Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Filmové premiéry v září

Filmové premiéry v září

Co nám při­ná­ší nový škol­ní rok? Filmy s E. Murphy, s S. Connerym. Ale i s čes­ký­mi her­ci. K. Roden v dal­ším ame­ric­kém fil­mu. Dva čes­ké fil­my. Prostě je na co se těšit.4.9.
Neprůstřelný mnich (Bulletproof Monk)
Mnich (Chow Yun-Fat) je vyrov­na­ný mis­tr bojo­vých umě­ní, jehož povin­nos­tí je chrá­nit pra­dáv­ný svi­tek, záhad­ný arte­fakt - klíč k neo­me­ze­né moci.
Metro-Goldwyn-Mayer Pictures s pýchou uvá­dí Chow Yuna-Fata a Seanna Williama Scotta ve fil­mu BULLETPROOF MONK (Neprůstřelný mnich) ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­ti Lakeshore Entertainment a Mosaic Media Group, a Lion Rock pro­ducti­on a Flypaper Press pro­ducti­on. V režii Paula Huntera, ve fil­mu NEPRUSTŘELNÝ MNICH dále hra­jí: Jaime Kingová Karel Roden a Victoria Smurfitová. V pro­duk­ci Charlese Rovena, Terence Changa, Johna Woo, a Douglase Segala. Scénář napsa­li Ethan Reiff a Cyrus Voris pod­le komik­su Flypaper Press. Do fil­mo­vé­ho štá­bu za scé­nou pat­ří Stefan Czapsky (kame­ra­man) Deborah Evansová (pro­dukč­ní výtvar­ni­ce) Robert K..Lambert (střih) a na zvlášt­ní efek­ty dohlí­žel John Sullivan. Make-up měli na sta­ros­ti Greg Cannom a Keith Vanderlaan.Hudbu slo­žil Eric Serra. Výkonnými pro­du­cen­ty byli Kelley Smith-Wait, Michael Yanover Gotham Chopra a Caroline Macaulayová. Koproducenty jsou Brent O´ Connor a Alan G.Glazer. MGM dis­tri­bu­u­je film ve Spojených stá­tech, v Kanadě a ve Francii. Lakeshore Films uvá­dí film v ostat­ních zemích svě­ta.

4.9. 
Želary (Želary)
Příběh vychá­zí z auto­bi­o­gra­fic­ky ladě­né nove­ly spi­so­va­tel­ky Květy Legátové, kte­rá zau­ja­la sce­náris­tu ori­gi­na­li­tou nazna­če­né­ho, auten­tic­ky pro­ži­té­ho pří­bě­hu, kte­rý v sobě ukrý­vá zvlášt­ní, sil­ný a neo­by­čej­ně zob­ra­ze­ný milost­ný vztah. Je výcho­dis­kem pro obra­zo­vě vyprá­vě­ný dra­ma­tic­ký pří­běh, záro­veň je i vyni­ka­jí­cí herec­kou pří­le­ži­tos­tí pro hlav­ní před­sta­vi­te­le, ztvár­ňu­jí­cí dob­ře vykres­le­né, roz­díl­né posta­vy. Tím, že jde o pří­běh sil­né, za neče­ka­ných a neob­vyk­lých okol­nos­tí se zro­di­vší neba­nál­ní lás­ky, jsou Želary i pří­bě­hem nad­ča­so­vým, kte­rý tkví ve svých dobo­vých kuli­sách pou­ze díky kon­tex­tu, v němž se může ode­hrát záplet­ka. Tím, o čem vyprá­ví, má však pří­mý vztah k dnešku, sou­čas­né Evropě i sou­čas­né­mu svě­tu.

4.9. 
Roger Dodger (Roger Dodger)
Roger Swanson je cynic­ký suk­nič­kář pra­cu­jí­cí v reklam­ní agen­tu­ře na Manhattanu. Právem si mys­lí, že mu žád­ná žena neo­do­lá. Jeho pra­cov­ní nasa­ze­ní je jed­no­ho dne pře­ru­še­no neče­ka­ným pří­jez­dem šest­nác­ti­le­té­ho synov­ce Nicka. Strejda Roger má 24 hodin na to, aby pou­čil své­ho nezku­še­né­ho synov­ce o výho­dách muž­ské­ho bytí a zba­vil ho sta­tu­su pani­ce. Kulisy New Yorku jsou pro to tím nej­lep­ším mís­tem.

11.9. 
Bláznivá škol­ka (Daddy Day Care)
Charlie (Eddie Murphy) a Phil (Jeff Garlin) jsou nato­lik pohl­ce­ni svou pra­cí v pres­tiž­ní reklam­ní agen­tu­ře, že se nevě­dom­ky při­pra­vu­jí o všech­ny rodi­čov­ské rados­ti. Poté, co pro­pad­ne jejich reklam­ní kam­paň na cere­á­lie s pří­chu­tí zele­ni­ny, jsou však oba pro­puš­tě­ni, což mimo jiné zna­me­ná, že už si nebu­dou moci dovo­lit dra­hou péči o své děti v exklu­ziv­ní Chapman Academy, pro­vo­zo­va­né přís­nou sleč­nou Gwyneth Harridan (Anjelica Huston). V prů­bě­hu bez­vý­sled­né sna­hy o nale­ze­ní zaměst­ná­ní, při níž se sta­rá o své­ho čtyř­le­té­ho syna Bena (Khamani Griffin) v době, kdy je jeho man­žel­ka Kim (Regina King) v prá­ci, však Charlie dosta­ne nápad. Pokud s Philem doká­ží pečo­vat o dvě děti, proč by jich nezvlád­li rov­nou deset?

11.9. 
Chladnokrevně (Confidence)
Jake Vig (Edward Burns) je pod­vod­ník vel­ké­ho for­má­tu, kte­rý šikov­ně vyu­ží­vá darů, kte­rý­mi ho obda­ři­la Příroda: při­ro­ze­né­ho šar­mu, odva­hy a schop­nos­ti vylhat se i z té nej­o­še­met­něj­ší situ­a­ce. Štěstí se však od něj odvrá­tí v oka­mži­ku, kdy pro­střed­nic­tvím dvo­ji­ce zko­rum­po­va­ných poli­cis­tů a nave­nek bez­ú­hon­né­ho Lionela Dolbyho při­jde nezá­kon­ně k sluš­né sumič­ce dola­rů.

11.9. 
Loupež po ital­sku (The Italian Job)
Skupina zlo­dě­jů chce ulou­pit zla­té cih­ly. Plánují pro únik nastra­žit pro­ná­sle­do­va­te­lům do ces­ty nej­vět­ší doprav­ní zácpu v his­to­rii Los Angeles, při­čemž oni sami mezi ní budou klič­ko­vat malý­mi vozít­ky, kte­rá se vejdou i na chod­ník

18.9. 
Kašlu na lás­ku (Down with love)
DOWN WITH LOVE je sta­ro­mód­ní roman­tic­ká kome­die se záplet­kou, ve kte­ré hra­je Renée Zellwegerová a Ewan McGregor z fil­mu „MOULIN ROUGE“. Film se obdiv­ně shlí­ží ve zla­tém věku kla­sic­kých kome­dií dvo­ji­ce Rock Hudson- Doris Dayová. Vypráví pří­běh o jis­kří­cí koli­zi mezi ženou, kte­rá se zřek­la lás­ky a  miláč­kem žen, kte­rý si mys­lí, že lás­ku nepo­tře­bu­je.
Děj se ode­hrá­vá začát­kem šede­sá­tých let. Každý záběr vyza­řu­je sytou pale­tou barev Technicolor šede­sá­tých let. Fotomontáže, archiv­ní zábě­ry, scé­ny na new yor­ských uli­cích , pře­py­cho­vé byty a ele­gant­ní noč­ní klu­by jsou pro­stře­dím postav fil­mu KAŠLI NA LÁSKU, včet­ně úspěš­ně spi­so­va­tel­ky v podá­ní Zellwegerové a McGregora v roli suk­nič­ká­ře žurnalisty/playboye.

18.9. 
Jedna ruka net­les­ká (Jedna ruka net­les­ká)
Standa je smo­lař. Osud ho smý­ká živo­tem a on si to nechá líbit. Zrovna ho pus­ti­li z věze­ní a on věří, že se kar­ta obra­cí. Jeho býva­lý šéf Zdeněk mu totiž něco dlu­ží a Standa si koneč­ně může spl­nit to, po čem snil. Jenže potká Ondřeje. To je ješ­tě vět­ší tro­tl než Standa. Jejich smů­la se náso­bí a to nemů­že dopad­nout dob­ře. Zdeněk má man­žel­ku Sandru a dvě děti. Manželka je přís­ná, spo­leh­li­vá a eko­lo­gic­ká. Děti jsou hod­né, učí se a hra­jí si. Zdeněk má restau­ra­ci a svo­ji pra­vou ruku Jana. Všechno se daří. Než potká Standu a Ondřeje.

25.9. 
Liga výji­meč­ných (League of Extraordinary Gentlemen)
Sean Connery hra­je roli svě­to­vě pro­slu­lé­ho dob­ro­dru­ha Allana Quatermaina, kte­rý vede ve fil­mu LIGA VÝJIMEČNÝCH, ligu mimo­řád­ných super hrdi­nů..
Do Quatermainovy mimo­řád­né ligy pat­ří kapi­tán Nemo (Naseeruddin Shah), Drákulí upír­ka Mina Harkerová (Peta Wilsonová), nevi­di­tel­ný muž Rodney Skinner (Tony Curran), agent ame­ric­ké taj­né služ­by Sawyer (Shane West) Dorian Gray (Stuart Townsend), a Dr. Jekyll/Mr. Hyde (Jason Flemyng). Richard Roxburgh („Moulin Rouge“) hra­je ligo­vé­ho záhad­né­ho nábo­rá­ře, M.
Členové ligy jsou zapři­sáh­lí indi­vi­du­a­lis­té - odpad­lí­ci - s pes­trou minu­los­tí a jedi­neč­ným talen­tem být jak požeh­na­ným tak zatra­ce­ným. Nyní se musí nau­čit vzá­jem­né důvě­ře a týmo­vé prá­ci ve pro­spěch civi­li­za­ce. Bez val­né pří­pra­vy a  ve vel­mi krát­ké době se pře­mís­tí v mimo­řád­né ponor­ce kapi­tá­na Nema Nautilus, do před­ní obran­né linie: do Benátek, Itálie. Tam, mas­ko­va­ný šíle­nec, Fantom, plá­nu­je sabo­táž svě­to­vé kon­fe­ren­ce vůd­ců tak, že nastra­ží domi­no­vý řetě­zec explo­zí, kte­rý poto­pí celé měs­to. Katastrofická hroz­ba, závrat­ná rizi­ka. Lize výji­meč­ných zbý­vá na záchra­nu svě­ta pou­hých 96 hodin....

25.9. 
Underworld (Underworld)
Za jed­ním z nej­o­če­ká­va­něj­ších pod­zim­ních hitů sto­jí reži­sér Len Wiseman, tvůr­ce spec. efek­tů Nick Allder (Blade II, Hellboy) a výtvar­ník Kevin Plipps (Planeta opic, Batman).
Moderní akč­ní sci-fi UNDERWORLD vyprá­ví o boji mezi dvě­ma zne­přá­te­le­ný­mi kla­ny a o nešťast­né lás­ce, kte­rá je díky této vál­ce před­ur­če­na k záni­ku. Autoři se necha­li inspi­ro­vat pří­bě­hem všech pří­bě­hů – Romeem a Julií. Selena (Beckinsale) je mla­dou upí­ří bojov­ni­cí, pochá­zí z moc­né­ho aris­to­kra­tic­ké­ho rodu. Naopak Michael (Speedman) repre­zen­tu­je klan vlkodla­ků, kte­rý je pova­žo­ván za niž­ší spo­le­čen­skou tří­du.
V roli upí­ří „prin­cez­ny“ se před­sta­ví krás­ná Kate BECKINSALE (Pearl Harbor, Van Helsing), „prin­ce“ vlko­da­va ztvár­ni­la vychá­ze­jí­cí hvězda Scott SPEEDMAN.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46629 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56577 KB. | 28.06.2022 - 20:44:44