#1 - Kabinet doktora Caligariho

Kabinet

A máme tu prv­ní film ze série 101 nej­lep­ších horo­rů. Jedná se o legen­dár­ní dílo, kte­ré doslo­va umě­lec­ky kom­bi­nu­je výtvar­no a film v neza­po­me­nu­tel­ných obra­zech a pří­bě­hu, kte­rý uchvá­tí i v dneš­ní době.

Kabinet dok­to­ra Caligariho
Das Kabinett des Doktor Caligari

Německo, 1920, 71 minut

Režie: Robert Wiene
Scénář: Hans Janowitz a Carl Mayer
Hrají:
Werner Krauss (Dr. Caligari)
Conrad Veidt (Cesare)
Friedrich Fehér (Francis)
Lil Dagover (Jane)

V pod­sta­tě není mož­né, aby ten­to film nebyl řazen k nej­lep­ším horo­rům, jaké kdy byly nato­če­ny. I když v sou­čas­né době již tolik nedě­sí, stá­le je to pří­běh, ale pře­de­vším umě­lec­ké dílo, kte­ré doká­že zaú­to­čit na emo­ce a hlav­ně doká­že pre­zen­to­vat tako­vé obra­zy, kte­ré lze pova­žo­vat za jed­ny z nej­lep­ších v celé fil­mo­vé his­to­rii. Kromě toho, je důvo­dem pro zařa­ze­ní fil­mu mezi nej­lep­ší horo­ry, že se vůbec jed­ná o prv­ní sku­teč­ně horo­ro­vý film, kte­rý není krát­ko­me­tráž­ním.

Pro dneš­ní­ho divá­ka je Caligari zají­ma­vý pře­de­vším z hle­dis­ka umě­lec­ké­ho, kdy veš­ke­ré kuli­sy jsou inte­ri­é­ro­vé a jsou vytvo­ře­ny uměl­ci ze sku­pi­ny Der Sturm, tedy sku­pi­ny, kte­rá byla sil­ně expre­si­o­nis­tic­ky zalo­že­na. Je to patr­né na pokři­ve­nos­ti celé­ho fil­mu, respek­ti­ve všech kulis, kdy divák jas­ně zís­ká­vá dojem, že se nachá­zí ve vel­mi podiv­ném a nere­ál­ném svě­tě, ane­bo ješ­tě spí­še, že se prá­vě pro­pa­dl do noč­ní můry.

Pokřivenost pro­stře­dí je dopl­ně­na i her­ci samot­ný­mi a jejich výko­ny. Jedná se o diva­del­ní her­ce a jejich diva­del­ní póza je na jejich poje­tí postav výraz­ně znát. Ale v éře němé­ho fil­mu bylo mnoh­dy potře­ba tro­chu pře­hrá­vat, aby byly emo­ce patr­né. Toto pře­hrá­vá­ní se pro­je­vu­je pře­de­vším na před­sta­vi­te­li Francise a na před­sta­vi­tel­ce Jane, jejichž výra­zy jsou jed­no­znač­ně diva­del­ní. O to více pozor­nos­ti si pak zaslou­ží Werner Krauss, kte­rý doká­zal zahrát šíle­ní i bez zvu­ku a beze slov, a pře­de­vším pak Conrad Veidt, jemuž se díky roli námě­síč­ní­ka Cesareho ote­vře­la ces­ta k pro­jek­tům za Velkou lou­ží. Veidt zde v pomy­sl­né jed­no­du­chos­ti své posta­vy před­vá­dí sku­teč­né mis­trov­ství a scé­ny s ním jsou neza­po­me­nu­tel­né, pře­de­vším pak scé­na, kdy chce zabít Jane, a poté uni­ká po bizar­ních stře­chách. V tom­to pří­pa­dě se pak jed­ná o sku­teč­ně jed­nu z nej­lep­ších čás­tí celé­ho fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Rozpovídej se 1. a 2. díl - praktická cvičení pro rozvoj řeči dětí ve věku 3 - 4 let Ve své praxi učitelky mateřské školy se setkávám čím dál častěji s dětmi, které trpí ...
Učíme se s Tomášem - barvy Které dítě by neznalo Mašinku Tomáše? České knihovny evidují příběhy o Mašince Tomášo...
Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu...
Wimbledon - den pátý ...
Domácí mazlíčci – omalovánky Relaxační omalovánky již není třeba představovat, nějaký rok drží svou neotřesitelnou po...

Příběh fil­mu pří­mo nepřed­vá­dí mon­stra, jak se tomu sta­lo v letech poz­děj­ších v Americe, kdy prá­vě pří­še­ry a netvo­ři hrá­li hlav­ní role, ale jeho středo­bo­dem je šílen­ství, kte­ré může být stej­ně děsi­vé, jako stra­chy nesku­teč­né. Cesare zde není sku­teč­ným netvo­rem, ale v pod­sta­tě pou­ze lout­kou, vět­ší důraz je pak kla­den na šílen­ství jako tako­vé, kdy v dru­hé polo­vi­ně se děj pře­sou­vá do blá­zin­ce. Film tak v pod­sta­tě uka­zu­je, jaké ško­dy doká­žou lidé napáchat, když se sna­ží ovlá­dat dru­hé. Mnozí kri­ti­ci pak v tom­to fil­mu a v dal­ších poz­děj­ších němec­kých fil­mech 20. let 20. sto­le­tí vidí jakousi před­zvěst, ane­bo před­po­věď pří­cho­du člo­vě­ka, kte­rý sku­teč­ně ve svém šílen­ství masy doká­že ovlá­dat – tím mužem byl samo­zřej­mě Adolf Hitler.

Kabinet dok­to­ra Caligoriho se zapí­še do pod­vě­do­mí pře­de­vším svý­mi obra­zy, jed­not­li­vý­mi zábě­ry a hrou svě­tel a stí­nů, kte­rá doká­že i v dneš­ní době vyvo­lat dojem děsi­vé­ho, neo­če­ká­va­né­ho, hrůz­né­ho a šíle­né­ho. Expresionismus, kte­rý čiší z pro­stře­dí na kaž­dém kro­ku, pak pou­ka­zu­je na to, jak pro­vá­za­né bylo výtvar­né umě­ní s fil­mem té doby.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:
Jeho umě­lec­kost a obra­zy, kte­ré divá­ko­vi pre­zen­tu­je, jsou jedi­neč­né a nelze si je splést s jiným fil­mem. Některé zábě­ry jsou neza­po­me­nu­tel­né (Alanova smrt, pří­chod Cesareho k Jane, Cesareho útěk a násled­ná smrt, závě­reč­né šíle­ní dok­to­ra Caligariho). Náznaky zde vytvá­ře­jí vět­ší hrů­zu než pří­mé zob­ra­ze­ní. I v dneš­ní době má ten­to film co říci, a to jak stud­ni­ce his­to­ric­ká, tak jako umě­lec­ké dílo.

Více na Kritiky.cz
Velký Gatsby - 85 % Příběh Nicka Carrawaye a jeho tajemného souseda, boháče Gatsbyho, napsal americký spisovatel ...
Komiks 103 ...
La Cara oculta (2011) La Cara oculta je pozoruhodným filmem režiséra Andrése Baize, který toho na svém kontě zrovna...
Borat: Nakoukáni do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu - Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazachstan Už jen název (tentokrát se překladatelé asi hodně zapotili, ale stojí to za to :)) napovídá...
Zatímco spíš / Mientras duermes - 85 %   Šťastný? To je přesně můj problém. Že nemůžu být šťastný. Nikdy jsem nebyl. ...

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:
Jedná se o němý film, kte­rý může být pro sou­čas­né­ho divá­ka těž­ko stra­vi­tel­ný. Prolog a epi­log fil­mu v dneš­ní době srá­že­jí jeho vyzně­ní a ale­spoň z mého hle­dis­ka je to nej­slab­ší část fil­mu, kte­rá napros­to mění jeho vyzně­ní.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 18. břez­na 2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • #2 - Golem18. března 2019 #2 - Golem Druhým filmem ze seriálu 101 nejlepších hororů je německý Golem, film, který živil dávnou pražskou legendu. Ponořme se tedy do Prahy, která ani trochu Prahu nepřipomíná, ve filmu, který […]
  • #4 - Čarodějnictví v průběhu věků1. dubna 2019 #4 - Čarodějnictví v průběhu věků V našem seriálu, v němž mapujeme 101 nejlepších hororů všech dob, se seznamujeme s filmem, který je ze všeho hlavně dokumentem, zábavným, děsivým a rozhodně na svou dobu hodně […]
  • #7 - Vrah mezi námi (M)22. dubna 2019 #7 - Vrah mezi námi (M) Tenhle film by se i v češtině měl nazývat prostě M. Je to výstižné, je to tajemné a je to zároveň symbolické pojmenování, které k tomuhle filmu prostě patří. Proto jsem si dovolil ponechat […]
  • #9 - Dr. Jekyll a pan Hyde6. května 2019 #9 - Dr. Jekyll a pan Hyde Bylo by zvláštní, kdyby mezi výčtem 101 nejlepších hororů chyběl příběh dr. Jekylla a pana Hydea. Tenhle příběh sem prostě patří a navíc v oscarovém podání Fredrica Marche je to úžasná […]
  • #3 - Upír Nosferatu25. března 2019 #3 - Upír Nosferatu Už třetí díl našeho seriálu o 101 nejlepších hororech všech dob nás zavádí k prvnímu a jednomu z nejdůležitějších filmů,v nichž se vyskytuje postava upíra Draculy, i když je pravda, že v […]
  • #5 - Fantom opery8. dubna 2019 #5 - Fantom opery Pátým filmem, který údajně patří mezi 101 nejlepších hororů, je Fantom opery. Jeden z příběhů, který se stal doslova nesmrtelným, a to i díky tomuto snímku.   Fantom […]
  • #10 - Zrůdy13. května 2019 #10 - Zrůdy Jeden z nejkontroverznějších a nejodsuzovanějších filmů své doby. Snímek, který zakončil velmi slibnou kariéru režiséra Toda Browninga. Zároveň film, který patří do zlatého […]
  • #6 - Dracula15. dubna 2019 #6 - Dracula Dracula z roku 1931 je v podstatě průkopníkem zlaté éry hororů, které patřily především 30. léta 20. století. A hlavně, tohle je i první skutečná adaptace legendární knihy Brama […]
  • #8 - Frankenstein29. dubna 2019 #8 - Frankenstein Legendární monstrum, legendární Boris Karloff, legendární film. Co víc si člověk může přát? Frankenstein je jedním z těch hororů, které se musí řadit mezi ty […]
  • Jaká matka, taková dcera24. ledna 2018 Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojeny jedinečným poutem, o kterém už bylo napsáno množství knih. Ani sestavovatelé Slepičích polívek […]