RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU

RE

Snímek Resident Evil: Odveta divá­ka vtáh­ne již svý­mi úvod­ní­mi scé­na­mi a nedo­vo­lí mu až do šoku­jí­cí­ho závě­ru unik­nout fas­ci­nu­jí­cí kom­bi­na­ci oje­di­ně­lých akč­ních scén, kte­ré tuto sérii pro­sla­vi­ly po celém svě­tě, a nových a neče­ka­ných zvra­tů. Režisér, sce­náris­ta a pro­du­cent Paul W. S. Anderson v něm vytvo­řil děsi­vý svět budouc­nos­ti, zni­če­ný nepřed­sta­vi­tel­nou náka­zou, kte­rý divá­kům před­klá­dá ve špič­ko­vém 3D for­má­tu.

Ve fil­mu Resident Evil: Odveta se iko­nic­ká akč­ní hrdin­ka Alice (kte­rou ve všech pěti fil­mech ztvár­ni­la Milla Jovovich) oci­tá přes­ně tam, kde děj před­cho­zí­ho fil­mu skon­čil – na palubě tajem­né lodi Arcadia, kde se sna­ži­la najít dal­ší pře­ži­vší. Místo toho je ale nuce­na brá­nit holý život nejen před svou býva­lou spo­lu­bo­jov­ni­cí Jill Valentine (Sienna Guillory), ale také před úto­kem vrtu­l­ní­ků V-22 spo­leč­nos­ti Umbrella, jejichž pilo­ti mají naří­ze­no ji zlik­vi­do­vat.

Začínáme přes­ně tam, kde před­cho­zí díl skon­čil,“ popi­su­je Anderson. Film měl veli­ce ote­vře­ný konec a my jsme veli­ce tou­ži­li po tom ho na začát­ku dal­ší­ho dílu vyu­žít a poté se pře­su­nout někam doce­la jinam. Po kon­cepč­ní strán­ce je tenhle díl obrov­skou změ­nou. Děj se posu­nul do celo­svě­to­vé rovi­ny a akč­ní scé­ny jsou ješ­tě inten­ziv­něj­ší.“

Jeremy Bolt, Andersonův dlou­ho­le­tý pro­dukč­ní part­ner, podo­tý­ká, že reži­sér v kaž­dém dal­ším sním­ku série vše někam význam­ným způ­so­bem posu­nul. „Jakožto reži­sér a sce­náris­ta se Paul neu­stá­le sna­ží o to, aby byl kaž­dý dal­ší díl co nej­zá­bav­něj­ší a obje­vo­va­ly se v něm nové prv­ky, kte­rý­mi bude moci divá­ky pře­kva­pit. V tom­to sním­ku je ješ­tě více zvra­tů, než v kte­rém­ko­liv z před­cho­zích. Pokusili jsme se mu dodat video­her­ní­ho ducha, kte­rý fanouš­ky více zaujme.“

Podle Andersona mu fil­my posky­tu­jí mož­nost uplat­nit své vlast­ní fanouš­kov­ské nad­še­ní. „Zbožňuji natá­če­ní fil­mů série Resident Evil,“ říká. „Jsou pro mě vším, co se mi na fil­mech líbi­lo, když jsem vyrůs­tal – jsou v nich sexy dív­ky, půso­bi­vé akč­ní scé­ny, skvě­lé kuli­sy. Je zábav­né je sle­do­vat a ješ­tě zábav­něj­ší je točit. V kaž­dém dal­ším se pokou­ší­me o něco nové­ho, ale v pří­pa­dě toho­to se nám poda­řil sku­teč­ně husar­ský kou­sek.“

Jako obvykle Anderson do fil­mů zahr­nul odka­zy na hry ze série Resident Evil a sou­čas­ně pra­co­val na zce­la původ­ních pří­bě­ho­vých lini­ích a posta­vách. „Filmy se na her­ní sérii odka­zu­jí veli­ce vol­ně,“ říká. „Některé loka­ce pochá­ze­jí ze hry, tak­že je její hrá­či pozna­jí a budou z nich mít radost. A občas to fun­gu­je i obrá­ce­ně – napří­klad chod­ba s lase­ry z prv­ní­ho dílu se nako­nec obje­vi­la i v her­ní sérii.“

Režisér ale nové divá­ky ujiš­ťu­je, že se nejed­ná o film pro znal­ce celé série. „Jde o samo­stat­ný film. Snažíme se v kaž­dém z dílů divá­kům před­lo­žit oddě­le­ný a uza­vře­ný pří­běh. Samozřejmě, že si ho více uži­je­te, pokud bude­te znát ostat­ní díly, ale ani nová­ček se nebu­de nudit. Resident Evil: Afterlife byl rekord­ním sním­kem série, co se návštěv­nos­ti po celém svě­tě týče, a řada z těch, kte­ří ho zhléd­li, před­cho­zí díly nezna­li.“

Podle tvůr­ců je Resident Evil: Odveta odváž­ným kro­kem smě­rem k odliš­né­mu žán­ru, a na roz­díl od jed­no­znač­ně akč­ní­ho horo­ru před­cho­zích dílů se oci­tá­me obě­ma noha­ma na poli science ficti­on. „Předchozí díl se zamě­řo­val čis­tě na pře­ži­tí,“ sou­dí pro­du­cent Robert Kulzer. „Tentokrát jsme měli dojem, že musí­me po pří­bě­ho­vé strán­ce zku­sit něco, co by divá­ky při­mě­lo pře­mýš­let. V prů­bě­hu fil­mu sle­du­je­te osu­dy Alice a spo­leč­ně s ní si nejste ničím jis­ti. Uprostřed zuři­vé­ho boje o pře­ži­tí lid­stva může­te lid­skost obje­vit na těch nejmé­ně prav­dě­po­dob­ných mís­tech, dokon­ce i mezi nepřá­te­li.“

Zástupy zom­bies, kte­ré vznik­ly, když se spo­leč­nos­ti Umbrella vymknul zpod kon­t­ro­ly T-virus, se v prů­bě­hu času zvět­šo­va­ly a byly stá­le nebez­peč­něj­ší. „Nemrtví neu­stá­le mutu­jí,“ říká Anderson. „Jejich evo­lu­ce je jed­nou ze sil­ných strá­nek her­ní i fil­mo­vé série. Nemrtví v prv­ním díle byli poma­lí a spí­še se potá­ce­li. Byli děsi­ví, ale postu­pem času se vyvi­nu­li v něco ješ­tě mno­hem děsi­věj­ší­ho. Teď exis­tu­jí růz­né dru­hy nemrtvých. Vracejí se Majini, kte­ré jsme před­sta­vi­li v minu­lém fil­mu. Mají obrov­ská kusadla. Znovu se tu obje­vu­jí Lickeři s dlou­hý­mi jazy­ky, ale i ti se vyví­je­li. Teď jim říká­me Uber-Lickeři, pro­to­že jsou obrov­ští.“

A jak Alice zjis­tí, dějí se i hor­ší věci. „Nemrtví, kte­ří se naka­zi­li virem Las Plagas, si zacho­vá­va­jí pohyb­li­vost a jis­tou inte­li­gen­ci,“ vysvět­lu­je Anderson. „Někteří doká­ží jez­dit na motor­kách a stří­let ze samo­pa­lů. Tím se hroz­ba nemrtvých dostá­vá na zce­la novou úro­veň a mys­lím, že díky tomu série půso­bí stá­le svě­že.“

Cílem bylo udr­žet divá­ky po celou dobu sle­do­vá­ní fil­mu v napě­tí, nejen co se děsi­vých věcí týče, ale také tím, že vytvo­ří­me neza­po­me­nu­tel­né sek­ven­ce, kte­ré jsou vzru­šu­jí­cí a zábav­né a budou si je pama­to­vat dlou­ho poté, co sály kin opus­tí,“ dodá­vá pro­du­cent Don Carmody.

Neustále se sna­ží­me vymýš­let nové a nové ces­ty, jak celou sérii oži­vit, a uni­kát­ní způ­so­by, jak navý­šit množ­ství akce, dob­ro­druž­ství a napě­tí,“ říká Kulzer.

Vše se blí­ží vyvr­cho­le­ní,“ míní Anderson. „Doba, kdy moh­li lidé sedět zavře­ní v pev­nos­tech a držet si nemrt­vé od těla střel­bou z kulo­me­tů a pomo­cí vyspě­lých tech­no­lo­gií, se chý­lí ke kon­ci. Skutečně se jed­ná o začá­tek kon­ce.“

Ústřední posta­vou toho­to drs­né­ho a napí­na­vé­ho pří­bě­hu je jako vždy Alice, kte­rou si zno­vu nena­po­do­bi­tel­ným sty­lem zahrá­la Milla Jovovich. „Milla je význam­nou slož­kou úspě­chu celé série,“ říká Bolt. „Jedním z důvo­dů, proč je tahle série zají­ma­vá, je to, že v ní před­klá­dá­me uvě­ři­tel­nou žen­skou akč­ní hrdin­ku. Je neu­vě­ři­tel­ně drs­ná. Je roze­ný veli­tel, je odhod­la­ná. Pokud může Umbrellu někdo pora­zit, pak je to prá­vě Alice.“

Alice v prů­bě­hu celé série pro­chá­ze­la vlast­ním vývo­jem od naiv­ní dív­ky, trpí­cí ztrá­tou pamě­ti, až do sou­čas­né podo­by nad­lid­ské bojov­ni­ce. V tom­to fil­mu se před­sta­vu­je jako váleč­ný vete­rán neu­tu­cha­jí­cích bojů pro­ti nezměr­né­mu zlu. Poté, co se svou posta­vou strá­vi­la celé jed­no dese­ti­le­tí, ji Jovovich zná mno­hem inter­ně­ji a mno­hem více jí na ní zále­ží.

Natáčení téhle série je ohrom­né dob­ro­druž­ství,“ říká hereč­ka. „Vracet se do toho­to neu­vě­ři­tel­né­ho, fan­tas­tic­ké­ho a kou­zel­né­ho svě­ta a k Alice je vždyc­ky výji­meč­ná udá­lost. Znám ji teď napros­to doko­na­le. Vím, jak bude rea­go­vat, co udě­lá a co ne. Stala se obrov­skou sou­čás­tí mého živo­ta a vyví­jí se spo­leč­ně se mnou. Vždycky se těším na to, jak se budou její osu­dy dál vyví­jet.“

Milla je v roli Alice nepře­hléd­nu­tel­ná,“ míní pro­du­cent Carmody. „Nejenže je krás­ná, ale je také uvě­ři­tel­ná a zábav­ná. Lidé ji vní­ma­jí jako rus­kou super­mo­del­ku, ale ona je veli­ce skrom­ná, nada­ná a odhod­la­ná. A Alice nezná nikdo lépe než ona, dokon­ce ani Paul.“

Alice ve fil­mu Resident Evil: Afterlife při­šla o své nad­lid­ské schop­nos­ti. Tento film byl pod­le Jovovich pro vývoj její posta­vy zce­la zásad­ní. „Přiblížili jsme se více původ­ní Alice, kte­rá byla poně­kud zra­ni­tel­něj­ší,“ sou­dí. „Když je v nebez­pe­čí, mohou se o ni divá­ci bát, pro­to­že nemů­že pros­tě jen tak nechat všech­no kolem vybuch­nout. Stále je veli­ce zdat­ná bojov­ni­ce, jen už nemá nad­lid­ské schop­nos­ti.

Zatímco si Alice zno­vu zvy­ká na to, že je oby­čej­ný člo­věk, musí se nau­čit dru­hým důvě­řo­vat a spo­lé­hat se na ně, dodá­vá Jovovich. „Bez svých super­schop­nos­tí si nepři­pa­dá tak osa­mo­ce­ně. Má k ostat­ním blí­že a musí se nau­čit pra­co­vat v týmu. A je schop­na to vní­mat s jis­tým humo­rem. Pokud je vám sou­ze­no zabí­jet zom­bies a být na útě­ku před vojá­ky Umbrelly, proč to nevzít s úsmě­vem.“

Když Anderson hovo­ří o hereč­ce, kte­rá je sou­čas­ně jeho man­žel­kou, je zřej­mé, že se jed­ná o jeho múzu, co se této série týče. „V prů­bě­hu posled­ních dese­ti let, tak, jak se její posta­va vyví­je­la, jsme měli mož­nost sle­do­vat sou­čas­ně i Millin vývoj,“ říká. „Alice byla v prv­ním fil­mu doslo­va jako nepo­psa­ný list, pro­to­že trpě­la ztrá­tou pamě­ti a nevě­dě­la o sobě samot­né nic. Průběžně kolem sebe shro­máž­di­la jakousi rodi­nu, tvo­ře­nou těmi, kte­ří pře­ži­li konec svě­ta.“

Je to pro ni vel­ký krok kupře­du,“ dodá­vá. „Je to zdro­jem řady kon­flik­tů, pro­to­že je to neo­hro­že­ná bojov­ni­ce, kte­rá vše obě­to­va­la své­mu boji. Vzdala se rodi­ny, přá­tel i budouc­nos­ti. Teď je z ní poně­kud kom­plex­něj­ší posta­va.“

Herecký tým sním­ku Resident Evil: Odveta zahr­nu­je celou řadu fanouškům série důvěr­ně zná­mých tvá­ří. Tvůrci fil­mu vymys­le­li pozo­ru­hod­ný způ­sob, jak do děje vrá­tit posta­vy, kte­ré v před­cho­zích dílech tra­gic­ky zahy­nu­ly, mezi něž pat­ří Rain Michelle Rodriguez a One Colina Salmona z fil­mu Resident Evil, Jill Valentine v podá­ní Sienny Guillory z fil­mů Resident Evil: Apokalypsa a Resident Evil: Afterlife, Carlos Odeda FehraResident Evil: Apokalypsa a Resident Evil: Zánik, ale také napří­klad Luthera Westa v podá­ní Borise KodjoeaShawna Robertse coby Alberta Weskera, oba z fil­mu Resident Evil: Afterlife.

Je pro nás veli­ce vzru­šu­jí­cí při­ví­tat tyto her­ce zpět a dou­fá­me, že i pro fanouš­ky,“ zamýš­lí se Anderson. „Jednalo se o uni­kát­ní mož­nost zno­vu se vše­mi spo­lu­pra­co­vat. Například jsem vždy tou­žil po návra­tu Michelle Rodriguez, ale v prv­ním fil­mu jsme jí pro­stře­li­li hla­vu, což čini­lo její návrat poně­kud obtíž­ným.“

Ale ve svě­tě série Resident Evil se může stát coko­liv a veli­ce čas­to se to také sta­ne. „Svět spo­leč­nos­ti Umbrella se neu­stá­le vyví­jí,“ tvr­dí Carmody. „Když už si mys­lí­te, že jste je zasta­vi­li, vyno­ří se dal­ší cha­padlo.“

Anderson zahá­jil film Resident Evil: Afterlife úto­kem armá­dy Aliciných klo­nů, což mu poskyt­lo inspi­ra­ci k tvor­bě mož­nos­ti návra­tu dal­ších oblí­be­ných postav. „Jakmile jsme se pus­ti­li na půdu klo­no­vá­ní, ote­vře­ly se nám stran návra­tu postav zce­la nové mož­nos­ti,“ říká Anderson.

Ale kon­cept klo­no­vá­ní sou­čas­ně dodá­vá celé­mu pří­bě­hu dal­ší vrst­vu tajem­nos­ti. „Diváci budou pře­mí­tat, zda se sku­teč­ně jed­ná o Carlose či o Rain. Takové poci­ty přes­ně dotvá­ře­jí atmo­sfé­ru svě­ta, ve kte­rém se vše může během chvil­ky změ­nit.“

Jovovich byla z před­sta­vy návra­tu toli­ka přá­tel i nepřá­tel z před­cho­zích fil­mů nad­še­ná. „Diváci si ty posta­vy sku­teč­ně oblí­bi­li,“ míní. „Když Paul vymys­lel způ­sob, jak je všech­ny při­vést zpět, hod­ně nás to nadchlo. V tomhle fil­mu si hod­ně pohrá­vá­me s kon­cep­tem ilu­zí a rea­li­ty a divá­ci budou pře­kva­pe­ni. Moci se vše­mi zno­vu spo­lu­pra­co­vat bylo úžas­né.“

Rain Ocampo v podá­ní Michelle Rodriguez byla v prv­ním díle člen­kou spe­ci­ál­ní zása­ho­vé jed­not­ky spo­leč­nos­ti Umbrella, kte­rá byla vyslá­na, aby se vypo­řá­da­la s násled­ky infek­ce vše­mi dostup­ný­mi pro­střed­ky. Když se ale Rain naka­zi­la smr­tí­cím T-virem a pro­mě­ni­la se v zom­bie, byla zabi­ta.

Když Michelle Rodriguez zavo­lal Anderson s ozná­me­ním, že při­šli na způ­sob, jak její posta­vu vrá­tit do děje, byla nad­še­ná. „Jsem šťast­ná, že se můžu vrá­tit,“ říká. „Nevěřila jsem, že by k tomu někdy moh­lo dojít. Ale ve science ficti­on je vždyc­ky něja­ká mož­nost. Jsem oprav­du šťast­ná, že je náš reži­sér tak kre­a­tiv­ní.“

Rodriguez ve fil­mu před­sta­vu­je dvě posta­vy, drs­nou bojov­ni­ci, pra­cu­jí­cí pro spo­leč­nost Umbrella, a mla­dou stu­dent­ku a eko­lož­ku, kte­rá milu­je vyso­ké pod­pat­ky. Herečka, pro­slu­lá role­mi drs­ných žen, pohy­bu­jí­cích se v obvykle muž­ském pro­stře­dí, byla nad­še­ná z mož­nos­ti zahrát si roli zce­la odliš­nou. „Mám ráda zbra­ně a jsem tak tro­chu nespou­ta­ná,“ říká. „Většina mých rolí tomu odpo­ví­dá. Bylo pří­jem­né zku­sit si pro změ­nu zahrát posta­vu, kte­rá je poně­kud uvol­ně­něj­ší a sexy. Bavilo mě hrát něko­ho, kdo je neši­kov­ný a neu­mí zachá­zet s pis­to­lí.“

Nikdy jsem nepo­tkal ženu, kte­rá by se cíti­la ve vojen­ských kalho­tách a s těž­kým kulo­me­tem v ruce tak při­ro­ze­ně,“ pro­hla­šu­je o ní Anderson. „Ale když jsme se s Michelle bavi­li o mož­nos­ti její­ho návra­tu, říka­la, že by ji oprav­du veli­ce zají­ma­la role odliš­ná. Napsali jsme pro ni tedy tako­vou, kte­rá je více žen­ská v onom tra­dič­ním smys­lu. Nejtěžší pro ni bylo cho­dit ve vyso­kých pod­pat­cích. Je doce­la legrač­ní sle­do­vat Michelle na jeh­lo­vých pod­pat­cích. Není si na nich pří­liš jis­tá, což nám uka­zu­je strán­ku její osob­nos­ti, kte­rou jsme doteď pří­liš nezna­li.“

Do fil­mu se vra­cí také posta­va Jill Valentine, opět v podá­ní brit­ské hereč­ky Sienny Guillory. Bývalou poli­cist­ku, kte­rá se ve fil­mu Resident Evil: Apokalypsa posta­vi­la po boku Alice spo­leč­nos­ti Umbrella, jsme napo­sle­dy vidě­li na kon­ci fil­mu Resident Evil: Afterlife, kde naři­zo­va­la vyvraž­dě­ní všech pře­ži­vších – včet­ně Alice. „Jill je teď ovlá­dá­na Umbrellou,“ vysvět­lu­je Guillory. „Je to klad­ná posta­va, uvěz­ně­ná v těle padou­cha. A v tomhle fil­mu se cho­vá oprav­du drs­ně.“

Guillory byla nad­še­na z mož­nos­ti návra­tu do svě­ta Resident Evil, a také z mož­nos­ti zno­vu spo­lu­pra­co­vat s JovovichAndersonem. „Při natá­če­ní těch­to fil­mů jste čle­nem týmu a ten vás neu­vě­ři­tel­ně pod­po­ru­je,“ vysvět­lu­je. „Milla je ta nej­ú­žas­něj­ší herec­ká kole­gy­ně, jakou si dove­de­te před­sta­vit, a Paulova před­sta­vi­vost nezná hra­nic. Měla jsem pocit, jako bych se vra­ce­la domů.“

Oded Fehr, zná­mý divá­kům coby Carlos Olivera, člen spe­ci­ál­ní jed­not­ky Umbrella z fil­mů Resident Evil: Apokalypsa a Resident Evil: Zánik, si ve fil­mu také zahrál dvo­jí roli. Fehr pro­hla­šu­je, že jeho návrat dává doko­na­lý smy­sl.

Pokud ve fil­mu může­te mít sto kopií Alice, proč ne sto kopií Carlose, One nebo Rain?“ ptá se. „V tomhle fil­mu je tolik zvra­tů, že z něj budou divá­ci nad­še­ni. A bylo skvě­lé se zno­vu vrá­tit k „rodi­ně“ z před­cho­zích fil­mů.“

Boris Kodjoe se vra­cí coby Luther West, sil­ný a sebe­vě­do­mý býva­lý pro­fe­si­o­nál­ní spor­to­vec, kte­ré­ho jsme pozna­li ve fil­mu Resident Evil: Afterlife jako čle­na malé sku­pin­ky pře­ži­vších, zaba­ri­ká­do­va­né ve věze­ní. Mezi Lutherem a Alice vznik­lo ihned sil­né pou­to, zalo­že­né na vzá­jem­ném respek­tu. V prů­bě­hu útě­ku z věze­ní byl Luther napa­den zom­bies a ostat­ní­mi pova­žo­ván za mrt­vé­ho. „V před­cho­zím fil­mu si spo­lu skvě­le rozu­mě­li,“ říká reži­sér. „Ale ona je pře­svěd­če­na, že zemřel, a je pro ni pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, když zjis­tí, že tomu tak není. Když se zno­vu set­ka­jí, obě­ma stra­nám se pocho­pi­tel­ně ule­ví, ale sou­čas­ně jsou oba nad­še­ni z mož­nos­ti vydat se spo­leč­ně na dal­ší dob­ro­druž­ství.“

Jako hlav­ní iko­nic­ký padouch se zno­vu vra­cí před­se­da před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Umbrella Albert Wesker v podá­ní Shawna Robertse. Wesker, kte­rý je násled­kem infi­ko­vá­ní T-virem prak­tic­ky nezra­ni­tel­ný, je takřka ztě­les­ně­ním zla. „Wesker je prav­dě­po­dob­ně nej­po­pu­lár­něj­ším padou­chem v her­ní sérii a fanouš­ci ho mají veli­ce rádi,“ tvr­dí Anderson. V před­cho­zím fil­mu jsme ho vyho­di­li do vzdu­chu ato­mo­vou bom­bou, ale ani to mu nesta­či­lo.“

Podle Robertse je role nezni­či­tel­né­ho padou­cha pro her­ce spl­ně­ným snem. „Albert Wesker nehod­lá zůstat v poza­dí. Touží po pozi­ci na výslu­ní. Vládnu svě­tu a tako­vá pozi­ce je veli­ce pří­jem­ná.“

V minu­lém fil­mu toho mno­ho nena­mlu­vil,“ říká Anderson. „Ale Shawn je úžas­ný herec, tak­že v tomhle fil­mu je tomu nao­pak. Občas Wesker půso­bí jako něja­ký bon­dov­ský padouch, kte­rý vyklá­dá, mís­to aby zabí­jel lidi, a vidět Shawna v tako­vé roli bylo veli­ce zábav­né.“

Roberts sou­dí, že nej­no­věj­ší sní­mek série pře­ko­ná­vá všech­ny před­cho­zí ve všech ohle­dech. „Je v něm více stří­le­ní, více sou­bo­jů. Celý film je tvo­řen jed­nou akč­ní scé­nou za dru­hou. Myslím, že se bude jed­nat o neko­neč­nou akč­ní jízdu, kte­rou budou chtít divá­ci vidět zno­vu a zno­vu doko­la.“

Britský herec Colin Salmon je v roli Jamese „One“ Shadea posled­ním z navrá­til­ců. V prv­ním sním­ku skon­čil One napor­co­va­ný lase­ro­vý­mi paprsky a Salmon říká, že pro něj byl návrat jeho posta­vy vel­kým pře­kva­pe­ním.

V prv­ním díle se zdá­lo, že by moje posta­va moh­la být hlav­ním hrdi­nou fil­mu,“ popi­su­je Salmon. „Pak se z něj ale sta­lo suši a hrdin­kou se sta­la Alice. One je ale kla­sic­ký voják, kte­rý se nevzdá­vá, tak­že, aniž bych toho pří­liš pro­zra­zo­val, tu sle­du­je­me jeho návrat.“

Salmon svou roli napo­sle­dy ztvár­nil před dese­ti lety a s úža­sem sle­do­val, jak se pod­le jeho slov „jed­no­znač­ně nezá­vis­lý film ve všech ohle­dech“ pře­ro­dil v hito­vou sérii. Tento úspěch při­čí­tá na kon­to bez zavá­há­ní Andersonovi. „Paul je jed­nou z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších a nej­in­te­li­gent­něj­ších osob, se kte­rý­mi jsem měl kdy mož­nost spo­lu­pra­co­vat. Má oje­di­ně­lý smy­sl pro detail a vyzná se v mno­ha obo­rech. Kdyby se nevě­no­val režii, bez­po­chy­by by z něj byl archi­tekt.“

V kaž­dém dal­ším dílu série její tvůr­ci před­sta­vu­jí divá­kům prv­ky z her­ní série, kte­ré jsou mezi její­mi fanouš­ky oblí­be­né. „Věnujeme jejich názo­rům vel­kou pozor­nost,“ říká Anderson. „Posloucháme jejich reak­ce. Proto se v sérii obje­vi­li psi a Lickeři. Proto tu máme Jill. Tentokrát jsme do ní při­da­li posta­vy Leona Kennedyho, Barryho Burtona a Ady Wong. Diváci po nich tou­ži­li.“

Obliba těch­to postav sou­čas­ně zna­me­na­la, že tvůr­ci fil­mu muse­li věno­vat dvoj­ná­sob­nou pozor­nost vol­bě těch správ­ných her­ců. „Najít je trva­lo dlou­ho,“ popi­su­je Anderson. „Objevili jsme her­ce, kte­ří tyto posta­vy ztě­les­ňu­jí tak věr­ně, jak je to jen mož­né. Nemáte tuše­ní, kolik prá­ce dalo najít něko­ho, kdo by vypa­dal dob­ře s Leonovým úče­sem. Musel vypa­dat muž­ně a sou­čas­ně mít ty dlou­hé vla­sy do očí.“

Myslím, že role Barryho, Leona a Ady jsou obsa­ze­né doko­na­le,“ sou­dí pro­du­cent Robert Kulzer. „Jejich před­sta­vi­te­lé vysti­hu­jí pod­sta­tu toho, co na jejich před­lo­hách mají fanouš­ci rádi, ale sou­čas­ně si tyto role doko­na­le při­vlast­ňu­jí.“

Pro klí­čo­vou roli Leona Kennedyho si Anderson vybral her­ce eston­ské­ho půvo­du Johanna Urba. Urb o své posta­vě říká, že se jed­ná „o stroj na zabí­je­ní zom­bies. Je vůd­cem povstal­ců. Situace není nej­lep­ší a všich­ni musí­me spo­lu­pra­co­vat, abychom pře­ži­li.“

Urb tvr­dí, že se mu role akč­ní­ho hrdi­ny veli­ce zamlou­va­la. „Tahle posta­va je pro mě spl­ně­ným snem. Je sil­ný, sebe­vě­do­mý, je to skvě­lý veli­tel a zabí­jí zom­bies. Je to ohrom­ně zábav­ná posta­va a vžít se kaž­dý den do jeho kůže je veli­ce snad­né.“

Roli Barryho Burtona nabíd­li tvůr­ci fil­mu kanad­ské­ho her­ce Kevina Duranda. Durand, zná­mý divá­kům role­mi, jako jsou Malý John ve fil­mu Robin Hood či Martin Keamy v seri­á­lu Ztracení, se s rados­tí cho­pil šan­ce zahrát si bojov­ní­ka s cha­rak­te­ris­tic­kým dout­ní­kem. „Opravdu se nejed­na­lo o těž­ké roz­ho­do­vá­ní,“ říká Durand. „Burton je pova­hou tak tro­chu něco jako Drsný Harry, nosí .44 Magnum a zabí­je­ní zom­bie mu jde od ruky. Nad čím chce­te váhat?“

Ve fil­mu tvo­ří Barry Burton, Leon Kennedy a Luther West semknu­tý tým. Od prv­ní­ho spo­leč­né­ho setká­ní bylo jas­né, že se jejich přá­tel­ský vztah nebu­de ome­zo­vat jen na fil­mo­vé plát­no. „Užíváme si spous­tu legra­ce,“ popi­su­je Urb. „S Borisem se znám už dlou­ho a s Kevinem jsme si rozu­mě­li oka­mži­tě. Jde o sku­teč­né kama­rád­ství. Skvěle se baví­me a mys­lím, že to je na plát­ně vidět.“

Durand, Urb i Kodjoe měří všich­ni přes 190 cm, tak­že na pohled bok po boku oprav­du vzbu­zu­jí potřeb­ný respekt. „Tohle je prv­ní film, při jehož natá­če­ní si kvů­li své výš­ce nepři­pa­dám jako někdo, kdo ute­kl z cir­ku­su,“ smě­je se Durand. „Boris měří 195, Johann 193 a já 198. Když jsme se spo­leč­ně pro­chá­ze­li po Torontu, pova­žo­va­li nás kolemjdou­cí za čle­ny bas­ket­ba­lo­vé­ho týmu Raptors a chtě­li pode­psat čepi­ce a trič­ka.“

Další posta­vou pří­mo z her­ní série je tajem­ná a vra­žed­ná Amy Wong. Tvůrci fil­mu si pro tuto sil­nou a inte­li­gent­ní posta­vu vybra­li úspěš­nou čín­skou hereč­ku Li Bingbing.

Hned, jak jsme Bingbing při kon­kur­zu spat­ři­li, jsme vědě­li, že je pro tuto roli doko­na­lou vol­bou,“ říká Bolt. „Kromě toho, že je to veli­ce talen­to­va­ná hereč­ka, je také inte­li­gent­ní a sexy – pros­tě vše, co je pro roli Amy Wong tře­ba.“

Li byla mož­nos­tí zahrát si tajem­nou bojov­ni­ci poctě­na. „Resident Evil je v Číně veli­ce zná­má her­ní série a Ada Wong tam má spous­tu fanouš­ků,“ vysvět­lu­je. „Když mi Paul roli nabí­dl, mys­lím, že z toho byli stej­ně nad­še­ní jako já.“

Nejnáročnější sou­čás­tí role pro Li neby­ly kom­pli­ko­va­né kaska­dér­ské scé­ny, ale nut­nost hovo­řit ang­lic­ky. „Zpočátku jsem se hod­ně sty­dě­la,“ při­zná­vá. „Říkala jsem si, že když pros­tě budu mlčet, nebu­du dělat žád­né chy­by. Ale jak jsem se se vše­mi lépe sezna­mo­va­la, ner­vo­zi­ta opa­dá­va­la. A ule­vi­lo se mi, že se mi nikdo nesmál. Vlastně mou ang­lič­ti­nu obdi­vo­va­li. Cítila jsem se s nimi veli­ce dob­ře, jako bychom byli jed­na rodi­na.“

Nově se ve fil­mu obje­vu­je také posta­va Becky, mla­dé nesly­ší­cí dív­ky, kte­rá s Alice navá­že těs­ný vztah. Zahrála si ji jede­nác­ti­le­tá Aryana Engineer, kte­rá je sku­teč­ně slu­cho­vě posti­že­ná. „Ta posta­va nesly­ší,“ vysvět­lu­je Anderson. „Chtěl jsem do té role obsa­dit sku­teč­nou nesly­ší­cí hereč­ku, i když to pro Millu zna­me­na­lo nut­nost nau­čit se zna­ko­vou řeč, aby s ní moh­la ve fil­mu komu­ni­ko­vat. Aryana před­tím nato­či­la pou­ze jeden film, ale zvlád­la oprav­du hod­ně. Jako hereč­ka se vypra­co­va­la a poda­la úžas­ný výkon.“

Skutečnost, že se v Alicině živo­tě obje­vi­lo dítě, umož­ni­lo pod­le Andersona pood­ha­lit dosud nepo­zna­nou část její osob­nos­ti. „Teď, když máme s Millou sami dítě, mi to při­šlo jako vhod­ná chví­le,“ dodá­vá. „Sledovat, jak se drs­ná bojov­ni­ce s něčím tako­vým vypo­řá­dá­vá, Millin výkon v tom­to sním­ku hod­ně obo­ha­ti­lo. Série tu zís­ká­vá cosi nové­ho a zce­la odliš­né­ho.“

V před­cho­zích čtyřech dílech pří­běh série Resident Evil divá­ky pro­ve­dl po celém svě­tě a pood­ha­lil spous­tu tajem­ství záhad­né spo­leč­nos­ti Umbrella, ale ješ­tě nikdy neměl jedi­ný sní­mek série tako­vý záběr. „Resident Evil je odjak­ži­va celo­svě­to­vá série,“ pro­hla­šu­je Anderson. „Nemyslím tím pou­ze sty­lem, jakým je natá­če­na, ale také díky loka­cím. První film byl veli­ce klaus­tro­fo­bic­ký a ode­hrá­val se v pod­ze­mí. Ve dru­hém jsme pozna­li noč­ní uli­ce Raccoon City. Třetí film se pře­su­nul do pouš­tě a ve čtvr­tém jsme pozna­li Los Angeles, spá­le­né na uhel. Tentokrát se jed­ná více­mé­ně o road movie, pro­to­že se ino­va­tiv­ním způ­so­bem pře­sou­vá­me z jed­né země do dru­hé.“

Scénář, kte­rý se pře­sou­vá ze Severní Ameriky do Japonska, Moskvy a na Kamčatku, vyža­do­val cel­kem 74 růz­ných loka­cí, kte­ré bylo tře­ba najít v oko­lí Toronta či vytvo­řit v toront­ských ate­li­é­rech. „Pomocí ohro­mu­jí­cích spe­ci­ál­ních efek­tů jsme vytvo­ři­li dojem, že ces­tu­je­me po celém svě­tě,“ říká Anderson. „Moskva a Tokio by byly pro natá­če­ní veli­ce nároč­né loka­ce. I kdy­bychom se do Japonska vypra­vi­li, nemoh­li bychom tam nikdy uzavřít cen­t­rum a natá­čet v něm tak destruk­tiv­ní a divo­ké scé­ny, tak­že jsme si vel­kou část čtvr­ti posta­vi­li na pozem­cích ate­li­é­rů. V Moskvě jsme dva dny natá­če­li na Rudém náměs­tí zábě­ry pro tvor­bu poza­dí, abychom vše měli zce­la věr­né a doko­na­lé.“

Výtvarník Kevin Phipps vytvo­řil kon­cep­ty všech jed­not­li­vých loka­cí, jak exis­tu­jí­cích, tak fik­tiv­ních. „Ve fil­mu se obje­vu­jí úžas­né vizu­ál­ní kon­tras­ty, tak­že prá­ce na něm byla veli­ce vzru­šu­jí­cí,“ míní Phipps. „Svět série Resident Evil nemá obdo­by. Pracovali jsme se smyš­le­ným svě­tem, moder­ním a futu­ris­tic­kým svě­tem spo­leč­nos­ti Umbrella, ale muse­li jsme ho zasa­dit do sku­teč­ných loka­cí. Měli jsme veli­ce širo­ké mož­nos­ti.“

Když Paul napsal scé­nu na Rudém náměs­tí, muse­li jsme vymys­let, jak ji nato­čit vizu­ál­ně co nej­za­jí­ma­vě­ji, ale sou­čas­ně co nej­ú­spor­ně­ji po finanč­ní strán­ce,“ dodá­vá. „Bylo tře­ba veli­ce opa­tr­ně vyba­lan­co­vat poměr mezi sku­teč­ný­mi a vir­tu­ál­ní­mi kuli­sa­mi. Dbali jsme na nejmen­ší detai­ly. Velice mě bavi­lo vytvá­řet roz­hra­ní mezi rea­li­tou a ilu­zí.“

Phippsovou nej­po­zo­ru­hod­něj­ší ino­va­cí jsou inte­ri­é­ry rafi­no­va­ně skry­té pev­nos­ti spo­leč­nos­ti Umbrella. Mozkové cen­t­rum celé spo­leč­nos­ti navr­hl s vyu­ži­tím skla: chod­by, výsle­cho­vé míst­nos­ti a řídí­cí stře­dis­ko, to vše je pro­stou­pe­no svět­lem a táh­ne se snad done­ko­neč­na. „Nakonec jsme vytvo­ři­li modu­lár­ní sys­tém pod­la­ho­vých desek a stěn, kte­ré bylo mož­né při­způ­so­bit odliš­ným potře­bám,“ říká. „Ukázalo se, že jde o tech­nic­ky nároč­něj­ší pro­blém, než jsme se domní­va­li. Dalo nám poměr­ně hod­ně prá­ce vymys­let kon­zis­tent­ní designo­vou filo­zo­fii dve­ří a stěn, stej­ně jako i najít nej­lep­ší způ­sob, jak scé­nu nasví­tit. Film veli­ce čas­to pou­ží­vá ultra­rych­lé kame­ry a také množ­ství 3D. Když natá­čí­te rych­los­tí 216 sním­ků za sekun­du, potře­bu­je­te spous­tu svět­la.“

Pro svůj tře­tí film ve 3D Anderson se svým dlou­ho­le­tým spo­lu­pra­cov­ní­kem, kame­ra­ma­nem Glenem MacPhersonem, vyu­ži­li nej­mo­der­něj­ší tech­ni­ku, z níž někte­rá vznik­la spe­ci­ál­ně pro potře­by fil­mu Resident Evil: Odveta. „Když jsme natá­če­li Resident Evil: Afterlife, pou­ží­va­li jsme teh­dej­ší špič­ko­vé tech­no­lo­gie,“ vzpo­mí­ná Anderson. „Od té doby se ale vše pozo­ru­hod­ným způ­so­bem vyvi­nu­lo a Glen byl navíc scho­pen uplat­nit vlast­ní vyna­lé­za­vost.“

Neustále ho roz­či­lo­va­ly moje stíž­nos­ti na to, že to či ono nejde s 3D kame­ra­mi nato­čit, tak­že mi posta­vil spe­ci­fic­ké kame­ro­vé nosi­če, kte­ré to umož­ňo­va­ly,“ pokra­ču­je Anderson. „Frustrovalo mě, že jsem nemohl pou­ží­vat sku­teč­ně širo­ko­úh­lé objek­ti­vy. A pro zpo­ma­le­né zábě­ry jste potře­bo­va­li zce­la jinou kame­ru. Nové nosi­če jsou men­ší a mobil­něj­ší než ty, kte­ré jsme pou­ží­va­ly při natá­če­ní minu­lé­ho fil­mu, tak­že jsme moh­li pra­co­vat více sty­lem Steadicamu. Jsou posta­ve­ny výslov­ně dle mých potřeb a poža­dav­ků a výsled­kem je, že ten­to film nabí­zí ty nej­od­váž­něj­ší zábě­ry, kte­ré jsem zatím ve 3D nato­čil.“

Kamerové nosi­če, kte­ré MacPherson s pomoc­ným kame­ra­ma­nem Vernem Noblesem posta­vi­li, posky­tu­jí kame­ře svo­bo­du, kte­rá ve 3D svě­tě zatím nemá obdo­by. „Poprvé jsme měli k dis­po­zi­ci nosič, kte­rý jsme moh­li posa­dit na auto, aniž bychom ho muse­li sou­čas­ně jak­ko­liv jinak ukot­vit,“ objas­ňu­je MacPherson. „Mohli jsme natá­čet zpo­ma­le­né zábě­ry, aniž bychom za sebou vlá­če­li spous­tu doda­teč­né­ho vyba­ve­ní. A všech­ny kame­ry moh­ly točit zpo­ma­le­ně i zrych­le­ně. Mohli jsme tak natá­če­ní pojmout zce­la jinak.“

Vzhledem k tomu, že i divá­ci si na 3D fil­my více zvyk­li, cítil Anderson nárůst tvůr­čí svo­bo­dy. „Myslím, že může­me dělat rych­lej­ší stři­hy. Můžeme točit více scén v ruce a neo­hlí­žet se tolik na pohy­by kame­ry, kte­rým jsme se před dvě­ma lety úzkost­li­vě vyhý­ba­li. Takže se domní­vám, že bude náš film půso­bit mno­hem dyna­mič­tě­ji, než na co jste u 3D fil­mů zvyklí. Doufám, že z toho lidem nevy­buch­nou oči. Ale pokud ano, budou se u toho skvě­le bavit, pro­to­že jsme jim na plát­ně nachys­ta­li někte­ré oprav­du pozo­ru­hod­né věci.“

A koneč­ně měl také mož­nost pou­žít vytou­že­né širo­ko­úh­lé objek­ti­vy. „Občas říká­me, že to W. S. v jeho jmé­ně zna­me­ná „wide shot“, „širo­ko­úh­lý záběr“,“ smě­je se MacPherson. „Paul zříd­kakdy točí zábě­ry přes rame­no a podob­ně. Obvykle odsu­ne­me kame­ru tak dale­ko, jak to jen jde, a točí­me z bláz­ni­vých úhlů.“

Snímek Resident Evil: Odveta obsa­hu­je také pod­le odbor­ní­ka na spe­ci­ál­ní efek­ty Dennise Berardiho jed­ny z nej­ná­roč­něj­ších efek­tů, jaké se v toront­ské spo­leč­nos­ti Mr. X kdy vytvá­ře­ly. „Máme tu stvo­ře­ní o veli­kos­ti dino­sau­rů,“ říká Berardi. „Máme tu auto­mo­bi­lo­vou honič­ku, při kte­ré v pod­sta­tě zni­čí­me Rolls Royce. Máme tu zápla­vo­vé vlny na Rudém náměs­tí a v New Yorku. V kaž­dé scé­ně a kaž­dé sek­ven­ci, kte­ré jsme vytvo­ři­li, jsme hle­da­li způ­sob, jak vše posu­nout ješ­tě o kus dál.“

Berardi – jenž v minu­los­ti spo­lu­pra­co­val s Andersonem na fil­mech Resident Evil: Apokalypsa, Resident Evil: AfterlifeTři muš­ke­tý­ři – se svým týmem doká­zal do fil­mu doko­na­le zakom­po­no­vat přes 900 počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ných zábě­rů. „Speciální efek­ty jsou pro tuto sérii veli­ce zásad­ní,“ míní Jeremy Bolt. „Jsou poji­vem, kte­ré drží celý film pohro­ma­dě. Jsou jeho pod­sta­tou, pro­to­že nás při­vá­dě­jí do svě­ta, kte­rý by bez nich nemohl exis­to­vat.“

Ale pod­le Berardiho jsou vizu­ál­ní efek­ty zce­la ire­le­vant­ní, pokud je není mož­né do fil­mu doko­na­le zakom­po­no­vat. „Diváci si jich pak oka­mži­tě všim­nou a celý záži­tek je zka­že­ný. Věděli jsme, že musí­me vytvo­řit foto­re­a­lis­tic­kou ver­zi Rudého náměs­tí, tak­že jsme se vyda­li do Moskvy. Totéž v pří­pa­dě New Yorku. Protože jsme na fil­mu spo­lu­pra­co­va­li už ve fázi scé­ná­ře, moh­li jsme všech­ny pro­blémy vychy­tat veli­ce záhy. Na kon­ci natá­če­ní jsme už měli za sebou zhru­ba půl roku prá­ce.“

Berardi se také těší na reak­ce divá­ků na šoku­jí­cí posled­ní scé­nu fil­mu. „Přesně v sou­la­du s tra­di­cí se jed­ná o vel­mi ote­vře­ný konec, kte­rý nazna­ču­je, co se bude ode­hrá­vat v dal­ším fil­mu,“ vysvět­lu­je. „Je to vel­ko­le­pý záběr. Jde prav­dě­po­dob­ně o nej­ná­roč­něj­ší záběr, jaký jsme kdy vytvá­ře­li.“

Série Resident Evil je sym­bo­lem nadu­pa­ných akč­ních scén od začát­ku až do kon­ce fil­mu, a Resident Evil: Odveta je plný adre­na­li­no­vých sek­ven­cí, kte­ré divá­kům berou dech. Jako odkaz na pátý díl her­ní série se tu obje­vu­je obdob­ná honič­ka, kte­rá je jed­nou z výji­meč­ných sek­ven­cí celé­ho fil­mu.

Postavy pro­jíž­dě­jí v Hummeru pouš­tí a pro­ná­sle­du­jí je zom­bies na moto­cy­klech, stří­le­jí­cí ze samo­pa­lů,“ popi­su­je. „Toho jsme se cho­pi­li a upra­vi­li si to po svém. Místo Hummeru tu máme Rolls Royce Phantom, pro­to­že ješ­tě nikdy nikdo nena­to­čil honič­ku s Rolls Roycem.“

Anderson vše dále stup­ňu­je tím, že celou scé­nu pře­sou­vá do Moskvy. „Řítí se na nás zom­bie a nejed­ná se vůbec o kdo­ví­ja­ké oby­čej­né,“ říká Johann Urb, kte­rý strá­vil pět dní natá­če­ním napí­na­vé sek­ven­ce spo­leč­ně s Jovovich, Durandem a Kodjoem. „Střílejí po nás ze samo­pa­lů a bazuk. Dojde nám stře­li­vo a musím se s nimi vypo­řá­dat ruč­ně, což byla zába­va. Současně se na nás také vrha­jí Uber-Lickeři. Je to nesku­teč­ná scé­na.“

Vedoucí kaska­dé­rů Nick Powell, kte­rý má na svém kon­tě fil­my jako Agent bez minu­los­ti, Gladiátor nebo Poslední samu­raj, v minu­los­ti s Andersonem a Jovovich spo­lu­pra­co­val na fil­mu Tři muš­ke­tý­ři. Náročnost a roz­sah kaska­dér­ských scén fil­mu Resident Evil: Odveta vyža­do­va­ly, aby na něm sou­čas­ně pra­co­va­ly dva týmy kaska­dé­rů.

Resident Evil má spe­ci­fic­ký styl, kte­rý mu Paul v prů­bě­hu let vtis­kl,“ říká Powell. „Diváci oče­ká­va­jí, že spat­ří spous­tu pře­hna­ných akč­ních sek­ven­cí, ale i tak mě jejich počet v tom­to sním­ku ohro­mil. Po strán­ce akce se jed­ná o zatím nej­od­váž­něj­ší díl celé série.“

Bojové scé­ny sním­ku Resident Evil: Odveta jsou jed­no­znač­ně nej­vel­ko­le­pěj­ší v his­to­rii celé série. Jovovich spo­leč­ně s ostat­ní­mi čle­ny herec­ké­ho týmu strá­vi­la dlou­hé hodi­ny pří­pra­va­mi na fyzic­ky nároč­né natá­če­ní. Pečlivě nacvi­če­né akč­ní scé­ny vyža­do­va­ly od všech zúčast­ně­ných špič­ko­vou for­mu. „Nacvičit si pohy­by vyža­du­je spous­tu hodin tré­nin­ku,“ vysvět­lu­je Powell. „Nic nesmí vypa­dat nau­če­ně. Všechny pohy­by na sebe musí ply­nu­le a rov­no­měr­ně nava­zo­vat.“

Pro před­sta­vi­tel­ku hlav­ní role nemá nic než slo­va chvá­ly. „Milla je veli­ce schop­ná,“ říká Powell. „Má skvě­lou koor­di­na­ci pohy­bů a zabý­vá se tím vším už tak dlou­ho, že se doká­že cho­re­o­gra­fii nau­čit veli­ce rych­le. V jejím pří­pa­dě je tak vždy hlav­ní otáz­kou, kam až může­te zajít, než to bude vypa­dat absurd­ně?“

Jovovich pro­hla­šu­je, že Resident Evil: Odplata pro ni bylo zatím nej­ná­roč­něj­ší ze všech natá­če­ní vůbec. „S kaž­dým dal­ším dílem série posou­vá­me lať­ku výše. Nechci se opa­ko­vat a nechce to ani Paul. Naši divá­ci nechtě­jí cho­dit neu­stá­le na ten­týž film. V tom­to roz­hod­ně uvi­dí jed­ny z nej­ná­roč­něj­ších akč­ních sek­ven­cí, kte­ré jsem kdy v jakém­ko­liv fil­mu natá­če­la.“

Jednou z těch nej­ná­roč­něj­ších je její vrchol­ný sou­boj s Jill Valentine v podá­ní Sienny Guillory. Obě hereč­ky mu věno­va­ly spous­tu hodin pří­prav. „Skládá se z takřka 200 pohy­bů,“ odha­lu­je Guillory. „Je ohrom­ný a úžas­ný. Dřely jsme na něj kaž­dý den. Vlastně je to veli­ce krás­ný sou­boj. Zahrnuje v sobě prv­ky se zbra­ně­mi a nej­růz­něj­ší sko­ky a otoč­ky, kte­ré jsme ješ­tě nikdy nena­tá­če­ly.“

Boris Kodjoe si jako býva­lý spor­to­vec náro­ky akč­ních scén veli­ce uží­val. „Velkou sou­čás­tí účas­ti na sním­ku ze série Resident Evil je prá­vě tré­nink,“ říká. „Spolupráce s Nickem a jeho týmem byla úžas­ná. Mám fyzic­kou slož­ku natá­če­ní a pří­prav moc rád. Je pro mě zába­va pře­svěd­čit divá­ky o tom, že jsme ve sku­teč­nos­ti doo­prav­dy s někým bojo­va­li.“

Natáčení ve 3D muse­lo být zohled­ňo­vá­no také při prá­ci na kaska­dér­ských scé­nách. „3D je roz­hod­ně vel­ká výzva, nejen pro her­ce, ale také pro kaska­dé­ry,“ popi­su­je Jovovich. „Byla jsem tré­no­vá­na ude­řit a minout tak, aby to na kame­ře vypa­da­lo dob­ře, ale při pou­ži­tí 3D musí takřka dojít ke kon­tak­tu, pokud to má vypa­dat věro­hod­ně. Je to nebez­peč­né a pro­to poměr­ně zábav­né.“

To vše dohro­ma­dy vytvá­ří pod­le Andersonavel­ko­le­pěj­ší a lep­ší Resident Evil. Chtěl jsem nato­čit prv­ní posta­po­ka­lyp­tic­ký výprav­ný sní­mek,“ svě­řu­je se. „Chtěl jsem, aby se v něm obje­vo­va­ly spous­ty dra­ma­tic­kých loka­cí po celém svě­tě. Chtěl jsem popr­vé uká­zat, že se sku­teč­ně jed­ná o celo­svě­to­vou epi­de­mii. Současně jsem tou­žil po úžas­ném akč­ním sním­ku. Myslím, že výsle­dek tím vším je. Jak točí­me dal­ší a dal­ší díly, stou­pá i lať­ka, kte­rou si kla­de­me, ale mys­lím, že v tom­to pří­pa­dě se sku­teč­ně vydá­vá­me na doce­la nové úze­mí.“


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %26. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - 60 % Je tomu už 15 let, kdy přišel první Resident Evil. Na začátku roku 2017 přišel poslední. Jediné, co všechny filmy z filmové hororové série spojuje je hlavní herečka. X krát se změnili […]
  • Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu25. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Resident Evil: Poslední kapitola je šestým a závěrečným dílem neuvěřitelně úspěšné filmové série, která je adaptací velice populární videoherní série […]
  • Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích25. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích             MILLA JOVOVICH (Alice) je pravděpodobně v módním světě nejznámější jako múza legendárního fotografa Petera Lindberga, a na filmových plátnech jako hlavní hrdinka velice úspěšné […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Noe - 50 %30. března 2014 Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ji ubránit i před nebezpečím. Mouše by neublížil, ale zlé lidí dokáže udolat bez ohledu na […]
  • Mumie - Upřimně nevím, co si mám o takovémto přehmatu myslet.14. dubna 2019 Mumie - Upřimně nevím, co si mám o takovémto přehmatu myslet. Théby, město živých, klenot říše faraona Setiho I., sídlo Imothepa, velekněze faraonova a strážce mrtvých. Rodné město Anck Su Namun, faraonovi vyvolené, žádný jiný muž se jí nemohl […]
  • Mumie aneb: "Ničitelé ztraceného Ihmotepa"25. září 2003 Mumie aneb: "Ničitelé ztraceného Ihmotepa" Když je mumie vlhká po otevření jejího sarkofágu, je hned znát, že to není jen tak. Není to pouze ledajaká mumie, ale je to mumie Egyptského kněze Ihmotepa, který pro svou lásku, hodlal i […]
  • Hugo a jeho velký objev (50%)15. února 2012 Hugo a jeho velký objev (50%) Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […]
  • Arrow12. května 2015 Arrow Verdikt: Průměrné mstitelské řemeslo, kterému ale chybí nadhled, hlubší náboj a máloco z něho se vám dostane pod kůži do té míry, abyste si na to za týden opět vzpomněli, případně se […]
  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]