Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem

YAN 3103

Scénář fil­mu Léto s gentle­ma­nem o tou­ze po svo­bo­dě, pozd­ní lás­ce a nadě­ji napsal Jaromír Hanzlík, kte­rý si tím spl­nil svůj sen. Hlavní posta­vu Artura totiž vytvo­řil pro sebe. Mám za posled­ní léta osob­ní zku­še­nost, kdy mě lidé na uli­ci zasta­vu­jí a pta­jí se, proč už se neto­čím fil­my, jako byl ´Kovboj´. A to byl jeden z impul­sů, proč jsem začal psát,“ vysvět­lil herec, kte­rý je prá­vě s rolí Honzy ve fil­mu Léto s kov­bo­jem celo­ži­vot­ně pro­vá­za­ný.

Režie sním­ku se ujal zku­še­ný reži­sér Jiří Adamec, jenž má na svém kon­tě desít­ky úspěš­ných tele­viz­ních pořa­dů, insce­na­cí, fil­mů i tele­viz­ních seri­á­lů. Jaromír Hanzlík se s Jiřím Adamcem potkal „na pla­ce“ před mno­ha lety při natá­če­ní seri­á­lů Sanitka a Pojišťovna štěs­tí. „Původně jsem při psa­ní scé­ná­ře mys­lel na Jirku Menzela jako reži­sé­ra, leč bohu­žel jeho zdra­víč­ko tomu nepřá­lo… A tak jsem zvo­lil prá­vě Jirku Adamce a věřím, že se nám spo­leč­ně poda­ří nato­čit divác­ký film, kte­ré­mu říká­me ´pohla­ze­ní po duši´. To pod­le naše­ho názo­ru v sou­čas­nos­ti mezi vše­mi těmi kri­mi­nál­ka­mi a krví a nási­lím tekou­cím z fil­mo­vých plá­ten a tele­viz­ních obra­zo­vek, chy­bí,“ dodal Jaromír Hanzlík.

Co se týče obsa­ze­ní, hlav­ní her­ce fil­mu zná autor scé­ná­ře také „z prá­ce“. Manželskou dvo­ji­ci hra­jí Alena AntalováIgor  Bareš, dce­ru man­že­lů Jandových pak Lucie Vondráčková a její­ho život­ní­ho part­ne­ra Mirek Šimůnek. V men­ších rolích se obje­ví celá plejá­da čes­kých herec­kých jmen jako Tereza Kostková, Petra Jungmanová, Yvetta Blanarovičová, Dana Batulková,  Pavel Soukup, Arnošt Goldflam, Zdeněk Dušek, Zdeněk Žák, Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, Jan Čenský, Jana Boušková či Jan Vlasák. „Jsou to všech­no kva­lit­ní her­ci a k tomu přá­te­lé, kte­ré jsme s Jaromírem na své život­ní pou­ti při prá­ci potká­va­li. Myslím, že i kvů­li nim se vypla­tí při­jít do kina,“ při­znal reži­sér, pro kte­ré­ho je ten­to pro­jekt vel­kou výzvou. „Je to můj prv­ní film do kin po více než pět­a­čty­ři­ce­ti­le­té kari­é­ře reži­sé­ra tele­viz­ní­ho a troš­ku i diva­del­ní­ho. Nabídka od Jaromíra Hanzlíka mě potě­ši­la, ale k tomu, že napsal scé­nář, jsem byl zeza­čát­ku dost skep­tic­ký. Když mi ho ale poslal, nemohl jsem se dočkat, až mu zavo­lám a ozná­mím, že se mi jeho prá­ce moc líbí,“ vysvět­lil Jiří Adamec.

Léto s gentle­ma­nem se bude natá­čet s krát­ký­mi pauza­mi až do půl­ky srp­na ve stře­do­čes­kých Zduchovicích a jejich oko­lí. Film dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost BIOSCOP a divá­ci se na něj mohou těšit v kinech na jaře příští­ho roku.

 Synopse:
Anna (Alena Antalová) trá­ví se svým man­že­lem (Igor Bareš) kaž­dé léto v cha­to­vé oblas­ti pár desí­tek kilo­me­t­rů za Prahou. Jsou svo­ji už celou věč­nost, tak­že jejich man­žel­ství sklouz­lo, jak to tak bývá, do ruti­ny a ste­re­o­ty­pu. Muž svůj čas už dlou­ho spra­ved­li­vě dělí mezi kar­ban s kama­rá­dy v hos­po­dě a výro­bu mode­lů lodí ze sirek uvnitř lah­ví, jeho žena je pro něj prak­tic­ky nevi­di­tel­ná. Anna si kaž­dé léto zpří­jem­ňu­je něko­lik dní pra­vi­del­ným setká­vá­ním s kama­rád­ka­mi, kole­gy­ně­mi z prá­ce, kte­ré za ní do maleb­ných střed­ních Čech při­jíž­dě­jí na cyk­lis­tic­ké výle­ty do oko­lí hra­du Kamýk. Jednoho dne se ve ves­ni­ci obje­ví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šar­mant­ní gentle­man, kte­rý je, jak všich­ni před­po­klá­da­jí, novým maji­te­lem míst­ní­ho zám­ku. Zámek je sice spíš polo­roz­pad­lá rui­na, ale zámec­ký pán s ním má vel­ké plá­ny. Mezi Arturem a Annou pře­sko­čí jis­kra. Anna zaží­vá poci­ty již dlou­ho nepo­zna­né. Artur je galant­ní a zahr­nu­je ji pozor­nos­tí, Anna s ním čím dál čas­tě­ji uni­ká své život­ní rea­li­tě vstříc roman­tic­kým výle­tům a dob­ro­druž­stvím…

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: