Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Filmové premiéry v řijnu 2011

Filmové premiéry v řijnu 2011

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

06. 10. 11 - Elitní zabi­já­ci

Ti nej­lep­ší nájem­ní zabi­já­ci pro­ti pří­sluš­ní­kům elit­ní vojen­ské jed­not­ky. Thriller Garyho McKendryho sli­bu­je výji­meč­ný záži­tek. Vznikl pod­le kon­tro­verz­ní­ho best­selle­ru Ranulpha Fiennese, kte­rý je pod­le slov auto­ra auten­tic­kou repor­tá­ží z nebez­peč­né­ho svě­ta, o jehož exis­ten­ci nema­jí nor­mál­ní smr­tel­ní­ci ani tuše­ní. A ti, kdo o něm tuše­ní měli, už nejsou mezi živý­mi.

Pohádkově boha­té­mu omán­ské­mu šej­ko­vi zbý­vá posled­ních pár měsí­ců živo­ta. Než mu vymě­ře­ný čas vypr­ší, chce dostat na talí­ři hla­vy mužů, kte­ří zabi­li jeho tři syny. Nabízí svá rop­ná pole, což je vel­mi láka­vá nabíd­ka, ovšem odpo­ví­dá neleh­ké­mu zadá­ní. Obětmi šej­ko­vy odpla­ty se mají stát pří­sluš­ní­ci brit­ských spe­ci­ál­ních jed­no­tek (SAS), elit­ní, vše­stran­ně vyba­ve­ní vojá­ci, kte­ří jeho hochy při­pra­vi­li o život během vál­ky o Omán. Tuhle pra­cov­ní nabíd­ku, ovšem bez kon­krét­ních detai­lů, dosta­ne Hunter (Robert De Niro), legen­da mezi nájem­ný­mi zabi­já­ky. Když po pří­le­tu do Ománu zjis­tí, že má zlik­vi­do­vat pří­sluš­ní­ky SAS, nechce úkol vzít. S tím se tak tro­chu počí­ta­lo, pro­to­že Hunter má být jen návnadou ve slo­ži­té hře, jejímž cílem je najmout na tenhle mimo­řád­ný úkol Dannyho (Jason Statham). Hunterův žák a pří­tel je ve svém obo­ru abso­lut­ní jed­nič­ka, bohu­žel ho před časem pově­sil na hře­bík. Pokud prá­ci vez­me a zabi­je tři esa SAS, zůsta­ne Hunter naži­vu. V opač­ném pří­pa­dě má smůlu. A pro­to­že Dannymu kdy­si zachrá­nil život, je jas­né, co se bude dít.

Kromě toho, že tré­no­va­ní vojá­ci nebu­dou snad­ný­mi ter­či, číhá nebez­pe­čí i v moc­né taj­né orga­ni­za­ci, kte­rá je chrá­ní, a oni pro ni za to vyko­ná­va­jí špi­na­vou prá­ci. V čele „body­gu­ar­dů“ pří­sluš­ní­ků SAS sto­jí jejich býva­lý člen Spike (Clive Owen), kte­rý chce kole­gy ochrá­nit za kaž­dou cenu. Danny a Spike jsou jako dvě nuk­le­ár­ní hla­vi­ce letí­cí pro­ti sobě. Takovou akč­ní explo­zi, k jaké dojde po jejich stře­tu, jste už dlou­ho v kině neza­ži­li.

Kniha Ranulpha Fiennese, kte­rý sám v SAS slou­žil, vyvo­la­la pozdvi­že­ní. Oficiální mís­ta na jed­né stra­ně tvr­di­la, že její obsah neod­po­ví­dá sku­teč­nos­ti, na dru­hou stra­nu nedo­da­la svou ver­zi udá­los­tí, pro­to­že prý spa­da­jí mezi uta­jo­va­né sku­teč­nos­ti. „My jsme neře­ši­li, jest­li to, co je v kni­ze, odpo­ví­dá či neod­po­ví­dá rea­li­tě. My jsme vědě­li, že je to fan­tas­tic­ký pří­běh. A pod­le něj jsme chtě­li nato­čit skvě­lý film,“ říká reži­sér Gary McKendry.

06. 10. 11 - Jeden den

Odlehčenou nála­du babí­ho léta pod­trh­ne sym­pa­tic­ký sní­mek JEDEN DEN s Anne Hathaway a Jimem Sturgessem v hlav­ních úlo­hách. Předlohou fil­mu s neo­by­čej­ným pří­bě­hem o neo­by­čej­ném vzta­hu byl celo­svě­to­vý best­seller Davida Nichollse, kte­rý nedáv­no vyšel i u nás. Emma (Hathaway) a Dexter (Sturgess) se vída­jí celých dva­cet let, kaž­dý rok spo­lu ale strá­ví jen jeden den. Seznámili se na večír­ku po jejich spo­leč­né pro­mo­ci...

06. 10. 11 – Juha

Svérázný vypra­věč Aki Kaurismäki nato­čil čer­no­bí­lou Juhu pod­le stej­no­jmen­né před­lo­hy z roku 1911 od fin­ské­ho kla­si­ka Juhaniho Ahoa.

 V duchu romá­nu nato­čil pro­stin­ký pří­běh man­žel­ské­ho troj­ú­hel­ní­ku /venkovská žena, její jed­no­du­chý muž a měst­ský světák/, kde se pod­le auto­ra zby­teč­ně nemlu­ví a tro­cha ticha nám neuško­dí. Milostný pří­běh nově pojal jako němý film se skvost­ný­mi dia­lo­gy v meziti­tul­cích, s úspor­ně pou­ži­tým zvu­kem a emo­tiv­ní hud­bou od „dvor­ní­ho“ skla­da­te­le Anssi Tikanmäkiho. ¨

06. 10. 11 - Muž bez minu­los­ti

MUŽ BEZ MINULOSTI, nomi­no­va­ný na Oscara, opět pro­ká­zal Kaurismäkiho cit pro sklou­be­ní reál­né­ho a ira­ci­o­nál­ní­ho svě­ta, smy­sl pro iro­nii a čer­ný humor i reži­sé­ro­vu sym­pa­tii s out­si­de­ry spo­leč­nos­ti.

 Hlavní hrdi­na /Markku Peltola/ je ihned po svém pří­jez­du do Helsinek pře­pa­den, ztra­tí paměť a je pro­hlá­šen za mrt­vé­ho. Začíná od nuly, ska­ma­rá­dí se s bez­do­mov­ci a zami­lu­je se do dob­ro­vol­ni­ce Armády spá­sy. Ale neče­ka­ně ho dože­ne jeho minu­lost...

 Laskavý sní­mek, kde zazní i Kaurismäkiho milo­va­ný roke­nrol, byl oce­něn v roce 2002 v Cannes Velkou cenou poro­ty a cenou pro Nejlepší hereč­ku Kati Outinen.

06. 10. 11 - Světla v sou­mra­ku

Po fil­mech MRAKY ODTÁHLY a MUŽ BEZ MINULOSTI při­chá­zí fin­ský reži­sér Aki Kaurismäki s tře­tí čás­tí vol­né tri­lo­gie o ztros­ko­tan­cích. Zatímco sní­mek Mraky odtáh­ly vyprá­věl o neza­měst­na­nos­ti a Muž bez minu­los­ti o bez­do­mo­vec­tví, pří­běh Světel v sou­mra­ku se úzce dotý­ká téma­tu osa­mě­los­ti. Hrdinou vyprá­vě­ní je muž jmé­nem Koistinen, kte­rý se nechá zaměst­nat jako noč­ní hlí­dač u hel­sin­ské bez­peč­nost­ní agen­tu­ry. Sám se však oci­tá v ohro­že­ní: bez­peč­nou kaž­do­den­ní ruti­nu zamlk­lé­ho muže totiž dras­tic­ky naru­ší krás­ná, ale ledo­vě chlad­ná blon­dýn­ka Mirja, kte­rá mu zlo­mí srd­ce a zatáh­ne ho do „vel­ké­ho“ svě­ta zlo­či­nu. Další ženou v Koistinenově živo­tě je nená­pad­ná Aila, kte­rá se mu pokou­ší pomo­ci?

13. 10. 11 - Johnny English  se vra­cí

Kdo zachrá­ní Její veli­čen­stvo brit­skou krá­lov­nu, když agent 007 James Bond zrov­na leží u ledu? Jeden muž už před lety doká­zal, že je na něj spo­leh­nu­tí a že radě­ji Britské ost­ro­vy zbou­rá, než by je vydal nepří­te­li všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, ali­as Mr. Beana, dis­po­nu­je mimo­řád­ným rejstří­kem gri­mas a sil­ným mag­ne­tem na kata­stro­fy vše­ho dru­hu.

Po posled­ní tako­vé „neho­dě“ se více méně dob­ro­vol­ně uchý­lil do tibet­ské­ho kláš­te­ra, kde kro­mě vnitř­ní­ho míru hle­dá esprit pra­vé­ho bojov­ní­ka. Až tady si ho najdou mateř­ské taj­né služ­by, kte­ré se prá­vě řítí do kolosál­ní­ho prů­švi­hu. Na ofi­ci­ál­ní návště­vu Velké Británie se chys­tá čín­ský pre­mi­ér, pro kte­ré­ho má jít pod­le zaru­če­ných infor­ma­cí o úpl­ně posled­ní ces­tu v jeho živo­tě, nepočítáme-li tu na hřbi­tov. A pro­to­že se šéfo­vá MI7, Pamela Thorntonová (Gillian Anderson), nemů­že na niko­ho spo­leh­nout, neboť se to v jejím reví­ru hemží dvo­ji­tý­mi agen­ty, kte­ří jsou do plá­no­va­né­ho aten­tá­tu zapo­je­ní, vsa­dí vše na jed­nu kar­tu – na Johnnyho Englishe. Ten po návra­tu z azy­lu zjiš­ťu­je, že se doba radi­kál­ně změ­ni­la. Šéfuje mu žen­ská bez smys­lu pro humor, kte­rá odmí­tá tole­ro­vat jaké­ko­liv výstřel­ky, a pro­to mu poří­dí dozor v podo­bě urput­né­ho agent­ské­ho zele­ná­če, agen­ta Tuckera (Daniel Kaluuya). Pracovní nega­ti­va naštěs­tí vyva­žu­je krás­ná psy­cho­lož­ka Kate Sumner (Rosamund Pike), do její­hož dobý­vá­ní se English pus­tí s ver­vou sobě vlast­ní. Stejně vehe­ment­ně se vydá po sto­pách orga­ni­zá­to­rů glo­bál­ní­ho spik­nu­tí pro­ti čín­ské­mu pre­mi­é­ro­vi, zce­la v sou­la­du s osob­ním mot­tem: „Katastrofy lze tole­ro­vat, neú­spěch niko­liv.“

K nato­če­ní vol­né­ho pokra­čo­vá­ní eska­pád agen­ta Johnnyho Englishe neved­ly tvůr­ce jen komerč­ní důvo­dy (byť byl prv­ní díl celo­svě­to­vým feno­mé­nem), ale i tou­ha otes­to­vat tuhle posta­vu v nové žánro­vé kon­ste­la­ci. „Celý žánr akč­ních špi­o­náž­ních fil­mů se díky Bourneovi a novým bon­dov­kám dost změ­nil. I my jsme chtě­li Johnnyho Englishe pojmout dra­ma­tič­tě­ji a při­tom reál­ně­ji,“ říká sce­náris­ta Hamish McColl, což potvr­zu­je i Rowan Atkinson. „Děj jed­nič­ky byl v porov­ná­ní se sou­čas­ný­mi špi­o­náž­ní­mi fil­my pří­liš vyfa­bu­lo­va­ný. Chtěli jsme pro­to, aby dru­hý díl doká­zal udr­žet divá­ky v napě­tí, aniž by samo­zřej­mě ztra­til na zábav­nos­ti. Příběh jsme pro­to drže­li při zemi a jen na něj navě­si­li tuny fórů,“ vysvět­lu­je herec.

13. 10. 11 - Rodina je základ stá­tu

Když vám hoří půda pod noha­ma, není nad rodin­ný výlet. Libor (Igor Chmela), býva­lý uči­tel děje­pi­su, kte­rý dosá­hl vyso­ké­ho mana­žer­ské­ho postu ve význam­ném finanč­ním ústa­vu, si řadu let spo­ko­je­ně žije spo­leč­ně se svou rodi­nou v luxus­ní vile na okra­ji Prahy. Bezstarostný život ale netr­vá věč­ně a na povrch začnou vyplou­vat machi­na­ce s peně­zi kli­en­tů, týka­jí­cí se celé­ho vede­ní ban­ky. Libor se násled­ně oci­tá v dohle­du poli­cej­ních vyšet­řo­va­te­lů, kte­ří mu začnou tvr­dě šla­pat na paty. Snaží se unik­nout před hro­zí­cím věze­ním a oddá­lit osvět­le­ní celé situ­a­ce své nic netu­ší­cí man­žel­ce (Eva Vrbková). Rozhodne se tak pro netra­dič­ní útěk, kdy pod zámin­kou spo­leč­né dovo­le­né odve­ze celou rodi­nu na již­ní Moravu. Prchání před spra­ve­dl­nos­tí se sta­ne ces­tou plnou hle­dá­ní ztra­ce­ných vzta­hů nejen mezi „uprch­lí­ky“, ale také s jejich spo­lu­žá­ky z vyso­ké ško­ly (Jiří Vyorálek, Simona Babčáková), kte­ré náho­dou potká­va­jí a kte­ří žijí své „oby­čej­né“ živo­ty v okres­ním měs­tě. Po krát­ké době ale poli­cie odha­lu­je dal­ší sou­vis­los­ti včet­ně mís­ta, kde se rodi­na nachá­zí, což odstar­tu­je sku­teč­né rodin­né dra­ma a stá­le se zrych­lu­jí­cí ces­tu – před spra­ve­dl­nos­tí i pod povrch vzta­hů v rodi­ně.

„Chtěl jsem napsat sati­ru na čes­ké malo­měš­ťác­tví a „rodin­nou poho­du“ ala slav­né ecce homo homol­ka, ale při­mo­ta­la se mi do toho během roku psa­ní glo­bál­ní finanč­ní kri­ze a deba­ty o odpo­věd­nos­ti mana­že­rů za stav svě­ta ... a je z toho sku­teč­né rodin­né dra­ma.“ Nastiňuje cena­mi ověn­če­ný scé­náris­ta a reži­sér Robert Sedláček (Pravidla lži, Muži v říji, Největší z Čechů). Filmoví divá­ci se mohou těšit na pro­myš­le­nou dějo­vou linii s gra­du­jí­cím dra­ma­tic­kým nábo­jem, při­čemž žánro­vě se Sedláček do jis­té míry vra­cí ke své­mu hra­né­mu debu­tu, psy­cho­lo­gic­kým Pravidlům lži. Film se natá­čel na růz­ných mís­tech v oko­lí Prahy – pře­de­vším v Pyšelích a Černošicích a na jihu Moravy – napří­klad v pro­stře­dí pout­ní­ho Velehradu. Spoluautorkou fil­mo­vé hud­by je Lenka Dusilová, kte­rá slo­ži­la a nazpí­va­la ústřed­ní píseň fil­mu nazva­nou Smiluje.

13. 10. 11 - Happy, Happy

Pro opti­mis­tic­kou Kaju je rodi­na tou nej­dů­le­ži­těj­ší věcí na svě­tě - a tak o ni peču­je navzdo­ry všem. Je odda­ná man­žel­ka, kte­rá part­ne­ro­vi pro­mí­jí celo­noč­ní výpra­vy s kama­rá­dy i nedo­sta­tek sexu­ál­ní­ho apeti­tu. Stejně tak je milu­jí­cí mat­ka syno­vi, u kte­ré­ho budí jen výsměch. S úsmě­vem, občas dosti kře­čo­vi­tým, bere život tako­vý jaký je.

 Až do oka­mži­ku, kdy se do sou­sed­ství při­stě­hu­je „doko­na­lý man­žel­ský pár“. Jsou úspěš­ní, krás­ní, vzdě­la­ní, a aby toho neby­lo málo: ado­p­to­va­li sirot­ka z Afriky! To už je na Kaju tro­chu moc. Chce se jim vyrov­nat - musí se s nimi spřá­te­lit. Dokonalost sou­se­dů však po něko­li­ka setká­ních mizí stej­ně jako idy­la nové­ho přá­tel­ství obou rodin.

 Komedie HAPPY HAPPY mísí ost­rý čer­ný humor s pro­pra­co­va­nou psy­cho­lo­gií postav, čímž vytvá­ří uni­kát­ní chytrou podí­va­nou, kte­rá neza­po­mí­ná sdě­lit to pod­stat­né: šťast­ní může­me být až teh­dy, kdy si při­zná­me sku­teč­ný stav věcí.

 Podobné téma před něko­li­ka lety ztvár­nil s úspě­chem jiný nor­ský debu­tant - Bard Breien ve své slav­né kome­dii KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ.

 Zábavný film o part­ner­ských vzta­zích, běž­né man­žel­ské kri­zi a jejím netra­dič­ním řeše­ní, nato­či­la nor­ská reži­sér­ka Anne Sewitsky, kte­rá za sní­mek zís­ka­la oce­ně­ní na fes­ti­va­lu v Sundance 2011.

13. 10. 11 - Můj otec George Voskovec

Dokumentární film při­bli­žu­je osob­ní život a umě­lec­kou kari­é­ru Jiřího Voskovce od jeho pří­cho­du do Spojených stá­tů v roce 1950 až po jeho úmr­tí v roce 1981. Film je vyprá­věn z pohle­du jeho mlad­ší dce­ry Gigi, kte­rá po letech zjiš­ťu­je kdo byl její otec Jiří-George Voskovec

13. 10. 11 - Nic pro­ti niče­mu

Film vyprá­ví pří­běh man­že­lů Radka a Johany, kte­ří při­jíž­dě­jí inko­gni­to na sraz ado­p­to­va­ných sna­ží­cích se zalo­žit občan­ské sdru­že­ní. Rozhodují se totiž, jest­li budou ado­p­to­vat dítě a chtě­jí poznat „co z těch lidí vyros­te“. Radek se však ukva­pe­ně před­sta­ví pod cizí cha­to­vou pře­zdív­kou Skippi, což je někdo, kdo zalo­že­ní sdru­že­ní od začát­ku pod­ko­pá­vá nechut­ný­mi pedo­fil­ní­mi poznám­ka­mi a tak se oka­mži­tě, aniž by tušil proč, stá­vá hlav­ním vyvrhe­lem setká­ní. Když se k tomu při­dá ješ­tě fakt, že mezi účast­ní­ky se skrý­vá dáv­ný a stá­le zami­lo­va­ný mile­nec man­žel­ky hlav­ní­ho orga­ni­zá­to­ra a něko­lik dal­ších výlup­ků, je jas­né, že zalo­že­ní sdru­že­ní je v ohro­že­ní…

 Komedie si bere na paškál všech­ny ty mar­né poku­sy o lep­ší svět pro­střed­nic­tvím růz­ných sdru­že­ní, jejichž moti­va­ce jsou čas­to ušlech­ti­lej­ší, než schop­nost orga­ni­zá­to­rů uvést je v reál­nou pra­xi. Film okouz­lu­je skvě­lý­mi a při­ro­ze­ný­mi výko­ny neo­kou­ka­ných her­ců a také způ­so­bem, jakým je nasní­mán, kdy kame­ra doslo­va žije s pro­ta­go­nis­ty a vytvá­ří tak dojem sil­né auten­ti­ci­ty

20. 10. 11 - Paranormal Activity 3

Rádi se bojí­me. Přinejmenším ve fil­mech. A když se najde člo­věk, kte­rý doká­že ze zdán­li­vě fád­ních zábě­rů domá­cích video­ka­mer vyča­ro­vat podí­va­nou jen pro vel­mi sil­né pova­hy, je o hit posta­rá­no Nezávislý sní­mek za pat­náct tisíc dola­rů jich vydě­lal bez­má­la 200 mili­ó­nů, čímž se stal co do návrat­nos­ti inves­tic jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů všech dob. Řeč je o horo­ru Paranormal Activity.

Jeho pokra­čo­vá­ní se uja­lo stu­dio Paramount a legen­da žila dál, když se inves­ti­ce ve výši 2,7 mili­ó­nů dola­rů pro­mě­ni­la ve180 mili­ó­nů na výděl­cích v kinech. Podobný vývoj si tvůr­ci sli­bu­jí i od tře­tí­ho dílu, jehož pokra­čo­vá­ní bylo po úspě­chu dvoj­ky nasna­dě. „Samozřejmě jsme si uvě­do­mo­va­li, že troj­ka bude ješ­tě slo­ži­těj­ší než dru­hý díl,“ říká sce­náris­ta a pro­du­cent Oren Peli. „Chtěli jsme udě­lat vše pro to, aby divá­ci měli stej­ně sil­ný záži­tek, na jaký jsou z minu­la zvyklí. Natočit dal­ší stra­ši­del­ný a napí­na­vý film. Na dru­hou stra­nu jsme nechtě­li ustr­nout a opa­ko­vat to samé, ale při­dat pár změn, kte­ré by fanouš­ci při­ja­li. Naštěstí se pár nápa­dů uro­di­lo a mys­lím, že bude­te spo­ko­je­ní (a vydě­še­ní),“ říká Peli.

I kvů­li maxi­mál­ní­mu požit­ku z fil­mu zůstá­vá jeho pří­běh úzkost­li­vě stře­žen. Prozradit lze snad jen to, že v něm zno­vu vystu­pu­jí hrdin­ky před­cho­zích dvou dílů, para­nor­mál­ní­mi akti­vi­ta­mi pro­ná­sle­do­va­né sest­ry Katie a Kristi, s nimiž se vrá­tí­me ke koře­nům zla, do časů jejich dět­ství, kdy se rády vzá­jem­ně stra­ši­ly a hrá­ly si na vyvo­lá­vá­ní duchů, až se jim to jako bume­rang zača­lo vra­cet.

Připravte se na inten­ziv­ní fil­mo­vý záži­tek, kte­rý nene­chá niko­ho chlad­ným. Snad kro­mě hrdi­nů fil­mu, kte­ří se s para­nor­mál­ní­mi akti­vi­ta­mi set­ka­jí na vlast­ní kůži. Vy ostat­ní toto setká­ní mož­ná pře­ži­je­te.

20. 10. 11 – Dům

Dům je intim­ním dra­ma­tem otce a dce­ry, pří­bě­hem o lás­ce, stře­tu snů růz­ných gene­ra­cí a neu­tu­cha­jí­cí tou­ze po svo­bo­dě.

 Imrich budu­je svůj vlast­ní život­ní sen – sta­ví dům pro svo­ji mlad­ší dce­ru Evu. Do stav­by domupro­jek­tu­je všech­ny své sny a ambi­ce, kte­ré ztra­til v éře komunismu.Na rodin­ném dvo­ře však sto­jí roze­sta­vě­né domy dva – prv­ní, nedo­kon­če­ný dům, měl pat­řit Evině star­ší sestře Janě. Ta se ale otco­vi vze­pře­la a Imrich ji i s její rodi­nou ze své­ho živo­ta „vyškr­tl“.

 Eva sní o tom, že po matu­ri­tě koneč­ně opus­tí „věze­ní doko­na­lé­ho domo­va“ i život na malo­měs­tě a koneč­ně se vydá pozná­vat jiný svět. Těžce nese otco­vy sta­ro­svět­ské názo­ry a jeho cho­vá­ní vůči mat­ce a sestře, cho­dí za ško­lu, taj­ně se stý­ká se sestrou a její rodi­nou, při­vy­dě­lá­vá si a dělá vše pro­to, aby moh­la co nejdří­ve „vypad­nout“. Nečekaně ji ces­tu zkří­ží nový muž, star­ší a žena­tý Jakub, se kte­rým ji do živo­ta při­bu­de dal­ší tajem­ství. Brzy však všech­na tajem­ství začnou vyplou­vat na povrch a jejich živo­ty nabe­rou neče­ka­ný zvrat.

 Dům je celo­ve­čer­ním debu­tem mla­dé slo­ven­ské scé­nárist­ky a reži­sér­ky Zuzany Liové. Ve svě­to­vé pre­mi­é­ře byl uve­den na pres­tiž­ním Mezinárodním fes­ti­va­lu Berlinale 2011, v sek­ci Fórum, kte­rá je věno­vá­na mla­dým talen­tům. Od té doby film pro­šel řadou dal­ších fes­ti­va­lů a stal se nej­ví­ce oce­ňo­va­ným čes­kým fil­mem.

20. 10. 11 – Nákaza

ilm „Nákaza“ sle­du­je rych­lé šíře­ní smr­tí­cí­ho vzdu­chem pře­nos­né­ho viru, kte­rý nemoc­né zabí­jí během něko­li­ka dnů. S rych­lým šíře­ním epi­de­mie se léka­ři po celém svě­te sna­ží najít lék a mini­ma­li­zo­vat pani­ku, kte­rá se šíří ješ­tě rych­le­ji, než samot­ný virus. Cestující na letiš­ti se dotkne salá­to­vé mís­ty v letišt­ním baru před­tím, než podá kre­dit­ní kar­tu číš­ní­ko­vi. Obchodní jed­ná­ní začne podá­vá­ním rukou. Muž zakaš­le v plném auto­bu­su. Jeden kon­takt. Jeden oka­mžik. A smr­tel­ný virus se pře­ne­se. V ame­ric­kém Centru pro kon­t­ro­lu a pre­ven­ci nemo­cí dochá­zí k mobi­li­za­ci všech výzkum­ných pra­cov­ní­ků, kte­ří se sna­ží roz­luš­tit kód uni­kát­ní­ho pato­ge­nu, kte­rý neu­stá­le dále mutu­je. Jak postup­ně narůs­tá počet mrtvých a lidé se v kola­bu­jí­cí spo­leč­nos­ti sna­ží ochrá­nit sebe samot­né a své nej­bliž­ší, jeden akti­vis­ta a blo­gger (Jude Law) začne tvr­dit, že veřej­nost nedo­stá­vá prav­di­vé infor­ma­ce o sku­teč­ném dění, čímž vyvo­lá epi­de­mii para­no­ie as stra­chu stej­ně nakaž­li­vou jako původ­ní virus. . Obyčejní lidé se záro­veň sna­ží pře­žít ve spo­leč­nos­ti, kte­rá se prak­tic­ky zhrou­ti­la

20. 10. 11 - Tři muš­ke­tý­ři

Nové moder­ní zpra­co­vá­ní nad­ča­so­vé­ho romá­nu Alexandra Dumase TŘI MUŠKETÝŘI nato­če­né ve 3D sli­bu­je skvě­lou podí­va­nou. Akčně poja­tý vel­ko­film plný pro­pra­co­va­ných scén je již nyní při­rov­ná­vám k nebý­va­le úspěš­ným Pirátům z Karibiku. Roli D’Artagnana ztvár­nil mla­dič­ký Logan Lerman, v dal­ších rolích uvi­dí­me hvězdy stří­br­né­ho plát­na jako Millu Jovovich (Milady de Winter), Orlanda Blooma (vévo­da z Buckinghamu)...

20. 10. 11 - Osamělost prvo­čí­sel

Prvočíslo je ze své pod­sta­ty osa­mě­lá věc: dá se dělit jen samo sebou nebo jed­nič­kou a neho­dí se k žád­né­mu jiné­mu prvo­čís­lu. Alice a Mattia se také pohy­bu­jí po vlast­ních osách, kaž­dý se svou vlast­ní tragé­dií. Jako dítě se Alice kvů­li své­mu pano­vač­né­mu otci sta­la obě­tí těž­ké lyžař­ské neho­dy a násled­ně i ano­rexie. Při setká­ní s Mattiou pozná­vá spří­z­ně­nou duši a Mattia pro­zra­zu­je Alici své straš­né tajem­ství: v dět­ství nechal svou men­tál­ně retar­do­va­nou sestru–dvojče samot­nou, ode­šel na osla­vu, a když se vrá­til, sest­ra zmi­ze­la. Tyto dvě zásad­ní udá­los­ti navždy pozna­me­na­ly živo­ty Alice i Mattea a jak tak dospí­va­jí, zdá se, že i jejich osu­dy se nezvrat­ně pro­plé­ta­jí. Natočeno pod­le kniž­ní­ho best­selle­ru Paola Giordana se stej­no­jmen­ným názvem, kte­rý v letech 2009 a 2010 figu­ro­val na před­ních příč­kách pro­dej­nos­ti knih v ČR.

27. 10. 11 - Tintinova dob­ro­druž­ství

Příběh fil­mu, inspi­ro­va­né­ho po celém svě­tě oblí­be­ný­mi pří­ho­da­mi kniž­ní­ho a comic­so­vé­ho hrdi­ny Tintina bel­gic­ké­ho auto­ra, pub­li­ku­jí­cí­ho pod pseu­do­ny­mem Hergé, sle­du­je osu­dy výji­meč­ně zví­da­vé­ho mla­dé­ho repor­té­ra Tintina a jeho věr­né­ho psí­ho spo­leč­ní­ka Filuty. Ti spo­leč­ně nara­zí na model lodi, kte­rý v sobě ukrý­vá nebez­peč­né tajem­ství. Tintin, kte­rý je nevě­dom­ky vta­žen do samé­ho stře­du něko­lik set let sta­ré záha­dy, se oci­tá na muš­ce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábel­ské­ho padou­cha, kte­rý je pře­svěd­čen, že Tintin ukra­dl vzác­ný poklad, spo­jo­va­ný se zákeř­ným pirá­tem zva­ným Rudý Rackham. V dopro­vo­du své­ho psa Filuty, staré­ho moř­ské­ho vlka kapi­tá­na Haddocka a dvo­ji­ce neši­kov­ných detek­ti­vů Kadlece a Tkadlece pro­ces­tu­je Tintin kří­žem krá­žem celý svět ve sna­ze dostat se jako prv­ní na mís­to posled­ní­ho odpo­čin­ku lodi Jednorožec, vra­ku, kte­rý by ve svém nit­ru mohl skrý­vat klíč k obrov­ské­mu bohatství...a také pra­sta­rou klet­bu.

27. 10. 11 – Dluh

Každý dluh je tře­ba zapla­tit, a pokud to neu­dě­lá­te, nako­nec vás to zni­čí. Režisér John Madden (Zamilovaný Shakespeare, Mandolína kapi­tá­na Corelliho) nato­čil s výji­meč­nou herec­kou sesta­vou půso­bi­vý a chyt­rý thriller, ve kte­rém si podá­va­jí ruce minu­lost a sou­čas­nost, prav­da a lež a pocit viny je tu sil­něj­ší než pud sebezá­cho­vy.

Rok 1965. Tři mla­dí agen­ti Mossadu, Rachel Singer (Jessica Chastain), David Peretz (Sam Worthington) a Stephan Gold (Marton Csokas) vrá­ti­li domů jako hrdi­no­vé, poté co ve Východním Berlíně úspěš­ně vysto­po­va­li a zabi­li nacis­tic­ké­ho váleč­né­ho zlo­čin­ce, býva­lé­ho dok­to­ra z Osvětimi.

Současnost. Teď již vyslou­ži­lí agen­ti Mossadu, Rachel (Helen Mirren), David (Ciarán Hinds) a Stephan (Tom Wilkinson) mají sta­tus národ­ních ikon, dce­ra Rachel dokon­ce o jejich misi napsa­la kni­hu. Oni však zou­fa­le trpí pod tíhou tajem­ství, kte­ré se zavá­za­li nikdy nepro­zra­dit. Před tři­ce­ti lety v Berlíně se totiž ode­hrá­lo jiné dra­ma než to, kte­ré poz­dě­ji pre­zen­to­va­li veřej­nos­ti. Důkazem může být infor­ma­ce, že muž, kte­ré­ho ten­krát dosta­li za úkol zabít, se prý před pár měsí­ci obje­vil živý a na pokro­či­lý věk rela­tiv­ně zdra­vý v jed­né nemoc­ni­ci na Ukrajině. Dluh je tře­ba zapla­tit i po toli­ka letech. Dřív než se o něm dozví věři­tel a sra­zí tro­ji­ci hrdi­nů z pie­desta­lu.

Režisér John Madden se roz­ho­dl film nato­čit záhy poté, co mu pro­du­cent Matthew Vaughn done­sl scé­nář. „Málokdy dosta­ne­te do rukou tak pro­pra­co­va­ný a chyt­rý pří­běh, kte­rý navíc pra­cu­je s nesmír­ně širo­kou šká­lou emo­cí,“ říká Madden, jemuž se zalí­bi­la i hra s divá­ky, kte­ré může celý film držet v nejis­to­tě. Pro sní­mek kom­bi­nu­jí­cí emo­ci­o­nál­ně vypja­té scé­ny s čis­tou akč­ní jízdou, jehož hrdi­no­vé v pří­bě­hu vystu­pu­jí ve dvou růz­ných časo­vých rovi­nách, potře­bo­val Madden výji­meč­né her­ce. A ty se mu nako­nec poda­ři­lo zís­kat. Mladší ver­ze troj­líst­ku agen­tů si zahrá­li Jessica Chastain (Strom živo­ta), hvězda Avataru Sam Worthington a Marton Csokas (Pán prs­te­nů, Bournův mýtus), jejich star­ší ega pak osca­ro­vá Helen Mirren (Královna), na tutéž cenu nomi­no­va­ný Tom Wilkinson (Michael Clayton, V lož­ni­ci) a Ciarán Hinds (Až na krev, Mnichov).

27. 10. 11 - Jeskyně zapo­me­nu­tých snů

Když v roce 1994 vstou­pil fran­couz­ský arche­log Chauvet a jeho tým do nezná­mé­ho jes­kyn­ní­ho sys­té­mu v maleb­ném údo­lí řeky Ardeche, netu­šil, že prá­vě uči­nil fas­ci­nu­jí­cí objev, kte­rým se navždy zapí­še do dějin. V jes­ky­ni, kte­rá dodnes nese jeho jmé­no, totiž nara­zil na dosud neví­da­nou kolek­ci jes­kyn­ních maleb, jež jsou jed­nou tak sta­ré než jaké­ko­liv před­cho­zí obje­vy. Desítky tisíc let her­me­tic­ky uza­vře­ná jes­ky­ně vyda­la kro­mě maleb i mno­ho dal­ších stop po živo­tě člo­vě­ka a zví­řat, kte­rá ho v té době obklo­po­va­la. Vzhledem ke křeh­kos­ti celé­ho sys­té­mu je jes­ky­ně veřej­nos­ti nepří­stup­ná a osca­ro­vý reži­sér Werner Herzog (iko­na svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, autor řady hra­ných i doku­men­tár­ních fil­mů) byl prv­ním a zřej­mě i posled­ním fil­ma­řem, jenž dostal mož­nost v jejích pro­sto­rách natá­čet. Vznikl tak film, kte­rý nás díky zvo­le­né 3D tech­no­lo­gii doko­na­le pro­ve­de mís­tem, jež nám pří­ro­da a naši před­ci ucho­va­li ve sta­vu, v jakém byl opuš­těn před 20 000 lety.

27. 10. 11 - Moje krás­ná uči­tel­ka

Oscarový Tom Hanks hra­je v nové ame­ric­ké kome­dii LARRY CROWNE chla­pí­ka střed­ní­ho věku, kte­rý díky eko­no­mic­ké kri­zi ztra­tí prá­ci. Do té doby pra­cu­je jako úspěš­ný šéf v hyper­mar­ke­tu. Larry zjiš­ťu­je, že bez vzdě­lá­ní dobrou prá­ci nezís­ká, a pro­to se roz­hod­ne pro návrat do škol­ních lavic. Chce si roz­ší­řit své obzo­ry, ale hlav­ně zís­kat lep­ší kva­li­fi­ka­ci pro své budou­cí povo­lá­ní. Ve ško­le se zapí­še do hodin komu­ni­ka­ce a neče­ka­ně se zami­lu­je do své uči­tel­ky Mercedes (Julia Roberts), kte­rá ve svém osob­ním živo­tě řeší spo­ry s man­že­lem. Obyčejný muž­ský jako Larry, kte­rý má mno­ho důvo­dů se domní­vat, že jeho život se zasta­vil, dosta­ne život­ní lek­ci: Když si mys­líš, že vše co mělo smy­sl už Tě minu­lo, obje­víš důvod proč žít.

27. 10. 11 - Goethe!

Píše se rok 1772 a dva­a­dva­ce­ti­le­tý Johann Wolfgang Goethe prá­vě ve Frankfurtu pro­pa­dl u zkouš­ky z prá­va. Otec mu vzá­pě­tí vyči­ní za jeho nevý­dě­leč­né bás­ně­ní a vyže­ne ho k Říšskému komor­ní­mu sou­du ve Wetzlaru. Tam se má Goethe mezi zaprá­še­ný­mi hora­mi spi­sů nau­čit pro­fe­si a zajis­tit si tak živo­by­tí. Namísto stu­dia para­gra­fů se ale zami­lu­je. Jeho prv­ní lás­ka však nemá dob­ré vyhlíd­ky. Charlotte Buffžijící v nuz­ných pomě­rech je již zaslí­be­ná Goethovu nad­ří­ze­né­mu Kestnerovi. Se zlo­me­ným srd­cem tak píše Goethe pří­běh mla­dé­ho Werthera a zís­ká­vá si v pod­sta­tě přes noc nesmír­nou popu­la­ri­tu. Film Goethe! před­sta­vu­je kla­si­ka svě­to­vé lite­ra­tu­ry jako mla­dé­ho rebe­la a před­sta­vi­te­le pre­ro­man­tic­ké­ho němec­ké­ho hnu­tí Sturm und Drang, jenž se bou­ří pro­ti úzko­prsým před­sta­vám své­ho otce a své doby

27. 10. 11 - Lollipop Monster

Ari a Oona. Dvě pat­nác­ti­le­té dív­ky, dvě dys­funkč­ní rodi­ny. Naprosto odliš­né, a přes­to v něčem podob­né. Nikdo nepo­slou­chá, nikdo nesly­ší. Ari si kom­pen­zu­je pocit nepo­cho­pe­ní sexem s nezná­mým mužem, Oona vyja­dřu­je bolest ze sebe­vraž­dy milo­va­né­ho otce sebe­po­ško­zo­vá­ním a mor­bid­ní­mi kresba­mi. Protiklady se při­ta­hu­jí. Ari je blon­dýn­ka barev­ná jako kaná­rek, Oona milu­je čer­nou jako noc. Nepravděpodobné přá­tel­ství jim pomá­há pře­žít pokry­tec­tví jejich rodin, Ari koneč­ně zís­ká­vá jakousi sebe­úctu a Oona se nau­čí ven­ti­lo­vat svou bolest. Pak ale dojde k udá­los­ti, kte­rá ohro­zí jejich přá­tel­ství v samých zákla­dech... Šíře tvůr­čích zájmů debu­tu­jí­cí reži­sér­ky je patr­ná ve smě­si pou­ži­tých pro­střed­ků, obo­ha­cu­jí­cích vyprá­vě­ní o ani­mo­va­né vsuv­ky, ama­tér­ský fil­mo­vý záznam či hudeb­ní kli­py, i ve výtvar­né sty­li­za­ci, kte­rá pří­mo odka­zu­je k její komik­so­vé minu­los­ti.

27. 10. 11 - Bastardi 2

Druhý díl začí­ná krát­ce po smr­ti nej­vět­ší­ho bastar­da Michala Dostála. Michalův otec a děde­ček jsou pře­svěd­če­ni, že uči­tel Majer stál za vraž­da­mi všech tří žáků a mstil smrt své sest­ry. Začnou tak Majera psy­chic­ky deptat a hle­da­jí důka­zy. Důkazy hle­dá také nový poli­cej­ní vyšet­řo­va­tel Karas, jenž pře­bí­rá agen­du po zesnu­lém poli­cej­ním vyšet­řo­va­te­li Palečkovi. Karasovi se oka­mži­tě v pří­pa­dech úmr­tí „Bastardů“ něco nezdá a začí­ná se zamě­řo­vat též na Majera, kte­rý je v tuto chví­li již ředi­te­lem ško­ly.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15612 s | počet dotazů: 248 | paměť: 61780 KB. | 02.12.2022 - 13:31:30