Květnové premiéry


A je to tady, fil­mo­vé pre­mi­é­ry měsí­ce květ­na se na vás valí. Držte si klo­bou­ky, ten­to­krát je to jeden lep­ší film než dru­hý.
1.5.

Frida

Salma Hayek v hlav­ní roli fil­mu o excen­t­ric­ké mexic­ké malíř­ce Fridě Kahlo, za jejíž ztvár­ně­ní si při­psa­la nomi­na­ci na Oscara. Spolu s ní se ve fil­mu uká­že oprav­du hod­ně zná­mých her­ců Geoffrey Rush, Edward Norton, Antonio Banderas, Ashley Judd, nebo Alfred Molina. Samo o sobě tohle obsa­ze­ní dává tušit kva­li­tu a když si k tomu ješ­tě při­čte­te režii Julie Taymor, kte­rá má na tri­ku skvě­lé­ho Tita s Antonym Hopkinsem, tak máte oprav­du záru­ku per­fekt­ní­ho fil­mu, kte­rý sbí­rá po celém svě­tě klad­né ohla­sy.

Gangy v New Yorku

A je tady můj favo­rit. Tenhle nový skvě­lý biják od Martina Scorseseho si nenech­te v žád­ném pří­pa­dě ujít a pokud vás zají­má o tomhle fil­mu více, podí­vej­te se na mou recen­zi Gangs of New York z 4.3. 2003.

X-Men 2

Bryan Singer - reži­sér­ský zázrak, kte­rý si vylou­pl na výslu­ní pře­de­vším díky fan­tas­tic­ké­mu fil­mu Obvyklí pode­zře­lí, se pus­til do pokra­čo­vá­ní vel­mi pove­de­né adap­ta­ce komik­su X-Men. Můžete si být jis­tí, že uvi­dí­te všech­ny zná­mé tvá­ře z jed­nič­ky a jis­tě ješ­tě pár zmu­to­va­ných xich­tů navíc. Jsem zvě­da­vý, jest­li se Singerovi pove­de pře­ko­nat lať­ku, kte­rou si sám nasta­vil prv­ním dílem a ta není níz­ko. Jistě vel­mi oče­ká­va­né dílo od vel­mi talen­to­va­né­ho reži­sé­ra.

Více na Kritiky.cz
Návrat do budoucnosti 2 V druhé části vynikající sci-fi komedie má Marty plné ruce práce. Nejprve musí do budoucnos...
Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak ...
Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele. S Martinem Stránským a Janem Zadražilem hledá Mís...
NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od a...
Divočina - Herecké obsazení – minulost a přítomnost Zatímco Cheryl je jádrem DIVOČINY, ve filmu vystupuje různorodá skupina postav, jak z jejího m...

8.5.

Dům naru­by

Komedie v hlav­ní roli s vete­rá­nem žán­ru Stevem Martinem. Rozvedený advo­kát, kte­rý stá­le milu­je svou býva­lou man­žel­ku se uklid­ňu­je cha­to­vá­ním s mla­dou a úspěš­nou práv­nič­kou. Když si s ní ale dá schůzku, zjis­tí, že je tu něco špat­ně. Tak před­ně, ona není advo­kát­ka, nemá vyso­kou ško­lu a není ani moc hezká, zkrát­ka je to uprch­lá trestan­ky­ně. Co tohle všech­no způ­so­bí v živo­tě neu­ro­tic­ké­ho advo­ká­ta uvi­dí­te v kině. Nedělal bych si nadě­je na něja­ký nad­prů­měr, ale jako odde­cho­vá leh­ká kome­die by to nemu­se­lo být špat­né.

Více na Kritiky.cz
Prázdninové novinky v prodeji Tak co nám přináši firma Bonton do naší videotéky? Stači se podívat, protože to jsou dost ...
Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence t...
Petrolejový princ - Historické foto Natáčení Petrolejového prince se kromě jezdců z Jadran filmu účastnili také jezdci spolku...
Game of Thrones | Season 8 Episode 2 | Preview (HBO) ...
Temný případ – If You Have Ghosts (S03E05) Skoro 4 minutový trailer na první epizodu z druhé půlky seriálu Temný případ (True Detectiv...

Jak ztra­tit klu­ka v 10 dnech

Přiznám se, že nej­ví­ce mě odpu­zu­je už ten název, ale na dru­hou stra­nu herec­ké obsa­ze­ní vypa­dá cel­kem sluš­ně: Kate Hudson, Matthew McConaughey a Adam Goldberg. Má jít o roman­tic­kou kome­dii, jak je už patr­né z toho pří­šer­né­ho názvu, jejíž hlav­ní posta­vou bude redak­tor­ka, kte­rá má napsat návod na zba­ve­ní se muže v dese­ti dnech. Zatím nevím co si o tom mám mys­let, pro­to­že názo­ry na tenhle sní­mek jsou roz­po­ru­pl­né, ale nemě­lo by jít o špat­ný film v rám­ci žán­ru.

Kdysi dáv­no v Mexiku

Roberto Rodriguez, šíle­ný Texasan, kte­rý uhra­nul divá­ky na celém svě­tě svý­mi drs­ný­mi fil­my El Mariachi a Desperado, se vra­cí po Spy Kids opět s plno­hod­not­ným náře­zem pro dospě­lá­ky. A s ním při­chá­ze­jí všich­ni jeho oblí­be­ní her­ci: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johny Depp, Cheech Marin, Danny Trejo a k nim se ješ­tě při­dá­va­jí Willem Defoe a Mickey Rourke. Přeji skvě­lou zába­vu a že bude, na to může­te vzít jed.

Krásná pokoj­ská

Jenifer Lopez, Ralph Fiennes v roman­tic­ké kome­dii, kde ona je svo­bod­ná mat­ka uklí­ze­jí­cí v nóbl hote­lu. On je boha­tý a pohled­ný a když se ti dva set­ka­jí, tak hádej­te co se sta­ne…

Pár dob­rých let

Michael a Kirk Douglasové v rodin­né kome­dii. Nevím o co má jít, nevím ani jaké jsou zatím refe­ren­ce na tenhle film, tak­že bude­te mít aspoň pře­kváp­ko.

Pavučina snů

Lawrence Kasdan, reno­mo­va­ný reži­sér se roz­ho­dl zfil­mo­vat kni­hu od Stephena Kinga. V hlav­ní roli se obje­ví Morgan Freeman, coby uje­tý plu­kov­ník, do jehož nemi­lo­srd­ně hlí­da­né­ho teri­to­ria vstou­pí pár zná­mých, kte­ří si sem při­je­li zavzpo­mí­nat na své mlá­dí. Do toho vše­ho ješ­tě při­jde sně­ho­vá bou­ře, kte­rá při­ná­ší cosi dale­ko zlo­věst­něj­ší­ho než jen mráz a sníh, něco, co doká­že ovlá­dat jejich moz­ky. Hororové sci­fi, kte­ré má zatím vel­mi nejed­no­znač­né ohla­sy.

15.5.

Garage Days

Muzikálová kome­die od reži­sé­ra dnes již kul­tov­ní­ho sním­ku Vrána. Podle vše­ho zatím vel­mi prů­měr­ný sní­mek s nezná­mý­mi her­ci, ale kdo ví? Třeba prá­vě vám se bude líbit.

Lovec démo­nů

Poměrně s vel­kým zpož­dě­ním se k nám dostá­vá hod­ně zají­ma­vý sní­mek Billa Paxtona, kte­rý hra­je jak hlav­ní roli, tak celý film reží­ro­val. Hororový thriller o tom, jak je těž­ké vydat dva maso­vé vra­hy a šílen­ce do rukou spra­ve­dl­nos­ti, když jsou to váš otec a bra­tr. Vesměs klad­né kri­ti­ky pro­vá­ze­jí ten­to film kde­ko­li se obje­ví, roz­hod­ně to nebu­de oby­čej­ná podí­va­ná. Ve dru­hé hlav­ní roli se opět ten­to měsíc obje­ví Matthew McConaughey.

Více na Kritiky.cz
Iron Man 3 [85%] Příběhy Tonyho Starka alias Iron Mana patří mezi těmi komiksovými k těm nejoblíbenějším ...
Delta Force: Black Hawk Down Hra je inspirována událostmi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do trojice děl, která o ni...
Pobřežní hlídka - O PRODUKCI TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA V určité generaci diváků po celém sv...
Komiks 90 ...
MasterChef Česko řada II. díl. 2 Druhý díl....

Nevěrné hry

Nový čes­ký film reži­sér­ky Michaely Pavlátové se Zuzanou Stivínovou v hlav­ní roli, o kte­rém se toho zatím věru moc neví. Víme jen, že jde o pří­běh ženy, kte­rá jde za svým man­že­lem na Slovensko, kde mar­ně hle­dá uplat­ně­ní a čím dále se v ní pro­hlu­bu­je pocit odtr­že­ní od vše­ho blíz­ké­ho. Nebude to patr­ně nic vese­lé­ho a může­me se patr­ně těšit na psy­cho­lo­gic­ky vel­mi slo­ži­tou posta­vu, jak je u Zuzany Stivínové dob­rým zvy­kem.

Tichý Američan

Michael Caine a Brendan Fraser se obje­ví ve váleč­ném dra­ma­tu reži­sé­ra Phillipa Noyce, kte­rý má na svě­do­mí fil­my jako „Svatý“, „Někdo se dívá“, „Jasné nebez­pe­čí“ a „Sběratel kos­tí“. Podle vše­ho půjde o dost nad­prů­měr­ný film.

22.5.

Auto focus – Muž upro­střed své­ho kru­hu

Greg Kinnear, zná­mý coby homose­xu­ál­ní malíř z Lepší už to nebu­de exce­lu­je spo­lu s Willemem Defoem v nera­dost­ném fil­mu inspi­ro­va­ném osu­dy mode­rá­to­ra a her­ce Boba Cranea.

Old School

Americká kome­die, kte­rá má až pře­kva­pi­vě klad­né kri­ti­ky. Je plná spí­še nezná­mých tvá­ří, kte­ré hra­jí pod tak­tov­kou reži­sé­ra Road Tripu (Hele vole kde mám káru).

29.5.

28 dní poté

Apokalyptický horor z reži­sér­ské díl­ny Dannyho Boyla, kte­rý má na svě­do­mí Trainspotting a Pláž. Jde o pří­běh muže, kte­rý se pro­bou­zí z koma­tu přes­ně 28 dní potom, co sku­pi­na akti­vis­tů vypus­tí na svo­bo­du něko­lik opic naka­že­ných zvlášt­ní nemo­cí. Uvidíme, jak si Boyle pora­dí v žán­ru sci-fi horo­ru.

Pinocchio

Poslední květ­no­vou pre­mi­é­rou je počin Roberta Benigniho, vám jis­tě zná­mé­ho tvůr­ce a hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le skvě­lé­ho fil­mu Život je krás­ný. Benigni se i u Pinocchia zhos­til režie, hlav­ní role a napsá­ní scé­ná­ře. Podle vše­ho ale bohu­žel nepů­jde zda­le­ka o tak zda­ři­lý film jako byl jeho oska­ro­vý sní­mek. Pro děti by to ale nemu­se­lo být až tak špat­né, tak­že hoď­te capar­ty do kina.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • FRIDA - Preview19. května 2003 FRIDA - Preview Strhující životní příběh slavné extravagantní mexické malířky Fridy Kahlo se Salmou Hayek v její možná životní roli. Ve filmu, jehož existenci si krásná herečka vybojovala i jako jeho […]
  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […]
  • Premiéra „MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT“30. října 2009 Premiéra „MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT“ Světová premiéra filmu proběhla v úterý 27. října v 18.00 hodin místního času v Los Angeles v Nokia Theatre L.A. LIVE. Tato slavnostní akce byla současně zahajovacím aktem pro více než 25 […]
  • Preview: Vesnice17. července 2004 Preview: Vesnice Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po zásluze lebedil na trůnu mistra filmového napětí a infarktové hrůzy, ale dnes? … Brodíte-li se pamětí, pak naprosto zbytečně. Oněch adeptů je totiž […]
  • Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art11. června 2018 Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art Robot a Kinoautomat. Dvě slova, kterými Češi obohatili slovník mnoha cizích jazyků. S prvním interaktivním filmem na světě se Radúz Činčera proslavil v roce 1967. U nás byl však jeho […]
  • Nelítostný souboj na Blu-ray12. února 2015 Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak jedno z mých režisérských jmen na seznamu je Michael Mann. Režisér, který má už více než 72 let a mezi […]
  • X - Men - Preview27. dubna 2003 X - Men - Preview Před třemi lety Bryan Singer přinesl revoluci v žánru comicsových adaptací. X-Meni se totiž od svých filmových bratříčků (Superman, Batman, Flash, Blade) podstatně lišili- speciální […]
  • Zlodějka knih - MAESTRO7. ledna 2014 Zlodějka knih - MAESTRO Důležitým prvkem pro vytvoření a posilování témat a postav filmu ZLODĚJKA KNIH je hudba. Dlouho předtím, než se začalo s vlastním natáčením, se tvůrci zaměřili na skladatele, jehož […]
  • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z […]
  • Salma Hayeková2. září 2014 Salma Hayeková Salma Hayek Jiménez (* 2. září 1966 Coatzacoalcos, Veracruz) je mexická herečka, režisérka a producentka. Doposud hrála ve více než třiceti filmech. Účastní se charitativní činnosti proti […]