film, kte­rý pat­ří do zla­té­ho fon­du.

 

Zrůdy

Freaks

USA, 1932, 64 minut

 

Režie:   Tod Browning

Scénář: Willis Goldbeck a Leon Gordon pod­le pří­bě­hu Clarence Aarona „Toda“ Robbinse

Hrají:

Olga Baclanova (Cleopatra)

Wallace Ford (Phroso)

Harry Earles (Hans)

Daisy Earles (Frieda)

            Jedná se o jeden z nej­kon­tro­verz­něj­ších fil­mů své doby a cha­rak­te­ris­ti­ka horo­ro­vé­ho fil­mu je u něj uvá­dě­na pře­de­vším pro­to, že v něm vystu­pu­jí zrů­dy. Tedy nechci být nijak imper­ti­nent­ní, mys­lím to pros­tě doslo­va. On sám název fil­mu je dvoja­ký. Po zhléd­nu­tí fil­mu asi kaž­dé­mu divá­ko­vi dojde, že zrů­da­mi ve sku­teč­nos­ti nejsou „ti jiní“, ale vlast­ně úpl­ně nor­mál­ní lidé.

            Ale zpět ke kon­tro­verz­nos­ti fil­mu. Snímek totiž v Hollywoodu způ­so­bil doslo­va poprask, a to poprask tako­vé­ho raže­ní, že se stu­dio MGM od sním­ku distan­co­va­lo. A Tod Browning doslo­va padl v nemi­lost. Rozhodně se od něj oče­ká­va­lo ješ­tě mno­ho fil­mů. Po Zrůdách se podí­lel pou­ze na čtyřech, kdy u dvou ani nebyl uve­den v titul­cích. Hollywood mu neod­pus­til, že nato­čil film se sku­teč­ný­mi posti­že­ný­mi, či zne­tvo­ře­ný­mi lid­mi. A tak se Browning dožil vyso­ké­ho věku 82 let, s tím, že za posled­ních 30 let své­ho živo­ta se k fil­mu v pod­sta­tě pořád­ně nepo­dí­val. Rozhodně ne jako reži­sér.

Více na Kritiky.cz
Malý princ, nyní v kolibřím vydání je kniha, co vám otevře nejen srdce, ale i mysl. Malý princ od Antoine de Saint-Exupéry je největším klenotem mezi všemi ostatními knihami ...
Ivan Trojan Ivan se narodil 30.6.1964 v Praze a pochází z herecké rodiny. Jeho otec, herec Ladislav a bratr...
F1 Race Stars ...
5. ROČNÍK FESTIVALU SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM PŘINESE OD KAŽDÉHO ŽÁNRU TROCHU ...
ENDGAME vysvětlení! Kdo může používat Kameny nekonečna? Kdo vše byl na pohřbu? ...

            Přesto, že jeho kari­é­ra byla tak­to utnu­ta, nelze hovo­řit o tom, že by Zrůdy byly špat­ný film. Právě nao­pak. Jenže se zde až pří­liš vysky­tu­je to, co lidé nera­di vidí. Postižení, abnor­ma­li­ty a nedo­ko­na­los­ti. Lidé mají před­sud­ky před těmi­to „zrů­da­mi“, a tak jim bylo pro­ti srs­ti se dívat na film, kde jsou tyto oso­by zesměš­ňo­vá­ny, jsou zde poni­žo­vá­ny a do znač­né míry je i z fil­mu patr­ný odpor vůči nim, ale pře­de­vším jsou zde zob­ra­zo­vá­ny s fas­ci­na­cí, ale hlav­ně, jsou to prá­vě posti­že­ní, kte­ří nako­nec dosáh­nou spra­ve­dl­nos­ti.

            Příběh není nijak slo­ži­tý. V pod­sta­tě jde o to, že jsou nám nej­pr­ve před­sta­ve­ny všech­ny posta­vy a je nám uká­zá­no, že ani v cir­ku­se, kde zrů­dy vystu­pu­jí, nema­jí uzná­ní a v pod­sta­tě ani záze­mí. Jejich nor­mál­ní kole­go­vé se jim posmí­va­jí a děla­jí si z nich legra­ci. Ale důle­ži­té je, že samy zrů­dy drží při sobě. Existuje zde urči­tý kodex, kte­rý je ve fil­mu čás­teč­ně popi­so­ván, a díky němu jsou všich­ni nedo­ko­na­lí účin­ku­jí­cí cir­ku­su rodi­nou, kte­rá drží pohro­ma­dě. To se uka­zu­je ve chví­li, kdy jed­na z nor­mál­ních hvězd, krás­ná Cleopatra, se roz­hod­ne, že si udě­lá legra­ci z lili­pu­tá­na Hanse a dá mu naje­vo, že se jí vel­mi líbí. Samozřejmě, že její zájmy jsou úpl­ně někde jin­de, což se nako­nec uká­že na sva­teb­ní hos­ti­ně, kde má být Cleopatra při­ja­ta mezi ostat­ní zrů­dy (mimo­cho­dem jed­na z nej­sil­něj­ších scén celé­ho fil­mu), ale to rezo­lut­ně odmít­ne a Hanse se navíc sna­ží otrá­vit. Zde pak nastu­pu­je „rodi­na“, kte­rá hod­lá zabrá­nit tomu, aby Cleopatra Hanse zabi­la. A to se zrů­dám nako­nec sku­teč­ně poda­ří. Zde pak dochá­zí k dru­hé­mu sil­né­mu momen­tu, kdy se bez­no­hé, bez­ruké, nebo jinak zne­tvo­ře­né zrů­dy vydá­va­jí na pochod a pro­ná­sle­du­jí Cleopatru, kte­rá se jim sna­ží unik­nout. Nakonec se jí to nepo­da­ři­lo a neví­me, co se přes­ně dělo, ale víme, co se s Cleopatrou sta­lo. Došla své­ho osu­du a pozná­ní toho, jak se změ­ni­la, je doko­na­lou poin­tou fil­mu. Nikdy se nechtě­la stát zrů­dou, ale prá­vě tou ve sku­teč­nos­ti byla.

            Film je pře­lo­mo­vý v tom ohle­du, že ve fil­mu vystu­pu­jí sku­teč­ní posti­že­ní lidé, což je jedi­ně vel­ké pozi­ti­vum, ale prá­vě tuto sku­teč­nost Hollywood ve své době neroz­dý­chal. Lidé nechtě­li vidět zrů­dy, chtě­li vidět krás­né lidi, jak se poz­dě­ji v Hollywoodu sta­lo v pod­sta­tě dogma­tem, jež ani v dneš­ní době není pří­liš poru­šo­ván. Ale prá­vě sku­teč­nost, že zde vystu­pu­jí lidé s nedo­ko­na­lost­mi, lidé jiní, je koře­ním fil­mu, bez kte­ré­ho by to pros­tě nefun­go­va­lo. My nao­pak vidí­me, jak lidé bez kon­če­tin doká­žou žít, a to dokon­ce i lidé, kte­ří nema­jí ani jed­nu kon­če­ti­nu. Mimochodem scé­na, kde bez­no­hý i bez­ruký muž s nožem v zubech jde po Cleopatře je dal­ší ukáz­kou toho, jak doká­zal Browning vystih­nout atmo­sfé­ru a děsi­vost pří­bě­hu.

Více na Kritiky.cz
Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%] Je trochu škoda, že sláva a lesk některých herců v současné době upadá, ačkoliv stále ma...
10 000 př. n. l. - 10,000 B.C. Už po té, co byly vypuštěny první trailery bylo jasné, že 10 000 př. n. l. bude patřit k t...
Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano… Pokud to (velkou náhodou) nevíte, tak Resident Evil: Apocalypse, je pokračováním filmu Resident...
Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) Podívejte se na screeny z traileru epizody, která nás čeká až za týden - 20.6.2016. Jedná se...
25. Český lev - galerie ...

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

            V někte­rých momen­tech je atmo­sfé­ra sku­teč­ně tíži­vá, zrůd­nost Cleopatřina cho­vá­ní je zde v doko­na­lém sou­la­du i kon­tras­tu s hříč­ka­mi pří­ro­dy. Film není tím nejdě­si­věj­ším, co jsem kdy viděl, ale odva­ha, s jakou byl nato­čen a pre­zen­to­ván, je sku­teč­ně zará­že­jí­cí a je nut­né ji oce­nit. Tenhle film by nikdy neměl být zapo­me­nut. Skutečně nutí k zamyš­le­ní, kdo jsou ty zrů­dy.

Více na Kritiky.cz
Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL             Eddie Marsan hraje ředitele Ústavu pro rehabilitaci mutantů v Essexu kter...
Zrození Planety opic - Nadupaný HD film, který vás pohltí! Představte si situaci, ve které máte nemocného otce. Trpí Alzheimerovou chorobou. Vy jste mlad...
Navždy spolu - Takové malé drama v „cukrové vatě“. Mladí novomanželé Paige (Rachel McAdams) a Leo (Channing Tatum) jsou jak párek zamilovaných hrd...
Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdys...
SpongeBob Squarepants: Truth Or Square ...

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

            Hororovost je zde do jis­té míry potla­če­na a roz­měl­ně­na mís­ty komič­nos­tí, ale pře­de­vším tragé­dií celé­ho pří­bě­hu. Navíc není kla­den tako­vý důraz na stra­ši­del­nou atmo­sfé­ru, jako spíš na činy a cho­vá­ní, kte­ré děsi­vou atmo­sfé­ru vytvá­ře­jí, což však konec kon­ců nelze pova­žo­vat za nedo­sta­tek.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 20.5.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • #6 - Dracula15. dubna 2019 #6 - Dracula Dracula z roku 1931 je v podstatě průkopníkem zlaté éry hororů, které patřily především 30. léta 20. století. A hlavně, tohle je i první skutečná adaptace legendární knihy Brama […]
  • #11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye20. května 2019 #11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye Upíři jsou tématem, které se prolíná celou filmovou historií. Jejich podoby jsou různé. Nejčastěji je upírem Dracula, ale jindy je příběh jiný, nový a zajímavý. A nádherně poetický jako […]
  • #3 - Upír Nosferatu25. března 2019 #3 - Upír Nosferatu Už třetí díl našeho seriálu o 101 nejlepších hororech všech dob nás zavádí k prvnímu a jednomu z nejdůležitějších filmů,v nichž se vyskytuje postava upíra Draculy, i když je pravda, že v […]
  • #4 - Čarodějnictví v průběhu věků1. dubna 2019 #4 - Čarodějnictví v průběhu věků V našem seriálu, v němž mapujeme 101 nejlepších hororů všech dob, se seznamujeme s filmem, který je ze všeho hlavně dokumentem, zábavným, děsivým a rozhodně na svou dobu hodně […]
  • #7 - Vrah mezi námi (M)22. dubna 2019 #7 - Vrah mezi námi (M) Tenhle film by se i v češtině měl nazývat prostě M. Je to výstižné, je to tajemné a je to zároveň symbolické pojmenování, které k tomuhle filmu prostě patří. Proto jsem si dovolil ponechat […]
  • #1 - Kabinet doktora Caligariho13. března 2019 #1 - Kabinet doktora Caligariho A máme tu první film ze série 101 nejlepších hororů. Jedná se o legendární dílo, které doslova umělecky kombinuje výtvarno a film v nezapomenutelných obrazech a příběhu, který uchvátí i v […]
  • #2 - Golem18. března 2019 #2 - Golem Druhým filmem ze seriálu 101 nejlepších hororů je německý Golem, film, který živil dávnou pražskou legendu. Ponořme se tedy do Prahy, která ani trochu Prahu nepřipomíná, ve filmu, který […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • #5 - Fantom opery8. dubna 2019 #5 - Fantom opery Pátým filmem, který údajně patří mezi 101 nejlepších hororů, je Fantom opery. Jeden z příběhů, který se stal doslova nesmrtelným, a to i díky tomuto snímku.   Fantom […]
  • #8 - Frankenstein29. dubna 2019 #8 - Frankenstein Legendární monstrum, legendární Boris Karloff, legendární film. Co víc si člověk může přát? Frankenstein je jedním z těch hororů, které se musí řadit mezi ty […]