#1 - Kabinet doktora Caligariho

Kabinet

A máme tu prv­ní film ze série 101 nej­lep­ších horo­rů. Jedná se o legen­dár­ní dílo, kte­ré doslo­va umě­lec­ky kom­bi­nu­je výtvar­no a film v neza­po­me­nu­tel­ných obra­zech a pří­bě­hu, kte­rý uchvá­tí i v dneš­ní době.

Kabinet dok­to­ra Caligariho
Das Kabinett des Doktor Caligari

Německo, 1920, 71 minut

Režie: Robert Wiene
Scénář: Hans Janowitz a Carl Mayer
Hrají:
Werner Krauss (Dr. Caligari)
Conrad Veidt (Cesare)
Friedrich Fehér (Francis)
Lil Dagover (Jane)

V pod­sta­tě není mož­né, aby ten­to film nebyl řazen k nej­lep­ším horo­rům, jaké kdy byly nato­če­ny. I když v sou­čas­né době již tolik nedě­sí, stá­le je to pří­běh, ale pře­de­vším umě­lec­ké dílo, kte­ré doká­že zaú­to­čit na emo­ce a hlav­ně doká­že pre­zen­to­vat tako­vé obra­zy, kte­ré lze pova­žo­vat za jed­ny z nej­lep­ších v celé fil­mo­vé his­to­rii. Kromě toho, je důvo­dem pro zařa­ze­ní fil­mu mezi nej­lep­ší horo­ry, že se vůbec jed­ná o prv­ní sku­teč­ně horo­ro­vý film, kte­rý není krát­ko­me­tráž­ním.

Pro dneš­ní­ho divá­ka je Caligari zají­ma­vý pře­de­vším z hle­dis­ka umě­lec­ké­ho, kdy veš­ke­ré kuli­sy jsou inte­ri­é­ro­vé a jsou vytvo­ře­ny uměl­ci ze sku­pi­ny Der Sturm, tedy sku­pi­ny, kte­rá byla sil­ně expre­si­o­nis­tic­ky zalo­že­na. Je to patr­né na pokři­ve­nos­ti celé­ho fil­mu, respek­ti­ve všech kulis, kdy divák jas­ně zís­ká­vá dojem, že se nachá­zí ve vel­mi podiv­ném a nere­ál­ném svě­tě, ane­bo ješ­tě spí­še, že se prá­vě pro­pa­dl do noč­ní můry.

Pokřivenost pro­stře­dí je dopl­ně­na i her­ci samot­ný­mi a jejich výko­ny. Jedná se o diva­del­ní her­ce a jejich diva­del­ní póza je na jejich poje­tí postav výraz­ně znát. Ale v éře němé­ho fil­mu bylo mnoh­dy potře­ba tro­chu pře­hrá­vat, aby byly emo­ce patr­né. Toto pře­hrá­vá­ní se pro­je­vu­je pře­de­vším na před­sta­vi­te­li Francise a na před­sta­vi­tel­ce Jane, jejichž výra­zy jsou jed­no­znač­ně diva­del­ní. O to více pozor­nos­ti si pak zaslou­ží Werner Krauss, kte­rý doká­zal zahrát šíle­ní i bez zvu­ku a beze slov, a pře­de­vším pak Conrad Veidt, jemuž se díky roli námě­síč­ní­ka Cesareho ote­vře­la ces­ta k pro­jek­tům za Velkou lou­ží. Veidt zde v pomy­sl­né jed­no­du­chos­ti své posta­vy před­vá­dí sku­teč­né mis­trov­ství a scé­ny s ním jsou neza­po­me­nu­tel­né, pře­de­vším pak scé­na, kdy chce zabít Jane, a poté uni­ká po bizar­ních stře­chách. V tom­to pří­pa­dě se pak jed­ná o sku­teč­ně jed­nu z nej­lep­ších čás­tí celé­ho fil­mu.

Příběh fil­mu pří­mo nepřed­vá­dí mon­stra, jak se tomu sta­lo v letech poz­děj­ších v Americe, kdy prá­vě pří­še­ry a netvo­ři hrá­li hlav­ní role, ale jeho středo­bo­dem je šílen­ství, kte­ré může být stej­ně děsi­vé, jako stra­chy nesku­teč­né. Cesare zde není sku­teč­ným netvo­rem, ale v pod­sta­tě pou­ze lout­kou, vět­ší důraz je pak kla­den na šílen­ství jako tako­vé, kdy v dru­hé polo­vi­ně se děj pře­sou­vá do blá­zin­ce. Film tak v pod­sta­tě uka­zu­je, jaké ško­dy doká­žou lidé napáchat, když se sna­ží ovlá­dat dru­hé. Mnozí kri­ti­ci pak v tom­to fil­mu a v dal­ších poz­děj­ších němec­kých fil­mech 20. let 20. sto­le­tí vidí jakousi před­zvěst, ane­bo před­po­věď pří­cho­du člo­vě­ka, kte­rý sku­teč­ně ve svém šílen­ství masy doká­že ovlá­dat – tím mužem byl samo­zřej­mě Adolf Hitler.

Kabinet dok­to­ra Caligoriho se zapí­še do pod­vě­do­mí pře­de­vším svý­mi obra­zy, jed­not­li­vý­mi zábě­ry a hrou svě­tel a stí­nů, kte­rá doká­že i v dneš­ní době vyvo­lat dojem děsi­vé­ho, neo­če­ká­va­né­ho, hrůz­né­ho a šíle­né­ho. Expresionismus, kte­rý čiší z pro­stře­dí na kaž­dém kro­ku, pak pou­ka­zu­je na to, jak pro­vá­za­né bylo výtvar­né umě­ní s fil­mem té doby.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:
Jeho umě­lec­kost a obra­zy, kte­ré divá­ko­vi pre­zen­tu­je, jsou jedi­neč­né a nelze si je splést s jiným fil­mem. Některé zábě­ry jsou neza­po­me­nu­tel­né (Alanova smrt, pří­chod Cesareho k Jane, Cesareho útěk a násled­ná smrt, závě­reč­né šíle­ní dok­to­ra Caligariho). Náznaky zde vytvá­ře­jí vět­ší hrů­zu než pří­mé zob­ra­ze­ní. I v dneš­ní době má ten­to film co říci, a to jak stud­ni­ce his­to­ric­ká, tak jako umě­lec­ké dílo.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:
Jedná se o němý film, kte­rý může být pro sou­čas­né­ho divá­ka těž­ko stra­vi­tel­ný. Prolog a epi­log fil­mu v dneš­ní době srá­že­jí jeho vyzně­ní a ale­spoň z mého hle­dis­ka je to nej­slab­ší část fil­mu, kte­rá napros­to mění jeho vyzně­ní.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 18. břez­na 2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • #2 - Golem18. března 2019 #2 - Golem Druhým filmem ze seriálu 101 nejlepších hororů je německý Golem, film, který živil dávnou pražskou legendu. Ponořme se tedy do Prahy, která ani trochu Prahu nepřipomíná, ve filmu, který […]
 • Jaká matka, taková dcera24. ledna 2018 Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojeny jedinečným poutem, o kterém už bylo napsáno množství knih. Ani sestavovatelé Slepičích polívek […]
 • Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy?17. srpna 2018 Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy? Robert De Niro se narodil před 75 lety (17. 8. 1943) v Americe, narodil se na Manhattanu, kde v šesté třídě základní školy přešel na soukromou základní školu. Střední školu nedostudoval,  […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Plané rostliny27. února 2019 Plané rostliny Cílem této knihy je podnítit čtenáře k tomu, aby znovu objevili zapomenutý význam planých rostlin a vybudovali si k nim živý vztah. Nacházejí se zde informace o nejzajímavějších druzích, […]
 • Plané rostliny26. února 2019 Plané rostliny Cílem této knihy je podnítit čtenáře k tomu, aby znovu objevili zapomenutý význam planých rostlin a vybudovali si k nim živý vztah. Nacházejí se zde informace o nejzajímavějších druzích, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 64GB černý – ideální věcička pro milovníky IT23. července 2018 Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 64GB černý – ideální věcička pro milovníky IT Po chytrých telefonech jsou další oblíbenou věcí Tablety, které lidem šetří čas, peníze, ale také se s nimi dá zažít mnoho zábavy. Proto je Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB, černý […]
 • Tajemná řeka10. září 2004 Tajemná řeka Tajemná řeka je prachobyčejná detektivka, která se vám od začátku snaží napovědět, kdo je vrahem. Jak to ale při tomhle schematu chodí, zavání to nečekaným objevem ve druhé polovině […]
 • ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ!18. srpna 2016 ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ! Námět filmu Strašidla vyšel od pana Jiřího Kose, který není profesionálním autorem. Co se vám na jeho námětu zalíbilo a co bylo při zpracovávání textu do filmového scénáře […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *