Piráti z Karibiku - Na konci světa - Potřetí a tentokráte v asijských vodách.


Člověk si uva­ří kafe, poho­dl­ně se usa­dí a vydá se nej­krat­ší ces­tou na inter­net – v domně­ní, že tam nara­zí na něja­ké šťav­na­té infor­ma­ce ohled­ně tře­tích Pirátů z Karibiku. Už se vám něco podob­né­ho při­ho­di­lo? Troufám si říci, že ano. Bohužel, inter­ne­to­vé vody jsou v tom­to smě­ru poně­kud měl­ké. Tvůrci zary­tě mlčí a  popí­ra­jí coko­liv, co se pro­pa­sí­ru­je skrz ten­kou škví­ru pod poklič­kou záslu­hou „zaru­če­ných zdro­jů“. Oficiální pro­hlá­še­ní by se dala pře­ha­zo­vat tak maxi­mál­ně lopat­kou na píse­ček. Díky bohu, že tu a tam pro­sák­nou něja­ké ty nepo­tvr­ze­né drby (popř. sto­ry­bo­ar­dy). Byť se dá jen stě­ží odhad­nout, fouká-li vítr od správ­ných dona­še­čů, násle­du­jí­cí řád­ky budou jis­tě pro­čí­tá­ny s  nepřed­stí­ra­ným zájmem.

Jedno je jis­té - tře­tí Piráti uči­ní vše pro to, aby byli monu­men­tál­ně na výši, tak jak se slu­ší na kaž­dé US pokra­čo­vá­ní, kte­ré má při­špen­dle­no k zad­ni­ci čís­li­ci 3. Vedle obvyk­lých zúčast­ně­ných (ková­ře Blooma, kra­sa­vi­ce Keiry a  hipísác­ké­ho Deppa) se na scé­nu vrá­tí takřka veš­ke­ré posta­vy, kte­ré kdy pozře­ly byť jedi­né okén­ko dopo­sud vypuš­tě­né­ho mate­ri­á­lu. Finálního sou­bo­je o Sedm moří (což zní samo o sobě dost vábi­vě & honos­ně) se tak zúčast­ní neje­nom poslu­ho­va­či Davyho Jonese (včet­ně své­ho sym­pa­tic­ké­ho vůd­ce), ale i  artró­zou nepo­sti­že­ní posko­ci kapi­tá­na Barbossy a Norringtonova smeč­ka povět­ši­nou neškod­ných vojá­ků. Samozřejmě, mož­ná při­jde i kou­zel… tedy ehm… par­don… Kraken.

Pokud jste před­cho­zích pár dní (těch „pár“ chá­pej­te v  uvo­zov­kách) nestrá­vi­li v  pro­tira­ke­to­vém kry­tu (a proč se toho zdrá­hat, Rusové brzy zamí­ří), popř. v  rod­né domo­vi­ně své­ráz­né­ho Borata, těž­ko mohu oče­ká­vat, že by vás pře­de­šlý odsta­vec uko­jil. Stejně tak by bylo blá­ho­vé, kdy­bych likvi­do­val terč nábo­ji ráže „Zase to nato­čil pop­cor­no­vý štra­mák Gore Verbinski a  vše, co se mu v očích zatřpy­ti­lo, střelhbi­tě zatá­hl štěd­rý strejda Jerry Bruckheimer“.

Přesto všech­no by byla jakás takás bilan­ce vhod­ná (jen tak pro pořá­dek). Vždyť oba před­cho­zí sním­ky napl­ni­ly neje­den krá­lov­ský měšec. Zatímco jed­nič­ka roz­ší­ři­la Bruckheimerův úsměv o 654 mili­me­t­rů (ti, kte­rým z peně­žen­ky čou­ha­jí zele­né papír­ky s Abrahamem Lincolnem a jeho par­ťá­ky, nechť si čís­lo vyná­so­bí 106 a mm zamě­ní za $), dvoj­ka se s tím nes*ala (cen­zu­ra to vypí­pá, buď­te v kli­du) a jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku vydě­la­la jen k  dneš­ní­mu dni o 400 mili­o­nů více než její star­ší sou­ro­ze­nec. Ne náho­dou se nám hej­ba­la ška­tu­la­ta v  žeb­říč­ku nej­vý­dě­leč­něj­ších titu­lů všech dob. Truhla mrt­vé­ho muže se vyšvih­la na licho­ti­vé tře­tí mís­to a aby toho neby­lo málo – nyní si dělá vcel­ku opod­stat­ně­ný zálusk i na poně­kud ustr­nu­lé­ho Pána prs­te­nů, kte­rý se drží zuby neh­ty pozi­ce za „v tom­to živo­tě nedo­stiž­ným Titanicem“.

Více na Kritiky.cz
Spider-Man: Homecoming Trailer na Spider-Mana 2017....
Země mrtvých - Land of Dead Víte kdo je označován za zakladatele „zombie“ žánru? Filmů, ve kterých se prohání (lép...
Raubíř Ralf - popis hlavních postav Raubíř Ralf: Být záporák ještě neznamená být negativní Ralf je těžkopádný osamělý n...
300 - 100% Tak jsem se s komiksem vrátil o 10 let zpět. Kdy Zack Snyder natočil svůj první velkofilm 300....
Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současnýc...

Jak se zdá, natá­čet dvoj­ku a troj­ku sou­čas­ně (strejda Jerry tro­chu škud­lil, byť pro­zí­ra­vě) nebyl až tak scest­ný nápad, a i kdy­by byl Konec svě­ta úspěš­ný jen z polo­vi­ny tak jako Truhla mrt­vé­ho muže, chla­pí­ci „vod kože­ných kře­sel“ by měli i nadá­le trva­lý (a za kaž­dé­ho poča­sí nezni­či­tel­ný) úsměv na tvá­ři.

Leckdo z vás si mož­ná kla­de otáz­ku, jest­li je vůbec vhod­né (z hle­dis­ka úspěš­né­ho výrob­ku) kon­čit v  nej­lep­ším, a tedy avi­zo­va­ným tře­tím dílem. Pokud jsou vaše mozko­vé závi­ty roze­ží­rá­ny něčím podob­ným, setře­te si kap­ku potu z čela a  buď­te v kli­du. Podobné úva­hy pole­tu­jí i hla­vou Jerryho Bruckheimera a dal­ších lidí, kte­ří mají s Piráty co do čině­ní. Ostatně; není tomu dáv­no, co se zača­lo spe­ku­lo­vat dle osnov upda­to­va­ných Hvězdných válek. Jisté zdro­je uved­ly, že se brzy dočká­me nové tri­lo­gie, kte­rá se cho­pí pro­va­zu za zdán­li­vě opač­ný konec. Některé posta­vy zanik­nou, jiné při­bu­dou a ty šťast­něj­ší se budou moci i  příš­tě vyhří­vat pod září fil­mo­vé­ho reflek­to­ru. Zřejmě nemu­sím dodá­vat, kte­rý­pak hrdi­na by ustál veš­ke­ré plá­no­va­né pře­vra­ty, vyha­zo­vy a obmě­ny kád­ru. Johnny Depp je pro stu­dio vele­vá­že­ným zaměst­nan­cem, nedo­tknu­tel­ným kle­no­tem a konec­kon­ců i hlav­ním viní­kem tak nechut­ně vyso­kých tržeb.

Samozřejmě, momen­tál­ní úva­hy (zdán­li­vě před­čas­né) roz­d­mý­chal pře­de­vším sám Depp. Byl to on, kdo se nechal pár pát­ků nazpět sly­šet, jak jej to vza­lo, když skon­či­lo natá­če­ní troj­ky, že si na vzpo­mín­ku vypro­sil kos­tým Jacka Sparrowa (doká­žu si vcel­ku snad­no vyba­vit zástup dětí před dveř­mi před­sta­vi­te­le Střihorukého Edwarda a tak tro­chu nechtě­nou, dost mož­ná bene­fič­ní, živ­nost samot­né­ho Deppa) a že by se mile­rád zúčast­nil jaké­ho­ko­li pokra­čo­vá­ní, pokud by se rýso­va­la vidi­na jakž­takž žvý­ka­tel­né­ho scé­ná­ře.

Více na Kritiky.cz
soutěž s filmem Kupec benátský Jednoduchá soutěž o 5 měšců s tímto filmem. ...
Tajný život mazlíčků – Plánování Manhattanu Když začal produkční tým debatu o umístění příběhu do New York City, představil si reži...
Diablo 3 aneb Potřetí do světa Sanctuary a potřetí zcela jinak RPG série Diabla provází hráče od dob téměř oldschoolových až po dnešní vybroušenou gra...
Hudbu složil, slova napsal (Music & Lyrics) - soundtrack Alex Fletcher je bývalý popový idol fiktivní skupiny Pop! (cosi v duchu tehdejších What! a ABC...
Čtvrtečník 2004/1 Přehled premiér prvního a druhého lednového týdne (Nesnesitelná krutost; Kdysi dávno v Mexik...

Za zdmi Walta Disneyho si vza­li Johnnyho přá­ní evi­dent­ně k srd­ci, zamáčk­li popla­cho­vé tla­čít­ko a zave­le­li k pora­dě u pro­kla­tě dlou­hé­ho sto­lu. Slovo dalo slo­vo, Jerry zamá­val s pode­zře­le napě­cho­va­nou peně­žen­kou a již nyní se (údaj­ně) kom­ple­tu­je stě­žej­ní kost­ra čtvr­té­ho dílu. Jelikož se však stá­le jed­ná o infor­ma­ce z dru­hé ruky, bylo by před­čas­né tete­lit se bla­hem a poo­hlí­žet se po  kva­lit­ním trha­cím kalen­dá­ři.

Bohužel (bohu­žel pro všech­ny fanyn­ky ost­ro­hran­né­ho Blooma), pří­pad­né pokra­čo­vá­ní by se s  nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí obe­šlo bez Deppova dob­rác­ké­ho par­ťá­ka, cha­risma­tic­ké­ho ková­ře Willa. Zámořský deník Daily Star mu totiž nepro­ro­ku­je nikterak úsměv­ný konec, a pokud bychom uzna­li jeho zdroj jako důvě­ry­hod­ný, bylo by poměr­ně rozum­né nakou­pit si do záso­by něko­lik kilo­gra­mů absorpč­ních kapes­ní­ků (jen tak pre­ven­tiv­ně, na uži­teč­ných věcech se nešet­ří). Přeci jenom, jestli­že mla­dý Turner „zařve“, aby polo­žil základ neče­ka­né a dojem­né teč­ce, naše part­ner­ky to budou roz­dý­chá­vat ješ­tě pár hodin po závě­reč­ných titul­cích.

Obdivovatelé kři­vek Keiry Knightley se nao­pak nemu­sí obá­vat. S tou se údaj­ně počí­tá, neboť ješ­tě nepřed­sta­vu­je tak nesne­si­tel­né finanč­ní bří­mě jako její fil­mo­vý part­ner.

Nedá mi to, abych si neod­pus­til otře­pa­né rče­ní: „Ráno moud­řej­ší veče­ra.“ Ačkoliv to s  Turnerem nevy­pa­dá moc dob­ře (a dost mož­ná i s  celou sérií – pokud pesi­mis­tic­ky zabřed­ne­me k ukáz­ko­vým pří­kla­dům „zby­teč­ných“ seque­lů a preque­lů), od čty­ři­a­dva­cá­té­ho květ­na nás ješ­tě dělí nece­lé tři měsí­ce a nic z toho, co již nyní při­vá­dí leckte­ré výteč­ní­ky k infark­tu, nemu­sí být prav­di­vé. Zachovejme si tedy stříz­li­vost a v pokli­du dopi­jme to kafe, kte­ré jsme si udě­la­li.

P.S.: V době vyťuká­vá­ní této věty zbý­va­jí čty­ři dny, 15 hodin a 12 minut do uve­řej­ně­ní prv­ní­ho trai­le­ru.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ve filmu Kolonie je popsáno jen padesát procent z té skutečné krutosti, říká o novém filmu herec Daniel Brühl23. března 2016 Ve filmu Kolonie je popsáno jen padesát procent z té skutečné krutosti, říká o novém filmu herec Daniel Brühl Německý herec Daniel Brühl přijel na pražský Febiofest představit nový film Kolonie režiséra Floriana Gallenbergera, který byl natočen podle skutečného děje a ve kterém ztvárnil hlavní […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Jurský svět10. června 2015 Jurský svět Moje první dojmy z 4. dílu o dinosaurech na ostrově! Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v očekávání nemožného, překvapil. Je kvalitnější než druhý díl a to je co říct. Dinosauři […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.27. ledna 2019 Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu. Ženy v běhu je režijní prvotinou, zkušeného scénáristy Martina Horského. Věra ( Zlata Adamovská ), se po smrti manžela snaží splnit jeho nedožitý sen a tím je uběhnout maraton. Zatímco ona […]
  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 4425. května 2015 Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44 Na tiskové konferenci, která předcházela předpremiérové projekci filmu Dítě 44 v neděli 24.5.2015 v Městské knihovně v Praze, odpovídal spisovatel na otázky zvědavých diváků. Kniha Dítě […]
  • Král zlodějů14. ledna 2004 Král zlodějů Cirkus je jen tehdy, když je malej lup.Hlavním hrdinou je desetiletý ukrajinský chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé osadě. Se závanem velkého vzdáleného světa přijde do osady […]
  • nová česká komedie - PANIC JE NANIC25. prosince 2005 nová česká komedie - PANIC JE NANIC aneb návod, jak si konečně dosyta užít ...„Panic je nanic“ je motem hlavních hrdinů, tří šestnáctiletých kamarádů z Prahy. Ničím se neliší od svých vrstevníků, problémy jim dělají […]
  • V pondělí 3.prosince měl v Praze v Kině Ponrepo svoji premiéru film Rekonstrukce, dílo Jiřího Havlíčka a Ondřeje Nováka.5. prosince 2018 V pondělí 3.prosince měl v Praze v Kině Ponrepo svoji premiéru film Rekonstrukce, dílo Jiřího Havlíčka a Ondřeje Nováka. Projekce filmu proběhla v rámci projekcí Paralelní kino, kdy se promítají studentské a experimentální filmu za účasti jejich tvůrců, společně s dalšími klipy a snímky. Diváci se pak […]
  • Trója ( Troy )2. března 2004 Trója ( Troy ) Film natočený podle scénáře Davida Benioffa vypráví příběh o legendární trojské válce.Natáčení: Na rozdíl od mnoha velkofilmů, nespoléhají tvůrci Troje, příliš na počítačové triky. Bez […]