TajemstviRodu 04


Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září

Dnes před­sta­vi­li tvůr­ci dal­ší řadu cyk­lu Tajemství rodu, kte­rý bude začí­nat na  ČT1 v úte­rý 1.9.2015 od 21:00 hod. První řada pořa­du měla znač­ný divác­ký ohlas a zájem o his­to­rii před­ků zazna­me­na­li i pra­cov­ní­ci mat­rik a archi­vech po celé repub­li­ce.  Realizační tým se roz­ho­dl v pro­jek­tu pokra­čo­vat a dal­ších devět pří­bě­hů je při­pra­ve­no k pro­jek­ci.

Hlavním hrdi­nou kaž­dé­ho z doku­men­tár­ních fil­mů cyk­lu Tajemství rodu je jiná zná­má osob­nost, kte­rá zkou­má minu­lost své­ho rodu. Formou detek­tiv­ky, napí­na­vé­ho dob­ro­druž­né­ho odha­lo­vá­ní dáv­ných osu­dů skrý­va­jí­cích se v jejich rodokme­nu, oži­vu­jí jed­not­li­vé osob­nos­ti his­to­rii své rodi­ny a dotý­ka­jí se osob­ně a emo­tiv­ně exis­ten­ce kon­krét­ních lidí a doby, v níž žili. Každý díl cyk­lu odha­lu­je různá téma­ta a obdo­bí, kte­rý­mi naši před­ci pro­chá­ze­li. Atmosféru doby a vysvět­le­ní situ­a­cí a sou­vis­los­tí dokres­lu­jí krát­ké his­to­ric­ké vsuv­ky s dobo­vý­mi archi­vy. Příběhy jsou zají­ma­vé nejen samot­nou osob­nos­tí, ale také nevšed­ním pohle­dem na růz­né udá­los­ti a sou­vis­los­ti v ději­nách pro­střed­nic­tvím kon­krét­ních osu­dů.

Příprava kaž­dé­ho dílu je poměr­ně slo­ži­tá. Nejdříve jsou oslo­ve­ny osob­nos­ti a pro­běh­ne před­běž­ná pří­pra­va pod­kla­dů a rešer­ší. Rozhodující je násled­ná schůz­ka s osob­nos­tí, kde se pro­jed­ná mož­ná rea­li­za­ce. Hledání v his­to­rii není vždy koru­no­vá­no úspě­chem a pří­bě­hem, kte­rý by vysta­čil na del­ší fil­mo­vé zpra­co­vá­ní.

Pokud dojde k doho­dě o natá­če­ní, pak musí  osob­nos­ti zvá­žit, zda doká­žou při­jmout obje­ve­né infor­ma­ce a zda s nebu­de rodi­na pro­ti. Natáčení samot­né je pak postup­ně rea­li­zo­vá­no na růz­ných mís­tech.

Příprava dal­ší řady si vyžá­da­la čas a pocho­pi­tel­ně i výběr osob­nos­tí, jejichž pohled do minu­los­ti mohl při­nést zají­ma­vé pří­běhy. Po pří­bě­zích svých před­ků pát­ra­li: Jiřina Bohdalová, Jaromír Hanzlík, Natálie Kocábová, Miroslav Donutil, Jan Pirk, Matěj Ruppert ‚Alena Zárybnická,  Jiří Mádl a Bára Poláková.

Tvůrčí tým pro­jek­tu:

Vedoucí pro­jek­tu a dra­ma­tur­gie: Věra Krincvajová

Genealogie: Helena Voldánová

Historický porad­ce: Eduard Stehlík

Scénáře: Karel Koula, Petra Verzichová, Martina Králová, Veronika Stehlíková, Rebeka Bartůňková, Kamila Vondrová

Režie: Karel Koula, Petr Kotek, David Sís, Georga Agathonikiadis, Kamila Vondrová, Martin Dolenský

Manažer rea­li­za­ce: Martin Kopřiva

Manažer vývo­je: Jan Potměšil

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 26.8.2015  byli pří­tomni: Věra Krincvajová, Helena Voldánová, Eduard Stehlík, Karel Koula, Alena Zárybnická a Jolana Voldánová

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na part­ner­ském webu 10Mpix.cz.

Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září
Ohodnoťte článek

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • 21.06.2018 20:00 - Tabačka Kulturfabrik Košice - Nová scéna - "Záhada tyče"25. dubna 2018 21.06.2018 20:00 - Tabačka Kulturfabrik Košice - Nová scéna - "Záhada tyče" Opera Záhada tyče se pokouší o rekonstrukci života lidí, tentokrát miliardy kilometrů od země na planetě 134330 Pluto, kde lidstvo postavilo základnu jako přestupní stanici do další […]
  • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]
  • Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 201731. července 2017 Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017 Ve čtvrtek 27. července se konala v kině Atlas novinářská projekce filmu Křižáček, který na filmovém festivalu v Karlových Varech získal Křišťálový glóbus za nejlepší film. Po projekci pak […]
  • LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ15. července 2004 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ OBSAH   Šarlatánský profesor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohromady skupinu „expertů”, se kterými se chystá provést loupež století. Tým: Odborníci na výbušniny, kopání […]
  • V pondělí 3.prosince měl v Praze v Kině Ponrepo svoji premiéru film Rekonstrukce, dílo Jiřího Havlíčka a Ondřeje Nováka.5. prosince 2018 V pondělí 3.prosince měl v Praze v Kině Ponrepo svoji premiéru film Rekonstrukce, dílo Jiřího Havlíčka a Ondřeje Nováka. Projekce filmu proběhla v rámci projekcí Paralelní kino, kdy se promítají studentské a experimentální filmu za účasti jejich tvůrců, společně s dalšími klipy a snímky. Diváci se pak […]
  • Anděl Páně 215. listopadu 2016 Anděl Páně 2 Pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích natočil režisér Jiří Strach. Příběh o hledání jablka v adventním čase představili […]
  • ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO - projekt 10021. ledna 2004 ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO - projekt 100 Příběh filmu nabyl obrysu podobenství o světě, podobu jakéhosi hrůzného symbolu civilizace, v níž jsou lidé a jejich životy vydány napospas nedobrým čarodějům. Jde-li o podobenství, pak […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *