Červencové premiéry

Hejdi

V čer­ven­ci nás čeká 12 nových fil­mů. V prv­ní půl­ce prázd­nin bude­te mít na co kou­kat. Mezi vyvo­le­ný­mi jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mno­ho dal­ších kva­lit­ních (i méně) fil­mů.

·         7. čer­ve­nec 2016             Legenda o Tarzanovi
Již mno­ho let uply­nu­lo od doby, kdy Tarzan (Alexander Skarsgård) zamě­nil život v afric­ké džun­g­li za život boha­té­ho Johna Claytona III, Lorda Greystoka, po boku své milo­va­né man­žel­ky Jane (Margot Robbie). Nyní je vyslán zpět do Konga jako obchod­ní emi­sar par­la­men­tu, aniž by tušil, že má sehrát roli pěšá­ka ve smr­tel­ně nebez­peč­né hře cham­ti­vos­ti a pomsty bel­gic­ké­ho kapi­tá­na Leona Roma (Christoph Waltz). Ale lidé sto­jí­cí za vra­žed­ným spik­nu­tím vůbec netu­ší, s kým mají tu čest.

·         7. čer­ve­nec 2016             Očista: Volební rok
Senátorka Charlene Roanová (Elizabeth Mitchell) má k odpo­ru vůči očis­tě pád­ný důvod, před lety jí padla za oběť celá její rodi­na. Od té doby je sna­ha o její zru­še­ní hlav­ním moto­rem její­ho taže­ní do Bílého domu. Ambiciózní sou­pe­ři vědí, že k její poráž­ce vede jedi­ná ces­ta, „legál­ní“ zabi­tí během očis­ty. Senátorku naštěs­tí jis­tí šéf její ochran­ky (Frank Grillo), hrdi­na z dru­hé­ho dílu Očisty, kte­ré­mu tohle kaž­do­roč­ní běs­ně­ní už taky pěk­ně leze krkem. Teď už je ale čas trh­nout opo­nou, krva­vé před­sta­ve­ní začí­ná. Perfektně zabez­pe­če­ný dům, počet­ná a skvě­le vyba­ve­ná ochran­ka, co by se tak moh­lo stát, aby sená­tor­ka tuhle noc nepře­ži­la? Asi bys­te se divi­li, alar­my ohla­šu­jí­cí začá­tek očis­ty ješ­tě nedo­zně­ly a už musí Roanová jen se svým stráž­cem po boku prchat noč­ní­mi uli­ce­mi ve sna­ze najít něja­ké bez­peč­něj­ší úto­čiš­tě. Příštích dva­náct hodin bude vel­mi dlou­hých. A krva­vých.

·         7. čer­ve­nec 2016             Mike i Dave shá­něj hol­ku
Tento film byl nato­čen pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. Nečekejte ale žád­né soud­ní dra­ma, osu­dy váleč­ných hrdi­nů nebo, nedej bože, živo­to­pis­ný film něja­ké­ho poli­ti­ka či excen­t­ric­ké­ho uměl­ce. V tom­to pří­pa­dě se jed­ná o kata­stro­fic­kou kome­dii, pro­to­že vyprá­ví pří­běh bra­trů Mikea a Davea Stangleových (Zac Efron, Adam DeVine), kte­ří byli vždy ská­lo­pev­ně pře­svěd­če­ní o tom, že jedi­ně oni umí roz­jet na rodin­ných setká­ních tu pořád­nou zába­vu. A to ať už se jed­ná o svat­by, naro­ze­ni­no­vé osla­vy, pohřby apod. Ostatní přímí účast­ní­ci těch­to rodin­ných udá­los­tí to roz­hod­ně vidě­li jinak. Hlavně pro­to, že pří­spě­vek obou bra­trů ke spo­leč­né zába­vě vět­ši­nou, vlast­ně vždyc­ky, kon­čil něja­kou napros­tou kata­stro­fou: roz­sáh­lým požá­rem, těž­ký­mi zra­ně­ní­mi, infark­ty, demo­li­cí slav­nost­ní tabu­le apod.
A tak když jejich sest­ra (Sugar Lyn Beard) začne plá­no­vat svat­bu na Havaji, nasta­ne pocho­pi­tel­né zdě­še­ní a milí brat­ři dosta­nou od rodi­čů pod­mín­ku. Na svat­bu si musí sehnat part­ner­ky, kte­ré je udr­ží na uzdě. Make i Dave pro­to začnou přes inter­net shá­nět hol­ky, kte­ré by je dopro­vo­di­ly na havaj­skou svat­bu jejich sest­ry. Takové nabíd­ce odo­lá málo­kte­ré dív­čí srd­ce a tak se jejich nabíd­ka rych­le roz­ší­ří. Mladí fla­men­dři taj­ně dou­fa­jí, že si vybe­rou dvě sluš­né dív­ky a sami si pak uži­jí divo­ké dovo­le­né. Ale tvr­dě se pře­po­čí­ta­li, ze sluš­ných dívek se vyklu­be nekon­t­ro­lo­va­tel­né dív­čí duo (Anna Kendrick, Aubrey Plaza), kte­ré jim nejen vytře zrak, ale dokon­ce je před­čí i ve flá­mo­vá­ní a kata­stro­fách vše­ho dru­hu.

Více na Kritiky.cz
Holky to chtěj taky 2 – stále blíže dospělosti Jakoby snad život „po střední“ už ani nebyl zábavný. Alespoň takovým trendem se v posled...
Nezlomný - O PRODUKCI Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přátelství   „Svět, který jsme objevi...
S02E04: The Riddle of the Sphinx Titulky k 4. epizodě 2. sezóny seriálu Westword. ...
Titulky k Victoria S03E04 - Foreign Bodies V dnešním dílu nás čeká boj s krutou cholerou. Nemocí, která během pěti let zasáhla Lond...
Mistři Mistři je film o iluzích. Film o lidech, kteří po něčem touží, milují se a podvádějí a o...

·         7. čer­ve­nec 2016             Belgica
Belgica je pří­běh dvou bra­trů: cha­risma­tic­ké­ho a tem­pe­ra­ment­ní­ho Franka – man­že­la, otce a nevy­lé­či­tel­né­ho suk­nič­ká­ře – a jeho ambi­ci­óz­ní­ho, ale nezku­še­né­ho bra­t­ra Joa, kte­rý je maji­te­lem baru zva­né­ho Belgica. Stanou se obchod­ní­mi part­ne­ry a rych­le pro­mě­ní Belgicu v mís­to plné skvě­lé hud­by, krás­ných lidí a nezří­ze­né zába­vy – dokud nezjis­tí, že vést tako­vý pod­nik je nároč­něj­ší než čeka­li, a jejich vzta­hy a osob­ní život tím začnou trpět. Belgica nabí­zí pohl­cu­jí­cí zku­še­nost eufo­rie z nej­žha­věj­ší­ho noč­ní­ho klu­bu ve měs­tě. Zasazen do eklek­tic­ké­ho zvu­ku uzná­va­né…

·         7. čer­ve­nec 2016             Short Skin
Hrdinou sním­ku je sedm­nác­ti­le­tý cit­li­vý mla­dík Edoardo, kte­rý má, jak už název napo­ví­dá, pro­blém s fimó­zou (zúže­ním před­kož­ky). Tato sku­teč­nost ho výraz­ně limi­tu­je v sexu­ál­ních dob­ro­druž­stvích, kte­rá ho momen­tál­ně zají­ma­jí zda­le­ka nej­víc. Režisérův inte­li­gent­ní mix humo­ru a dra­ma­tu těží z civil­ní­ho, rea­lis­tic­ké­ho scé­ná­ře a zna­me­ni­tě vysti­hu­je muž­skou zra­ni­tel­nost. Short Skin nabí­zí vyleh­če­nou prázd­ni­no­vou zába­vu, ale záro­veň nás učí cosi pod­stat­né­ho o odva­ze, impro­vi­za­ci a pře­ko­ná­vá­ní vlast­ní nejis­to­ty.

·         7. čer­ve­nec 2016             Lucie: Příběh jed­ný kape­ly
30 let spo­lu, 30 let bez sebe. Fenomenální sku­pi­na Lucie se popr­vé před­sta­ví i na plát­nech kin v celo­ve­čer­ním fil­mu Lucie: Příběh jed­ný kape­ly. Strhující ces­ta časem, čty­ři živo­ty plné hud­by v jed­nom z nej­vět­ších čes­kých doku­men­tár­ních pro­jek­tů toho­to roku. Jak vzni­ka­ly jejich nej­zná­měj­ší hity? Co se dělo v záku­li­sí? Strhující pří­běh 30ti let kape­ly Lucie vyprá­ví dosud nezve­řej­ně­né zábě­ry poří­ze­né samot­ný­mi čle­ny kape­ly a zázna­my, o kte­rých si všich­ni mys­le­li, že už ani nee­xis­tu­jí. Otevřené zpo­vě­di čle­nů kape­ly nakres­lí por­trét čtyř výraz­ných osob­nos­tí, kte­ré spo­lu lec­kdy nedo­ká­za­ly sedět v jed­né míst­nos­ti, přes­to se potká­va­jí na jed­nom jeviš­ti. Příběh jed­ný kape­ly uká­že Lucii ve všech jejích nála­dách.

Více na Kritiky.cz
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ Ve čtvrtek 4. října 2018 se na volném prostranství pasáže Platýz uskuteční veřejná před...
Král a já / The King and I Král: „Ty jsi velmi komplikovaná žena!“ Anna: „Asi ano, Vaše Veličenstvo.“ Anglič...
Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek Krom Addamsovi rodiny, kde debutovala Christina Ricci, televizním fanouškům nesmí uniknout něko...
Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželst...
Shingeki no Kyojin 24. díl Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jedna retrospektivní část. Několik dní před...

·         14. čer­ve­nec 2016           Doba ledo­vá: Mamutí drc­nu­tí
Jestli lze něja­ké obdo­bí pozem­ských dějin ozna­čit za hod­ně zají­ma­vé časy nabi­té vše­mož­ný­mi kata­stro­fic­ký­mi udá­lost­mi, za časy, kte­ré kaž­dé­mu pořád­ně pro­vě­ří schop­nos­ti pře­žít, pra­co­vat pro tým a také sílu jeho cha­rak­te­ru, pak je to urči­tě doba ledo­vá. Jedno jaká. Jestli prv­ní, dru­há nebo pátá. A prá­vě v pátém dílu jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších ani­mo­va­ných fil­mo­vých sérií opět potká­vá­me všech­ny sta­ré zná­mé hrdi­ny a pár úpl­ně nových. Přichází ledo­vá udá­lost roku a s ní mamu­ti Manny, Ellie a Broskvička, něco jako leno­chod jmé­nem Sid, tygr Diego nebo vači­čá­ci Crash a Eddie.
Nezapomněli jsme na něko­ho? Samozřejmě – na toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho, vever­čá­ka Scrata. Ten, jak je jeho nedob­rým zvy­kem, ve sna­ze ulo­vit koneč­ně věč­ně prcha­jí­cí žalud způ­so­bí neho­du, z níž se vyklu­be karam­bol a z něj úpl­ná kata­stro­fa. Začne to tím, že vytr­va­lé­ho Scrata hon za žalu­dem kata­pul­tu­je do vesmí­ru. A tam, díky třas­ka­vé smě­si své pověst­né neši­kov­nos­ti a nekon­čí­cí smůly, náhod­ně spus­tí sérii kos­mic­kých, niko­liv komic­kých, kata­strof. Což vede i k zce­la zásad­ní­mu ohro­že­ní naší pla­ne­ty, na kte­rou rázem míří aste­ro­id jako hrom a ohro­žu­je ledo­vý svět i s jeho oby­va­te­li. A pro­to­že se naše par­ta sklá­dá ze samých nefal­šo­va­ných a neo­hro­že­ných hrdi­nů, neče­ká na své vyhu­be­ní, ale vydá­vá se na záchran­nou výpra­vu do tajem­né Geotopie, během níž ji potká nejen řada nebez­pe­čen­ství, dob­ro­druž­ství a komic­kých chvi­lek. Sice jim tu a tam bude tuh­nout krev v žilách, ale to pře­de­vším zimou, jinak to bude hlav­ně legra­ce. A jest­li se Scrat koneč­ně setká se žalu­dem? Kdo ví...

·         14. čer­ve­nec 2016           Pan Dokonalý
Martha (Anna Kendrick) se po boles­ti­vém roz­cho­du setká­vá s mužem, kte­rý by mohl být tím pra­vým. Tedy jenom do momen­tu, než zjis­tí, že „Pan Pravý“ (Sam Rockwell) má jed­nu zásad­ní chy­bu - je to nájem­ný zabi­ják na útě­ku před kar­te­lo­vým gan­gem, kte­rý ho zaměst­ná­vá. Než to však Martha zjis­tí, jsou už do sebe bez­hla­vě zami­lo­va­ní. Rozhodne se tak, že jedi­ným řeše­ním bude „Pana Dokonalého“ napra­vit... Jeho napra­ve­ním je pře­svěd­če­ná nato­lik, že pro vysně­ný vztah hod­lá čelit i násled­kům v podo­bě útě­ku před zabi­jác­kým gan­gem. Martha postu­pem času v sobě obje­ví skry­tý talent, jak být uži­teč­ným par­ťá­kem své­mu vyvo­le­né­mu zabi­já­ko­vi. Ostatně pře­ci – pro lás­ku se někdy i vraž­dí...

·         14. čer­ve­nec 2016           Bláznivá pět­ka
Pět kama­rá­dů z dět­ství si uží­vá ve spo­leč­ném bytě v srd­ci Paříže díky vel­ko­ry­sos­ti jed­no­ho z nich - Samuela. Jeho otec mu však neče­ka­ně zasta­ví pří­sun peněz a Samuel, ve sna­ze nepro­zra­dit nepří­jem­nou situ­a­ci kama­rá­dům, se pouš­tí do ris­kant­ních pro­jek­tů. Štěstí mu však nepře­je – zaple­te se s míst­ní mafií, poštve si pro­ti sobě dea­le­ry drog, neu­spě­je ve svě­tě dis­ko­ték a nako­nec ho ješ­tě začne hle­dat poli­cie. Nezbývá mu nic jiné­ho, než při­znat prav­du svým spo­lubyd­lí­cím kama­rá­dům a požá­dat je o pomoc...

Více na Kritiky.cz
Altaïr komiks – #003 ...
Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily ...
Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodn...
Pirates: 3D Show - jedinečný dokumentárně/naučný snímek ve 3D Chcete zažít jedinečný pocit, kdy vám po obličeji leze pavouk? Chcete vidět každou jeho nohu...
Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouh...

·         14. čer­ve­nec 2016           Tohle je náš svět
Hluboko v lesích mimo civi­li­za­ci vycho­vá­vá své­ráz­ný a cha­risma­tic­ký otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí pod­le vlast­ních před­stav. Jejich život při­po­mí­ná let­ní tábor v ráji, plný neotře­lých pra­vi­del a her. Dokud nepři­jde zprá­va, kte­rá všech­no změ­ní. Začíná pře­kva­pi­vá a zábav­ná ces­ta, při kte­ré jsou zása­dy této vol­no­myš­len­kář­ské rodi­ny vysta­ve­ny zkouškám naše­ho svě­ta.

·         14. čer­ve­nec 2016           Líná záto­ka
Francouzský reži­sér Bruno Dumont před dvě­ma lety roze­smál kar­lo­var­ské pub­li­kum svou mini­sé­rií Malej Quinquin. Nyní po uve­de­ní v sou­tě­ži na fes­ti­va­lu v Cannes vstu­pu­je do kin se svou zdi­vo­če­lou kome­dií a retro detek­tiv­kou v jed­nom. Líná záto­ka před­sta­ví slav­né her­ce (Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi ad.) ve vel­mi neotře­lých herec­kých polo­hách. Zábavná fran­couz­ská kome­die ode­hrá­va­jí­cí se v nád­her­ně nasní­ma­ných exte­ri­é­rech sever­ní Francie uka­zu­je, že i Francouzi si umí dělat legra­ci sami ze sebe.

·         14. čer­ve­nec 2016           Neonový býk
Pohledný kov­boj Iremar, taneč­ni­ce Galega a její malá dce­ra Cacá žijí v divo­kém a smy­sl­ném svě­tě bra­zil­ské­ho rodea. Domovem pro­vi­zor­ní rodi­ny je nákla­ďák, ve kte­rém pře­vá­že­jí býky na dal­ší šta­ce. Životy lidí a zví­řat se na bra­zil­ském ven­ko­vě pro­lí­na­jí v živo­čiš­né smě­si váš­ně a nadě­je. Skrz prach a pot tvr­dé prá­ce pro­bles­ku­jí sny o budouc­nos­ti, barev­né a záři­vé jako mytic­ký Neonový býk.

Více na Kritiky.cz
Rodinná oslava Lars von Trier sice pochází (z filmového pohledu) z relativně nevýznamného Dánska, ale jeho j...
Vetřelec „Je to dokonalý organismus, nezaťížený pocity, falešnou morálkou a podvědomím.Jeho dokona...
Bajky Pro děti od šesti let je určená knížka Dany Hlavatá, nazvaná prostě Bajky. Přináší sér...
Pýcha a předsudek Knižní předlohu, slavný román Jane Austin, jsem nečetla, takže osobně nedokážu posoudit, j...
ZLÍNFEST - Sestřih ze soboty 26. května 2018 ...

·         14. čer­ve­nec 2016           Terminátor
Z roku 2029 je do Los Angeles roku 1984 vyslán zabi­jác­ký stroj podob­ný člo­vě­ku. Má za úkol zabít Sarah Connorovou dřív, než při­ve­de na svět syna, kte­rý se má poz­dě­ji stát vůd­cem lidí ve vál­ce pro­ti stro­jům. Lidé žijí­cí v budouc­nos­ti ovšem do sou­čas­nos­ti také vysla­li své­ho muže, kte­rý se bude sna­žit Sarah zachrá­nit.

·         21. čer­ve­nec 2016           Zhasni a zemřeš
Když Rebecca ode­šla z domo­va, mys­le­la si, že za sebou necha­la i své stra­chy z dět­ství. Když v době dospí­vá­ní zhas­la, neby­la si nikdy úpl­ně jis­tá, co je sku­teč­né a co není ... a nyní její brat­ří­ček Martin pro­ží­vá stej­ně nevy­svět­li­tel­né a děsi­vé udá­los­ti, kte­ré kdy­si vysta­vo­va­ly zkouškám její pří­čet­nost a ohro­žo­va­ly její bez­peč­nost. Znovu se obje­vi­la děsi­vá bytost tajem­ně pro­po­je­ná s její mat­kou Sophií. Ale ten­to­krát, s tím, jak se Rebecca při­bli­žu­je k odha­le­ní prav­dy, je tře­ba si při­znat, že živo­ty všech jsou v ohro­že­ní... jakmi­le se zhas­nou svět­la.

·         21. čer­ve­nec 2016           Učitelka
Zdánlivě empa­tic­ká a las­ka­vě vyhlí­že­jí­cí uči­tel­ka mani­pu­lu­je pro­střed­nic­tvím svých žáků jejich rodi­či za úče­lem osob­ní­ho obo­ha­ce­ní, ať už v podo­bě mate­ri­ál­ních výhod, či dokon­ce vidi­ny milost­né­ho pomě­ru. Nejen z oba­vy o pro­spěch svých milo­va­ných dětí vět­ši­na rodi­čů tříd­ní uči­tel­ce základ­ní ško­ly pod­lé­há a posky­tu­je jí nej­růz­něj­ší služ­by, dár­ky a jiné pozor­nos­ti. Najdou se však tři rodi­ny, kte­ré se roz­hod­nou uči­tel­ce vze­přít a stá­va­jí­cí situ­a­ci se spo­leč­ně s ředi­tel­kou ško­ly poku­sí zvrá­tit na kon­spi­ra­tiv­ní tříd­ní schůz­ce. Děj str­hu­jí­cí­ho a vel­mi aktu­ál­ní­ho sním­ku o síle lid­ské­ho cha­rak­te­ru inspi­ro­va­né­ho sku­teč­nou udá­los­tí se sice ode­hrá­vá na začát­ku 80. let, ale jde o pří­běh uni­ver­zál­ní, kte­rý by se mohl ode­hrát kde­ko­liv a v jaké­ko­li době, neboť zko­rum­po­va­nost, stej­ně jako malost a vypo­čí­ta­vost vlád­nou svě­tem bez ustá­ní.

Více na Kritiky.cz
Červený trpaslík – Džin z lahve (Can of Worms) - S11E06 - i Kocour má své „choutky“ Čím završit příběhy Červeného trpaslíka? Něčím, co ještě nebylo. Věnovat se samotném...
ARTCAM srdečně zve na poslední předprázdninový večer ve Studiu Béla Čtvrtek 28. 6. od 20 hod v kině Maďarského institutu v Praze (Rytířská ulice č.p. 25-27, Pr...
Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma...
Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a ne...
Supergirl aneb Důstojný závan 90kové atmosféry „Když jsem byla dítě, moje planeta Krypton byla zničena…“ Kara Zor – El Jakou cestou s...

·         21. čer­ve­nec 2016           Julieta
Julieta žije sama se svou dce­rou Antíou poté, co do jejich šťast­né­ho živo­ta kru­tě zasá­hl osud. Po smr­ti Julietina man­že­la Xoana, Antíina otce, pro­ží­va­jí nej­hor­ší obdo­bí. Obě trpí, Julieta se uza­vře do sebe a jejich tichá bolest je postu­pem času odci­zu­je. Když je Antíe osm­náct let, opus­tí svou mat­ku bez jedi­né­ho slo­va vysvět­le­ní. Julieta ji více než 12 let zou­fa­le hle­dá vše­mi mož­ný­mi způ­so­by. Během té dlou­hé doby zjiš­ťu­je, jak málo svou dce­ru zná. Až náhod­né setká­ní s Antíou dává mat­ce šan­ci poku­sit se ji zís­kat zpět. Osamělá a zlo­me­ná Julieta se roz­hod­ne kon­fron­to­vat svůj život a říct dce­ři prav­du o osu­do­vých udá­los­tech, kte­ré jejich živo­ty roz­dě­li­ly.

·         21. čer­ve­nec 2016           Bůh ti žeh­nej Ozzy Osbourne

·         28. čer­ve­nec 2016           Krotitelé duchů
Třicet let poté, co divá­ky uchvá­til původ­ní film, se Krotitelé duchů vra­ce­jí, aby se ve zce­la nové podo­bě před­sta­vi­li sou­čas­né divác­ké gene­ra­ci. Režisér Paul Feig kom­bi­nu­je zná­mé prv­ky boje s nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi, díky kte­rým byla původ­ní fil­mo­vá série tak oblí­be­ná, s novým herec­kým týmem, slo­že­ným z těch nej­lep­ších kome­di­ál­ních her­ců sou­čas­nos­ti. Připravte se na let­ní podí­va­nou, během kte­ré spo­leč­ně zachrá­ní svět!

Více na Kritiky.cz
Druuna - 65 % Člověk by neměl mít příliš velká očekávání, aby se pak nezklamal v tom, co nakonec dosta...
Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob Clinton Ober se mnoho let zabýval kabelovými a počítačovými systémy v USA. Po vážném onem...
Zdeněk Troška natáčí novou pohádku Režisér Zdeněk Troška začíná už 23. května točit další pohádku. Ta v pořadí číslo ...
Volební ...
Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz Český film Zlatý podraz režiséra Radima Špačka vypráví příběh o lásce, přátelství a ...

·         28. čer­ve­nec 2016           Jason Bourne
Jason Bourne (Matt Damon) už posklá­dal sko­ro všech­ny stříp­ky své roz­bi­té život­ní mozai­ky. Potrestal vět­ši­nu tvůr­ců zvlášt­ní­ho pro­gra­mu, kte­rý z něj udě­lal stroj na zabí­je­ní. Chce hodit minu­lost za hla­vu a dál pokra­čo­vat pros­tou pří­tom­nos­tí, kte­rou před­sta­vu­jí ile­gál­ní boxer­ské zápa­sy. Z toho­hle kom­for­tu ho vytrh­ne býva­lá kole­gy­ně, zběh­lá agent­ka Nicky (Julia Stiles), kte­rá mu při­po­me­ne, že na ty nej­pal­či­věj­ší otáz­ky ješ­tě odpo­vě­di nedo­stal. Když ho pak málem dosta­ne nájem­ný zabi­ják, pus­tí se zno­vu do boje s Agenturou, teď repre­zen­to­va­nou tvr­dým ředi­te­lem Robertem Deweym (Tommy Lee Jones) a jed­nou nebez­peč­ně chytrou ana­ly­tič­kou (Alicia Vikander). Jason Bourne se oci­tá na sta­ré zná­mé hor­ké půdě, kde nemů­že věřit niko­mu a niče­mu a kde pře­ži­tí vyža­du­je, aby si vzpo­mněl na to, co se nau­čil v pro­gra­mu, kte­rý díky němu skon­čil.

·         28. čer­ve­nec 2016           Montenegro
Andjela je stu­dent­ka dokon­ču­jí­cí stu­dia ze soci­o­lo­gie. Rozhoduje se pod­nik­nout zají­ma­vou a ris­kant­ní ces­tu do Černé Hory ve spo­leč­nos­ti své dlou­ho­le­té kama­rád­ky a dvou nezná­mých mla­dí­ků v rám­ci její­ho diplo­mo­vé­ho soci­ál­ní­ho expe­ri­men­tu, kte­rý jí v koneč­ném důsled­ku uká­že, že život nemu­sí být nut­ně řízen rozu­mem.

·         28. čer­ve­nec 2016           Heidi, děv­čát­ko z hor
Heidi je osi­ře­lé děv­čát­ko, kte­ré trá­ví nej­šťast­něj­ší dny dět­ství spo­leč­ně s kama­rá­dem Peterem při hlí­dá­ní stá­da koz, radost­né­ho hra­ní a uží­vá­ní si svo­bo­dy švý­car­ských Alp, kde byd­lí v pros­tém sru­bu u své­ho dědeč­ka. Naplno pro­ži­tým dnům je však náh­le konec, když je Heidi pře­ve­ze­na tetou Dete do němec­ké­ho Frankufurtu nad Mohanem, kde má dělat spo­leč­nost nemoc­né dív­ce Kláře ze zámož­né rodi­ny. Dívky se sice ihned ska­ma­rá­dí, ale Heidin stesk po dědeč­ko­vi, Peterovi a horách je pří­liš vel­ký...

Více na Kritiky.cz
Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až p...
JAN MARŠÁL (Bosák junior. Hejsek. Ten, který chce přání pro sebe) Jak ses Honzo dostal k roli Vincenta Bosáka? Původně jsem šel jako obyčejně na casting a vyp...
Velké dobrodružství Čtyřlístku - Jak se rodil Čtyřlístek Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dobrodružné příběhy této komiksové čtveřice ...
Red Dwarf: Back to Earth [40%] Rozhodli oslavit výročí jednadvaceti let od jeho vzniku natočením třídílné minisérie „Re...
Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změ...

·         28. čer­ve­nec 2016           Lily Lane
Novinka Lily Lane maďar­ské­ho reži­sé­ra Benceho Fliegaufa je enig­ma­tic­kou vycház­kou do hlu­bin dět­ství a pamě­ti, v jejímž epi­cen­t­ru sto­jí Rebeka a její malý syn Dani. Motivy roz­vo­du, úmr­tí a shle­dá­ní mají v tom­to evo­ka­tiv­ním fil­mu stej­ně důle­ži­tou funk­ci jako stra­ši­del­ná vyprá­vě­ní a neob­vyk­lé ponu­ré fan­ta­zie, v nichž se čas a pro­stor sté­ka­jí dohro­ma­dy. Lily Lane je aso­ci­a­tiv­ní klaus­tro­fo­bic­ké dra­ma o tom, jak dítě sku­teč­ně naslou­chá a aktiv­ně pře­tvá­ří to, co mu dospě­lí vyprá­vě­jí.

·         28. čer­ve­nec 2016           Sezn@mka
„Léta ran­dě­ní, blb­nu­tí na seznam­kách a je to pořád stej­ný. Kretén stří­dá kre­té­na,“ povzdych­ne si hrdin­ka fil­mu a její dal­ší ran­de na inze­rát s tvá­ří Lukáše Pavláska se rych­le zařa­dí do její­ho oddí­lu kata­strof a kre­té­nů. Podobný seznam pří­šer­ných schůzek postup­ně roz­ši­řu­jí i dal­ší posta­vy. Sezn@mka je totiž kome­die o mužích, ženách a zají­ma­vém feno­mé­nu doby - inter­ne­to­vé seznam­ce. A samo­zřej­mě o tom, co všech­no se na tako­vém ran­de nasle­po může stát.
Ale pozor, v ryb­ní­ku hle­da­jí­cích se může obje­vit i dra­vá šti­ka. Jiří Langmajer jako šéf seznam­ky čelí stíž­nos­tem nespo­ko­je­ných dam. Ve jmé­nu fir­my a ve jmé­nu pří­le­ži­tos­ti, kte­rá dělá zlo­dě­je, musí uká­zat, že chla­pi nejsou pou­ze idi­o­ti. S šar­mem a roz­to­mi­los­tí slav­né­ho fil­mo­vé­ho Kristiána vyrá­ží jako nové ran­de na schůz­ky s kli­ent­ka­mi. Vyzbrojen infor­ma­ce­mi z jejich dotaz­ní­ků vystu­pu­je jako muž jejich snů. Po něko­li­ka napl­ně­ných schůz­kách ovšem beze sto­py mizí. On totiž man­žel­ku nehle­dá, on už doma jed­nu má. A ta má zase kama­rád­ku a ta hle­dá na seznam­ce a tu Jiří Langmajer taky sve­de. Smyčka kolem zálet­ní­ka se začí­ná uta­ho­vat a ve vzdu­chu visí spo­leč­ný žen­ský slib, že pomsta bude slad­ká . . .

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Piraňa 3D10. července 2012 Piraňa 3D A je tu nová recenze na film Piraňa 3D (Piranha 3D). Jde o remake stejnojmenného hororu z roku 1978. Režisér filmu Hory Mají Oči se vrací s dalším hitem plným gore, koziček♥, gore, […]
  • Filmové premiéry – 20. 08. 201520. srpna 2015 Filmové premiéry – 20. 08. 2015 Tentokrát jde do kin pět filmů. Dokument,akční retro a tři další. Dárek Simon (Jason Bateman) a Robyn (Rebecca Hall) jsou mladý manželský pár, jehož život se odehrává přesně podle […]
  • Povedených Osm hrozných6. ledna 2016 Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina. Americký režisér Quentin Tarantino  se obdivem k westernům nijak netajil a na jeho novém filmu Osm hrozných je to patrné. Napsal scénář, […]
  • Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%]3. dubna 2013 Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%] Je trochu škoda, že sláva a lesk některých herců v současné době upadá, ačkoliv stále mají co nabídnout. Jednou z takových osobností je i Al Pacino, člověk který se vryl nejednomu […]
  • Filmové premiéry v řijnu 20111. října 2011 Filmové premiéry v řijnu 2011 06. 10. 11 - Elitní zabijáci Ti nejlepší nájemní zabijáci proti příslušníkům elitní vojenské jednotky. Thriller Garyho McKendryho slibuje výjimečný zážitek. Vznikl podle kontroverzního […]
  • Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem19. července 2018 Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem Scénář filmu Léto s gentlemanem o touze po svobodě, pozdní lásce a naději napsal Jaromír Hanzlík, který si tím splnil svůj sen. Hlavní postavu Artura totiž vytvořil pro sebe. „Mám za […]
  • Avengers 2 - první dojem27. dubna 2015 Avengers 2 - první dojem Avengers 2 je filmem, který je moderní akční, má příběh, nemá moc velkou myšlenku. Lidé budou určitě na film chodit, když se už natočilo hodně filmů před ním. Je to ale poslední??? […]
  • Umučení Krista8. dubna 2004 Umučení Krista Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední večeři. Ježíš odolává Satanovým svodům. […]
  • OHNIVÝ OCEÁN29. dubna 2004 OHNIVÝ OCEÁN Kovboj Frank T. Hopkins (VIGGO MORTENSEN) byl kdysi žijící legendou, ale dny jeho slávy jsou dávno sečteny – se svým věrným koněm Hidalgem se stal vyděděncem ve vlastní zemi. Když je ale […]
  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […]