Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Filmové premiéry 5.4.2012

Filmové premiéry 5.4.2012

Zatímco spíš

César pra­cu­je jako vrát­ný v byto­vém domě v Barceloně. S úsmě­vem ote­ví­rá dve­ře nájem­ní­kům a vyři­zu­je jejich stíž­nos­ti. Není to sice ta nej­lep­ší prá­ce na svě­tě, ale on o změ­ně mís­ta neu­va­žu­je. Jeho prá­ce mu totiž umož­ňu­je poznat všech­ny nájem­ní­ky domu, jejich den­ní har­mo­no­gram a zvy­ky. Ví o všech jejich pří­cho­dech a odcho­dech, zná jejich sla­bé strán­ky i tajem­ství. Může dokon­ce ovlá­dat jejich živo­ty, jit­řit ote­vře­né rány a pono­řit se do nich. A to vše, aniž by pro­ti němu vznik­lo jaké­ko­liv pode­zře­ní.

Režie: Jaume Balagueró

Hrají: Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan

Víla

Dom pra­cu­je na noč­ních smě­nách v malém hote­lu blíz­ko prů­mys­lo­vé­ho pří­sta­vu Le Havre. Jedné noci dora­zí do hote­lu žena, kte­rá nemá žád­ná zava­za­dla ani boty. Jmenuje se Fiona a poví­dá Domovi, že je vílou, kte­rá mu může spl­nit tři přá­ní. Dvě z jeho přá­ní Fiona spl­ní, poté však záhad­ně zmi­zí. Dom, kte­rý se do ní na prv­ní pohled zami­lo­val, po ní začí­ná pát­rat

Režie: Dominique Abel, Fiona Gordon

Hrají: Dominique Abel, Fiona Gordon, Philippe Martz

Titanic

Byl obrov­ský a luxus­ní. Lidé o něm ve své pýše říka­li, že je nepo­to­pi­tel­ný. Když vyplou­val Titanic na svou prv­ní plav­bu, byli na jeho palubě také chudý Jack a boha­tá Rose. On vyhrál lís­tek v poke­ru, ona měla pro­na­ja­to jed­no z nej­lu­xus­něj­ších apart­má. Prožili spo­lu nej­krás­něj­ší chví­le živo­ta a slí­bi­li si, že už se nikdy nero­zejdou - až do oné osud­né noci, kdy pýcha lid­stva nara­zi­la v Severním moři do ledov­ce, kte­rý Titanic neú­pros­ně poslal ke dnu. Krásná roman­ce se změ­ni­la ve zbě­si­lý a tra­gic­ký boj o záchra­nu. Kolik jim zbý­vá? Hodina, mož­ná dvě...

Režie: James Cameron

Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Sněhurka

Zlé krá­lov­ně (Julia Roberts) se poda­ři­lo zís­kat vlá­du nad krá­lov­stvím. Uprchlá prin­cez­na (Lily Collins) se však své­ho výsost­ní­ho prá­va jen tak snad­no nevzdá a roz­hod­ne se jed­nat. Za pomo­ci sed­mi vyna­lé­za­vých trpas­lí­ků začí­ná plá­no­vat odve­tu. Sněhurka oží­vá v novém dob­ro­druž­ném pří­bě­hu plném lás­ky, ale i žár­li­vos­ti a zra­dy.

Režie: Tarsem Singh

Hrají: Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer

Prci, prci, prcič­ky: Školní sraz

Jablečný koláč coby tre­na­žer prv­ní­ho sexu už neče­kej­te. Jinak se ale hrdi­no­vé kome­di­ál­ní série Prci, prci, prcič­ky pří­liš nezmě­ni­li, i když jako dospě­lí spíš než ero­tic­ké úspě­chy sbí­ra­jí tra­pa­sy a ztrá­ty. Třináct let poté, co prv­ním dílem vyvo­la­li mohut­nou erup­ci puber­tál­ních kome­dií, se na scé­nu vra­ce­jí prak­tic­ky všich­ni oblí­be­ní „sexu­ál­ní štvan­ci“, včet­ně Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy se pro­to radě­ji při­prav­te. Pro jis­to­tu na všech­no. Nejvhodnější zámin­kou k setká­ní všech postav byl pod­le sce­náris­tů škol­ní sraz. Trocha bilan­co­vá­ní – Jim (milov­ník kolá­čů) žije s Michelle (milov­ni­ce hudeb­ních tábo­rů) v man­žel­ství, kte­ré­mu poma­lu dobí­há setr­vač­ník. Oz (nej­vět­ší slušňák) je úspěš­ný tele­viz­ní spor­ťák, ale doma mu to nekla­pe, pro­to­že cho­dí s typic­kou blbou blon­dý­nou. Z Kevina se stal pod­pan­toflák, Finch se sna­ží vypa­dat jako světák, jímž ve sku­teč­nos­ti není ani omy­lem, jen Stifler se vůbec nezmě­nil. Pořád je to idi­ot a mag­net na malé­ry vše­ho dru­hu. Jenže tenhle sraz nebu­de jenom o bilan­co­vá­ní. Hoši si vzpo­me­nou, co vel­ké­ho na střed­ní od živo­ta čeka­li, jak málo toho ve sku­teč­nos­ti dosta­li, a roz­hod­nou se to napra­vit. Jak už to tak v téhle sérii bývá, mít dob­rý plán nesta­čí, pro­to­že se to vždyc­ky nako­nec nějak zvrt­ne a rea­li­ta pak pekel­ně bolí.

Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Hrají: Alyson Hannigan, Seann William Scott, Mena Suvari

Máme pape­že!

Z bal­kó­nu bazi­li­ky sva­té­ho Petra zazní slav­nost­ní: Habemus papam! Co vše ale muse­lo před­chá­zet vol­bě nové hla­vy kato­lic­ké církve, koho kar­di­ná­lo­vé zvo­li­li po smr­ti pape­že za své­ho dal­ší­ho zástup­ce, kte­rý se z nejas­ných důvo­dů odmí­tá ujmout nové funk­ce, pro­to je do Vatikánu povo­lán psy­chi­atr, o tom všem inte­li­gent­ní a humor­nou for­mou vyprá­ví film Máme pape­že! v režii před­ní­ho ital­ské­ho her­ce, reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Nanni Morettiho, jenž se zde také spo­lu­po­dí­lel na scé­nář

Režie: Nanni Moretti

Hrají: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy

Láska a mod­ři­ny

Čínská stu­dent­ka Chua žije v Paříži tepr­ve krát­ce. Jednoho dne náho­dou potká mla­dé­ho děl­ní­ka Mathieua (Tahar Rahim), kte­rý se do ní zami­lu­je. Vznikne mezi nimi inten­ziv­ní vztah plný váš­ně, kte­rý Huu nato­lik vyve­de z rov­no­váhy, že se roz­hod­ne vrá­tit se do Číny. Až tam zjis­tí, jak důle­ži­tou roli Mathieu v jejím živo­tě zís­kal...

Režie: Ye Lou

Hrají: Corinne Yam, Tahar Rahim, Vincent Rottiers, Lika Minamoto, Jalil Lespert


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Epic Games Store bude od 27. srpna do 3. září nadělovat...20. srpna 2020 Epic Games Store bude od 27. srpna do 3. září nadělovat... Epic Games Store bude od 27. srpna do 3. září nadělovat první Hitman zdarma. Nově také do obchodu dorazil Hitman III, který na Epic Games Store exkluzivně vyjde v lednu příštího roku. Posted in Krátké herní aktuality
  • Robinsonův ostrov - 6.3.20177. března 2017 Robinsonův ostrov - 6.3.2017 15. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/06x6FNcDJCQ Posted in Reality show
  • Bridget Jonesová - S rozumem v koncích22. dubna 2005 Bridget Jonesová - S rozumem v koncích Je to jen pár týdnů od doby, kdy Bridget Jones (Renée Zellweger) v roztomilých spoďárech skočila do náruče upjatému Marku Darcymu (Colin Firth). A vypadá to, že sympatická baculatá hrdinka […] Posted in Filmové recenze
  • Komiks 11829. června 2019 Komiks 118 Posted in Komiks
  • RIDLEY SCOTT 16. prosince 2014 RIDLEY SCOTT RIDLEY SCOTT (režisér, producent) byl nominován na Oscara v kategorii nejlepší režie za filmy Černý jestřáb sestřelen, Gladiátor a Thelma a Louise. Všechny tři filmy mu také vysloužily […] Posted in Profily osob
  • Život je jinde - kniha8. června 2017 Život je jinde - kniha Tak se mi do rukou dostala další kniha od Milana Kundera, tentokrát Život je jinde. Byla jsem zvědavá, jestli to bude lepší než minule a bohužel nebylo. Kniha je rozdělena na sedm dílů, […] Posted in Recenze knih
  • Black Panther - recenze - 7/1017. února 2018 Black Panther - recenze - 7/10 Krok vedle Nový film od Marvelu mě opravdu mile překvapil. Podle toho co jsem se dozvěděl z traileru, tak mi přišlo, že děj bude příliš jednotvárný, ale naštěstí tomu tak nebylo. Film se […] Posted in Filmové recenze
  • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […] Posted in Recenze knih
  • Euro Truck Simulator 2 přepracovává Vídeň16. února 2022 Euro Truck Simulator 2 přepracovává Vídeň V srdci Evropy leží Vídeň, hlavní město Rakouska a historické císařské město. S téměř 2 miliony obyvatel je domovem příslušníků mnoha národů a kultur. Ať už Vídeň navštívíte z turistických […] Posted in Herní aktuality
  • Tsotsi1. července 2006 Tsotsi Film o tom, jak se z velkého chuligána jako mávnutím kouzelného proutku citlivý dobrák stal, to je Tsotsi. Snímek, který letos získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film a bude promítán na […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69348 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56569 KB. | 02.07.2022 - 07:14:45