Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Filmové premiéry v září 2011

Filmové premiéry v září 2011

01. 09. 11             -             Ošetřovatel

Zvířata ve Franklin Park Zoo zbož­ňu­jí své­ho las­ka­vé­ho ošet­řo­va­te­le Griffina Keyese (Kevin James). Griffin, kte­ré­mu je pří­jem­ně­ji ve spo­leč­nos­ti lva než ve spo­leč­nos­ti ženy, usou­dí, že jedi­nou jeho mož­nos­tí, jak najít dív­ku svých snů, je ode­jít ze zoo a najít si zají­ma­věj­ší prá­ci. Zvířata se v záchva­tu pani­ky roz­hod­nou poru­šit svá pra­sta­rá pra­vi­dla mlče­ní a odha­lí své nej­vět­ší tajem­ství: umí mlu­vit! Aby Griffina při­mě­la zůstat, roz­hod­nou se mu udě­lit lek­ce sezna­mo­vá­ní a dvo­ře­ní – ve zví­ře­cím sty­lu. Ve fil­mu dále hra­jí Rosario Dawson a Leslie Bibb.

01. 09. 11             -             Lví král 3D

Všude tam, kam až slun­ce dosáh­ne, se roz­klá­dá spo­řá­da­ná a bar­vi­tá zví­ře­cí říše. Přísně a spra­ved­li­vě tam vlád­ne lví král Mufasa, kte­rý udr­žu­je rov­no­váhu a řád, drží na uzdě své­ho zapšk­lé­ho a neu­stá­le intri­ku­jí­cí­ho bra­t­ra Scara a s lás­kou otců a moud­ros­tí vlád­ců vycho­vá­vá své­ho syna a nástup­ce Simbu.

 A ten mu čas­to při­dě­lá hlu­bo­ké krá­lov­ské vrás­ky, tře­ba když se (nená­pad­ně nasmě­ro­ván pro­rad­ným strýč­kem) vypra­ví do země zrád­ných hyen na slo­ním hřbi­to­vě, za zaká­za­nou sever­ní hra­ni­cí stí­nů. Tentokrát to ješ­tě Mufasa sti­hl a vydě­še­né­ho Simbu i s jeho kama­rád­kou Nalou zachrá­nil.

 Ale neú­nav­ný pod­ra­zák Scar jen pro­tá­hl kost­na­tou lví čelist a při­pra­vil dal­ší past, kte­rá ten­to­krát sklap­la doko­na­le. Zdivočelé stá­do, hna­né na jeho pří­kaz potmě­ši­lý­mi hye­na­mi by bez­bran­né­ho Simbu urči­tě zadu­pa­lo do země, ale i ten­to­krát ješ­tě doká­zal Mufasa zasáh­nout. Při zou­fa­lé záchran­né akci však, s vydat­ným při­či­ně­ním své­ho po trů­nu tou­ží­cí­ho bra­t­ra, zahy­ne. Protřelému mysti­fi­ká­to­ro­vi Scarovi pak už nedá moc prá­ce pře­svěd­čit vydě­še­né­ho Simbu, že je zod­po­věd­ný za otco­vu smrt a měl by neod­klad­ně uprch­nout !

 A tak se Scar se svo­jí hyen­ní sui­tou koneč­ně dosta­ne k moci - zatím­co Simba si najde nové zví­ře­cí přá­te­le Pumbuu a Timona, s nimiž v duchu bez­sta­rost­né filo­zo­fie Hakuna Matata vyros­te do majestát­ní lví podo­by. Ale země jeho otce strá­dá, krá­lov­ská krev se neza­pře a kde­si na hvězd­né oblo­ze si (již poně­kud zne­po­ko­je­ný) Mufasa hlu­bo­ce oddychl, když pro­bu­ze­ný Simba razant­ně vyra­zil v jeho krá­lov­ské sto­pě...

08. 09. 11             -             Kůže, kte­rou nosím

Dvanáct let po smr­ti man­žel­ky, kte­rá zahy­nu­la v explo­du­jí­cím autě, se reno­mo­va­né­mu plas­tic­ké­mu chi­rur­go­vi Robertu Ledgardovi (Antonio Banderas) poda­ři­lo vyvi­nout odol­ný typ kůže, kte­rý by byl býval jeho milo­va­nou zachrá­nil. Šarmantní muž posed­lý ide­ou, jež sahá za hra­ni­ce bio­e­ti­ky, se nene­chá spou­tat skru­pu­le­mi ani v oka­mži­ku, kdy se roz­hod­ne svůj vyná­lez tes­to­vat. V thrille­ru s prv­ky melod­ra­ma­tu, nato­če­ném vol­ně pod­le romá­nu Tarantule (Mygale) Thierryho Jonqueta, se po více než dva­ce­ti letech sešli ke spo­lu­prá­ci Pedro Almodóvar a jeho dáv­ný oblí­be­nec Antonio Banderas. „Tvář nás defi­nu­je,“ říká jeho hrdi­na, i když sám za tou svou skrý­vá tem­né myš­len­ky. V pří­bě­hu, v němž hra­je zásad­ní roli chlad­ně vykal­ku­lo­va­ná a pre­ciz­ně pro­ve­de­ná pomsta, Almodóvar za sce­náris­tic­ké pomo­ci bra­t­ra Agustína suve­rén­ně kom­bi­nu­je časo­vé rovi­ny, mezi něž rozpí­ná svá téma­ta váš­ně, těles­nos­ti a pohlav­ní iden­ti­ty. Jeho deva­te­nác­tý film je opět sofis­ti­ko­va­nou poctou fil­mu, ten­to­krát Hitchcockovi, Bu?uelovi či horo­ru Georgese Franjua Oči bez tvá­ře.

08. 09. 11             -             Super 8

Když se sku­pin­ka tee­nage­rů roz­hod­ne na kame­ru „Super osmič­ku“ nato­čit zom­bie horor, ani ve snu by niko­ho z nich nena­padlo, že výsled­ný film bude ješ­tě děsi­věj­ší, než zamýš­le­li. Jeden z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších tvůr­ců sou­čas­nos­ti J. J. Abrams (série Ztracení, Mission: Impossible 4) spo­jil síly s nej­vět­ším holly­wo­od­ským exper­tem na mimo­zemš­ťa­ny Stevenem Spielbergem a spo­leč­ně nato­či­li film, při jehož sle­do­vá­ní si nut­ně vzpo­me­ne­te na E. T. Mimozemšťana nebo na Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu.

Vraťme se ale k  ama­tér­ským fil­ma­řům z malé­ho měs­teč­ka v Ohiu, kte­ří názor­ně před­vá­dě­jí, jak těž­ce se rodi­ly nezá­vis­lé sním­ky v před­di­gi­tál­ní éře, v sedm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí. Když zrov­na na míst­ním nádra­žíč­ku toči­li vrchol­nou scé­nu své­ho fil­mu, před jejich oči­ma po sráž­ce s autem vyko­le­jil náklad­ní vlak. Nebyla to jen tak oby­čej­ná neho­da, což potvr­zu­je pří­tom­nost armá­dy na mís­tě tragé­die. A tím to nekon­čí. Ve měs­tě mizí domá­cí zví­řa­ta i lidé, míst­ní šerif je zou­fa­lý, oblast obsa­dí armá­da, jejíž veli­te­lé evi­dent­ně něco tají, je vyhlá­še­ná oka­mži­tá eva­ku­a­ce… Navzdory tomu vše­mu chtě­jí děti pokra­čo­vat v natá­če­ní a navíc při­jít na to, co bez­pro­střed­ně po neho­dě unik­lo ze zamče­né­ho vagó­nu vyko­le­je­né­ho vla­ku a má s tím zmat­kem kolem něco spo­leč­né­ho. Tohle fil­mo­vá­ní bude extrém­ně nároč­né a nebez­peč­né, ale když máte v hlav­ní roli nej­hez­čí hol­ku ve měs­tě, byla by ško­da ho nedo­kon­čit. I když při­tom může jít o život.

Režisér J. J. Abrams vytvá­řel své prv­ní „kous­ky“ prá­vě na for­mát Super 8 a dlou­ho v něm rost­la chuť nato­čit film o vlast­ních tvůr­čích začát­cích. „Chybělo mi ale nos­né téma, a tak jsem po del­ším pře­mýš­le­ní vytá­hl dal­ší nápad, ze kte­ré­ho jsem chtěl někdy udě­lat film, pří­běh vla­ku, kte­rý pře­vá­ží uta­jo­va­ný náklad z Oblasti 51“, vysvět­lu­je. Vzhledem k tomu, že tato loka­li­ta je pro­slu­lá údaj­ným ztros­ko­tá­ním mimo­zem­ské­ho pla­vi­dla, je žánr fil­mu Super 8 nasna­dě.

Stevena Spielberga k pro­duk­ci nemu­sel nikdo pře­mlou­vat nejen kvů­li tomu, že je tenhle žánr jeho krev­ní sku­pi­na, ale také pro­to, že J. J. Abramse pova­žu­je za jed­no­ho z nej­ta­len­to­va­něj­ších tvůr­ců sou­čas­nos­ti. „On má uni­kát­ní dar sta­vět most mezi gene­ra­ce­mi. Vyvolá ve vás milou vzpo­mín­ku na fil­my, kte­ré jste kdy­si milo­va­li, a zkom­bi­nu­je ji s moder­ní­mi vyprá­vě­cí­mi pro­střed­ky, jež má ráda sou­čas­ná gene­ra­ce,“ chvá­lí pro­du­cent své­ho reži­sé­ra. I to je záru­kou, že si Super 8 vrcho­va­tě uži­jí nejen děti a tee­nage­ři, ale také jejich dospě­lý dopro­vod.

08. 09. 11             -             Nezvratný osud 5¨

Nezvratný osud 5  je pokra­čo­vá­ním horo­ro­vé série. Tentokrát sku­pi­nu nesle­du­je žád­ný démon ani šíle­nec, ale samot­ná smrt, či přes­ně­ji řeče­no samot­ní fil­ma­ři. Skutečná smrt je samo­zřej­mě dale­ko pro­za­ič­těj­ší, když nechá spous­tu lidí umřít ve spán­ku v poste­li, ale to není pří­liš kine­ma­to­gra­fic­ké. V tom­to fil­mu, podob­ně jako v před­cho­zích čtyřech dílech, napě­tí či pro­vo­ko­vá­ní spo­čí­vá v tom, že člo­věk hádá, kte­ré před­mě­ty na urči­tém mís­tě zlik­vi­du­jí urči­tou posta­vu - špat­né vede­ní, zálud­né nože, vět­rák u stro­pu nebo požár v kuchy­ni?

Samovi (Nicholas D’Agosto) ten­to­krát při­pad­ne úlo­ha zachrán­ce, má zachrá­nit život  sed­mi kole­gů vč. své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Petera (Miles Fisher) a pří­tel­ky­ně Molly (Emma Bell). Hlasy těm, kte­ří pře­ži­jí pro­půj­čí the Lucky Eight, ale z pohle­du smr­ti měli všich­ni umřít na zmí­ně­ném mos­tě. Zarputilý posel smr­ti (Tony Todd), kte­rý v posled­ním díle zmi­zel, varu­je Sama na pohřbu slo­vy:  „Smrti se nelí­bí, když ji chce někdo napá­lit.“

15. 09. 11             -             Drive

Říkají mu Řidič. Přes den je fil­mo­vým kaska­dé­rem, po nocích si při­vy­dě­lá­vá jako nájem­ný řidič zlo­či­nec­kých gan­gů. Nezajímá ho o jakou prá­ci ten večer zrov­na jde, řítí se nocí s poli­cej­ní­mi vozy v zádech.

 Shannon je Řidičovým uči­te­lem i mana­že­rem, kte­rý se ho sna­ží doha­zo­vat fil­mo­vým reži­sé­rům i zlo­dě­jům, kte­ří za něj jsou ochot­ni dob­ře zapla­tit. Shannon má v plá­nu kou­pi vozu, ve kte­rém by se Řidič mohl zúčast­nit pro­fe­si­o­nál­ních závo­dů. Navrhne, aby se inves­to­rem stal Bernie Rose, míst­ní boháč s pochyb­ný­mi zdro­ji pří­jmů.

 Samotářskému a ze své­ho dvo­jí­ho živo­ta znač­ně roz­pol­ce­né­mu Řidiči zce­la změ­ní život náhod­né setká­ní se sou­sed­kou Irene, se kte­rou trá­ví stá­le více času. Vše se však změ­ní když je z vězě­ní pro­puš­těn Irenin man­žel Standard. Řidič se s ním domlu­ví na posled­ní lou­pe­ži, kte­rá Standardovi umož­nit spla­tit dluh, kvů­li kte­ré­mu ho vydí­ra­jí gan­gs­te­ři. Ukáže se však, že šlo o nastra­že­nou past a Standard při pře­střel­ce umí­rá. Vše se začí­ná kom­pli­ko­vat a aby Řidič ochrá­nil sebe i Irene, musí udě­lat to, co umí nej­lé­pe – řád­ně šláp­nout na plyn.

 Režisér fil­mu Drive Nicolas Winding Refn zís­kal na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes 2011 cenu za nej­lep­ší režii.

15. 09. 11             -             Bláznivá,zatracená lás­ka

Čtyřicetiletý Cal Weaver (Steve Carell) pro­ží­vá svůj sen – má dobrou prá­ci, hez­ký dům, skvě­lé děti a za man­žel­ku lás­ku ze střed­ní ško­ly. Když ale zjis­tí, že ho jeho žena Emily (Julianne Moore) pod­vá­dí a chce se s ním roz­vést, jeho „doko­na­lý“ život vez­me rázem za své. A co je hor­ší – Cal se ocit­ne ve svě­tě svo­bod­ných, jen­že sám už něko­lik desí­tek let neran­dil, a tak zaží­vá jeden neú­spěch za dru­hým.

            Volné veče­ry trá­ví sám v míst­ním baru, kde utá­pí špat­nou nála­du. Cala vez­me pod ochra­nu Jacob Palmer (Ryan Gosling) – pohled­ný spor­to­vec lehce po tři­cít­ce. Aby Jacob Calovi pomohl zapo­me­nout na jeho ženu a začít nový život, ote­vře mu zce­la nové obzo­ry: flir­tu­jí­cí ženy, pán­ské jízdy a také nový styl.

            Cal a Emily nejsou jedi­ní, kdo hle­dá lás­ku. Calův tři­nác­ti­le­tý syn Robbie se zami­lo­val do sedm­nác­ti­le­té chůvy Jessicy, kte­rá si zase mys­lí na Cala. Navzdory Calovu „zno­vustvo­ře­ní“, jeho srd­ce nelze pře­dě­lat a zdá se že prá­vě to ho stá­le vede tam, kde začal.

15. 09. 11             -             Pina

Nejnovější film Wima Wenderse PINA je vůbec prv­ní evrop­ský hra­ný 3D film. Wenders sní­mek nato­čil jako poctu němec­ké cho­re­o­gra­f­ce Pině Bausch, kte­rá zásad­ním způ­so­bem ovliv­ni­la tanec a diva­dlo posled­ní tře­ti­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí. Film měl být spo­leč­ným pro­jek­tem Wenderse a Bauschové, ale díky její nena­dá­lé smr­ti vzni­kl „in memo­ri­am“ a zachy­cu­je její klí­čo­vá díla a vzpo­mín­ky nej­bliž­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků. Film je str­hu­jí­cí ces­tou do svě­ta gest a emo­cí, do kra­ji­ny duše zob­ra­ze­né tělem.

15. 09. 11             -             Nebojte se tmy

Nový horor od Guillerma del Tora s Katie Holmes a malou Bailee Madison, jejíž úžas­ný herec­ký talent jste moh­li oce­nit napří­klad ve fil­mu Zkus mě reze­smát nebo Bratři.

15. 09. 11             -             Saxána a Lexikon kou­zel

ři sta let po ško­le! Tak zněl ortel vyne­se­ný před mno­ha a mno­ha lety nad Saxánou, stu­dent­kou čaro­děj­nic­ké ško­ly v Říši pohá­dek, kte­rá utek­la do svě­ta lidí za svou prv­ní lás­kou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije nor­mál­ním živo­tem v krás­né rodin­né vile se svým man­že­lem Janem, dcer­kou Saxánkou, bláz­ni­vou tetou Irmou a strý­cem Evženem. Na co ale úpl­ně zapo­mně­la, je půda skrý­va­jí­cí tajem­ství o jejím pře­de­šlém čaro­děj­nic­kém živo­tě.

Právě toto mamin­či­no tajem­ství náho­dou obje­ví dcer­ka Saxánka, kte­rá se nena­dá­lou sou­hrou okol­nos­tí a své zvě­da­vos­ti ocit­ne v kou­zel­né Říši pohá­dek plné trpas­lí­ků, rara­chů, dra­ků, bazi­liš­ků, šot­ků a mor­ko­la­bů. Na malou hol­čič­ku čeka­jí neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství nezná­mé­ho svě­ta, kte­rý se prá­vě oci­tl na pokra­ji zká­zy. Odvážná Saxánka za pomo­ci svých nových pohád­ko­vých kama­rá­dů roz­plé­tá zamo­ta­ný svět pohá­dek, kte­rý se zlý­mi sila­mi sna­ží ovlád­nout komik­so­vý gan­gs­ter Crashman. Žákyni 2.B čeká neleh­ký úkol, jak se vypo­řá­dat se vše­mi nástra­ha­mi pod­zem­ní říše, přelstít komik­so­vé­ho gan­gs­te­ra a dostat se zpát­ky domů k mamin­ce.

22. 09. 11             -             Půlnoc v Paříži

ladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), kte­rý se má na pod­zim brát, při­jíž­dí s její­mi rodi­či do Paříže. Gil je nevý­znam­ným spi­so­va­te­lem, kte­rý milu­je Paříž a chtěl by se sem po svat­bě pře­stě­ho­vat. Ovšem Inez jeho roman­tic­kou před­sta­vu nesdí­lí a nemys­lí si, že toto měs­to bylo ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí zla­tým věkem.

Jednoho veče­ra jde Inez se svý­mi přá­te­li tan­co­vat a Gil se pro­chá­zí noč­ní Paříží. Jeho půl­noč­ní zážit­ky mu odha­lí Paříž v jiném svět­le a ovliv­ní nejen jeho budou­cí život. Žije v ilu­zi, kte­rou lidé někdy trpí a domní­vá se, že život ostat­ních lidí, by byl pro něho dale­ko lep­ší.

22. 09. 11             -             Noc žra­lo­ka 3D

Děsivá Noc žra­lo­ka má ambi­ce stát se Čelistmi 3-D gene­ra­ce. Velezkušený reži­sér horo­rů David Ellis (Nezvratný osud, Hadi v leta­dle) nato­čil nekom­pro­mis­ní film, po kte­rém bude­te mít něja­ký čas odpor ke kou­pá­ní mimo vanu a kry­té bazé­ny.

Partička vyso­ko­ško­lá­ků původ­ně vyra­zi­la na maleb­ný ost­růvek upro­střed obrov­ské­ho jeze­ra se sla­nou vodou, aby si plný­mi douš­ky uži­la slu­neč­ný víkend. Znáte to – tro­cha vod­ních spor­tů a nezá­vad­né­ho flir­to­vá­ní, po nocích spous­ta alko­ho­lu a sexu. Idylický plán se začne hrou­tit hned v zárod­ku, když po nevin­né jízdě na wake­bo­ar­din­go­vém prk­ně a násled­né neho­dě vyklo­pý­tá z jeze­ra jeden z chlap­ců o ruku chud­ší. Ani on sám není scho­pen říct, co se přes­ně sta­lo, vše­o­bec­ně při­jí­ma­nou teo­rií je pak ta, že mu ji nešťast­ně ufik­lo prá­vě prk­no, na kte­rém jel. Zábava samo­zřej­mě oka­mži­tě kon­čí, par­ta naklá­dá zra­ně­né­ho spo­lu­žá­ka do člu­nu a vyrá­že­jí vstříc pev­ni­ně a nemoc­ni­ci. Pod hla­di­nou jeze­ra se však skrý­vá nepřed­sta­vi­tel­ná hrůza, mon­stróz­ní maso­žra­ví žra­lo­ci, kte­ří ucí­ti­li krev a dosta­li hlad na mla­dé masíč­ko. Začíná nerov­ný sou­boj na život a na smrt, během něhož se ti, kte­ří zatím pře­ži­li, sna­ží ze všech sil dostat na pev­ni­nu. Bohužel pro ně ti žra­lo­ci nepřed­sta­vu­jí jedi­né nebez­pe­čí, kte­ré na ně číhá…

Režisér Ellis má kro­mě boha­tých horo­ro­vých zku­še­nos­tí také pra­xi s natá­če­ním ve vodě (Dokonalá bou­ře a Útok z hlu­bin) a maxi­mál­ní rea­lis­tič­nost sli­bu­jí i ani­ma­t­ro­nic­ké mode­ly žra­lo­ků, kte­ré stvo­řil spe­ci­a­lis­ta na fil­mo­vou havěť Walt Conti (Anakonda, Zachraňte Willyho!). Pokud vás loni v kinech pozi­tiv­ně vydě­si­ly troj­roz­měr­né pira­ně, tak si tenhle „rybář­ský“ záži­tek nemů­že­te nechat ujít.

22. 09. 11             -             Colombiana

Jako dítě byla pří­tom­na vraž­dě svých rodi­čů v Bogotě. Nyní se z ní stá­vá chlad­no­krev­ný vrah. Hlavní hrdin­ku Cataleyu Restrepo ztvár­ni­la krás­ná ZOE SALDANA, kte­rou si celý svět pama­tu­je jako „před­lo­hu“ půvab­né bojov­ni­ce Neytiri z bloc­kbus­te­ru Avatar. Film byl nato­čen pod­le scé­ná­ře Luca Bessona, auto­ra fil­mo­vých lahů­dek jako Brutální Nikita nebo Pátý ele­ment. Na scé­ná­ři Besson spo­lu­pra­co­val s Robertem Markem Kamenem.

27. 09. 11             -             Turínský kůň

Matko, jsem hlu­pák!“ Poslední slo­va filo­so­fa Friedricha Nietzscheho, jehož setká­ní s týra­ným koněm vyús­ti­lo ve své­ráz­né pro­zře­ní, uvo­zu­jí sérii výje­vů z vyprahlé­ho živo­ta otce, dce­ry a jejich koně v bez­ča­sé pus­ti­ně. Chátrající sta­tek, vysy­cha­jí­cí stud­na, vzdo­ro­vi­tý kůň, neče­ka­né návštěvy a potul­ní honá­ci. Uhrančivé podo­ben­ství o samo­tě, tíži­vém lid­ském osu­du nato­čil legen­dár­ní maďar­ský reži­sér Béla Tarr jako své posled­ní opus mag­num.

 Černobílé obra­zy, stro­há kame­ra, mini­mum dia­lo­gů a majestát­ná hud­ba tvo­ří vel­ko­le­pou fil­mo­vou sklad­bu, nava­zu­jí­cí na před­cho­zí Tarrova díla (Satanské tan­go, Werckmeisterovy har­mo­nie). Poslední Tarrův film zís­kal Stříbrného med­vě­da na MFF v Berlíně 2011

29. 09. 11             -             Alois Nebel

Dlouho oče­ká­va­ná adap­ta­ce kul­tov­ní­ho komik­su Alois Nebel auto­rů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 při­ná­ší tem­ný pří­běh s atmo­sfé­rou podob­nou fil­mům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož rea­li­za­ci pou­žil reži­sér Tomáš Luňák popr­vé v čes­ké kine­ma­to­gra­fii roto­sco­ping, uni­kát­ní tech­no­lo­gii kom­bi­nu­jí­cí kres­le­ný a hra­ný film. Příběh fil­mu začí­ná na pod­zim roku 1989 na želez­nič­ní sta­ni­ci Bílý Potok v Jeseníkách, kde slou­ží jako výprav­čí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samo­tář, kte­ré­ho čas od času pře­pad­ne podiv­ná mlha. Nejčastěji se mu v ní zje­vu­je Dorothe (Tereza Voříšková), oběť zlo­či­nu spácha­né­ho při odsu­nu Němců z pohra­ni­čí po 2. svě­to­vé vál­ce. Šedivé dny na nádra­ží v Bílém Potoce na sklon­ku soci­a­lis­mu líně ply­nou, výhyb­kář Wachek (Leoš Noha) spo­leč­ně se svým otcem (Alois Švehlík) kšef­tu­jí s důstoj­ní­ky sovět­ské armá­dy. Poklidnou atmo­sfé­ru naru­ší jed­no­ho dne tajem­ný Němý (Karel Roden), kte­rý pře­kro­čí hra­ni­ce se seky­rou v ruce, aby pomstil svo­ji mat­ku. Halucinace Nebela nako­nec při­ve­dou do blá­zin­ce a při­jde o mís­to výprav­čí­ho. Po pro­puš­tě­ní se vydá do Prahy hle­dat jinou prá­ci u dráhy a na Hlavním nádra­ží potká svou život­ní lás­ku, toa­le­tář­ku Květu (Marie Ludvíková). Nebel se roz­hod­ne vrá­tit zpát­ky do hor, aby se zno­vu setkal s Němým a sou­boj s tem­ný­mi stí­ny minu­los­ti dove­dl do kon­ce.

29. 09. 11             -             Kamarád taky rád

Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) roz­hod­ně nema­jí na used­lý život ani pomyš­le­ní. Když si Newyorčanka Jamie, zaměst­na­ná jako hle­dač­ka nových pří­le­ži­tos­tí, vyzkou­ší své umě­ní na umě­lec­kém ředi­te­li Dylanovi z Los Angeles, kte­ré­ho pře­mlu­ví, aby vzal svou vysně­nou prá­ci v New Yorku, uvě­do­mí si oba, že jsou si veli­ce podob­ní. Každý z nich má za sebou tolik zkra­cho­va­lých vzta­hů, že jsou ochot­ni zkrát­ka pus­tit lás­ku z hla­vy a sta­rat se jen o zába­vu.

 Jakmile se tedy Dylan pře­stě­hu­je do New Yorku a začnou se spo­lu vídat čas­tě­ji, uží­va­jí si spous­tu legra­ce a sdí­le­jí pře­svěd­če­ní, že lás­ka je jen mýtus z holly­wo­od­ských fil­mů. A prá­vě teh­dy se roz­hod­nou vyzkou­šet báječ­ně sexy a uvě­do­mě­le dospě­lý expe­ri­ment. Mohou dva kama­rá­di, kte­ří se tepr­ve nedáv­no pozna­li, nejsou zada­ní a pohr­da­jí závaz­ky, ze své­ho kama­rád­ství vytě­žit ješ­tě o něco víc? Rozšíří-li své přá­tel­ství o pří­le­ži­tost­ný, zce­la nezá­vaz­ný sex „bez jakých­ko­liv emo­cí“, doká­ží se vyhnout všem úska­lím, kte­rá se nut­ně obje­vu­jí, pokud někdo začne být víc než pou­hý kama­rád?

 Jako dva lidé, kte­ří se dob­ře ori­en­tu­jí v nud­ných záplet­kách roman­tic­kých kome­dií, by Dylan a Jamie asi nemě­li být tak doce­la zasko­če­ni tím, že se jejich odváž­ný nápad pro­mě­ní v koši­la­tou a sexy pouť do nepro­bá­da­ných úze­mí, na kte­ré se sobě navzá­jem i své­mu oko­lí odha­lí více, než kdy plá­no­va­li


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,71034 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55950 KB. | 22.05.2022 - 02:09:49