DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

Vedle pana Peabodyho je Shermanovi nej­bliž­ší jeho spo­lu­žač­ka Penny Petersonová. Penny ztě­les­ňu­je dvo­ji­tou hroz­bu – je roz­to­mi­lá a chyt­rá. Vládne na své základ­ní ško­le, dokud se neob­je­ví Sherman, kte­rý je ješ­tě vět­ší „kou­mák“ než ona. Ale její při­ro­ze­né cha­risma a odváž­ná pova­ha, stej­ně jako její sta­rost­li­vá péče a odda­nost, ji vtáh­nou do přá­tel­ství se Shermanem, kte­ré nako­nec obsto­jí i ve zkouš­ce času.

„Zpočátku je Penny se Shermanem ve spo­ru,“ vysvět­lu­je Schwartzová. „Ale brzy zjis­tí­me, že je mno­hem zají­ma­věj­ší. A jakmi­le pře­ko­ná svou počá­teč­ní žár­li­vost vůči Shermanovi, začne si vší­mat, že je doce­la zají­ma­vý kluk. Na posta­vě Penny je skvě­lé, že oprav­du vidí­me, jak v prů­bě­hu fil­mu dospí­vá.“

Dynamičnost, chyt­rost a nebo­jác­nost z ní udě­la­ly posta­vu, kte­rou bylo těž­ké obsa­dit, než se do kon­kur­su při­hlá­si­la Ariel Winterová, kte­rá hra­je dospí­va­jí­cí dce­ru Phila Dunphyho (Ty Burrell) v seri­á­lu Taková moder­ní rodin­ka. Minkoff, kte­rý zpo­čát­ku nevě­děl o spo­je­ní Winterové a Burrella, říká, že to byla „vel­ká náho­da, že se zno­vu setka­li během spo­lu­prá­ce na DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA. Ariel dává Penny obrov­skou ener­gii. Je to vtip­ná a iro­nic­ká tee­nager­ka, a i když je Penny mlad­ší [než hereč­ka], Ariel při­ná­ší do role při­ro­ze­nou jis­kru a poro­zu­mě­ní své posta­vě.“

Penny, Sherman a pan Peabody se spo­leč­ně vyda­jí na někte­ré vyso­ko­rych­lost­ní a osu­do­vé ces­ty v čase. Ale prv­ní expe­di­ce ČASOMATU, kte­rá se ve fil­mu obje­ví, je výle­tem otce a syna. Tentokrát zaví­ta­jí do časů Velké fran­couz­ské revo­lu­ce. Dostanou se až ke krá­lov­ské­mu dvo­ru, kde okouz­lí samot­nou Marii Antoinettu, kte­rá po setká­ní s nimi ztra­tí hla­vu – a to doslo­va. Sherman a Peabody se také ocit­nou v cen­t­ru rol­nic­ké­ho povstá­ní, kte­ré navždy změ­ní Francii a Peabody skon­čí s holým krkem na gilo­ti­ně. Naštěstí, a na roz­díl od nešťast­né krá­lov­ny, Peabody unik­ne ost­ré čepe­li ve sty­lu dob­ro­dru­ha a to díky něko­li­ka skvě­lým stra­te­gic­kým tahům a svým odbor­ným zna­los­tem.

Více na Kritiky.cz
František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým Dnes slaví životní jubileum skvělý český herec František Němec - 9. 8. 1943 - tzv. stará g...
Gabo Žifčák ...
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) Tři přátelé se rozhodli, že se vydají na plavbu po Temži. Během svého výletu si povídají...
REVENANT Zmrtvýchvstání Snímek REVENANT je inspirovaný skutečnými událostmi. Vypráví epický příběh o přežití a...
Super náhradník - She’s the Man Už legendární komedie „Někdo to rád horké“ ukázala, že když vezmete kvalitní herce, pa...

„Líbila se nám myš­len­ka otevřít film vel­kou akč­ní scé­nou,“ říká Schwartzová.

Aby se pan Peabody mohl stát mis­trem v šer­mu, muse­li tvůr­ci oslo­vit odbor­ní­ky na boj s mečem a klá­ní s dřev­ci. Animátoři se od nich nau­či­li, jak správ­ně držet zbraň, jak s ní úto­čit a jak si udr­žet cen­t­rum rov­no­váhy.

Ale i přes nebez­pe­čí, divo­kou akci, dob­ro­druž­ství a rych­lý úprk kana­li­zač­ním sys­té­mem teh­dej­ší Paříže, nej­vět­ší dob­ro­druž­ství v ces­to­vá­ní časem na naše duo (a Penny) tepr­ve čeká. Tajná pro­jížď­ka ČASOMATEM totiž Penny a Shermana zane­se do sta­ro­vě­ké­ho Egypta, kde je Penny zasnou­be­na s deví­ti­le­tým Tutanchamonem.

Více na Kritiky.cz
Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S....
Hra o trůny - Nathalie Emmanuel Čtvrté video z premiéry 7. sezóny seriálu Hra o trůny....
Michal Nedved - Velrybi tanec ...
Ve službách FBI aneb Poslední kousek Neala Caffreyho V prosinci 2014 se objevila poslední epizoda seriálu Ve službách FBI (v originále White Collar...
Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry M...

Brzy poté Peabody, Sherman a Penny navští­ví staré­ho pří­te­le pana Peabodyho a sku­teč­ně rene­sanč­ní­ho muže, Leonarda Da Vinci, kte­ré­ho veli­ce vtip­ným způ­so­bem namlu­vil, na Oscara nomi­no­va­ný, Stanley Tucci. Naše trio najde slav­né­ho umělce/vědce/technika/vynálezce/vzdělance/ atd. během tvůr­čí kri­ze a s rozu­mem v kon­cích: nemů­že při­mět Monu Lisu (s hla­sem Lake Bellové), aby se při svém por­tré­to­vá­ní usmá­la. Jakmile se Peabodymu poda­ří vyvo­lat na její tvá­ři odzbro­ju­jí­cí úsměv, zjis­tí, že Sherman a Penny jsou fuč - na dal­ší pro­jížď­ce, ten­to­krát v Leonardově léta­jí­cím stro­ji, kte­rým mis­tr před­bě­hl svou vlast­ní dobu.

Později se ocit­nou ve sta­ro­vě­ké Tróji. Obyvatelé Tróje moc dob­ře vědí, že se musí mít na pozo­ru před Řeky, ale i Shermanem, obzvláš­tě v pří­pa­dě, pokud u sebe má dar v podo­bě obrov­ské­ho dře­vě­né­ho koně, ve kte­rém se ukrý­vá bojo­vý šik otr­lých bojov­ní­ků milu­jí­cích zába­vu. Sám Sherman se ocit­ne uvnitř legen­dár­ní­ho Trojského koně, kde se rych­le spřá­te­lí s Agamemnonem, veli­te­lem řec­ké­ho voj­ska v Trojské vál­ce.

Agamemnon byl jed­nou z Minkoffových nej­ob­lí­be­něj­ších postav. Ztvárnil ho Patrick Warburton, o kte­rém Minkoff  říká „je jed­ním z nej­vtip­něj­ších her­ců, kte­ří jsou schop­ní pra­co­vat pro jaké­ko­liv audi­o­vi­zu­ál­ní médi­um.“ Sekvence s Trojským koněm je před­sta­ve­na jako směs his­to­ric­kých fak­tů se spous­tou legra­ce a fan­ta­zie.

Více na Kritiky.cz
Vetřelci 14.10.2003 - TV Prima - 21:45...
Novak Djokovic vs. Tomáš Berdych Nejlepší okamžiky zápasu Novak Djokovic - Tomáš Berdych....
Lenka Vychodilova - popevek padesatilete ...
ZLÍNFEST - Slavnostní zahájení festivalu 25. května 2018 ...
DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tento...

Na naše neo­hro­že­né ces­to­va­te­le v čase také čeká setká­ní s jiný­mi his­to­ric­ký­mi veli­ká­ny, včet­ně Van Gogha, Alberta Einsteina (hlas mu pro­půj­čil legen­dár­ní Mel Brooks), Lincolna a Shakespearea. Během svých návštěv u význam­ných osob­nos­tí, Peabody, Sherman a Penny ces­tu­jí ve vel­kém sty­lu a pohod­lí, kte­ré jim ský­tá ČASOMAT. Přístroj vypa­dá jako září­cí čer­ve­ná kou­le, kte­rá se vzná­ší nad zemí. Uvnitř se nachá­zí pro­stor ve tva­ru tech­no­lo­gic­ky špič­ko­vě vyba­ve­né­ho vej­ce z 21. sto­le­tí, se spor­tov­ní­mi sedač­ka­mi, kte­ré pro­plou­va­jí kolem září­cí­ho ovlá­da­cí­ho pane­lu a vzná­še­jí­cích se doty­ko­vých obra­zo­vek. Dále se zde nachá­zí holo­gra­fic­ký gló­bus, kte­rý plní funk­ci GPS sys­té­mu.

Zatímco ČASOMAT je výsled­kem špič­ko­vé tech­no­lo­gie, cva­ká­ní, vrče­ní a hukot vychá­ze­jí­cí z jeho počí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu může vyvo­lat otáz­ku, zda­li nemá stroj svůj vlast­ní názor.

Mezi tech­no­lo­gic­ky špič­ko­vé kom­po­nen­ty stro­je ČASOMAT pat­ří celá řada ovlá­da­cích knof­lí­ků; zata­ho­va­cích, a jako by kouz­lem se vyno­řu­jí­cích, kře­sel. ČASOMAT je tak pokro­či­lým tech­no­lo­gic­kým zázra­kem, že si samot­ní tvůr­ci fil­mu nejsou vždy jis­tí, k čemu někte­ré z ovlá­da­cích knof­lí­ků slou­ží. Kupříkladu „syn­chron­ní fun­di­bu­lá­tor“, což je pod­le Minkoffa jaký­si druh zapa­lo­vá­ní. Pak je tu „hemi­de­mi­se­miqua­va­t­ron,“ jehož ofi­ci­ál­ní a poně­kud tajem­ná funk­ce je: „Jak to zní, tak to i dělá.“

Více na Kritiky.cz
Premiéra „MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT“ Světová premiéra filmu proběhla v úterý 27. října v 18.00 hodin místního času v Los Angel...
Veterinární akademie - Lék pro poníka - podaří se dívkám zachránit poníka? Abbey, Hanna a Talika zdárně proplouvají školou pro veterináře. Nyní přišel další úkol. ...
Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 3 Soutěž trvá ode dneška do 23. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz....
Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, ...
Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let ...

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *