Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Filmové premiéry v únoru 2012

Filmové premiéry v únoru 2012

02. 02. 11             Perfect Sense

Zatímco Susan a Michael obje­vu­jí nové a nepřed­ví­da­tel­ně hlu­bo­ké city, lidé na celém svě­tě se začí­na­jí cítit div­ně, jako by něco ovliv­ňo­va­lo jejich emo­ce. Je to pro­to, že jsou zami­lo­va­ní, nebo se svět cito­vě roz­pa­dá? Už jsme si zvyk­li na fil­my o glo­bál­ních kata­stro­fách z ame­ric­ké pro­duk­ce pod­le dějo­vé dra­ma­tur­gic­ké šab­lo­ny obvykle dik­to­va­né prá­vě půvo­dem těch­to fil­mů. Toto je nea­me­ric­ký film, kte­rý k žán­ru při­stu­pu­je z jiné­ho úhlu. Má dvě navzá­jem pro­vá­za­né dějo­vé linie: prv­ní je milost­ný pří­běh mezi mla­dým šéf­ku­cha­řem a dív­kou ze sou­sed­ství, kte­rá je epi­de­mi­o­lož­ka; dru­hou je pro­puk­nu­tí záhad­né náka­zy v růz­ných čás­tech svě­ta, kte­rá způ­so­bu­je, že postih­nu­tí lidé ztrá­cí nej­pr­ve čich, poté chuť a nako­nec i sluch. Film záro­veň podá­vá sub­til­ní, avšak vel­mi důle­ži­té soci­ál­ní posel­ství pro­střed­nic­tvím vnitř­ní­ho hla­su kom­bi­no­va­né­ho s doku­men­tár­ní­mi zábě­ry z růz­ných čás­tí svě­ta, kte­rý nazna­ču­je, že mož­ným důvo­dem této glo­bál­ní kata­stro­fy je to, že lidé zane­dba­li své život­ní pro­stře­dí a násled­ně i sami sebe

02. 02. 12             Hamlet pod­ni­ká

Už název fil­mu, kte­rý je v češ­ti­ně vol­nou parafrá­zí fin­ské­ho titu­lu „Hamlet v obchod­ním svě­tě“, nazna­ču­je, jak dale­ko si Aki Kaurismäki při fil­mo­vém zpra­co­vá­ní kano­nic­ké­ho díla svě­to­vé lite­ra­tu­ry a dra­ma­tu dovo­lil zajít. Shakespearův nad­ča­so­vý model, zaklá­da­jí­cí se mj. na pro­lí­ná­ní mocen­ských a rodin­ných vazeb, pře­vá­dí do sou­čas­né­ho Finska. Při hle­dá­ní dobo­vých a cha­rak­te­ro­vých para­lel si fin­ský reži­sér počí­nal až s poba­ve­nou důmy­sl­nos­tí. Jako by se dopouš­těl milost­né­ho rou­há­ní a záro­veň silou význa­mu před­lo­hy chtěl půso­bit na co nej­šir­ší pub­li­kum.

Hamlet dneš­ních dní je čer­s­tvým dědi­cem význam­né­ho podí­lu v pod­ni­ku, jenž nyní řídí jeho strýc Klaus. Píše pod­prů­měr­né bás­ně, hlí­dá si svou váhu a jen poma­lu se začí­ná dostá­vat z oblouz­ně­ní, jež pro něj život do oka­mži­ku otco­vy smr­ti před­sta­vo­val. Navíc, jak je asi všem, kte­ří jsou se Shakespearovou tvor­bou aspoň tro­chu obe­zná­me­ni, je tady jed­no vel­ké tem­né tajem­ství, kte­ré vrhá stín na rodin­nou his­to­rii. Jeho odha­le­ní pod­mi­ňu­je Hamletovo pro­zře­ní, či pří­mo dospě­ní k poci­tu odpo­věd­nos­ti a soud­nos­ti.

Na roz­díl od před­chá­ze­jí­cí fil­mo­vé adap­ta­ce kla­sic­ké­ho lite­rár­ní­ho díla, prvo­ti­ny Zločin a trest, se ve fil­mu Hamlet pod­ni­ká výraz­ně­ji obje­vu­jí prv­ky komi­ky, i když pro Kaurismäkiho pří­znač­ně lome­né sil­nou iro­nií. Jelikož se jed­ná o jeden z mála fil­mů, jehož hrdi­no­vé se nachá­ze­jí na vyš­ších příč­kách spo­le­čen­ské­ho žeb­říč­ku, jsou i z pozi­ce Kaurismäkiho soci­ál­ní cit­li­vos­ti pro­je­vy spo­le­čen­ské nespra­ve­dl­nos­ti kri­ti­zo­vá­ny for­mou iro­nie a prá­ce s absur­di­tou. Hamlet zde totiž není jen kata­ly­zá­to­rem dra­ma­tu pro­du­ko­va­né­ho rodin­ný­mi vzta­hy, ale i repre­zen­tan­tem urči­té­ho spo­le­čen­ské­ho sta­tu­su a poli­tic­ké moci.

Mezi reži­sé­ro­vy vel­ké před­nos­ti pat­ří, že si je dob­ře vědom nemož­nos­ti nalé­zat abso­lut­ní odpo­vě­di a defi­ni­tiv­ní řeše­ní, na ta slo­va vlast­ně nesta­čí. Hamletova posta­va (její osud) přes prvot­ní mož­nou „odpu­di­vost“ z důvo­du roz­ma­ři­los­ti a nezod­po­věd­nos­ti, se s postu­pu­jí­cím dra­ma­tem pro­je­vu­je nejen jako plá­no­vi­tě tra­gic­ká, ale pře­de­vším pocho­pi­tel­ná a divá­ko­vi (mož­ná) sym­pa­tic­ká. Drama se dnes už zře­tel­ně neod­bý­vá jen na prk­nech, kte­rá zna­me­na­jí svět. - Petr Pláteník

02. 02. 12             Hugo a jeho vel­ký objev

Hugo Cabret (Asa Butterfield) je neo­by­čej­ný kluk, kte­rý po otco­vě smr­ti žije na paříž­ském vla­ko­vém nádra­ží u strý­ce alko­ho­li­ka, jenž tu pra­cu­je jako seři­zo­vač nádraž­ních hodin. Po táto­vi Hugo zdě­dil vyna­lé­za­vost a robo­ta s klí­čo­vou dír­kou ve tva­ru srd­ce, kte­rý mož­ná oži­je, pokud se do ní vlo­ží ten správ­ný klíč, a pře­dá chlap­ci otcův vzkaz. Alespoň v to dou­fá. Neutišitelná zvě­da­vost při­ve­de Huga k nerud­né­mu pro­da­va­či mecha­nic­kých hra­ček (Ben Kingsley) a od něj i k jeho chrá­něn­ce (Chloe Grace Moretz), kte­rá, ač je to neu­vě­ři­tel­né, drží v rukou klíč k roz­luš­tě­ní Hugovy život­ní záha­dy. Jak k němu při­šla? Jaké tajem­ství skrý­vá její ado­p­tiv­ní pra­ro­dič, že o něm nesmí nikdo mlu­vit? Skrývá robot sku­teč­ně otcův vzkaz? A doká­že Hugo na všech­ny tyhle otáz­ky odpo­vě­dět dřív, než ho dostih­ne ruka záko­na v podo­bě přís­né­ho nádraž­ní­ho hlí­da­če (Sacha Baron Cohen) a pošle ho do sirot­čin­ce?

02. 02. 12             Kronika

Čeho bys­te byli schop­ni, kdy­bys­te zís­ka­li nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti? Použili bys­te je ve jmé­nu dob­ra a pomá­ha­li svě­tu, nebo bys­te se při­klo­ni­li na stra­nu zla? Toto dile­ma řeší i tři kama­rá­di ze střed­ní ško­ly, kte­rým jejich náh­le naby­té nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti pře­ros­tou přes hla­vu. Charismatický a popu­lár­ní hezoun Steve, tříd­ní vědá­tor Matt a v kolek­ti­vu nepří­liš oblí­be­ný Andrew jsou kama­rá­di ze střed­ní ško­ly. Tito oby­čej­ní sedm­nác­ti­le­tí klu­ci se v ničem zásad­ním neli­ší od ostat­ních tee­nage­rů až do chví­le, kdy sho­dou okol­nos­tí v lese nalez­nou záhad­nou sub­stan­ci a tím zís­ka­jí nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti. Díky nim mohou dělat věci, o kte­rých se jim před­tím ani nesni­lo. Své schop­nos­ti ale neu­mí rozum­ně vyu­žít a slou­ží jim pou­ze jako nástroj pro zába­vu a krá­ce­ní dlou­hé chví­le, a tak svou nad­lid­skou sílu tes­tu­jí sami na sobě a na lidech ve svém oko­lí. Svědky jejich nad­při­ro­ze­ných schop­nos­tí může­me být díky Andrewově kame­ře, kte­rá původ­ně měla slou­žit pro záznam týra­ní jeho opi­lec­ké­ho otce. Postupem času se ovšem živo­ty hlav­ních hrdi­nů začí­na­jí zamo­tá­vat, nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti pře­stá­va­jí zvlá­dat a pro­bou­zí se v nich tem­něj­ší strán­ky jejich osob­nos­ti. Jejich žer­ty už nejsou zábav­né, ale spíš nebez­peč­né. A tepr­ve když začnou hazar­do­vat i s lid­ský­mi živo­ty, začí­na­jí si napl­no uvě­do­mo­vat, že si se svou silou nemo­hou tak snad­no zahrá­vat.

02. 02. 12             Jeden musí z kola ven

Píše se rok 1973 a brit­ská taj­ná služ­ba MI6 se pokou­ší ve svém stře­du nalézt sovět­ské­ho špi­o­na a udr­žet Spojené krá­lov­ství v bez­pe­čí. K odha­le­ní „krt­ka“ je povo­lán z před­čas­né­ho důcho­du George Smiley (Gary Oldman). Seznam pode­zře­lých ze zra­dy je zúžen na čty­ři a Smiley má jedi­ný úkol – ozna­čit, kdo z nich kom­pro­mi­tu­je brit­skou taj­nou služ­bu. Je to ambi­ci­óz­ní Percy Alleline (Toby Jones), jemuž při­dě­li­li kry­cí jmé­no Švec; zdvo­ři­le sebe­vě­do­mý Bill Haydon (Colin Firth), pře­zdí­va­ný Krejčí; sta­teč­ný Roy Bland (Ciarán Hinds), zva­ný Voják; poku­řu­jí­cí Toby Esterhase (David Dencik) vystu­pu­jí­cí pod jmé­nem Chudák; nebo samot­ný Smiley, zapsa­ný jako Žebrák? Jen tomu nej­lep­ší­mu špi­o­no­vi je rad­no věřit. Ale kdo jím je a na čí stra­ně sto­jí? Klasika, kte­rá změ­ni­la špi­o­náž­ní dra­ma v režii Tomase Alfredsona (Ať vejde ten pra­vý) a s hud­bou génia Alberta Iglesiase (sklá­dal hud­bu k vět­ši­ně fil­mů Julia Medema a Pedra Almodóvara).

09. 02. 12             Star Wars: Epizoda 1-Skrytá hroz­ba

Galaktickou repub­li­kou zmí­ta­jí nepo­ko­je. Vznikly spo­ry ohled­ně zda­ně­ní obchod­ních cest k odleh­lým hvězd­ným sou­sta­vám. Chamtivá Obchodní fede­ra­ce dou­fá, že zále­ži­tost vyře­ší její armá­da bojo­vých dro­i­dů, kte­rá začne úpl­nou blo­ká­du malé pla­ne­ty Naboo. Zatímco Republikový kon­gres vede o těch­to dra­ma­tic­kých udá­los­tech zdlou­ha­vé roz­ho­vo­ry, Nejvyšší kan­ce­lář taj­ně vyšle dva rytí­ře Jedi, ochrán­ce míru a spra­ve­dl­nos­ti v gala­xii, aby kon­flikt zažeh­na­li..

09. 02. 12             Den zra­dy

Snímek Den zra­dy je napí­na­vým pří­bě­hem o sexu, ambi­cích, loa­ja­li­tě, zra­dě a pomstě, kte­rý se ode­hrá­vá na poza­dí oká­za­lé­ho diva­dla moder­ní poli­ti­ky. Film mapu­je osu­dy mla­dé­ho tis­ko­vé­ho mluv­čí­ho, kte­rý se sta­ne obě­tí záku­lis­ních intrik, zrád­ných mani­pu­la­cí zku­še­ných kole­gů a svo­dů mla­dé prak­ti­kant­ky

09. 02. 12             Jack a Jill

Jack žije takřka doko­na­lým živo­tem s výjim­kou jedi­né pře­tr­vá­va­jí­cí chy­bič­ky – sest­ry Jill, jeho dvoj­če­te. Každý rok musí na Den díkůvzdá­ní pře­tr­pět muči­vou návště­vu své sest­ry, kte­rá mu během pár oka­mži­ků doká­že pře­vrá­tit život vzhů­ru noha­ma. Když se ale z víken­do­vé návštěvy zvol­na stá­vá návště­va měsíč­ní, dvoj­ča­ta spo­lu boju­jí a háda­jí se tak, jak to doká­ží jen dvoj­ča­ta. Jakmile začne být jas­né, že Jill nemá v plá­nu odjet, uve­de Jack do pohy­bu hned něko­lik plá­nů v nadě­ji, že mu pomo­hou Jill pře­mís­tit tam, kde je mu její pří­tom­nost nej­mi­lej­ší – na opač­nou stra­nu vlas­ti.

09. 02. 12             Mupeti

Walter, nej­vět­ší fanou­šek Mupetů na svě­tě, jenž je na dovo­le­né se svý­mi přá­te­li Garym (Jason Segel) a Mary (Amy Adams) z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Smalltown, odha­lí zákeř­ný plán rop­né­ho mag­ná­ta Texe Richmana (Chris Cooper), kte­rý se chys­tá srov­nat se zemí Mupetí diva­dlo a těžit ropu, nedáv­no obje­ve­nou pří­mo pod tím­to býva­lým půso­biš­těm Mupetů. Aby Walter, Mary a Gary moh­li zor­ga­ni­zo­vat nej­vět­ší tele­viz­ní mupe­tí mara­ton v ději­nách a poku­si­li se tak zís­kat deset mili­o­nů dola­rů, potřeb­ných na záchra­nu diva­dla, muse­jí spo­leč­ně s Kermitem nej­pr­ve zno­vu sjed­no­tit všech­ny Mupety, kte­ří se mezi­tím vyda­li za vlast­ním štěs­tím: Fozzie v sou­čas­né době vystu­pu­je s revi­va­lo­vou sku­pi­nou Moopeti v casi­nu v Renu, Miss Piggy pra­cu­je jako edi­tor­ka mód­ní rubri­ky pro plnoštíh­lé v paříž­ském Vogue, Animal je paci­en­tem kli­ni­ky v Santa Barbaře, kte­rá svým kli­en­tům pomá­há zvlá­dat náva­ly hně­vu, a Gonzo je boha­tým pod­ni­ka­te­lem v obo­ru insta­la­tér­ství a kana­li­za­cí

09. 02. 12             Speciální jed­not­ka

Kontroverzní novi­nář­ka Elsa (Diane Kruger) půso­bí­cí v Afghánistánu je une­se­na čle­nem Talibanu. Únosce vyvě­sí na inter­net video sta­no­vu­jí­cí nej­zaz­ší ter­mín její popra­vy. Zpravodajská služ­ba odha­lí, že se Elsa nachá­zí ve ves­ni­ci na hra­ni­ci s Pákistánem. Šestičlenná spe­ci­ál­ní jed­not­ka je vyslá­na do nebez­peč­né oblas­ti, kde vlád­nou rebe­lo­vé. Záchrana Elsy je úspěš­ná. Nejtěžší část mise ale všech­ny tepr­ve čeká: útěk z Pákistánu a pře­chod přes divo­ké, pus­té a nehos­tin­né hory Hindúkuš s nelí­tost­ný­mi pro­ná­sle­do­va­te­li v zádech...

09. 02. 12             Muž na hra­ně

Když býva­lý newy­or­ský poli­cajt na útě­ku Nick Cassidy (Sam Worthington, Avatar) vstou­pí do lob­by hote­lu Roosevelt v New Yorku, vyje­de do jed­no­ho z nej­vyš­ších pater budo­vy a vyle­ze na řím­su, ohro­žu­je víc než svůj vlast­ní život. Na něja­kou dobu se zasta­ví celé měs­to a to včet­ně něko­li­ka veli­ce ner­vóz­ních lidí s vel­kým tajem­stvím. Cassidyho roz­hod­nu­tí nevy­tvo­ří pou­ze medi­ál­ní bou­ři, ale také zapekli­tou situ­a­ci pro poli­cej­ní psy­cho­lož­ku Lydii Spencer (Elizabeth Banks, Tři dny ke svo­bo­dě), kte­rá se ho sna­ží pře­svěd­čit, aby neská­kal. Čím víc se o to sna­ží, tím víc jí začí­ná dochá­zet, že Cassidy má mož­ná v plá­nu úpl­ně něco jiné­ho než sebe­vraž­du. Že by to mělo něco spo­leč­né­ho se záhad­ným pro­jek­tem, na němž pra­cu­je jeho bra­tr? Nebo s taj­ným jed­ná­ním jed­no­ho z nej­vliv­něj­ších obchod­ní­ků New Yorku (Ed Harris, Skála)? Během Cassidyho odváž­né­ho kous­ku začí­ná postup­ně zapa­dat jeden dílek puzzle do dru­hé­ho. Z pří­bě­hu zkom­pro­mi­to­va­né­ho pol­dy, kte­rý se sna­ží doká­zat svou nevi­nu, se stá­vá něco zda­le­ka víc šoku­jí­cí­ho. Najednou je v sáz­ce mno­hem víc než život jed­no­ho muže sto­jí­cí­ho na řím­se.

09. 02. 12             Rozchod Nadera a Simin

Nader a Simin sto­jí před osu­do­vým roz­hod­nu­tím: zatím­co žena chce opus­tit Írán spo­lu s jejich dce­rou, man­žel nechce a nemů­že, sta­rá se totiž o nemo­hou­cí­ho otce. Do part­ner­ské­ho spo­ru však vstou­pí ješ­tě tragič­těj­ší udá­lost, jež se pro­mít­ne do živo­tů mno­ha lidí. Snímku, kte­rý uka­zu­je kaž­do­den­ní život v sou­čas­ném írán­ském měs­tě, se s mimo­řád­nou při­ro­ze­nos­tí daří pohy­bo­vat v blíz­kos­ti hrdi­nů, nevy­u­ží­vá toho ale k laci­né melod­ra­ma­tič­nos­ti. Postavy pozo­ru­je s pocho­pe­ním i nestran­nos­tí a nebo­jí se uka­zo­vat jejich pro­blémy ze všech stran. Hrdinové zde nejsou hná­ni zlý­mi úmys­ly, spí­še se dostá­va­jí do vle­ku okol­nos­tí nebo je pohá­ní tou­ha po tom, co v jejich očích vypa­dá spra­ved­li­vě. Spory nejsou umě­le vyost­řo­vá­ny, a přes­to v sobě nesou vel­ké napě­tí, mož­ná i pro­to, že na kon­ci pro­ti sobě nebu­dou stát vítě­zo­vé a pora­že­ní, ale lidé, kte­ří bez výjim­ky zůsta­nou pou­če­ni i pozna­me­ná­ni.

16. 02. 12             Cesta na taju­pl­ný ost­rov 2

V tom­to pokra­čo­vá­ní celo­svě­to­vě úspěš­né­ho fil­mu „Journey to the Center of the Earth,“ z roku 2008 nové rodin­né dob­ro­druž­ství fil­mu „Journey 2: The Mysterious Island“ ve for­má­tu 3D začí­ná tím, že mla­dý Sean Anderson (Josh Hutcherson, kte­rý hrál v této roli i v před­cho­zím fil­mu) dosta­ne zakó­do­va­né tís­ňo­vé volá­ní ze záhad­né­ho ost­ro­va, z míst, kde by se žád­ný ost­rov nachá­zet neměl. Je to mís­to, kde jsou zvlášt­ní for­my živo­ta, hory ze zla­ta, živo­tu nebez­peč­né sop­ky a nejed­no pozo­ru­hod­né tajem­ství. Nový nevlast­ní otec Hanka (Dwayne Johnson) není scho­pen syna zadr­žet a tak se s ním radě­ji vydá na spo­leč­nou výpra­vu.  Společně s pilo­tem heli­kop­té­ry (Luis Guzman) a jeho krás­nou a roz­hod­nou dce­rou (Vanessa Hudgens), se vyda­jí hle­dat ost­rov, zachrá­nit opuš­tě­né oby­va­te­le ost­ro­va a také unik­nout sei­zmic­kým vlnám, kte­ré tla­čí ost­rov pod vodu, kde by pokla­dy ost­ro­va byly navždy pohře­be­ny v moři

16. 02. 12             Nepřítel pod ochra­nou

Matt Weston (Ryan Reynolds) sice pra­cu­je u CIA, ale přes­to se pekel­ně nudí. Jeho pově­ře­ním je spra­vo­vat taj­né věze­ní CIA v Kapském Městě, v němž dosud nebyl nikdo „uby­to­ván“. Hned prv­ní „host“ ale bude z kate­go­rie VIP. Tobin Frost (Denzel Washington) je býva­lý elit­ní agent ame­ric­kých taj­ných slu­žeb, kte­rý začal před lety pra­co­vat pro­ti mateř­ské orga­ni­za­ci. Prodával infor­ma­ce kaž­dé­mu, kdo o ně pro­je­vil zájem a zapla­til dosta­teč­nou sumu, vraž­dil býva­lé kole­gy, dodá­val mate­ri­ál­ní pod­po­ru tero­ris­tic­kým reži­mům po celém svě­tě a než se ho poda­ři­lo dopad­nout, uběh­lo téměř jed­no celé dese­ti­le­tí. Tahle vel­ká ryba se za mří­že­mi nesta­čí ani rozkou­kat, když na uta­je­ný objekt zaú­to­čí nezná­mí ozbro­jen­ci. Dosud nepří­liš akč­ní Weston se roz­hod­ne chy­tit pří­le­ži­tost za pače­sy a na posled­ní chví­li i s Frostem z objek­tu ute­če. Jen jest­li si neu­kro­jil pří­liš vel­ké sous­to. Nesmí si věz­ně pouš­tět k tělu, na dru­hou stra­nu ho ale musí za kaž­dou cenu chrá­nit. Navíc musí zjis­tit, kdo a proč se jeho „chrá­něn­ce“ sna­žil dostat ven, ať už na svo­bo­du, nebo pod kytič­ky. Otázek je spous­ta, ale na odpo­vě­di není čas, pro­to­že tahle hra se hra­je v jed­nom z nej­ne­bez­peč­něj­ších míst na země­kou­li, kde může­te kou­pit kul­ku stej­ně snad­no jako zmrz­li­nu

16. 02. 12             Stud

Brandon (Michael Fassbender) je tři­cát­ník žijí­cí v New Yorku, neschop­ný zvlá­dat svůj sexu­ál­ní život. Poté, co se do jeho bytu při­stě­hu­je jeho o mno­ho mlad­ší sest­ra, se jeho svět začne vymy­kat kon­t­ro­le. Snímek je pod­ma­ni­vým a aktu­ál­ním náhle­dem do při­ro­ze­ných lid­ských potřeb, do toho jak žije­me a jak nás naše zku­še­nos­ti for­mu­jí.

16. 02. 12             The Artist

Hollywood, 1927, George Valentin (Jean Dujardin) pat­ří k nej­vět­ším hvězdám němé­ho fil­mu. Poznáte ho pod­le ten­ké­ho knír­ku, typic­ké bílé kra­va­ty a fra­ku. Jeho účin­ko­vá­ní v exo­tic­kých pří­bě­zích o intri­kách a hrdin­ských činech zna­me­na­lo vel­ký úspěch pro fil­mo­vé stu­dio Kinograph, v jehož čele sto­jí mag­nát Al Zimmer (John Goodman). Sláva Georgovi vynes­la ele­gant­ní man­žel­ku Doris (Penelope Ann Miller), kaž­dý den ho vozí do prá­ce odda­ný šofér Clifton (James Cromwell) a vítá ho vlast­ní usmě­va­vá tvář z pla­ká­tů Kinographu. Na fil­mo­vé pre­mi­é­ře spon­tán­ně rea­gu­je na bouř­li­vé davy fanouš­ků a repor­té­rů. Jakoby svým posta­vám z oka vypa­dl a jeho hvězd­ná kari­é­ra se zdá neo­hro­zi­tel­ná. Hollywood však brzy ovlád­ne nový feno­mén: mlu­ve­ný film. George tou­to tech­nic­kou novin­kou opo­vr­hu­je a ozna­ču­je ji za nevkus­né pobláz­ně­ní. V roce 1929 chce Kinograph úpl­ně zasta­vit výro­bu němých fil­mů a George se musí roz­hod­nout: buď při­jme zvuk, jako to udě­la­la mla­dá vychá­ze­jí­cí hvězda Peppy Miller, nebo bude ris­ko­vat pád do zapo­mně­ní.

16. 02. 12             Signál

Poklidnou idy­lu rázo­vi­té ves­nič­ky, kte­rá je tak tro­chu odříz­nu­tá od svě­ta, neče­ka­ně roz­če­ří sym­pa­tič­tí mla­dí­ci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý pro­to, aby vyhle­da­li nej­lep­ší mís­to pro insta­la­ci nové­ho mobil­ní­ho vysí­la­če. Vidina zis­ku vzbu­dí v míst­ních pocho­pi­tel­né oče­ká­vá­ní, zvláš­tě když se dozvě­dí o zají­ma­vé finanč­ní odmě­ně pro maji­te­le pozem­ku, na kte­rém bude vysí­lač stát. Vesnice se rych­le stá­vá bitev­ním polem a to s vyu­ži­tím všech povo­le­ných i nepo­vo­le­ných zbra­ní. Je ovšem otáz­kou, zda Filos s Kájou budou schop­ni napl­nit oče­ká­vá­ní, do nich vklá­da­ná. Možná totiž nejsou tím, za co se vydá­va­jí...

23. 02. 12             Válečný kůň

Působivý pří­běh mla­dé­ho chlap­ce jmé­nem Albert a jeho milo­va­né­ho koně Joeyho se ode­hrá­vá na samém počát­ku prv­ní svě­to­vé vál­ky. Joey je Albertovým otcem pro­dán brit­ské jízdě a násled­ně poslán na fron­tu, kde začí­ná jeho pozo­ru­hod­ná pouť na poza­dí vel­ké vál­ky. Navzdory pře­káž­kám, kte­rým je na kaž­dém kro­ku nucen čelit, Joey ovliv­ňu­je a mění živo­ty všech, se kte­rý­mi se na své pou­ti setká. Albert, kte­rý na své­ho pří­te­le nedo­ká­že zapo­me­nout, opouš­tí domov a vydá­vá se na fran­couz­ská váleč­ná pole, aby zde své­ho koně našel a při­ve­dl ho zpát­ky domů.

23. 02. 12             Tohle je vál­ka!

Dva špič­ko­ví agen­ti CIA, Tuck (Tom Hardy) a FDR (Chris Pine), jsou kama­rá­di na život a na smrt. To ovšem pou­ze do doby, než se oba zbláz­ní do jed­né a téže sleč­ny - Lauren Scottová (Reese Witherspoon). Kariéristka Lauren Scottová je sice ve svém pra­cov­ním živo­tě úspěš­ná, ale její milost­ný život je jed­na vel­ká kata­stro­fa. Poté, co ji nechá pří­tel, kvů­li kte­ré­mu se pře­stě­ho­va­la z milo­va­né Atlanty, nemá na ran­dě­ní a hle­dá­ní nové­ho vzta­hu ani pomyš­le­ní. S tím se ale nespo­ko­jí její praš­tě­ná kama­rád­ka Trish, kte­rá ji pře­mlu­ví, aby zku­si­la najít štěs­tí v lás­ce na inter­ne­to­vé seznam­ce. Na inter­ne­tu se sezná­mí se sym­paťá­kem Tuckem a domlu­ví si s ním ran­de. Aby to ale nemě­la tak jed­no­du­ché, ve video­půj­čov­ně se jí do ces­ty při­ple­te i pohled­ný hezoun FDR. Lauren se roz­hod­ne ran­dit pro­za­tím s obě­ma, samo­zřej­mě bez nejmen­ší potu­chy, že oba klu­ci jsou nej­lep­ší­mi kama­rá­dy a navíc top agen­ty CIA. Tuck a FDR dopo­sud žili život jako v Bondovce - plný zbra­ní, rych­lých aut i krás­ných žen, kte­ré až dosud nikdy nebra­li pří­liš váž­ně. Tentokrát jsou ale oba pře­svěd­če­ni, že našli tu pra­vou. Zjištění, že se oba zami­lo­va­li do stej­né dív­ky, jim ovšem jejich přá­tel­ství tak tro­chu poka­zí. I když se dohod­nou, že si půjdou z ces­ty, a Lauren neřek­nou, že se zna­jí, neby­li by to správ­ní agen­ti, aby se vzda­li své vysně­né dív­ky tak snad­no. Na řadu při­chá­zí série pro­myš­le­ných špi­ón­ských úto­ků s jedi­ným cílem - co nej­ví­ce ztrap­nit a zka­zit ran­de toho dru­hé­ho. Jak tato stá­le se stup­ňu­jí­cí bitva dopad­ne a pro koho se Lauren nako­nec roz­hod­ne?

23. 02. 12             Křtiny

Dva někdej­ší přá­te­lé z malé­ho měs­teč­ka, kte­ří se chtě­li dostat do vel­ké­ho svě­ta, se setká­va­jí po něko­li­ka letech. Michalovi se to poda­ři­lo - žije v luxus­ním bytě ve Varšavě, pod­ni­ká, má krás­nou ženu a novo­ro­ze­né­ho syna. Janek, jeho někdej­ší kum­pán za ním při­jíž­dí z voj­ny, aby se stal kmo­trem jeho dítě­te. Kamarádovou pro­mě­nou je však pře­kva­pen a spous­tě věcí nero­zu­mí. Kdysi drs­ný pří­tel, kte­rý si nene­chal nic líbit, se pro­mě­nil v cit­li­vé­ho člo­vě­ka, jenž se roz­plá­če i v oka­mži­ku, kdy musí nechat utra­tit nemoc­né­ho psa. Nic ale není tako­vé, jak se na prv­ní pohled zdá. Michala totiž pro­ná­sle­du­je zlo­či­nec­ká minu­lost: čle­no­vé jeho někdej­ší­ho gan­gu, kte­ré před lety udal poli­cii, mu vyhro­žu­jí smr­tí. V oba­vách z budouc­nos­ti dokon­ce žádá Janka, aby se ujal jeho rodi­ny. Ten se ale prá­vě v tom­to oka­mži­ku odhod­lá k činu, jehož důsled­ky už nelze vzít zpět

23. 02. 12             Můj týden s Marilyn

Film Můj život s Marilyn Monroe nabí­zí neob­vykle intim­ní pohled na holly­wo­od­skou iko­nu a její spon­tán­ní emo­tiv­ní vztah s mla­dým mužem, kte­rý jí rozu­měl víc než kdo­ko­liv jiný. Začátkem léta 1956 vkro­či­la ame­ric­ká hereč­ka Marilyn Monroe popr­vé na brit­skou půdu. Během sva­teb­ní ces­ty s man­že­lem Arthurem Millerem, zná­mým ame­ric­kým dra­ma­ti­kem, při­je­la Monroe do Anglie natá­čet sní­mek Princ a taneč­ni­ce. To samé léto se tři­a­dva­ce­ti­le­tý Colin Clark popr­vé v živo­tě zúčast­nil fil­mo­vé­ho natá­če­ní. Clark, čer­s­tvý absol­vent Oxfordu, měl ambi­ce stát se fil­mo­vým reži­sé­rem, ale zatím se musel spo­ko­jit s drob­ný­mi pro­dukč­ní­mi pra­ce­mi. O čty­ři­cet let poz­dě­ji sepsal ve for­mě dení­ku svo­je zážit­ky z toho­to natá­če­ní a kni­hu nazval: „Princ, show­gi­rl a já“. Jenže jeden týden v jeho zápis­cích chy­běl. Teprve po něko­li­ka letech Clark pro­zra­dil proč. V dal­ším pokra­čo­vá­ní živo­to­pi­su s názvem „Můj týden s Marilyn“ popi­su­je sku­teč­ný pří­běh jed­no­ho neza­po­me­nu­tel­né­ho týd­ne, kte­rý strá­vil ve spo­leč­nos­ti nej­vět­ší svě­to­vé hvězdy…týdne s Marilyn

23. 02. 12             Žena v čer­ném

Film je zalo­žen na kla­sic­ké ducha­ři­ně. Vypráví pří­běh práv­ní­ka Arthura Kippse (Daniel Radcliffe), kte­rý je nucen opus­tit své­ho malé­ho syna a odces­to­vat do vzdá­le­né ves­ni­ce posta­rat se o zále­ži­tos­ti nedáv­no zesnu­lé­ho vlast­ní­ka síd­la Eel Marsh. Během jeho osa­mě­lé prá­ce uvnitř staré­ho pan­ské­ho síd­la začí­ná Kipps odha­lo­vat tra­gic­ká a muči­vá tajem­ství měs­ta. Jeho strach se začne stup­ňo­vat, když zjis­tí, že míst­ní děti umí­ra­jí za tajem­ných okol­nos­tí. Když jsou jemu nej­bliž­ší ohro­žo­vá­ni msti­vou ženou v čer­ném, musí Kipps najít způ­sob jak pro­lo­mit cyk­lus tero­ru.

23. 02. 12             Modrý tygr

Co se sta­ne, když se ve měs­tě obje­ví mod­rý tygr? Dobrodružný, magic­ký a humor­ný rodin­ný film vtáh­ne děti i jejich rodi­če do svě­ta fan­ta­zie. Středobodem vše­ho dění je tro­chu zapo­me­nu­tá, ale stá­le kou­zel­ná bota­nic­ká zahra­da, ukry­tá upro­střed hlu­čí­cí­ho měs­ta. Dva kama­rá­di Johanka a Matyáš žijí bez­sta­rost­ně mezi tro­pic­ký­mi rost­li­na­mi spo­leč­ně s mlu­ví­cím papouš­kem a svý­mi své­ráz­ný­mi rodi­či v podá­ní Báry Hrzánové a Jana Hartla. Když se ambi­ci­óz­ní sta­ros­ta Rýp roz­hod­ne zbou­rat zahra­du, aby na jejím mís­tě mohl posta­vit úpl­ně novou čtvrť, pří­mo na kři­žo­vat­ce se obje­ví tajem­ný mod­rý tygr. Ten se s dět­mi vydá na magic­kou ces­tu záchra­ny jejich jedi­neč­né­ho svě­ta.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,71942 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56005 KB. | 23.05.2022 - 17:28:45