Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44

  •  
DSCN0893

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá před­chá­ze­la před­pre­mi­é­ro­vé pro­jek­ci fil­mu Dítě 44 v nedě­li 24.5.2015 v Městské knihov­ně v Praze, odpo­ví­dal spi­so­va­tel na otáz­ky zvě­da­vých divá­ků. Kniha Dítě čís­lo 44 vyšla v roce 2008 jako Smithova prvo­ti­na, zís­ka­la 17 nomi­na­cí na mezi­ná­rod­ní kniž­ní oce­ně­ní, z nichž sedm zís­ka­la. U nás vyšla v roce 2009. Kniha se sta­la prv­ní čás­tí tri­lo­gie zamě­ře­né na posta­vu hlav­ní­ho hrdi­ny Lva Děmidova a dosta­la se také do hle­dáč­ku Hollywoodu.„Bylo to tro­chu jako ve snu,“ vzpo­mí­ná Tom Rob Smith. „Původně jsem ani nevě­řil, že můj román někdo vydá.“ Na fil­mo­vém scé­ná­ři se spi­so­va­tel nepo­dí­lel, ale kon­zul­to­val jej a měl mož­nost zúčast­nit se natá­če­ní v Praze v roce 2013. Překvapilo ho, jak se poda­ři­lo nalézt loka­ce pro natá­če­ní někte­rých scén. Další pří­jem­nou zku­še­nos­tí byla pro­fe­si­o­na­li­ta čes­ké­ho štá­bu a také kom­parz byl zajiš­těn z tuzem­ských zdro­jů. Po tis­ko­vé kon­fe­ren­ci násle­do­va­la pro­jek­ce fil­mu. Do širo­ké dis­tri­buce vstou­pí film 28. květ­na 2015.

Příběh se ode­hrá­vá v roku 1953 ve sta­li­nis­tic­kém Rusku. Hlavní hrdi­na je hrdý občan Sovětského sva­zu: Leo Demidov (Tom Hardy) postu­po­val po kari­ér­ních stup­ních bez­peč­nost­ní služ­by MGB a stal se hvězd­ným vyšet­řo­va­te­lem zamě­ře­ným na pod­vrat­nou pro­tistát­ní čin­nost. Věří svým nad­ří­ze­ným až do chví­le, kdy se dozví o vraž­dě dítě­te své­ho kole­gy a začí­ná pochy­bo­vat a způ­so­bu vyšet­řo­vá­ní celé udá­los­ti. Jakákoliv pochyb­nost se tres­tá a Leo i jeho žena musí bojo­vat o vlast­ní život.

Režisér Daniel Espinoza nato­čil drs­ný pří­běh s tem­nou atmo­sfé­rou a kva­lit­ním obsa­ze­ním hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Manželku Raisu hra­je Noomi Rapace, sadis­tic­ké­ho Vasila  Joel Kinnaman a šéfa míst­ní poli­cie gene­rá­la Nesterova ztvár­nil Gary Oldman. Spisovatel Tom Rob Smith do výbě­ru herec­ké­ho obsa­ze­ní neza­sa­ho­val a kon­sta­to­val, že se her­cům poda­ři­lo vystih­nout pova­ho­vé cha­rak­te­ris­ti­ky hlav­ních hrdi­nů,  že to odpo­ví­dá jeho před­sta­vám.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na 10Mpix.cz.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Dítě číslo 44

 • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup22. září 2018 Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup Lidé musí dělat to, co se od nich vyžaduje a musí říkat a myslet jen to, co je dovoleno a schváleno. V takové společnosti jsou jakékoliv pochybnosti a odlišnosti chování podezřelé a musí […]
 • Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04)28. května 2019 Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04) Když se dívám na dva hlavní tvůrce, scénaristu a režiséra, hodně se divím, jak dokázali vytvořit seriál, který patří mezi ty nejlepší za posledních x desítek let. Vzali si opravdovou […]
 • Underworld: Krvavé války - O tvůrcích9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - O tvůrcích             KATE BECKINSALE (Selene) je výjimečně nadaná britská herečka, která prokázala, že je jednou z nejvšestrannějších a nejcharismatičtějších hereček současnosti.             […]
 • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
 • Underworld: Krvavé války - 50 %7. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - 50 % První příběh smrtonošky Seleny vznikl v roce 2003 a koncem letošního roku se tato zkušená bojovnice z tajemného světa upírů a Lykanů (vlkodlaků) vrací do kin. Po celá staletí se vede […]
 • Taxi 121 - 50 %2. září 2016 Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, […]
 • Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika             Herečka Kate Beckinsale ve společnosti Bradleyho Jamese přechází po tréninkové místnosti, vybudované v jednom z rozhlehlých ateliérů Barrandovských studií. V jeho interiéru se […]
 • Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu             OBSAH              Ve filmu Underworld: Krvavé války, nejnovějším dílu úspěšné filmové série, je upíří smrtonoška Selene (Kate Beckinsale) nucena odrážet brutální útoky jak […]
 • 30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) - 65 %20. února 2013 30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) - 65 % Dostat se na stopu teroristických vůdců je práce zoufale zdlouhavá a výsledek není nikdy jistý. Film 30 minut po půlnoci sleduje při práci agentku CIA Mayu (Jessica Chastain) od prvních […]
 • RoboCop [80%]18. února 2014 RoboCop [80%] Málokterý snímek si zaslouží remake méně než kultovní klasika Robocop. Surové akční scifi Paula Verhoevena z roku 1987 patří dnes k těm největším klasikám žánru a to nejen díky i na svojí […]