Filmové premiéry v září 2011


01. 09. 11             -             Ošetřovatel

Zvířata ve Franklin Park Zoo zbož­ňu­jí své­ho las­ka­vé­ho ošet­řo­va­te­le Griffina Keyese (Kevin James). Griffin, kte­ré­mu je pří­jem­ně­ji ve spo­leč­nos­ti lva než ve spo­leč­nos­ti ženy, usou­dí, že jedi­nou jeho mož­nos­tí, jak najít dív­ku svých snů, je ode­jít ze zoo a najít si zají­ma­věj­ší prá­ci. Zvířata se v záchva­tu pani­ky roz­hod­nou poru­šit svá pra­sta­rá pra­vi­dla mlče­ní a odha­lí své nej­vět­ší tajem­ství: umí mlu­vit! Aby Griffina při­mě­la zůstat, roz­hod­nou se mu udě­lit lek­ce sezna­mo­vá­ní a dvo­ře­ní – ve zví­ře­cím sty­lu. Ve fil­mu dále hra­jí Rosario Dawson a Leslie Bibb.

01. 09. 11             -             Lví král 3D

Všude tam, kam až slun­ce dosáh­ne, se roz­klá­dá spo­řá­da­ná a bar­vi­tá zví­ře­cí říše. Přísně a spra­ved­li­vě tam vlád­ne lví král Mufasa, kte­rý udr­žu­je rov­no­váhu a řád, drží na uzdě své­ho zapšk­lé­ho a neu­stá­le intri­ku­jí­cí­ho bra­t­ra Scara a s lás­kou otců a moud­ros­tí vlád­ců vycho­vá­vá své­ho syna a nástup­ce Simbu.

 A ten mu čas­to při­dě­lá hlu­bo­ké krá­lov­ské vrás­ky, tře­ba když se (nená­pad­ně nasmě­ro­ván pro­rad­ným strýč­kem) vypra­ví do země zrád­ných hyen na slo­ním hřbi­to­vě, za zaká­za­nou sever­ní hra­ni­cí stí­nů. Tentokrát to ješ­tě Mufasa sti­hl a vydě­še­né­ho Simbu i s jeho kama­rád­kou Nalou zachrá­nil.

 Ale neú­nav­ný pod­ra­zák Scar jen pro­tá­hl kost­na­tou lví čelist a při­pra­vil dal­ší past, kte­rá ten­to­krát sklap­la doko­na­le. Zdivočelé stá­do, hna­né na jeho pří­kaz potmě­ši­lý­mi hye­na­mi by bez­bran­né­ho Simbu urči­tě zadu­pa­lo do země, ale i ten­to­krát ješ­tě doká­zal Mufasa zasáh­nout. Při zou­fa­lé záchran­né akci však, s vydat­ným při­či­ně­ním své­ho po trů­nu tou­ží­cí­ho bra­t­ra, zahy­ne. Protřelému mysti­fi­ká­to­ro­vi Scarovi pak už nedá moc prá­ce pře­svěd­čit vydě­še­né­ho Simbu, že je zod­po­věd­ný za otco­vu smrt a měl by neod­klad­ně uprch­nout !

 A tak se Scar se svo­jí hyen­ní sui­tou koneč­ně dosta­ne k moci - zatím­co Simba si najde nové zví­ře­cí přá­te­le Pumbuu a Timona, s nimiž v duchu bez­sta­rost­né filo­zo­fie Hakuna Matata vyros­te do majestát­ní lví podo­by. Ale země jeho otce strá­dá, krá­lov­ská krev se neza­pře a kde­si na hvězd­né oblo­ze si (již poně­kud zne­po­ko­je­ný) Mufasa hlu­bo­ce oddychl, když pro­bu­ze­ný Simba razant­ně vyra­zil v jeho krá­lov­ské sto­pě...

Více na Kritiky.cz
Jan Schánilec Jan Schánilec (22.10.1941 - 12.10.2014) byl český herec a dabér. Narodil se v Českých Budějov...
RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých...
Návrat do budoucnosti 3 Třetí Martyho cesta do minulosti, kde je třeba zachránit přítele a vyřešit problém, jak se ...
„Karta se obrací,“ říká Jan van Helsing Co tohle má být? Chce se vám často nad stránkami této knihy říct? Je to tak syrová pravda o...
Mládeži nepřístupno | Movie 43 [10%] Žijeme ve světě, kde se Česká republika plete za Čečensko, hlavní kulturní událostí v tuz...

08. 09. 11             -             Kůže, kte­rou nosím

Dvanáct let po smr­ti man­žel­ky, kte­rá zahy­nu­la v explo­du­jí­cím autě, se reno­mo­va­né­mu plas­tic­ké­mu chi­rur­go­vi Robertu Ledgardovi (Antonio Banderas) poda­ři­lo vyvi­nout odol­ný typ kůže, kte­rý by byl býval jeho milo­va­nou zachrá­nil. Šarmantní muž posed­lý ide­ou, jež sahá za hra­ni­ce bio­e­ti­ky, se nene­chá spou­tat skru­pu­le­mi ani v oka­mži­ku, kdy se roz­hod­ne svůj vyná­lez tes­to­vat. V thrille­ru s prv­ky melod­ra­ma­tu, nato­če­ném vol­ně pod­le romá­nu Tarantule (Mygale) Thierryho Jonqueta, se po více než dva­ce­ti letech sešli ke spo­lu­prá­ci Pedro Almodóvar a jeho dáv­ný oblí­be­nec Antonio Banderas. „Tvář nás defi­nu­je,“ říká jeho hrdi­na, i když sám za tou svou skrý­vá tem­né myš­len­ky. V pří­bě­hu, v němž hra­je zásad­ní roli chlad­ně vykal­ku­lo­va­ná a pre­ciz­ně pro­ve­de­ná pomsta, Almodóvar za sce­náris­tic­ké pomo­ci bra­t­ra Agustína suve­rén­ně kom­bi­nu­je časo­vé rovi­ny, mezi něž rozpí­ná svá téma­ta váš­ně, těles­nos­ti a pohlav­ní iden­ti­ty. Jeho deva­te­nác­tý film je opět sofis­ti­ko­va­nou poctou fil­mu, ten­to­krát Hitchcockovi, Bu?uelovi či horo­ru Georgese Franjua Oči bez tvá­ře.

08. 09. 11             -             Super 8

Když se sku­pin­ka tee­nage­rů roz­hod­ne na kame­ru „Super osmič­ku“ nato­čit zom­bie horor, ani ve snu by niko­ho z nich nena­padlo, že výsled­ný film bude ješ­tě děsi­věj­ší, než zamýš­le­li. Jeden z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších tvůr­ců sou­čas­nos­ti J. J. Abrams (série Ztracení, Mission: Impossible 4) spo­jil síly s nej­vět­ším holly­wo­od­ským exper­tem na mimo­zemš­ťa­ny Stevenem Spielbergem a spo­leč­ně nato­či­li film, při jehož sle­do­vá­ní si nut­ně vzpo­me­ne­te na E. T. Mimozemšťana nebo na Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu.

Vraťme se ale k  ama­tér­ským fil­ma­řům z malé­ho měs­teč­ka v Ohiu, kte­ří názor­ně před­vá­dě­jí, jak těž­ce se rodi­ly nezá­vis­lé sním­ky v před­di­gi­tál­ní éře, v sedm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí. Když zrov­na na míst­ním nádra­žíč­ku toči­li vrchol­nou scé­nu své­ho fil­mu, před jejich oči­ma po sráž­ce s autem vyko­le­jil náklad­ní vlak. Nebyla to jen tak oby­čej­ná neho­da, což potvr­zu­je pří­tom­nost armá­dy na mís­tě tragé­die. A tím to nekon­čí. Ve měs­tě mizí domá­cí zví­řa­ta i lidé, míst­ní šerif je zou­fa­lý, oblast obsa­dí armá­da, jejíž veli­te­lé evi­dent­ně něco tají, je vyhlá­še­ná oka­mži­tá eva­ku­a­ce… Navzdory tomu vše­mu chtě­jí děti pokra­čo­vat v natá­če­ní a navíc při­jít na to, co bez­pro­střed­ně po neho­dě unik­lo ze zamče­né­ho vagó­nu vyko­le­je­né­ho vla­ku a má s tím zmat­kem kolem něco spo­leč­né­ho. Tohle fil­mo­vá­ní bude extrém­ně nároč­né a nebez­peč­né, ale když máte v hlav­ní roli nej­hez­čí hol­ku ve měs­tě, byla by ško­da ho nedo­kon­čit. I když při­tom může jít o život.

Režisér J. J. Abrams vytvá­řel své prv­ní „kous­ky“ prá­vě na for­mát Super 8 a dlou­ho v něm rost­la chuť nato­čit film o vlast­ních tvůr­čích začát­cích. „Chybělo mi ale nos­né téma, a tak jsem po del­ším pře­mýš­le­ní vytá­hl dal­ší nápad, ze kte­ré­ho jsem chtěl někdy udě­lat film, pří­běh vla­ku, kte­rý pře­vá­ží uta­jo­va­ný náklad z Oblasti 51“, vysvět­lu­je. Vzhledem k tomu, že tato loka­li­ta je pro­slu­lá údaj­ným ztros­ko­tá­ním mimo­zem­ské­ho pla­vi­dla, je žánr fil­mu Super 8 nasna­dě.

Více na Kritiky.cz
#1896: DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád - 50 % DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád (JLA: New World Order)Vydalo Eaglemoss Co...
Speciál NEVĚDOMÍ - O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Nevědomí startuje: Příprava začíná V roce 2005, pět let před režijním debutem Josepha Kosinského, jímž byl TRON: Legacy 3D, naps...
Arnold se vrací i k Terminátorovi Arnold Schwarzenegger se prozatím vykašlal na kandidaturu na prezidenta USA, a raději točí s v...
Digitální rozhlas? Ano, v Praze, Příbrami a Brně už je! Kdo by si dříve pomyslel, že se jednou budou vysílat digitální pořady pro televize, a dnes do...
Lesní ateliér Kuba - vystoupení Tomáše Hřivnáče a Václava Kořínka Díky našemu partnerovi MujTip.Info jsme navštívili Lesní ateliér Kuba  - vystoupení Tomá...

Stevena Spielberga k pro­duk­ci nemu­sel nikdo pře­mlou­vat nejen kvů­li tomu, že je tenhle žánr jeho krev­ní sku­pi­na, ale také pro­to, že J. J. Abramse pova­žu­je za jed­no­ho z nej­ta­len­to­va­něj­ších tvůr­ců sou­čas­nos­ti. „On má uni­kát­ní dar sta­vět most mezi gene­ra­ce­mi. Vyvolá ve vás milou vzpo­mín­ku na fil­my, kte­ré jste kdy­si milo­va­li, a zkom­bi­nu­je ji s moder­ní­mi vyprá­vě­cí­mi pro­střed­ky, jež má ráda sou­čas­ná gene­ra­ce,“ chvá­lí pro­du­cent své­ho reži­sé­ra. I to je záru­kou, že si Super 8 vrcho­va­tě uži­jí nejen děti a tee­nage­ři, ale také jejich dospě­lý dopro­vod.

08. 09. 11             -             Nezvratný osud 5¨

Nezvratný osud 5  je pokra­čo­vá­ním horo­ro­vé série. Tentokrát sku­pi­nu nesle­du­je žád­ný démon ani šíle­nec, ale samot­ná smrt, či přes­ně­ji řeče­no samot­ní fil­ma­ři. Skutečná smrt je samo­zřej­mě dale­ko pro­za­ič­těj­ší, když nechá spous­tu lidí umřít ve spán­ku v poste­li, ale to není pří­liš kine­ma­to­gra­fic­ké. V tom­to fil­mu, podob­ně jako v před­cho­zích čtyřech dílech, napě­tí či pro­vo­ko­vá­ní spo­čí­vá v tom, že člo­věk hádá, kte­ré před­mě­ty na urči­tém mís­tě zlik­vi­du­jí urči­tou posta­vu - špat­né vede­ní, zálud­né nože, vět­rák u stro­pu nebo požár v kuchy­ni?

Více na Kritiky.cz
Leigh Neville: Ruční zbraně jednotek speciálních sil 2001-2015 Dnešní svět je plný padouchů, zločinců a teroristů a všichni mají jednu společnou věc-ub...
Vinnetou a míšenka Apanači - Neobvyklá metoda hašení V polovině dubna 1966 se štáb nacházel v letovisku Crvena Luka. Střihačka Jutta Hering přijel...
Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se ...
Harry Potter a Ohnivý pohár Další školní rok v bradavické škole čar a kouzel je tady. Tentokrát netradičně začíná r...
Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal fil...

Samovi (Nicholas D’Agosto) ten­to­krát při­pad­ne úlo­ha zachrán­ce, má zachrá­nit život  sed­mi kole­gů vč. své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Petera (Miles Fisher) a pří­tel­ky­ně Molly (Emma Bell). Hlasy těm, kte­ří pře­ži­jí pro­půj­čí the Lucky Eight, ale z pohle­du smr­ti měli všich­ni umřít na zmí­ně­ném mos­tě. Zarputilý posel smr­ti (Tony Todd), kte­rý v posled­ním díle zmi­zel, varu­je Sama na pohřbu slo­vy:  „Smrti se nelí­bí, když ji chce někdo napá­lit.“

15. 09. 11             -             Drive

Říkají mu Řidič. Přes den je fil­mo­vým kaska­dé­rem, po nocích si při­vy­dě­lá­vá jako nájem­ný řidič zlo­či­nec­kých gan­gů. Nezajímá ho o jakou prá­ci ten večer zrov­na jde, řítí se nocí s poli­cej­ní­mi vozy v zádech.

 Shannon je Řidičovým uči­te­lem i mana­že­rem, kte­rý se ho sna­ží doha­zo­vat fil­mo­vým reži­sé­rům i zlo­dě­jům, kte­ří za něj jsou ochot­ni dob­ře zapla­tit. Shannon má v plá­nu kou­pi vozu, ve kte­rém by se Řidič mohl zúčast­nit pro­fe­si­o­nál­ních závo­dů. Navrhne, aby se inves­to­rem stal Bernie Rose, míst­ní boháč s pochyb­ný­mi zdro­ji pří­jmů.

 Samotářskému a ze své­ho dvo­jí­ho živo­ta znač­ně roz­pol­ce­né­mu Řidiči zce­la změ­ní život náhod­né setká­ní se sou­sed­kou Irene, se kte­rou trá­ví stá­le více času. Vše se však změ­ní když je z vězě­ní pro­puš­těn Irenin man­žel Standard. Řidič se s ním domlu­ví na posled­ní lou­pe­ži, kte­rá Standardovi umož­nit spla­tit dluh, kvů­li kte­ré­mu ho vydí­ra­jí gan­gs­te­ři. Ukáže se však, že šlo o nastra­že­nou past a Standard při pře­střel­ce umí­rá. Vše se začí­ná kom­pli­ko­vat a aby Řidič ochrá­nil sebe i Irene, musí udě­lat to, co umí nej­lé­pe – řád­ně šláp­nout na plyn.

 Režisér fil­mu Drive Nicolas Winding Refn zís­kal na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes 2011 cenu za nej­lep­ší režii.

15. 09. 11             -             Bláznivá,zatracená lás­ka

Čtyřicetiletý Cal Weaver (Steve Carell) pro­ží­vá svůj sen – má dobrou prá­ci, hez­ký dům, skvě­lé děti a za man­žel­ku lás­ku ze střed­ní ško­ly. Když ale zjis­tí, že ho jeho žena Emily (Julianne Moore) pod­vá­dí a chce se s ním roz­vést, jeho „doko­na­lý“ život vez­me rázem za své. A co je hor­ší – Cal se ocit­ne ve svě­tě svo­bod­ných, jen­že sám už něko­lik desí­tek let neran­dil, a tak zaží­vá jeden neú­spěch za dru­hým.

            Volné veče­ry trá­ví sám v míst­ním baru, kde utá­pí špat­nou nála­du. Cala vez­me pod ochra­nu Jacob Palmer (Ryan Gosling) – pohled­ný spor­to­vec lehce po tři­cít­ce. Aby Jacob Calovi pomohl zapo­me­nout na jeho ženu a začít nový život, ote­vře mu zce­la nové obzo­ry: flir­tu­jí­cí ženy, pán­ské jízdy a také nový styl.

            Cal a Emily nejsou jedi­ní, kdo hle­dá lás­ku. Calův tři­nác­ti­le­tý syn Robbie se zami­lo­val do sedm­nác­ti­le­té chůvy Jessicy, kte­rá si zase mys­lí na Cala. Navzdory Calovu „zno­vustvo­ře­ní“, jeho srd­ce nelze pře­dě­lat a zdá se že prá­vě to ho stá­le vede tam, kde začal.

15. 09. 11             -             Pina

Nejnovější film Wima Wenderse PINA je vůbec prv­ní evrop­ský hra­ný 3D film. Wenders sní­mek nato­čil jako poctu němec­ké cho­re­o­gra­f­ce Pině Bausch, kte­rá zásad­ním způ­so­bem ovliv­ni­la tanec a diva­dlo posled­ní tře­ti­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí. Film měl být spo­leč­ným pro­jek­tem Wenderse a Bauschové, ale díky její nena­dá­lé smr­ti vzni­kl „in memo­ri­am“ a zachy­cu­je její klí­čo­vá díla a vzpo­mín­ky nej­bliž­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků. Film je str­hu­jí­cí ces­tou do svě­ta gest a emo­cí, do kra­ji­ny duše zob­ra­ze­né tělem.

Více na Kritiky.cz
Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři...
Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou...
Anna a král Nádherný příběh na pozadí překrásných reálií Siamu. Osudy učitelky Anny a krále Mon...
PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba! Jak tomu běžně je, tak se také stalo u Sony. Velký koncern něco úzkostlivě tají, ale stejn...
Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky Zdravím, po kratší pauze se zase vracím k vám s další recenzí na knihu. Dnes se podíváme n...

15. 09. 11             -             Nebojte se tmy

Nový horor od Guillerma del Tora s Katie Holmes a malou Bailee Madison, jejíž úžas­ný herec­ký talent jste moh­li oce­nit napří­klad ve fil­mu Zkus mě reze­smát nebo Bratři.

15. 09. 11             -             Saxána a Lexikon kou­zel

ři sta let po ško­le! Tak zněl ortel vyne­se­ný před mno­ha a mno­ha lety nad Saxánou, stu­dent­kou čaro­děj­nic­ké ško­ly v Říši pohá­dek, kte­rá utek­la do svě­ta lidí za svou prv­ní lás­kou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije nor­mál­ním živo­tem v krás­né rodin­né vile se svým man­že­lem Janem, dcer­kou Saxánkou, bláz­ni­vou tetou Irmou a strý­cem Evženem. Na co ale úpl­ně zapo­mně­la, je půda skrý­va­jí­cí tajem­ství o jejím pře­de­šlém čaro­děj­nic­kém živo­tě.

Právě toto mamin­či­no tajem­ství náho­dou obje­ví dcer­ka Saxánka, kte­rá se nena­dá­lou sou­hrou okol­nos­tí a své zvě­da­vos­ti ocit­ne v kou­zel­né Říši pohá­dek plné trpas­lí­ků, rara­chů, dra­ků, bazi­liš­ků, šot­ků a mor­ko­la­bů. Na malou hol­čič­ku čeka­jí neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství nezná­mé­ho svě­ta, kte­rý se prá­vě oci­tl na pokra­ji zká­zy. Odvážná Saxánka za pomo­ci svých nových pohád­ko­vých kama­rá­dů roz­plé­tá zamo­ta­ný svět pohá­dek, kte­rý se zlý­mi sila­mi sna­ží ovlád­nout komik­so­vý gan­gs­ter Crashman. Žákyni 2.B čeká neleh­ký úkol, jak se vypo­řá­dat se vše­mi nástra­ha­mi pod­zem­ní říše, přelstít komik­so­vé­ho gan­gs­te­ra a dostat se zpát­ky domů k mamin­ce.

22. 09. 11             -             Půlnoc v Paříži

ladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), kte­rý se má na pod­zim brát, při­jíž­dí s její­mi rodi­či do Paříže. Gil je nevý­znam­ným spi­so­va­te­lem, kte­rý milu­je Paříž a chtěl by se sem po svat­bě pře­stě­ho­vat. Ovšem Inez jeho roman­tic­kou před­sta­vu nesdí­lí a nemys­lí si, že toto měs­to bylo ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí zla­tým věkem.

Jednoho veče­ra jde Inez se svý­mi přá­te­li tan­co­vat a Gil se pro­chá­zí noč­ní Paříží. Jeho půl­noč­ní zážit­ky mu odha­lí Paříž v jiném svět­le a ovliv­ní nejen jeho budou­cí život. Žije v ilu­zi, kte­rou lidé někdy trpí a domní­vá se, že život ostat­ních lidí, by byl pro něho dale­ko lep­ší.

22. 09. 11             -             Noc žra­lo­ka 3D

Děsivá Noc žra­lo­ka má ambi­ce stát se Čelistmi 3-D gene­ra­ce. Velezkušený reži­sér horo­rů David Ellis (Nezvratný osud, Hadi v leta­dle) nato­čil nekom­pro­mis­ní film, po kte­rém bude­te mít něja­ký čas odpor ke kou­pá­ní mimo vanu a kry­té bazé­ny.

Partička vyso­ko­ško­lá­ků původ­ně vyra­zi­la na maleb­ný ost­růvek upro­střed obrov­ské­ho jeze­ra se sla­nou vodou, aby si plný­mi douš­ky uži­la slu­neč­ný víkend. Znáte to – tro­cha vod­ních spor­tů a nezá­vad­né­ho flir­to­vá­ní, po nocích spous­ta alko­ho­lu a sexu. Idylický plán se začne hrou­tit hned v zárod­ku, když po nevin­né jízdě na wake­bo­ar­din­go­vém prk­ně a násled­né neho­dě vyklo­pý­tá z jeze­ra jeden z chlap­ců o ruku chud­ší. Ani on sám není scho­pen říct, co se přes­ně sta­lo, vše­o­bec­ně při­jí­ma­nou teo­rií je pak ta, že mu ji nešťast­ně ufik­lo prá­vě prk­no, na kte­rém jel. Zábava samo­zřej­mě oka­mži­tě kon­čí, par­ta naklá­dá zra­ně­né­ho spo­lu­žá­ka do člu­nu a vyrá­že­jí vstříc pev­ni­ně a nemoc­ni­ci. Pod hla­di­nou jeze­ra se však skrý­vá nepřed­sta­vi­tel­ná hrůza, mon­stróz­ní maso­žra­ví žra­lo­ci, kte­ří ucí­ti­li krev a dosta­li hlad na mla­dé masíč­ko. Začíná nerov­ný sou­boj na život a na smrt, během něhož se ti, kte­ří zatím pře­ži­li, sna­ží ze všech sil dostat na pev­ni­nu. Bohužel pro ně ti žra­lo­ci nepřed­sta­vu­jí jedi­né nebez­pe­čí, kte­ré na ně číhá…

Režisér Ellis má kro­mě boha­tých horo­ro­vých zku­še­nos­tí také pra­xi s natá­če­ním ve vodě (Dokonalá bou­ře a Útok z hlu­bin) a maxi­mál­ní rea­lis­tič­nost sli­bu­jí i ani­ma­t­ro­nic­ké mode­ly žra­lo­ků, kte­ré stvo­řil spe­ci­a­lis­ta na fil­mo­vou havěť Walt Conti (Anakonda, Zachraňte Willyho!). Pokud vás loni v kinech pozi­tiv­ně vydě­si­ly troj­roz­měr­né pira­ně, tak si tenhle „rybář­ský“ záži­tek nemů­že­te nechat ujít.

22. 09. 11             -             Colombiana

Jako dítě byla pří­tom­na vraž­dě svých rodi­čů v Bogotě. Nyní se z ní stá­vá chlad­no­krev­ný vrah. Hlavní hrdin­ku Cataleyu Restrepo ztvár­ni­la krás­ná ZOE SALDANA, kte­rou si celý svět pama­tu­je jako „před­lo­hu“ půvab­né bojov­ni­ce Neytiri z bloc­kbus­te­ru Avatar. Film byl nato­čen pod­le scé­ná­ře Luca Bessona, auto­ra fil­mo­vých lahů­dek jako Brutální Nikita nebo Pátý ele­ment. Na scé­ná­ři Besson spo­lu­pra­co­val s Robertem Markem Kamenem.

27. 09. 11             -             Turínský kůň

Matko, jsem hlu­pák!“ Poslední slo­va filo­so­fa Friedricha Nietzscheho, jehož setká­ní s týra­ným koněm vyús­ti­lo ve své­ráz­né pro­zře­ní, uvo­zu­jí sérii výje­vů z vyprahlé­ho živo­ta otce, dce­ry a jejich koně v bez­ča­sé pus­ti­ně. Chátrající sta­tek, vysy­cha­jí­cí stud­na, vzdo­ro­vi­tý kůň, neče­ka­né návštěvy a potul­ní honá­ci. Uhrančivé podo­ben­ství o samo­tě, tíži­vém lid­ském osu­du nato­čil legen­dár­ní maďar­ský reži­sér Béla Tarr jako své posled­ní opus mag­num.

 Černobílé obra­zy, stro­há kame­ra, mini­mum dia­lo­gů a majestát­ná hud­ba tvo­ří vel­ko­le­pou fil­mo­vou sklad­bu, nava­zu­jí­cí na před­cho­zí Tarrova díla (Satanské tan­go, Werckmeisterovy har­mo­nie). Poslední Tarrův film zís­kal Stříbrného med­vě­da na MFF v Berlíně 2011

29. 09. 11             -             Alois Nebel

Dlouho oče­ká­va­ná adap­ta­ce kul­tov­ní­ho komik­su Alois Nebel auto­rů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 při­ná­ší tem­ný pří­běh s atmo­sfé­rou podob­nou fil­mům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož rea­li­za­ci pou­žil reži­sér Tomáš Luňák popr­vé v čes­ké kine­ma­to­gra­fii roto­sco­ping, uni­kát­ní tech­no­lo­gii kom­bi­nu­jí­cí kres­le­ný a hra­ný film. Příběh fil­mu začí­ná na pod­zim roku 1989 na želez­nič­ní sta­ni­ci Bílý Potok v Jeseníkách, kde slou­ží jako výprav­čí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samo­tář, kte­ré­ho čas od času pře­pad­ne podiv­ná mlha. Nejčastěji se mu v ní zje­vu­je Dorothe (Tereza Voříšková), oběť zlo­či­nu spácha­né­ho při odsu­nu Němců z pohra­ni­čí po 2. svě­to­vé vál­ce. Šedivé dny na nádra­ží v Bílém Potoce na sklon­ku soci­a­lis­mu líně ply­nou, výhyb­kář Wachek (Leoš Noha) spo­leč­ně se svým otcem (Alois Švehlík) kšef­tu­jí s důstoj­ní­ky sovět­ské armá­dy. Poklidnou atmo­sfé­ru naru­ší jed­no­ho dne tajem­ný Němý (Karel Roden), kte­rý pře­kro­čí hra­ni­ce se seky­rou v ruce, aby pomstil svo­ji mat­ku. Halucinace Nebela nako­nec při­ve­dou do blá­zin­ce a při­jde o mís­to výprav­čí­ho. Po pro­puš­tě­ní se vydá do Prahy hle­dat jinou prá­ci u dráhy a na Hlavním nádra­ží potká svou život­ní lás­ku, toa­le­tář­ku Květu (Marie Ludvíková). Nebel se roz­hod­ne vrá­tit zpát­ky do hor, aby se zno­vu setkal s Němým a sou­boj s tem­ný­mi stí­ny minu­los­ti dove­dl do kon­ce.

29. 09. 11             -             Kamarád taky rád

Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) roz­hod­ně nema­jí na used­lý život ani pomyš­le­ní. Když si Newyorčanka Jamie, zaměst­na­ná jako hle­dač­ka nových pří­le­ži­tos­tí, vyzkou­ší své umě­ní na umě­lec­kém ředi­te­li Dylanovi z Los Angeles, kte­ré­ho pře­mlu­ví, aby vzal svou vysně­nou prá­ci v New Yorku, uvě­do­mí si oba, že jsou si veli­ce podob­ní. Každý z nich má za sebou tolik zkra­cho­va­lých vzta­hů, že jsou ochot­ni zkrát­ka pus­tit lás­ku z hla­vy a sta­rat se jen o zába­vu.

Více na Kritiky.cz
The Penguins of Madagascar (Kinect) ...
Samotáři Vesna:"já si myslím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože čeština je zlá" Jakub:"já...
Soutěž o DVD G.I. Joe Ve spolupráci s našimi partnery vyhlašujeme soutěž o DVD G.I. Joe...
MISSION: IMPOSSIBLE Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilist...
Gravitace - hodina a půl dokonalého vesmíru Trvalo dlouhých šest let, aby talentovaný režisér Alfonso Cuarón natočil nový film. Pro nov...

 Jakmile se tedy Dylan pře­stě­hu­je do New Yorku a začnou se spo­lu vídat čas­tě­ji, uží­va­jí si spous­tu legra­ce a sdí­le­jí pře­svěd­če­ní, že lás­ka je jen mýtus z holly­wo­od­ských fil­mů. A prá­vě teh­dy se roz­hod­nou vyzkou­šet báječ­ně sexy a uvě­do­mě­le dospě­lý expe­ri­ment. Mohou dva kama­rá­di, kte­ří se tepr­ve nedáv­no pozna­li, nejsou zada­ní a pohr­da­jí závaz­ky, ze své­ho kama­rád­ství vytě­žit ješ­tě o něco víc? Rozšíří-li své přá­tel­ství o pří­le­ži­tost­ný, zce­la nezá­vaz­ný sex „bez jakých­ko­liv emo­cí“, doká­ží se vyhnout všem úska­lím, kte­rá se nut­ně obje­vu­jí, pokud někdo začne být víc než pou­hý kama­rád?

 Jako dva lidé, kte­ří se dob­ře ori­en­tu­jí v nud­ných záplet­kách roman­tic­kých kome­dií, by Dylan a Jamie asi nemě­li být tak doce­la zasko­če­ni tím, že se jejich odváž­ný nápad pro­mě­ní v koši­la­tou a sexy pouť do nepro­bá­da­ných úze­mí, na kte­ré se sobě navzá­jem i své­mu oko­lí odha­lí více, než kdy plá­no­va­li

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Muž z oceli | Man of Steel [80%]21. června 2013 Muž z oceli | Man of Steel [80%] Nejikoničtější komiksový hrdina všech dob se vrací ve velkém stylu. Zatímco konkurence boduje a Batman si dává pauzu, nadchází čas na návrat největšího komiksového hrdiny, kterého zná jak […]
  • Jedna ruka netleská – premiéra 18. září 20035. srpna 2003 Jedna ruka netleská – premiéra 18. září 2003 Nová černá komedie od Davida Ondříčka.Standa je smolař. Osud ho smýká životem a on si to nechá líbit. Zrovna ho pustili z vězení a on věří, že se karta obrací. Jeho bývalý šéf Zdeněk mu […]
  • Filmové premiéry - 13. 08. 201512. srpna 2015 Filmové premiéry - 13. 08. 2015 Tento čtvrtek půjdou do kin 4 filmy. Něco pro náctileté, pro dospělé z 80. let,  školačky a samozřejmě i umělecký film. Pixels  -   Pixely Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně […]
  • Zákon přitažlivosti - preview26. května 2005 Zákon přitažlivosti - preview OBSAH FILMU Audrey Woods a Daniel Rafferty patří v newyorském právnickém světě mezi špičkové specialisty na rozvody. Jednoho dne stanou proti sobě: Audrey zastupuje rockovou hvězdu […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Král zlodějů10. března 2004 Král zlodějů Cirkus je jen tehdy, když je malej lup.Hlavním hrdinou je desetiletý ukrajinský chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé osadě. Se závanem velkého vzdáleného světa přijde do osady […]
  • Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%]3. června 2013 Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%] Todd Phillips před pár lety přivedl na svět dnes již kultovní komedii z prostředí rozluček se svobodou. Pařba ve Vegas z roku 2009 byl překvapivý hit, který se líbil jak kritikům tak […]
  • Jurský svět10. června 2015 Jurský svět Moje první dojmy z 4. dílu o dinosaurech na ostrově! Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v očekávání nemožného, překvapil. Je kvalitnější než druhý díl a to je co říct. Dinosauři […]
  • Film Komorná jenž byl s úspěchem uveden ve Varech vstupuje dnes do českých kin11. srpna 2016 Film Komorná jenž byl s úspěchem uveden ve Varech vstupuje dnes do českých kin Jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů současnosti, laureát velké ceny z Cannes za film Oldboy Park Chan-wook přichází s Komornou, dynamickým thrillerem plným zvratů, intrik, […]