Můj soused zabiják 2 - preview


OBSAH FILMU:

Bývalý nájem­ný zabi­ják Jimmy „Tulipán“ Tudeski (Bruce Willis) si uží­vá poklid­né­ho živo­ta v Mexiku, nave­nek neko­neč­ně dale­ko od své před­cho­zí ruš­né exis­ten­ce. Domáckému leno­še­ní, vylep­šo­vá­ní své­ho kuli­nář­ské­ho umě­ní i man­žel­ce Jill (Amanda Peet) se ovšem může bez obav věno­vat jen díky své­mu kama­rá­do­vi, zuba­ři Nicholasi „Ozovi“ Oseranskymu (Matthew Perry). Ten totiž před čtyř­mi lety zaří­dil, aby byl Jimmy ofi­ci­ál­ně pro­hlá­šen za mrt­vé­ho díky faleš­ným otis­kům zubů. Právě Oz se však uká­že být časo­va­nou bom­bou, kte­rá hro­zí roz­me­tat na kusy Jimmyho dosa­vad­ní poklid­ný život. Jednoho dne se totiž obje­ví u Jimmyho dve­ří, aby mu řekl, že jeho man­žel­ku Cynthii (Natasha Henstridge) unes­la mafie, s níž měli kama­rá­di kon­flikt před pár lety v Chicagu. Mafiánský boss Laszlo Gogolak (Kevin Pollak) Jimmymu neza­po­mněl, že při­pra­vil o život jeho syna Janniho.

Jimmy nechce zpr­vu mít s kama­rá­do­vý­mi pro­blémy nic spo­leč­né­ho, brzy však pocho­pí, že si mafi­á­ni chtě­jí defi­ni­tiv­ně vyří­dit účty i s ním. Jimmy „Tulipán“, zabi­ják na odpo­čin­ku, naštěs­tí neztra­til nic ze svých mimo­řád­ných schop­nos­tí a jeho reflexy zabi­já­ka vyva­žu­jí komic­kou ztřeš­tě­nost neo­hra­ba­né­ho Oze…

 

Pokračování divác­ky úspěš­né kri­mi­nál­ní kome­die Můj sou­sed zabi­ják (The Whole Nine Yards, režie Jonathan Lynne, 2000) je dílem zku­še­né­ho reži­sé­ra Howarda Deutche (Báječná chví­le – Some Kind od Wonderful, 1987, Kšefty s tátou – Gething Even with Dad, 1994, Článek 99 – Article 99, 1991). Podle scé­ná­ře Mitchella Kapnera (kte­rý se ved­le prv­ní­ho Mého sou­se­da zabi­já­ka podí­lel např. jako sce­náris­ta a pro­du­cent i na sním­ku Romeo musí zemřít – Romeo Must Die, 2000) a George Galloa film vzni­kl ve spo­lu­prá­ci pro­dukč­ních spo­leč­nos­tí Nine Yards Two Productions, Cheyenne Enterprises, Franchise Pictures a Nine Yards Productions.

Kameramanem byl Neil Roach a hlav­ních rolí se – stej­ně jako v prv­ním fil­mu – ved­le super­hvězd­né­ho Bruce Willise (série Smrtonosná past – Die Hard, Poslední skaut – The Last Boy Scout, 1991, Pulp Fiction – his­tor­ky z pod­svě­tí – Pulp Fiction, 1994, Dvanáct opic – Twelve Monkeys, 1995, Šestý smy­sl – The Sixth Sense, 1999, Hartova vál­ka – Hart‘s War, 2002) - opět uja­li Matthew Perry (seri­ál Přátelé, fil­my Jen bláz­ni spě­cha­jí – Fools Run In,1997, Tři do tan­ga Three to Tango, 1999), Amanda Peet (Igby Igby Goes Down, 2002), Kevin Pollak (Avalon, 1990, Pár správ­ných chla­pů – A Few Good Men, 1992, Obvyklí pode­zře­lí – The Usual Suspects, 1995, Casino, 1995, 3000 mil na útě­ku – 3000 Miles to Graceland, 2001) a Natasha Henstridge (Mutant – Species, 1995, Nahoru, dolů – Bounce, 2000, Duchové Marsu – John Carpenter‘s Ghosts of Mars, 2001).

 

O tom, že by Můj sou­sed zabi­ják mohl mít pokra­čo­vá­ní, se pod­le před­sta­vi­te­le Oze, Matthewa Perryho, zača­lo mlu­vit už během inter­view, kte­ré her­ci ved­li s novi­ná­ři, když pro­pa­go­va­li prv­ní film. Než však došlo k rea­li­za­ci toho­to nápa­du, uply­nu­lo něko­lik let, během nichž si kaž­dý z herec­kých pro­ta­go­nis­tů při­psal na své kon­to dal­ší fil­my. Když se Bruce Willis, Matthew Perry, Amanda Peet, Kevin Pollak a Natasha Henstridge zno­vu sešli na pla­ce, aby se vrá­ti­li ke svým posta­vám a vyprá­vě­li jejich nové pří­ho­dy, zna­me­na­lo to pro ně něco jako setká­ní s dáv­ný­mi dob­rý­mi zná­mý­mi. Zřejmě nej­víc to zapů­so­bi­lo na Amandu Peet, kte­ré role Jill v roce 2000 při­nes­la nomi­na­ci na Blockbuster Entertainment Award a ovliv­ni­la i sku­teč­nost, že v témže roce zís­ka­la i Young Hollywood Award. Matthew Perry a Bruce Willis dosta­li zce­la zvlášt­ní pří­le­ži­tost stvo­řit – Perry po Chandlerovi Bingovi ze seri­á­lu Přátelé a Willis po bláz­ni­vé kome­dii Hudson Hawk (1991) - dal­ší ze svých „kuře­cích“ postav.

Pro her­ce bylo roz­ho­du­jí­cí, že se scé­ná­ře dru­hé­ho dílu opět ujal osvěd­če­ný Mitchell Kapner, kte­rý si k prá­ci při­bral i nemé­ně zku­še­né­ho George Galloa. Ten má jako sce­náris­ta na svém kon­tě tako­vé hity, jako ceně­nou kri­mi­ko­me­dii s Robertem De Nirem a Charlesem Grodinem Půlnoční běh (Midnight Run, 1988) nebo jiný kome­di­ál­ně odleh­če­ný kri­mi­nál­ní film, kte­rý se dočkal úspěš­né­ho dru­hé­ho dílu - Mizerové (Bad Boys, 1995). Pro Galloa bylo při­tom novin­kou roz­ví­jet kla­sic­ký pří­běh o dvo­ji­ci neroz­luč­ných par­ťá­ků, kte­ří se od sebe liší snad ve všem na svě­tě, s při­hléd­nu­tím ke kon­krét­ním herec­kým před­sta­vi­te­lům. Scenáristé vychá­ze­li z toho, že situ­a­ce je ten­to­krát přes­ně obrá­ce­ná, než byla na začát­ku minu­lé­ho dílu: zatím­co v původ­ním fil­mu hrál Bruce Willis zku­še­né­ho, aktiv­ní­ho zlo­čin­ce a Matthew Perry oby­čej­né­ho zuba­ře, kte­rý je pro­ti své vůli zata­žen do sou­bo­je s mafií, Willisův Jimmy ten­to­krát žije oby­čej­ný rodin­ný život a po ničem netou­ží víc než po kli­du. A je to prá­vě kdy­si tak naiv­ní a ustra­še­ný Oz, kte­rý teď Jimmyho nutí, aby zaho­dil všech­no, čeho tak prac­ně dosá­hl.

Bláznivá výcho­zí situ­a­ce, v níž se oba hrdi­no­vé oci­ta­jí, při­lá­ka­la do pro­jek­tu i Howarda Deutche, kte­rý na reži­sér­ské žid­lič­ce nahra­dil původ­ní­ho reži­sé­ra, Jonathana Lynnea. Tvůrce, kte­rý má na svém kon­tě řadu divác­ky úspěš­ných sním­ků růz­ných žánrů, ale kri­mi­nál­ní kome­die počí­tá ke svým spe­ci­a­li­tám, samo­zřej­mě pře­svěd­či­la i mož­nost pra­co­vat se špič­ko­vou herec­kou sesta­vou v čele s hvězd­ným Brucem Willisem. Deutch se nemu­sel bát, že ho ostat­ní nevez­mou mezi sebe a že zůsta­ne mimo par­tu, kte­rá se zfor­mo­va­la při natá­če­ní prv­ní­ho Mého sou­se­da zabi­já­ka. Pomohlo mu to, že pat­ří k fanouškům minu­lé­ho fil­mu a že mu tedy neda­lo vel­kou prá­ci osvě­žit si hlav­ní cha­rak­te­ry a začít roz­ví­jet vzta­hy, kte­ré hrdi­no­vé navá­za­li v minu­lém pří­bě­hu. Podobnou prá­ci pova­žu­je za nároč­nou, ale zají­ma­vou a vel­mi vděč­nou – pokud se ovšem výsle­dek poda­ří. A Můj sou­sed zabi­ják 2 je důka­zem, že na tako­vé husar­ské kous­ky je Deutch tím pra­vým reži­sé­rem. Velkým pří­no­sem bylo i to, že podob­nou situ­a­ci už zažil při natá­če­ní kome­die Dej si pohov, kámo­ši 2 (Grumpier Old Men, 1995), kde stej­ně bez­pro­blé­mo­vě zapa­dl do týmu, v jehož čele stá­ly tako­vé herec­ké hvězdy, jako byl Jack Lemmon a Walter Matthau.

Jako „autor dru­hých dílů“ se Deutch těm­to kla­sic­kým hvězdám zdál nato­lik vhod­ný že mu vzá­pě­tí nabíd­ly i režii své­ho dal­ší­ho spo­leč­né­ho fil­mu, Správné dvoj­ky (Neil Simon‘s Odd Couple II, 1998). Deutch ani v Můj sou­sed zabi­ják 2 neza­přel, že si během své kari­é­ry vytvo­řil cit pro herec­ký timing a impro­vi­za­ci. Spolupracoval s tako­vý­mi her­ci, jako je Eric Stoltz a Lea Thompson (kte­rá se v roce 1989 sta­la jeho man­žel­kou a s níž má dvě dce­ry) ve fil­mu Báječná chví­le (Some Kind od Wonderful, 1987), Ted Danson v kome­dii Kšefty s tátou (Gething Even with Dad, 1994), Kiefer Sutherland ve fil­mu Článek 99 (Article 99, 1991) či Keanu Reeves a Gene Hackman ve sním­ku Náhradníci (The Replacements, 2000).

Deutch při­po­mí­ná, že by zůstal osa­mo­ce­ný, kdy­by se mu nedo­sta­lo pod­po­ry nejen od herec­kých před­sta­vi­te­lů, ale i od pro­du­cen­tů Allana Kaufmana, Arnolda Rifkina, Elieho Samahy a Davida Willise. Po natá­če­ní dokon­ce pro­hlá­sil, že by se za tako­vých pod­mí­nek klid­ně pus­til do tře­tí­ho dílu – muse­li by v něm ovšem zase hrát her­ci, kte­ří mu při natá­če­ní poskyt­li ved­le pro­fe­si­o­nál­ní pod­po­ry i vstříc­ně přá­tel­skou atmo­sfé­ru, v níž se daří impro­vi­za­ci.

Především Bruce Willis nezů­stal nic dlu­žen své pověs­ti her­ce, kte­rý doká­že sebe i své spo­lu­hrá­če během natá­če­ní poba­vit – a také spo­leh­li­vě vyvést z míry. Tentokrát si zřej­mě nej­víc užil Matthew Perry: při natá­če­ní scé­ny, kdy Oz vyru­ší Jimmyho v poste­li, byl Willis pod pokrýv­kou nahý – což pro Perryho před­sta­vo­va­lo sku­teč­ný šok… Pro Natashu Henstridge bylo zase občas obtíž­né udr­žet krok s muž­ský­mi spo­lu­hrá­či, kte­ří někdy zača­li buja­ře impro­vi­zo­vat bez ohle­du na to, co bylo napsá­no ve scé­ná­ři. Henstridge se nepo­va­žu­je za hereč­ku, kte­rá by se v tako­vé situ­a­ci cíti­la při­ro­ze­ně a bez­peč­ně, nako­nec však situ­a­ci – čas­to pře­de­vším díky zku­še­né­mu Kevinu Pollakovi - zvlád­la na výbor­nou. Na reži­sé­ro­vi Howardu Deutchovi v tako­vých oka­mži­cích zůsta­la jen povin­nost hlí­dat, aby se her­ci pří­liš nevzdá­li­li od původ­ní­ho zadá­ní a zůsta­li věr­ni svým cha­rak­te­rům.

 

Během prá­ce na Mém sou­se­du zabi­já­ko­vi 2 se osvěd­čil i vyso­ce pro­fe­si­o­nál­ní fil­mař­ský štáb. Režisér Howard Deutch se opí­ral pře­de­vším o úzkou spo­lu­prá­ci s kame­ra­ma­nem Neilem Roachem, kte­rý se ve své pro­fe­si pro­sa­dil už na počát­ku 70. let a s Deutchem spo­lu­pra­co­val už na tele­viz­ním fil­mu Gleason (2002). Společně nyní dokon­ču­jí i sní­mek The Beginning of Wisdom, v němž si hlav­ní roli opět zahrál Matthew Perry. Také stři­hač Seth Flaum se s Deutchem už něko­li­krát sešel: spo­leč­ně pra­co­va­li na tele­viz­ním seri­á­lu Povídky z kryp­ty (Tales from the Crypt), Náhradnících (The Replacements, 2000), Dej si pohov, kámo­ši 2 (Grumpier Old Men, 1995) a tele­viz­ním sním­ku Gleason (2002).

Kostýmní výtvar­ník Rudy Dillon také není ve své pro­fe­si žád­ným nováč­kem: pra­co­val už tře­ba na kome­dii Příběh z L.A. (L.A. Story, 1991), dob­ro­druž­ném sním­ku Ruby Cairo (1993) či adap­ta­ci Vonnegutova romá­nu Snídaně šam­pi­ó­nů (Breakfest of Champions, 1999). S reži­sé­rem Deutchem spo­lu­pra­co­val už na fil­mu Článek 99 (Article 99) stej­ně jako Virginia L. Raldolph. Tato zku­še­ná výtvar­ni­ce ve svém obo­ru začí­na­la pra­cí na horo­ru Olivera Stonea Ruka (The Hand, 1981) a podí­le­la se tře­ba i na divác­ky vel­mi úspěš­ných fil­mech Jerry Maguire (1996) nebo Na pokra­ji slá­vy (Almost Famous, 2000).

Hudba k fil­mu je dílem Johna Debneyho, kte­rý má na svém kon­tě více než 90 tele­viz­ních pro­jek­tů a celo­ve­čer­ních fil­mů. Jeho prá­ci zná­me ze seri­á­lů Star Trek: Nová gene­ra­ce (1987), Star Trek: Hluboký vesmír 9 (1993) či Ponorka SeaQuest (1993, cena Emmy). V jeho fil­mo­gra­fii však najde­me i akč­ní Náhlou smrt (Sudden Death, 1995), horo­ro­vý Relic (The Relic, 1997), kome­die Lhář, lhář (Liar Liar, 1997) a Božský Bruce (Bruce Almighty, 2003) s Jimem Carreym, roman­tic­ké Deník prin­cez­ny (The Princess Diaries, 2001) nebo Deutchovy kome­di­ál­ní Náhradníky (The Replacements, 2000). Naposledy jsme Debneyho hud­bu sly­še­li v kon­tro­verz­ním paši­jo­vém pro­jek­tu Mela Gibsona Umučení Krista (The Passion of the Christ, 2004).

 

Natáčení fil­mu pro­bí­ha­lo v nizo­zem­ském Amsterodamu, v Los Angeles a v kali­fon­ském Oceano Dunes State Vehicular Recreation Area. Právě tam však došlo k tra­gic­ké neho­dě, kte­ré se bohu­žel nevy­hý­ba­jí ani kome­di­ím. Na sklon­ku říj­na 2002 během natá­če­ní tra­gic­ky zahy­nul jeden z kaska­dé­rů, kte­rý zmi­zel při sesko­ku nad Tichým oce­á­nem. Helikoptéry, lodě a moto­ro­vé člu­ny mar­ně hle­da­ly para­šu­tis­tu, kte­rý pro potře­by fil­mo­vé akce vysko­čil z leta­dla letí­cí­ho 4.200 met­rů vyso­ko poblíž kali­forn­ské plá­že Pismo Beach.

 

 

HERCI A TVŮRCI

 

Bruce Willis (Jimmy)

Od svých dvou let vyrůs­tal v New Jersey, kde se jeho otec usa­dil se svou němec­kou ženou. V 16 letech, když se rodi­če roz­ved­li, opus­til domov a pra­co­val pří­le­ži­tost­ně jako auto­me­cha­nik, pum­pař a bez­peč­nost­ní tech­nik v ato­mo­vé elek­trár­ně. Krátce hrál na fou­ka­cí har­mo­ni­ku ve sku­pi­ně Loose Goose. Herectví se začal věno­vat během stu­dií na Montclair State College. Po malé roli zlo­čin­ce v seri­á­lu Miami Vice (1984) dostal šan­ci, kte­rá z něj udě­la­la sku­teč­nou tele­viz­ní hvězdu. Roku 1985 zazá­řil coby sou­kro­mý detek­tiv David Addison v tele­viz­ním fil­mu Moonlighting a poz­dě­ji ve stej­no­jmen­ném seri­á­lu po boku Cybill Shepherd. Tato role mu v roce1987 vynes­la cenu Emmy. Před fil­mo­vou kame­rou debu­to­val v roce 1987 hlav­ní rolí finanč­ní­ho úřed­ní­ka Waltera Davise, jemuž zka­zí slib­nou kari­é­ru půvab­ná žena (Kim Basinger), v situ­ač­ní kome­dii Schůzka nasle­po (Blind Date, režie Blake Edwards). Skutečnou hvězdu z něho však uči­ni­la role newy­or­ské­ho poli­cis­ty Johna McClanea, kte­rý je nešťast­nou sho­dou okol­nos­tí při­nu­cen bojo­vat v jed­nom losan­ge­les­kém mra­kodra­pu se sku­pi­nou tero­ris­tů, v akč­ním thrille­ru Smrtonosná past (Die Hard, 1988, režie John McTiernan). Po vel­kém úspě­chu se k této roli vrá­til ješ­tě ve dvou pokra­čo­vá­ních – Smrtonosná past 2 (Die Hard 2, 1990, režie Renny Harlin) a Smrtonosná past 3 (Die Hard: With a Vengeance, 1995, režie John McTiernan). V roce 1991 si zahrál pod režij­ní tak­tov­kou Michaela Lehmanna v dob­ro­druž­nou kome­dii (dle vlast­ní­ho námě­tu) Hudson Hawk, kde mu part­ner­kou byla Andie MacDowell. Další úspě­chy sla­vil v akč­ním thrille­ru Poslední skaut (The Last Boy Scout, 1991, režie Tony Scott), čer­né kome­dii Smrt jí slu­ší (Death Becomes Her, 1992, režie Robert Zemeckis), kde si zahrál s Meryl Streep a Goldie Hawn. V roce 1994 ho Quentin Tarantino obsa­dil do role stár­nou­cí­ho boxe­ra Butche v dnes už kul­tov­ní čer­né kri­mi­nál­ní kome­dii Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí (Pulp Fiction). Ztvárnil nej­růz­něj­ší role v mno­ha dal­ších fil­mech, např. ve sci-fi thrille­ru Dvanáct opic (Twelve Monkeys, 1995, režie Terry Gilliam), akč­ní sci-fi Pátý ele­ment (The Fifth Element, 1997, režie Luc Besson), akč­ním thrille­ru Šakal (The Jackal, 1997, režie Michael Caton-Jones), akč­ní sci-fi Armageddon (1998, režie Michael Bay), váleč­ném dra­ma­tu Hartova vál­ka (Hart’s War, 2002, režie Gregory Hoblit), akč­ním thrille­ru Slzy slun­ce (Tears of the Sun, 2003, režie Antoine Fuqua). Dvakrát též úspěš­ně spo­lu­pra­co­val s reži­sé­rem M. Night Shyamalanem – popr­vé v mra­zi­vém horo­ru Šestý smy­sl (The Sixth Sense, 1999) a podru­hé v roce 2000 v thrille­ru Vyvolený (Unbreakable), kde mu byl pro­tiv­ní­kem Samuel L. Jackson. V letoš­ním roce bychom ho měli vidět v akč­ním fil­mu Hostage (režie Paul McGuigan) a na příští rok plá­nu­je čtvr­té pokra­čo­vá­ní Smrtonosné pas­ti.

 

Matthew Perry (Oz)

Narodil se 19. srp­na 1969 ve Williamstownu v Massatchusetts. Rodiče se roz­ved­li brzy po jeho naro­ze­ní a dět­ství pro­žil s mat­kou v Ottawě v Kanadě. Jako tee­nager hrál závod­ně tenis, ale vždy tou­žil po herec­ké kari­é­ře. V pat­nác­ti letech se pře­stě­ho­val k otci do Los Angeles. Po skon­če­ní stu­dií zís­kal roli v sit­co­mu Druhá šan­ce (Second Chance, 1987). Následovaly ved­lej­ší role např. Sydney (1990), Home Free (1993) nebo Beverly Hills 90210. Zároveň pra­co­val jako číš­ník v restau­ra­cích, kde od jed­né kole­gy­ně zís­kal tele­fon na reži­sé­ra Williama Richtera, kte­rý mu svě­řil malou roli po boku Rivera Phoenixe ve fil­mu A Night in the Life of Jimmy Readon (1988). V roce 1993 se pus­til do psa­ní vlast­ní­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu s názvem Maxwell’s House. Obrovský prů­lom při­šel v roce 1994, kdy Perry zís­kal roli Chandlera Binga v seri­á­lu Přátelé. Ze všech hlav­ních před­sta­vi­te­lů se přes noc sta­ly hvězdy. Díky tomu se i Perrymu zača­li hrnout nabíd­ky na celo­ve­čer­ní fil­my. V roce 1997 si zahrál se Salmou Hayek v roman­tic­ké kome­dii Jen bláz­ni spě­cha­jí (Fools Rush In, režie A. Tennant) a o dva roky poz­dě­ji s Neve Campbell v kome­dii Tři do tan­ga (Three to Tango, režie D. Santostefano). V roce 2000 při­šel obrov­ský úspěch s rolí neu­ro­tic­ké­ho zuba­ře Oze v kome­dii Můj sou­sed zabi­ják (The Whole Nine Yards, režie J. Lynn), kde byl rov­no­cen­ným part­ne­rem Bruce Willise. V dal­ší roman­tic­ké kome­dii Sloužit Sáře (Serving Sara, režie R. Hudlin, 2002) si zahrál po boku Elizabeth Hurley. V letoš­ním roce hra­je opět pod režij­ní tak­tov­kou Howarda Deutche, a to ve fil­mu The Beginning of Wisdom.

 

 

Natasha Henstridge (Cynthia)

Narodila se v kanad­ském Springdale (1974) a ješ­tě jako nedo­spě­lá vyra­zi­la do Paříže zku­sit štěs­tí jako model­ka. Dosáhla vel­kých úspě­chů – obje­vi­la se na obál­ce Cosmopolitanu a poz­dě­ji si zahrá­la v rekla­mách spo­leč­nos­tí jako Oil of Olaz nebo Old Spice. Když v roce 1995 potře­bo­val reži­sér Roger Donaldson pro titul­ní roli své­ho úspěš­né­ho sci-fi Mutant (Species) neo­by­čej­ně při­taž­li­vou ženu, vol­ba padla prá­vě na ní. V násle­du­jí­cím roce se do ní v akč­ním thrille­ru Maximální rizi­ko (Maximum Risk, režie R. Lam) zami­lo­va­la dvoj­ča­ta v podá­ní Jeana-Claudea Van Damma. V její fil­mo­gra­fii najde­me dal­ší sci-fi sním­ky, např. Mutant 2 (Species II, režie P. Medak, 1988), Duchové Marsu (Ghosts of Mars, režie J. Carpenter, 2001), ale Henstridge nemá v úmys­lu nechat se zaška­tul­ko­vat. Její reper­toár tak obsa­hu­je akč­ní Nejlepší způ­sob, jak zemřít (A Better Way to Die, 2000), Zločin je extrém­ní sport (Riders, režie G. Pirés, 2002), dra­ma Nahoru, dolů (Bounce, režie D. Roos, 2000), kde byl jejím fil­mo­vým part­ne­rem Ben Affleck nebo kome­die Kevin ze seve­ru (Kevin of the North, režie B. Spiers, 2001) a Můj sou­sed zabi­ják (The Whole Nine Yards, režie J. Lynn, 2000).

 

Howard Deutch (režie)

Rodák z New Yorku měl se svě­tem showbyz­ny­su kon­takt už od dět­ství: jeho otec Murray Deutch totiž byl dlou­ho­le­tým pre­zi­den­tem a hudeb­ním vyda­va­te­lem u United Artists Records. Když Howard vystu­do­val, pra­co­val téměř deset let v růz­ných funk­cích u fil­mu (hlav­ně při výro­bě reklam­ních trai­le­rů a videos­ním­ků). Režírovat začal na diva­dle. Příležitost vyzkou­šet si fil­mo­vou režii mu nabí­dl pro­du­cent John Hughes, pod­le jehož scé­ná­řů Deutch reží­ro­val dva sním­ky o cito­vých pro­blé­mech stře­do­škol­ské mlá­de­že Pretty in Pink (1986) a Báječná chví­le (Some Kind of Wonderful, 1987). Natočil prázd­ni­no­vou kome­dii Báječná dovo­le­ná (The Great Outdoors , 1988) s Danem Aykroydem. Natočil dvě epi­zo­dy horo­ro­vé­ho seri­á­lu Příběhy z kryp­ty (Tales from the Crypt, 1989) a podí­lel se i na seri­á­lech Melrose Place (1992), Caroline in the City (1995) a nej­no­vě­ji na Watching Ellie (2002). Na svém kon­tě má jako reži­sér kome­dii Článek 99 (Article 99, 1992) s Rayem Liottou a Kieferem Sutherlandem, rodin­nou vese­lo­hru Kšefty s tátou (Getting Even with Dad, 1994) s Macaulayem Culkinem a Tedem Dansonem, dvo­ji­ci kome­dií s Jackem Lemmonem a Walterem Matthauem Dej si pohov, kámo­ši 2 (Grumpier Old Men, 1995) a Správná dvoj­ka (Neil Simon’s The Odd Couple II, 1998), kome­dii Náhradníci (The Replacements, 2000) s Genem Hackmanem a Keanu Reevesem a tele­viz­ní sní­mek Gleason (2002). Letos má mít pre­mi­é­ru jeho nový film The Beginning of Wisdom, kde hlav­ní roli opět svě­řil Matthewu Perrymu. V roce 2002 pro­du­ko­val svůj film Electric.

