Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017

k i ek

Ve čtvr­tek 27. čer­ven­ce se kona­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce fil­mu Křižáček, kte­rý na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech zís­kal Křišťálový gló­bus za nej­lep­ší film. Po pro­jek­ci pak pro­běh­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce, na kte­rou při­ja­li pozvá­ní tvůr­ci fil­mu: reži­sér Václav Kadrnka, scé­náris­té Jiří Soukup a Vojtěch Mašek, herec Aleš Bílík a za Českou tele­vi­zi Jaroslav Sedláček.

Režisér Kadrnka uví­tal, že film Křižáček byl vybrán do hlav­ní sou­tě­že na MFF Karlovy Vary a cení si zís­ká­ní hlav­ní ceny. S oce­ně­ním fil­mu při­šli i dal­ší zájem­ci o jeho uve­de­ní na fes­ti­va­lech, ale zatím ješ­tě podrob­né infor­ma­ce nemů­že zve­řej­nit.

Z pub­li­ka zazně­la pochva­la pro kame­ru, že byl film pěk­ně nato­čen a že byly hez­ké zábě­ry. Tu dělal Jan Baset Střítezský a tvůr­ci slí­bi­li, že mu budou tlu­mo­čit pochva­lu.

Kadrnka dlou­ho řešil vizu­ál fil­mu, jak celou báseň Svojanovský kři­žá­ček od Jaroslava Vrchlického pojmout fil­mo­vě. Skrze dis­ku­se, kame­ro­vé zkouš­ky a rešer­še se při­šlo k for­má­tu 4:3, k užší­mu for­má­tu, barev­né kon­cep­ci, ke kon­cep­ci pro­sto­ru, kte­rý vyví­jel s malí­řem Danielem Pitínem. Od začát­ku vědě­li, že chtě­jí vyprá­vět málo­mluv­ně, spí­še pohy­bem kame­ry, pro­sto­rem a cho­re­o­gra­fií uvnitř zábě­ru.

Film vzni­kal čty­ři roky, spí­še jeho pří­pra­vy, samot­né natá­če­ní pak trva­lo 35 dní. Z natá­če­ní fil­mu odstou­pi­li těs­ně před zahá­je­ním natá­če­ní čeští pro­du­cen­ti a  na posled­ní chví­li nevy­šel ital­ský grant. I přes tyto nemi­lé věci se ale film poda­ři­lo nato­čit.

Jaroslav Sedláček (Česká tele­vi­ze) se s Václavem Kadrnkou setkal před něko­li­ka lety, asi v roce 2012, kdy měl tepr­ve před­sta­vu o tom, co nato­čí za film. Po úspě­chu fil­mu Osmdesát dopi­sů pak neby­lo těž­ké zís­kat pod­po­ru pro film Křižáček v České tele­vi­zi, kte­rá se týka­la hlav­ně lep­ší pří­pra­vy ve vizu­ál­ní a výtvar­né strán­ce. Do scé­ná­ře tele­vi­ze sko­ro neza­sa­ho­va­la, scé­nář měl sice vývoj, ale nijak dra­ma­tic­ký. Od začát­ku bylo jas­né, čeho chtě­jí tvůr­ci dosáh­nout, spí­še se hle­dal způ­sob, jak toho nej­lé­pe dosáh­nout.

Na báseň Svojanovský kři­žá­ček při­šel Václav Kadrnka, kte­rý pře­vy­prá­věl téma scé­náris­tům, a od té doby si klad­li otáz­ky, jak dané téma zpra­co­vat. Nechtěli totiž báseň pře­vést do fil­mu, ale nato­čit film na téma otce, kte­rý hle­dá své­ho ztra­ce­né­ho syna. Kadrnka se k bás­ni dostal tak, že chtěl udě­lat bala­dic­kou lát­ku, a pro­to stu­do­val bala­dy na Valašsku. Ty ho při­ved­ly k sel­ským bala­dám od Jaroslava Vrchlického, kte­ré pře­če­tl, a našel kníž­ku Svojanovský kři­žá­ček. První, co ho na ní zau­ja­lo, byly auten­tic­ké emo­ce otce, kte­ré­mu ode­šel syn, a tak se ho vydá­vá hle­dat. Další, co ho ved­lo ke zfil­mo­vá­ní, byl pohyb bás­ně. Odehrává se na ces­tě, a pro­to se mu zdá­la vhod­ná na fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Kadrnka chtěl, aby film byl hlav­ně o pohy­bu kame­ry, o hud­bě. Tvůrci pra­co­va­li arche­ty­pál­ně s pro­sto­rem, tj. pro­stor má ve fil­mu vývoj. Začíná se v uza­vře­ných pro­sto­rech, v lese, pak se poma­lu ote­ví­rá, až se dosta­ne­me do pouš­tě, s hori­zon­tál­ní­mi pohle­dy.

Ve fil­mu je stej­ně jako v kniž­ní před­lo­ze motiv dět­ské kří­žo­vé výpra­vy, hlav­ní je ale otec, kte­rý dohá­ní své­ho syna. Báseň kon­čí v Brindisi, v Itálii, odkud se kdy­si do Svaté země odplou­va­lo. Dokonce se jed­na z dět­ských kří­žo­vých výprav dosta­la i do Brindisi, kde ale byla pro­dá­na do otroc­tví.

Tvůrci zva­žo­va­li i to, v jakém zně­ní film bude. Děj se ode­hrá­vá ve stře­do­vě­ku, kdy byla hlav­ním doro­zu­mí­va­cím jazy­kem lati­na. Tvůrci se ale roz­hod­li pro češ­ti­nu, kte­rá se jim zdá­la nej­vhod­něj­ší.

Původním zámě­rem bylo začít natá­čet film v Čechách a poté se pře­su­nout na jih. Hledaly se vhod­né loka­li­ty, hlav­ně v Itálii, Apulii. Natáčelo se na polo­ostro­vě Gargano s pra­le­sem Forrestem Umbra, na pouš­ti na Sardinii, pří­stav pak před­sta­vo­va­lo měs­to Le Castella v Kalábrii.

Aleš Bílík (kři­žác­ký rytíř) se pak svě­řil se svý­mi zku­še­nost­mi z natá­če­ní. Tomu před­chá­ze­la půlroč­ní pří­pra­va, hlav­ně tré­nink jízdy na koni. Kvůli pří­pra­vám a samot­né­mu natá­če­ní změ­nil Bílík angaž­má a ode­šel do Prahy. Jeho herec­kým part­ne­rem byl Karel Roden (otec hle­da­né­ho chlap­ce), kte­ré­ho měl Bílík mož­nost sle­do­vat při prá­ci a učit se. Roden, kte­rý jez­dí na koni mno­ho let, mu dával i rady k jízdě na koni.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Křižáček - 65 %31. července 2017 Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ostatní. Podle oblečení poznáme, že se bude oblékat do brnění, ale to není vše. Ještě se rozloučí […]
  • Křižáček27. července 2017 Křižáček Podívejte se na tři krátká videa z Tiskové konference filmu Křižáček. https://youtu.be/q4_RXOmAlAk https://youtu.be/EI9W21o8prA https://youtu.be/9e12Ukar8bo
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
  • Film Křižáček, český film v Hlavní soutěži na MFF KV už 5.7 ve Velkém sále2. července 2017 Film Křižáček, český film v Hlavní soutěži na MFF KV už 5.7 ve Velkém sále Rytíř Bořek alias herec Karel Roden, se vydává na cestu po svém ztraceném synkovi, který oblečen do brnění se rozhodne jednoho dne dosáhnout Svaté země. Bořek zažívá cestou velké útrapy v […]
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne […]
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude24. srpna 2018 Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude V pátek 24.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu režiséra Olmo Omerzu. Novináři shlédli film Všechno bude a poté následovala tisková konference, ze která přinášíme […]
  • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]