Informace z tiskové konference k filmu Hmyz

DSC00431

V pon­dě­lí 12.února pro­běh­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce fil­mu Hmyz, kte­rý je posled­ním celo­ve­čer­ním fil­mem svě­to­vě uzná­va­né­ho reži­sé­ra Jana Švankmajera.

Světová pre­mi­é­ra fil­mu se usku­teč­ni­la v sobo­tu 27.ledna v sále Cinema 1 na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Rotterdamu v sek­ci Deep Focus: Signature. Tento fes­ti­val je nesou­těž­ní a jsou na něm uvá­dě­na díla reno­mo­va­ných tvůr­ců.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá násle­do­va­la ihned pro pro­jek­ci fil­mu, byli pří­tomni her­ci Jiří Lábus, pro­du­cent Jaromír Kallista, scé­náris­ta a reži­sér Jan Švankmajer.

J.Švankmajer zmí­nil, že vždy toči­li i film o fil­mu, ale ne vždy se vše vyu­ži­lo. Proto se ve fil­mu kro­mě pří­bě­hu obje­vu­jí i zábě­ry, kte­ré zabí­ra­jí her­ce mimo natá­če­ní, jsou tako­vým vhle­dem do tvor­by fil­mu. Při pro­mí­tá­ní si na to divák jen musí tro­chu zvyk­nout.

Od před­cho­zí­ho fil­mu, kte­rý J.Švankmajer nato­čil, uply­nu­lo 7 let, a je to nejdel­ší pauza, kte­rou ve své tvor­bě měl. Nebylo to pro­to, že by neby­ly námě­ty či scé­ná­ře. Důvodem bylo to, že trvá dlou­ho, než se seže­nou pení­ze. Nejsou to tvůr­čí meze­ry, ale finanč­ní meze­ry.

Film vzni­kl za pod­po­ry České tele­vi­ze, kte­rá jej finanč­ně pod­po­ři­la. Nově se moh­li ale podí­let i na finanč­ní pod­po­ře fanouš­ci z celé­ho svě­ta. Tato finanč­ní pod­po­ra se nazý­vá crowd­fun­ding, kdy se vět­ší počet lidí finanč­ně sklá­dá, při­spí­vá, na urči­tý pro­jekt a do dané výše. J.Kallista potvr­dil, že mají i přes­ný seznam lidí, kte­ří při­spě­li, včet­ně při­spě­né část­ky. Hodně pří­spěv­ků bylo z Ameriky, z Japonska, a dal­ších zemí, včet­ně fanouš­ků z České repub­li­ky.

Film se natá­čel v Knovízi, v budo­vě býva­lé­ho kina, kte­ré je v sou­čas­nos­ti malým fil­mo­vým ate­li­é­rem. Natočili se v něm všech­ny celo­ve­čer­ní fil­my J.Švankmajera.

Základní pří­běh se natá­čel na nega­tiv, na sta­rou kame­ru. Tvůrci si poří­di­li i digi­tál­ní kame­ru, na všech­ny zábě­ry oko­lo. Byla to tako­vá dru­há kame­ra, s dru­hým kame­ra­ma­nem, Adamem Ol´hou, ad. Zbylo z toho asi na 70 hodin nato­če­né­ho mate­ri­á­lu, což by byla ško­da nevy­u­žít. Tvůrci se pro­to roz­hod­li, že vytvo­ří film o Athanoru, o J.Švankmajerovi, jak dělá se svým týmem prá­ci, o Knovízi, apod. Vypadalo to na krát­ký film, ale v sou­čas­nos­ti je to spí­še na celo­ve­čer­ní film. Pokud se to ale pove­de, tak Athanor, tj. páni Švankmajer a Kallista, budou pro­du­cen­ty.

V 70. letech napsal J.Švankmajer fil­mo­vou povíd­ku Hmyz, ve kte­ré vychá­zí z dra­ma­ti­za­ce brat­ří Čapků Ze živo­ta hmy­zu a zabý­vá se v něm téma­tem mani­pu­la­ce a svo­bo­da. Politická situ­a­ce a toto téma ale brá­ni­ly vzni­ku scé­ná­ře. Ten napsal J.Švankmajer až když se roz­ho­dl nato­čit film Hmyz.

Jiří Lábus je jed­ním z her­ců, kte­ří ve fil­mu hra­jí. Jeho posta­va, chro­bák, je nesmě­lý a neta­len­to­va­ný herec. Před zábě­rem se J.Lábus s reži­sé­rem domlu­vi­li, jak by měl tuto posta­vu hrát, do jaké míry by mněl být neta­len­to­va­ný, i když je vel­mi sna­ži­vý.

Poznávacím zna­me­ním Švankmajerových fil­mů je to, že her­ci hra­jí do kame­ry. V pří­pa­dě dia­lo­gu tak her­ci nemlu­ví spo­lu, ale herec mlu­ví s kame­rou, do objek­ti­vu. Tím se divák dosta­ne při dia­lo­gu mezi her­ce, kte­ří mlu­ví, pro­to­že když mlu­ví do kame­ry, tak mlu­ví do divá­ka. Tak se i her­ci mini­mál­ně potká­va­li, pro­to­že dia­lo­gy ved­li přes kame­ru. A to bylo i výho­dou, pro­to­že her­ci tak nemu­se­li být všich­ni najed­nou na pla­ce.

Snímek Hmyz je sed­mým celo­ve­čer­ním fil­mem Jana Švankmajera a vzhle­dem k nároč­né pří­pra­vě fil­mu, samot­né­mu natá­če­ní a popre­mi­é­ro­vém sho­nu neplá­nu­je reži­sér nato­čit dal­ší celo­ve­čer­ní film. Dál ale bude tvo­řit kolá­že a objek­ty, vysta­vo­vat a natá­čet krát­ké fil­my. Dokonce vyjdou i dvě kníž­ky, kte­ré se věnu­jí J.Švankmajerovi.

Film Hmyz při­jde do čes­kých kin v pon­dě­lí 19.února, do kin na Slovensku během Febiofestu, 15.března v Bratislavě.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Hmyz12. února 2018 Hmyz SLOVO REŽISÉRA Hra bratří Čapků „Ze života hmyzu“ je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s […]
  • Hmyz - 70 %19. února 2018 Hmyz - 70 % Umění je krásná věc, ale ještě lepší je sám ho tvořit. To si asi myslí divadelní ochotníci, kteří se rozhodli nastudovat známou divadelní hru Ze života hmyzu od bratří Čapků. Malé skupině […]
  • Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE12. února 2018 Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE Hospoda na malém městě. Je pondělí. Zavírací den. Židle jsou převrácené na stolech. U zadní stěny sálu, na vyvýšeném podiu je postavena scéna do druhého jednání hry bratří Čapků Ze života […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […]
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016.
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […]