Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem

YAN 3103

Scénář fil­mu Léto s gentle­ma­nem o tou­ze po svo­bo­dě, pozd­ní lás­ce a nadě­ji napsal Jaromír Hanzlík, kte­rý si tím spl­nil svůj sen. Hlavní posta­vu Artura totiž vytvo­řil pro sebe. Mám za posled­ní léta osob­ní zku­še­nost, kdy mě lidé na uli­ci zasta­vu­jí a pta­jí se, proč už se neto­čím fil­my, jako byl ´Kovboj´. A to byl jeden z impul­sů, proč jsem začal psát,“ vysvět­lil herec, kte­rý je prá­vě s rolí Honzy ve fil­mu Léto s kov­bo­jem celo­ži­vot­ně pro­vá­za­ný.

Režie sním­ku se ujal zku­še­ný reži­sér Jiří Adamec, jenž má na svém kon­tě desít­ky úspěš­ných tele­viz­ních pořa­dů, insce­na­cí, fil­mů i tele­viz­ních seri­á­lů. Jaromír Hanzlík se s Jiřím Adamcem potkal „na pla­ce“ před mno­ha lety při natá­če­ní seri­á­lů Sanitka a Pojišťovna štěs­tí. „Původně jsem při psa­ní scé­ná­ře mys­lel na Jirku Menzela jako reži­sé­ra, leč bohu­žel jeho zdra­víč­ko tomu nepřá­lo… A tak jsem zvo­lil prá­vě Jirku Adamce a věřím, že se nám spo­leč­ně poda­ří nato­čit divác­ký film, kte­ré­mu říká­me ´pohla­ze­ní po duši´. To pod­le naše­ho názo­ru v sou­čas­nos­ti mezi vše­mi těmi kri­mi­nál­ka­mi a krví a nási­lím tekou­cím z fil­mo­vých plá­ten a tele­viz­ních obra­zo­vek, chy­bí,“ dodal Jaromír Hanzlík.

Co se týče obsa­ze­ní, hlav­ní her­ce fil­mu zná autor scé­ná­ře také „z prá­ce“. Manželskou dvo­ji­ci hra­jí Alena AntalováIgor  Bareš, dce­ru man­že­lů Jandových pak Lucie Vondráčková a její­ho život­ní­ho part­ne­ra Mirek Šimůnek. V men­ších rolích se obje­ví celá plejá­da čes­kých herec­kých jmen jako Tereza Kostková, Petra Jungmanová, Yvetta Blanarovičová, Dana Batulková,  Pavel Soukup, Arnošt Goldflam, Zdeněk Dušek, Zdeněk Žák, Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, Jan Čenský, Jana Boušková či Jan Vlasák. „Jsou to všech­no kva­lit­ní her­ci a k tomu přá­te­lé, kte­ré jsme s Jaromírem na své život­ní pou­ti při prá­ci potká­va­li. Myslím, že i kvů­li nim se vypla­tí při­jít do kina,“ při­znal reži­sér, pro kte­ré­ho je ten­to pro­jekt vel­kou výzvou. „Je to můj prv­ní film do kin po více než pět­a­čty­ři­ce­ti­le­té kari­é­ře reži­sé­ra tele­viz­ní­ho a troš­ku i diva­del­ní­ho. Nabídka od Jaromíra Hanzlíka mě potě­ši­la, ale k tomu, že napsal scé­nář, jsem byl zeza­čát­ku dost skep­tic­ký. Když mi ho ale poslal, nemohl jsem se dočkat, až mu zavo­lám a ozná­mím, že se mi jeho prá­ce moc líbí,“ vysvět­lil Jiří Adamec.

Léto s gentle­ma­nem se bude natá­čet s krát­ký­mi pauza­mi až do půl­ky srp­na ve stře­do­čes­kých Zduchovicích a jejich oko­lí. Film dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost BIOSCOP a divá­ci se na něj mohou těšit v kinech na jaře příští­ho roku.

 Synopse:
Anna (Alena Antalová) trá­ví se svým man­že­lem (Igor Bareš) kaž­dé léto v cha­to­vé oblas­ti pár desí­tek kilo­me­t­rů za Prahou. Jsou svo­ji už celou věč­nost, tak­že jejich man­žel­ství sklouz­lo, jak to tak bývá, do ruti­ny a ste­re­o­ty­pu. Muž svůj čas už dlou­ho spra­ved­li­vě dělí mezi kar­ban s kama­rá­dy v hos­po­dě a výro­bu mode­lů lodí ze sirek uvnitř lah­ví, jeho žena je pro něj prak­tic­ky nevi­di­tel­ná. Anna si kaž­dé léto zpří­jem­ňu­je něko­lik dní pra­vi­del­ným setká­vá­ním s kama­rád­ka­mi, kole­gy­ně­mi z prá­ce, kte­ré za ní do maleb­ných střed­ních Čech při­jíž­dě­jí na cyk­lis­tic­ké výle­ty do oko­lí hra­du Kamýk. Jednoho dne se ve ves­ni­ci obje­ví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šar­mant­ní gentle­man, kte­rý je, jak všich­ni před­po­klá­da­jí, novým maji­te­lem míst­ní­ho zám­ku. Zámek je sice spíš polo­roz­pad­lá rui­na, ale zámec­ký pán s ním má vel­ké plá­ny. Mezi Arturem a Annou pře­sko­čí jis­kra. Anna zaží­vá poci­ty již dlou­ho nepo­zna­né. Artur je galant­ní a zahr­nu­je ji pozor­nos­tí, Anna s ním čím dál čas­tě­ji uni­ká své život­ní rea­li­tě vstříc roman­tic­kým výle­tům a dob­ro­druž­stvím…

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […]
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […]
  • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
  • Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.27. ledna 2019 Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu. Ženy v běhu je režijní prvotinou, zkušeného scénáristy Martina Horského. Věra ( Zlata Adamovská ), se po smrti manžela snaží splnit jeho nedožitý sen a tím je uběhnout maraton. Zatímco ona […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem Film Léto s gentlemanem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osobně tento svátek? Ne, tenhle svátek jsem nikdy neslavil a odmítal jsem ho slavit.  Přišel mi uměle a jen […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer8. února 2017 Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer Koncem Ledna měla premiéru romantická komedie Miluji tě modře. Scénář vznikl před jedenácti lety a napsal ho Jaroslav Papoušek, který se jeho realizace už ale nedožil. A tak ležel v […]
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016.
  • Tvůrci představili novinářům film Vejška14. ledna 2014 Tvůrci představili novinářům film Vejška V úterý 14.1.2014 představili tvůrci film, který je volným pokračováním filmy Gyml o dvojici mladých malířů graffiti.  Hrdinové dospěli a kromě svého tvořivého koníčku se snaží nějak […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *