Muzikál aneb Cesty ke štěstí

CestaKeStesti

Dnes pro­běh­la novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho čes­ké­ho fil­mu, kde v pří­bě­hu ze škol­ní­ho sou­stře­dě­ní žáků praž­ské kon­zer­va­to­ře zazní zná­mé melo­die z muzi­ká­lu Starci na chme­lu. Příběh o stu­dent­ských trá­pe­ních a začí­na­jí­cích lás­kách  při­po­me­ne nej­zná­měj­ší melo­die a mla­dí her­ci před­ve­dou  v něko­li­ka taneč­ních  výstu­pech  uvol­ně­né cho­re­o­gra­fii . Film novi­ná­ře zau­jal a tvůr­ci se roz­po­ví­da­li o pří­pra­vě i o samot­ném prů­bě­hu natá­če­ní.  V našich kinech a na Slovensku má film pre­mi­é­ru 14.ledna 2016.

Tvůrci fil­mu na tis­ko­vé kon­fe­ren­ce dne 11.1.2016: scé­náris­ta Václav Sadílek ml., režisérka- Slobodanka Radun, pro­du­cent­ka Veronika Schwarczová, kame­ra­man Petr Hojda, cho­re­o­gra­f­ka Dana Morávková, hudeb­ník Petr Malásek a her­ci  Vica Kerekes, Anna Fialová, Roman Vojtek, Adam Mišík.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *