Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Filmové premiéry září 2009

Filmové premiéry září 2009

n200908291240 Vnit
n200908291240 Vnit

Název mlu­ví sám za sebe. Patříte-li tedy ke zvě­da­vým fil­mo­fi­lům, nezdr­žuj­te se čte­ním úvod­ní­ku a ponoř­te se do člán­ku!Vnitřní poušťV prv­ní škol­ní den se do našich kin dostá­vá mexic­ké dra­ma Vnitřní poušť (Desierte aden­t­ro, 2008). Dle ofi­ci­ál­ní­ho tex­tu dis­tri­bu­to­ra jde o fil­mo­vou ságu, zob­ra­zu­jí­cí na poza­dí politicko-náboženského kon­flik­tu pří­běh o domně­lém rodin­ném pro­kle­tí. Elías, kte­rý se pro­vi­nil pro­ti bohu, podří­dí živo­ty svých blíz­kých sna­ze odvrá­tit boží hněv. 

Osobně si ale kla­du otáz­ku, zda jde jen o sho­du náhod, nebo má tato stu­die nábo­žen­ské­ho fana­tis­mu s ponu­rou hud­bou za úkol zklid­nit roz­ja­ře­né, hyperak­tiv­ní ško­lá­ky.

3. 9. 2009 se v kinech obje­ví hned něko­lik sním­ků, 2:1 ve pro­spěch pozi­tiv­ních emo­cí. Divákům se před­sta­ví ame­ric­ká kome­die Rok jed­na (Year One, 2009) a kopro­dukč­ní, americko-španělský, sní­mek My Life in Ruins (2009) ze stej­né žánro­vé ška­tul­ky.

Year OneMy Life in Ruins123Trojici uza­ví­rá ame­ric­ký thriller s hvězd­ným obsa­ze­ním (Denzel Washington, John Travolta) Únos vla­ku 1 2 3 (The Taking of Pelham 123, 2009).

4. 9. 2009 bude ve zna­me­ní ame­ric­ké sci-fi kome­die Land of the Lost (2009), kde potká­me „diplo­mo­va­né­ho“ komi­ka Willa Ferrella.

9. 9. 2009 se roz­ší­ří o dal­ší devít­ku, a to doslo­va. O divác­kou pří­zeň se začne uchá­zet, made in USA, ani­mo­va­ný sci-fi sní­mek 9 (z roku 2009).

10. 9. 2009 již pat­ří slovensko-polsko-česko-maďarskému his­to­ric­ké­mu fil­mu Jánošík. Pravdivá his­to­rie (2009), tudíž se milov­ní­ci dějin a lite­ra­tu­ry mohou těšit na posou­ze­ní prav­di­vos­ti této Pravdivé his­to­rie.

11. 9. 2009 ame­ric­ká kome­die I Love You, Beth Cooper (2009).

17. 9. 2009, po sko­ro týden­ní pau­ze, bude­me moci zhléd­nout roman­tic­kou kome­dii Chceš mě, chci tě (The Ugly Truth, 2009) s Gerardem ButleremKatherine Heiglovou v hlav­ních rolích.

District 9G-ForceSaxanaBude-li někdo mít kome­dií dost (v posled­ní době je jich oprav­du sdo­sta­tek), může vyra­zit na ame­ric­ké sci-fi District 9 (2009) nebo česko-irsko-slovenské dra­ma Lištičky (2009).

Mladšímu pub­li­ku se nabí­zí vol­ba v podo­bě rodin­né­ho dob­ro­druž­né­ho sním­ku G-Force (2009) ane­bo díla z čes­kých luhů a hájů Saxana - veletrh stra­ši­del (2008).

18. 9. 2009, jak „neče­ka­né“..., je na obzo­ru ješ­tě jed­na ame­ric­ká kome­die Tak si před­stav (Imagine That, 2009) s Eddiem Murphym v hlav­ní roli.

24. 9. 2009 je dnem, kte­rý nabíd­ne pro kaž­dé­ho něco. O vaši pozor­nost se budou uchá­zet čes­ký doku­ment Auto*Mat (2009) a jeho kra­jan, dra­ma, Protektor (2007).

ProtektorBejvalek se nezbavíšFunny PeopleKněžna LibušeJulie a JuliaKomedie budou ten­to­krát zastou­pe­ny sním­ky Bejvalek se nezba­víš (Ghosts of Girlfriends Past, 2009) - ústřed­ní dvo­ji­ce Matthew McConaughey, Jenni­fer GarnerFunny People (2009) - s Adamem SandleremSeth Rogen.

Uspokojit zájem­ce o his­to­ric­ké fil­my se poku­sí americko-český sní­mek Kněžna Libuše (The Pagan Queen, 2007).

Šestici fil­mů uza­ví­rá ame­ric­ké dra­ma Julie a Julia (Julie and Julia, 2009) s Amy AdamsovouMeryl Streepovou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,99242 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55798 KB. | 23.05.2022 - 15:59:13