Party Moster

  •  

Tak tro­chu jiná Horečka sobot­ní noci. Macaulay Culkin se vra­cí jako cynic­ká star šíle­né taneč­ní scé­ny počát­ku 90. let.

Michael Alig při­chá­zí do New Yorku jako naiv­ní, ale vel­mi zvě­da­vý chla­pec. Seznámení s extra­va­gant­ním vrs­tev­ní­kem Jamesem St. Jamesem mu v měs­tě mra­kodra­pů ote­vře nové obzo­ry: píše se totiž začá­tek 90. let, Andy Warhol tepr­ve nedáv­no zemřel a mezi mlá­de­ží v klu­bech frčí dro­gy a dis­co. Michael se rych­le učí a v cynis­mu a výstřed­nos­ti brzy pře­ko­ná své­ho nové­ho pří­te­le. Jediným svě­tem, kte­rý kama­rá­dy zají­má a do kte­ré­ho inves­tu­jí všech­nu svou divo­kou, nápa­di­tou ener­gii, je svět klu­bů a buj­ných pár­ty, při jejichž orga­ni­za­ci mohou ti nej­od­váž­něj­ší uplat­nit své nejdi­vo­čej­ší nápa­dy a cynic­ké fan­ta­zie. Michael je brzy obklo­pen okru­hem věr­ných obdi­vo­va­te­lů včet­ně mla­dist­vé­ho dro­go­vé­ho dea­le­ra Angela Menendeze. Stává se hvězdou noč­ní­ho klu­bu Club Kid, kte­rý vede zku­še­ný, chlad­no­krev­ně otcov­ský mata­dor showbyz­ny­su Peter Gatien. Na pódiu při bez­pro­blé­mo­vě duní­cí hud­bě může Michael v těch nej­bi­zar­něj­ších kos­tý­mech zapo­mí­nat, že je ve sku­teč­nos­ti jen jed­ním ze ztra­ce­ných chlap­ců, kte­ří roz­pouš­tě­jí svou osa­mě­lost a nejis­to­tu v neko­neč­ném toku všech dostup­ných umě­lých dráž­di­del. Co čeká na kon­ci zdán­li­vě neko­neč­né divo­ké pár­ty na ty, kte­ří vydr­že­li tan­čit až do rána? Abstinenční kře­če, osa­mě­lost, neko­neč­né zou­fal­ství… a vraž­da.

Podle auto­bi­o­gra­fic­ké kni­hy Jamese St. Jamese vyprá­vě­jí zku­še­ní doku­men­ta­ris­té Fenton Bailey a Randy Barbato for­mál­ně pozo­ru­hod­ným para-dokumentárním způ­so­bem sku­teč­ný pří­běh o tem­ných, para­no­id­ních strán­kách pomí­ji­vě třpy­ti­vé­ho svě­ta klu­bo­vé scé­ny na newy­or­ském Manhattanu počát­ku 90. let. Macaulay Culkin se v něm vra­cí na plát­na kin po deví­ti letech nečin­nos­ti (napo­sled si zahrál v rodin­né kome­dii Sám doma a boha­tý - 1994). Nyní, ve svých tři­a­dva­ce­ti letech, ten­to talen­to­va­ný mla­dý herec sla­ví come­back a doka­zu­je, že úspěch, kte­rý zís­kal jako dět­ská hvězda, nemohl být náhod­ný (vánoč­ní kome­die Sám doma a její pokra­čo­vá­ní mimo­cho­dem bodo­va­ly na plát­nech ame­ric­kých kin prá­vě v letech, kdy se ode­hrá­vá pří­běh fil­mu Party Monster ).

Na letoš­ním fes­ti­va­lu v Sundance reži­sé­ři zís­ka­li nomi­na­ci na Velkou cenu poro­ty.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Výplata ( Paycheck )30. března 2004 Výplata ( Paycheck ) Dílo režiséra Jahna Woo zpracovává témata vymazané paměti, krize identity a postupné odhalování minulosti.VýplataMichael Jennings pracuje jako expertní analytik. Jeho práce zpočívá v […]
  • Filmové premiéry v únoru 20121. února 2012 Filmové premiéry v únoru 2012 02. 02. 11             Perfect Sense Zatímco Susan a Michael objevují nové a nepředvídatelně hluboké city, lidé na celém světě se začínají cítit divně, jako by něco ovlivňovalo jejich […]
  • Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor1. března 2018 Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor Celovečerní dokument Bohu žel, natáčel režisér Saša Dlouhý několik let, během kterých sledoval životní příběh uprchlíků, různého postavení, jenž přišli do České republiky požádat o azyl, […]
  • 17. 8. 201717. srpna 2017 17. 8. 2017 Filmové premiéry dnešního dne. Po strništi bos Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena […]
  • SCARY MOVIE III.9. října 2003 SCARY MOVIE III. Další "děsnej biják" útočí na naše bránice..........Po úspěchu prvních dvou dílů přichází další a vypadá, že mnohem drsnější pokračování. Tentokrát třetí díl opustili bratři Waysové a […]
  • Na krátko30. května 2018 Na krátko Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí […]
  • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z […]
  • MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT28. října 2009 MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT Film v kinech pouze po dobu dvou týdnů od 29.10. do 11.11.2009. Předprodej bude zahájen od 27.9.2009 ve vybraných kinech. Seznam vybraných kin naleznete na stránkách www.thisisit-film.cz, […]
  • TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU21. ledna 2004 TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU Film, který musíte vidět, i když při něm budete zavírat oči. Skupinka vysokoškolských studentů z texaského Austinu si vyrazí na výlet do Mexika, kde si hodlají pořádně užít. Adrenalinový […]
  • Premiéry v září 201230. srpna 2012 Premiéry v září 2012 04. 09. 12             Můj strýček z Ameriky Renaisův film Můj strýček z Ameriky je věnován Henrimu Laboritovi, vědci, zabývajícímu se behaviorismem, který vychází z těchto tezí: "Pro […]