Od roku 1989 je man­že­lem hereč­ky Ley Thompson, s níž má dvě děti a kte­rá hrá­la v jeho fil­mu Článek 99. Objevil se v man­žel­či­ně tele­viz­ním por­trétu Intimate Portrait: Lea Thompson (1998).


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Hulk - preview4. července 2003 Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím.Bruce Banner, vědec každým coulem, má všechny důvody ke zlosti na své nadřízené. Jeho převratná […]
  • Můj soused zabiják 28. září 2004 Můj soused zabiják 2 Na dvojku souseda zabijáka jsem se vypravila vybavena nevalným názorem na jedničku a odhodláním, že tak činím jen pro Kinomol. Nemůžeme přeci psát jen o dobrých filmech. Občas je třeba […]
  • Lesní duch | Evil Dead [65%]5. dubna 2013 Lesní duch | Evil Dead [65%] Režisér Sam Raimi, ještě předtím než si začal hrát s pavoučím mužem a čarodějem ze země Oz, přivedl na svět sérii hororových titulů, které dodnes patří mezi klasiku. Na horory Lesní duch, […]
  • Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%]3. dubna 2013 Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%] Je trochu škoda, že sláva a lesk některých herců v současné době upadá, ačkoliv stále mají co nabídnout. Jednou z takových osobností je i Al Pacino, člověk který se vryl nejednomu […]
  • Van Helsing7. května 2004 Van Helsing Hluboko v karpatských horách se nachází mýtická a záhadná Transylvánie. Svět, kde zlo je všudypřítomné, kde nebezpečí vychází se západem slunce a příšery nabývají podoby nejhrůznějších […]
  • Hledá se Nemo - Preview19. října 2003 Hledá se Nemo - Preview V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém bezpečném a odlehlém příbytku ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo. Marlin se s obavami ze všech nepředvídatelných […]
  • Preview: Vesnice17. července 2004 Preview: Vesnice Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po zásluze lebedil na trůnu mistra filmového napětí a infarktové hrůzy, ale dnes? … Brodíte-li se pamětí, pak naprosto zbytečně. Oněch adeptů je totiž […]
  • X - Men - Preview27. dubna 2003 X - Men - Preview Před třemi lety Bryan Singer přinesl revoluci v žánru comicsových adaptací. X-Meni se totiž od svých filmových bratříčků (Superman, Batman, Flash, Blade) podstatně lišili- speciální […]
  • Resident Evil: Apokalypsa25. prosince 2004 Resident Evil: Apokalypsa Noční můra neskončila… Milla Jovovich obdařená novými schopnostmi a silou v pokračování populární podívané Resident Evil. Alice (Milla Jovovich) byla jedním ze dvou lidí, kteří vyvázli […]
  • Projekty České televize k srpnu 1968 – část první14. srpna 2018 Projekty České televize k srpnu 1968 – část první Ve úterý 14.srpna představila Česká televize své projekty k 50. výročí událostí srpna 1968. Tisková konference s novináři proběhla v prostorách Filosofické fakulty UK, na náměstí Jana […]