Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Filmové premiéry v řijnu

Filmové premiéry v řijnu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Will Smith, Nicolas Cage a mno­ho hvězd se nám obje­ví v čes­kých kinech v řij­nu.

02. 10. 03 Mizerové II
Detektivové z oddě­le­ní nar­ko­tik v Miami Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou při­dě­le­ni k úder­né jed­not­ce, jejímž úko­lem je zasta­vit pří­sun extá­ze do měs­ta. Během vyšet­řo­vá­ní sho­dou okol­nos­tí odha­lí roz­sáh­lý kon­spi­rač­ní plán bez­cit­né­ho dro­go­vé­ho bos­se Tapia (Jordi Molla), kte­rý chce roz­ší­řit své impé­ri­um a ovlád­nout obchod s nar­ko­ti­ky v celém měs­tě, při­čemž hod­lá zabít kaž­dé­ho, kdo se mu posta­ví do ces­ty

02. 10. 03 Zelené peklo
Seržant West (Samuel Jackson) dostal za úkol tré­no­vat v obtíž­ných pod­mín­kách panam­ské­ho dešt­né­ho pra­le­sa spe­ci­ál­ní jed­not­ku šes­ti chla­pů. Čtyři vojá­ci jsou bru­tál­ně zabi­ti, jeden zra­něn a šes­tý se stá­vá hlav­ním pode­zře­lým. Jak ke zlo­či­nům došlo? A proč?
Vyšetřování se ují­má důstojnice(Connie Nielsen) a pomo­ci jí má býva­lý ran­ger, své­ráz­ný Hardy (John Travolta).
Dvě ver­ze pří­pa­du se pro­plé­ta­jí se spous­tu nevy­jas­ně­ných okol­nos­tí. Nic nedá­vá smy­sl a řeše­ní je stá­le v nedo­hled­nu!

02. 10. 03 Starý, Nový, půj­če­ný a mod­rý
Kattine se vdává.Její man­žel je skvě­lý, mají vel­ký byt a pří­buz­ní jsou \„normální\“.Jen Katrine má jeden pro­blém, někdy je pro ni těž­ké říct prav­du...

02. 10. 03 Láskou praš­tě­ná
Romantická kome­die o milost­ných peri­pe­ti­ích krás­né Halley, kte­rou ve Filmu ztvár­ni­la ame­ric­ká popo­vá hvězda Mandy Moore (Deník prin­cez­ny). Je drži­tel­kou něko­li­ka cen MTV Music Award.
Mladičká Halley po zku­še­nos­tech z něko­li­ka milost­ných zále­tů dojde k závě­ru, že sku­teč­ná lás­ka nee­xis­tu­je. Velmi rych­le se ale pře­svěd­čí, že žád­ná teo­rie není doko­na­lá. Nejlepší kama­rád­ku Halley si v této roman­tic­ké kome­dii zahrá­la Alexandra Holden, zná­má to krás­ka ze seri­á­lů Přátelé, nebo Ally McBealová.

09. 10. 03 Touha
Dalším z milost­ných troj­ú­hel­ní­ků kon­tro­verz­ní­ho japon­ské­ho reži­sé­ra Shinya Tsukamota vyprá­ví pří­běh poho­dl­né­ho, leč emo­ci­o­nál­ně ste­ril­ní­ho man­žel­ství půvab­né Rinko a úspěš­né­ho obchod­ní­ka Shigehiko. Nudný man­žel­ský ste­re­o­typ je roz­me­tán vydí­rá­ním nezná­mé­ho muže, kte­rý man­že­le nutí usku­teč­nit všech­na svá nej­taj­něj­ší sexu­ál­ní přá­ní…

09. 10. 03 Kukuška
KUKUŠKA Je nový film reži­sé­ra “své­ráz­ných lovů“ Alexandra Rogožkina. Je září 1944, těs­ně před ukon­če­ním váleč­né­ho sta­vu mezi Finskem a Sovětským sva­zem. Finský „nacis­ta“, ostře­lo­vač Veiko, je při­pou­tán ke ská­le, zatím­co Ivan, kapi-tán sovět­ské armá­dy, je zatčen taj­nou poli­cí. Oba, odsou­ze­ni k smr­ti svou vlast­ní armá­dou, na posled­ní chví­li uni­ka­jí nebla­hé­mu osu­du a náhod­ně nalé­za­jí úto­čiš­tě u mla­dé Laponky Anni. Ta v nich však nevi­dí vojá­ky zne­přá­te­le­ných armád, ale pře­de­vším muže… Každý z nich rozu­mí pou­ze své­mu rod­né­mu jazy­ku: fin­šti­ně, ruš­ti­ně a lapon­šti­ně. V pus­ti­ně sever­ní taj­gy však musí všich­ni žít pohro­ma­dě po něko­lik dní…

09. 10. 03 Rozvod po fran­couz­sku
Sestry Walkerovy: Isabel (Kate Hudson) a Roxeanne (Naomi Watts). Jedna žije v Kalifornii, dru­há v Paříži. Isabel při­jíž­dí za Roxy do Paříže, aby jí byla opo­rou v posled­ní fázi oče­ká­vá­ní potom­ka. Romantické dob­rač­ce Roxy prá­vě v této nej­ne­mož­něj­ší chví­li dává manžel-ničema jmé­nem Charles-Henri de Persand (Melvil Poupaud) kopač­ky. Rozvod visí ve vzdu­chu. Mezitím se Isabel zami­lu­je do niče­mo­va strý­ce. Rodinný skan­dál pokra­ču­je a ame­ric­ký ide­a­lis­mus a nepo­tla­či­tel­ný duch sester Walkerových se stře­tá­vá s fran­couz­skou rafi­no­va­nos­tí, intri­ka­mi a neú­stup­ným raci­o­na­lis­mem rodi­ny Persandových, kte­rá zplo­di­la dare­bá­ka Charles-Henriho. Předmětem spo­ru je také obraz v hod­no­tě kolem mili­o­nu dola­rů, kte­rý vlast­ní Roxy. A pak - doce­la náh­le - zlo­čin z váš­ně pře­ru­ší veš­ke­ré kul­tur­ní stře­ty a ote­ví­rá nové mož­nos­ti pro vzá­jem­né poro­zu­mě­ní.

09. 10. 03 Půlnoční míle
Brad Silberling (Město andě­lů) nato­čil pří­běh chlap­ce, kte­rý po násil­né smr­ti své snou­ben­ky nadá­le byd­lí u jejích rodi­čů a sna­ží se pro ně domo­ci spra­ve­dl­nos­ti. Navzdory svým nej­lep­ším úmys­lům se však zami­lu­je do jiné ženy...

10. 10. 03 Kill Bill
Bývalá člen­ka špič­ko­vé­ho zabi­jác­ké­ho koman­da (Uma Thurman) se roz­hod­ne navždy skon­čit s minu­los­tí a vdát se. Její sva­teb­ní den se však změ­ní v krva­vá jat­ka v oka­mži­ku, kdy na ni zaú­to­čí její vlast­ní býva­lý šéf Bill (David Carradine) a zabi­je ji. Mladá žena však neze­mře­la, i když si to všich­ni mys­lí: šťast­nou náho­dou vra­žed­ný útok pře­ži­la, ale upadla do kóma­tu. Po pěti muči­vě dlou­hých letech se vra­cí z tem­né­ho zápra­ží smr­ti s jedi­nou myš­len­kou: pomstít se všem, kte­ří jí ublí­ži­li, bez ohle­du na to, co je k tomu ved­lo. Ke vše­mu odhod­la­ná hrdin­ka, kte­rá si říká „Nevěsta“, však tepr­ve musí zjis­tit, kdo je pro­ti ní - a také to, jest­li nee­xis­tu­je někdo, kdo by mohl stát na její stra­ně...

16. 10. 03 Božský Bruce
Bruce Nolan (Jim Carrey) je repor­tér zpra­vo­daj­ské rela­ce Eyewitness News lokál­ní tele­vi­ze z Buffala, kte­rý je zná­mý pro své humor­né a pros­té pří­běhy. Jeho repor­tá­že děla­jí radost všem kro­mě jeho samé­ho - mno­hem radě­ji by vystří­dal mode­rá­to­ra, kte­rý již brzy odchá­zí do důcho­du, nebo se aspoň zabý­val důle­ži­tý­mi zprá­va­mi z celé­ho svě­ta. Bruce je nespo­ko­je­ný téměř se vším, co se v jeho živo­tě děje, a málo­kdy si nechá ujít pří­le­ži­tost si na svůj život postě­žo­vat. Jeho pří­tel­ky­ně Grace (Jennifer Aniston), kte­rá pro­vo­zu­je pečo­va­tel­ské stře­dis­ko, je se svým živo­tem spo­ko­je­ná a Bruce milu­je i přes jeho nega­ti­vis­tic­ký pří­stup. Zatímco on sní o tom, že se jed­nou sta­ne zpra­vo­daj­skou legen­dou, ona je ráda, že může pomá­hat lidem.

Bruce dosta­ne pří­le­ži­tost nato­čit u Niagarských vodo­pá­dů repor­táž k 23. výro­čí vypuš­tě­ní pro­slu­lé lodi Maid of the Mist. V klí­čo­vém oka­mži­ku však dojde k nepří­jem­né­mu zvra­tu a celý výstup se změ­ní v nej­vět­ší kata­stro­fu jeho kari­é­ry. Po tom­to fiasku násle­du­je jed­na pohro­ma za dru­hou. Rozzuřený Bruce viní ze svých život­ních útrap Boha a dává to hla­si­tě naje­vo. Poté se v jeho živo­tě náh­le začnou obje­vo­vat podiv­ná zna­me­ní, kte­rá jej dová­dě­jí až do zvlášt­ní sta­ré budo­vy. Zde se Bruce setká­vá se správ­cem domu (Morgan Freeman), kte­rý mu po chví­li odha­lu­je svou pra­vou identi­tu - je to samot­ný Bůh.

Všemohoucí sly­šel všech­ny Bruceovy stíž­nos­ti a má pro něj neče­ka­nou nabíd­ku - jeho vlast­ní mís­to. Bruce je obda­ro­ván bož­ský­mi schop­nost­mi a musí doká­zat, zda by úlo­hu Boha zvlád­nul lépe.

Poté, co se Bruce pře­svěd­čí, že není obě­tí noč­ní můry ani psy­cho­tic­ké­ho záchva­tu, začne se učit pou­ží­vat bož­ské schop­nos­ti ve svůj pro­spěch. Brzy však při­jde nevy­hnu­tel­né - Bruce se oci­tá na kři­žo­vat­ce a musí se roz­hod­nout, zda se sta­ne nej­vět­ším a nej­moc­něj­ším pošu­kem ve vesmí­ru nebo se vrá­tí ke své­mu lid­ské­mu živo­tu

16. 10. 03 Čínská ody­sea 2002
V dobách čín­ské dynastie Ming jsou si před­ur­če­ni dva sou­ro­ze­nec­ké páry. Ale osud kla­de jejich spo­leč­né­mu štěs­tí do ces­ty řadu pře­ká­žek. První pár je uro­ze­ný, z vyš­ší spo­leč­nos­ti - jed­ná se o mla­dé­ho císa­ře a jeho sest­ru Wushuang, kte­ří žijí ve stís­ně­ném pro­stře­dí císař­ské­ho plá­ce pod přís­ným dozo­rem jejich mat­ky, císa­řov­ny Dowager. Druhý pár pochá­zí z niž­ších vrs­tev - tulák Li Yilong, pře­zdí­va­ný také Král Tyran díky tomu, jak ohro­žo­val v mlá­dí měs­to Meilong, a jeho sest­ra Phoenix, kte­rá vede v Meilongu restau­ra­ci. Oba císař­ští sou­ro­zen­ci se jed­no­ho dne odhod­la­jí k útě­ku, avšak princ je dopa­den, tak­že se poda­ří uprch­nout jen jeho sestře, kte­rá se uchý­lí do Meilongu, kde potká­vá za poně­kud výstřed­ních okol­nos­tí - pře­vle­če­na za muže - svou život­ní lás­ku, což zapří­či­ní řadu zmat­ků, nedo­ro­zu­mě­ní a kom­pli­ka­cí. Princezna je totiž vzá­pě­tí po pří­cho­du do měs­ta okra­de­na a náho­dou nara­zí na tulá­ka Tyrana, kte­rý prá­vě hle­dá nápad­ní­ka pro svou sest­ru, jeli­kož si ji pro bra­t­ro­vu špat­nou pověst nechce nikdo ve měs­tě vzít. A tak pozve hla­do­vou Wushuang v muž­ském pře­vle­ku na veče­ři. Sestra Phoenix se sku­teč­ně do nové/ho/ příchozí/ho/ zami­lu­je, není však sama - i její­ho bra­t­ra totiž neznámý/neznámá z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů při­ta­hu­je. Genderové role jsou obrá­ce­né, tříd­ní roz­dí­ly je obtíž­né zakrýt a roz­díl­né iden­ti­ty vzdo­ru­jí svým sku­teč­ným tou­hám. Zápletka se ješ­tě zkom­pli­ku­je, když do podiv­né­ho troj­ú­hel­ní­ku vstou­pí mla­dý princ, kte­rý dostal od mat­ky povo­le­ní jít hle­dat do svě­ta svou sest­ru a zami­lu­je se do Ah Longovy sest­ry… Teprve zásah čín­ské bohy­ně vrá­tí všech­ny na správ­nou ces­tu, ale je už pří­liš poz­dě na to, aby se zaho­ji­ly všech­ny rány vznik­lé nedo­ro­zu­mě­ním a odlou­če­ním.

23. 10. 03 Prci prci prcič­ky 3
Bouřliváci, zná­mí divá­kům celé­ho svě­ta z fil­mů Prci, prci, prcič­ky 1 (American Pie 1) a Prci, prci, prcič­ky 2 (American Pie 2), se zno­vu setká­va­jí ve tře­tím vol­ném pokra­čo­vá­ní této divác­ky úspěš­né série. Studentská léta jsou již jen ve vzpo­mín­kách, z dětí se sta­li dospě­lí, avšak jsou při­pra­ve­ni zařá­dit si při  dal­ší vel­ké udá­los­ti. Jim (Jason Biggs) a Michelle (Alyson Hannigan) se budou brát - jak jinak, než ve spě­chu. Jimova nemoc­ná babič­ka by ješ­tě ráda vidě­la jeho sva­teb­ní obřad, a tak se mla­dí roz­hod­nou vše zaří­dit za neu­vě­ři­tel­né dva týd­ny. Stifler plá­nu­je posled­ní lou­če­ní se svo­bo­dou (na řadu při­jdou striptér­ky v nety­pic­kých rolích). Finch (Eddie Kaye Thomas) je roz­hod­ně pro všech­ny sva­teb­ní ritu­á­ly, ale v žád­ném pří­pa­dě nechce dopřát Stiflerovi „dvor­ní dámu“, kte­rou nemá být nikdo jiný než Michellina sexu­ál­ně při­taž­li­vá sest­ra Cadence (January Jones). Zatímco všich­ni pro­pa­da­jí šílen­ství, Jimův otec (Eugene Levy) je v poho­dě, jako vždy roz­dá­vá rady a při­pra­vu­je se na nej­lep­ší den své­ho živo­ta.
23. 10. 03 Škyt

Snímek ŠKYT při­ná­ší podi­vu­hod­nou smě­si­ci fil-mových sty­lů. Kombinuje prv­ky kome­die, přírodo-vědeckého doku­men­tu a detek­tiv­ky způ­so­bem, kte­rý uchvá­til fes­ti­va­lo­vé pub­li­kum po celém svě-tě. Namísto slov vyu­ží­vá „sym­fo­nii zvu­ků“, kte­rá je zalo­že­na na ryt­mu úvod­ních šky­tů strý­ce Cse-klika, jehož posta­va rámu­je celý pří­běh. Tento celo­ve­čer­ní debut György Pálfiho bývá čas­to ozna­čo­ván za oso­bi­té spo­je­ní MIKROKOSMU a TWIN PEAKS.

23. 10. 03 Okno napro­ti
Giovanna jed­no­ho dne potká zma­te­né­ho staré­ho pána a vez­me ho k sobě do bytu. Během něko­li­ka dnů se s ním spřá­te­lí. Simone během dru­hé svě­to­vé
vál­ky pomohl zachrá­nit celou řadu Židů, kte­rým hro­zi­la depor­ta­ce, a zapla­til za to vlast­ním poby­tem v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře. Paralelně s tím­to dějem
sle­du­je­me Giovanninu fas­ci­na­ci mužem z bytu přes uli­ci, se kte­rým se po nocích navzá­jem sle­du­jí

30. 10. 03 Švindlíři
Roy by byl takřka doko­na­lým zlo­čin­cem, kdy­by ho nesu­žo­va­la jed­na fóbie za dru­hou. Se svým chrá­něn­cem Frankem jsou na dosah nej­vět­ší­ho kšef­tu své kari­é­ry. Podvod, kte­rý se chys­ta­jí spáchat je něco, co tu ješ­tě nikdy neby­lo. Jenže Roye nepro­ná­sle­du­jí pou­ze fóbie. Náhle se obje­ví jeho dce­ra Angela a věci se dají do pohy­bu zce­la neo­če­ká­va­ným smě­rem. Životní risk našich zlo­čin­ců hro­zí kra­chem, kte­rý by mohl stát život všech­ny tři. Podvod na tře­tí začí­ná...

30. 10. 03 Snowboardista
Akční film z pro­duk­ce Luca Bessona o par­tě mla­dí­ků, kte­ří utí­ka­jí na rych­lých prk­nech s ukra­de­ný­mi peně­zi atrak­tiv­ním pro­stře­dím fran­couz­ských Alp.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89043 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58214 KB. | 13.08.2022 - 15:05:12