Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Filmové premiéry 3.9.2015

Filmové premiéry 3.9.2015

Dneska mají pre­mi­é­ru 4 fil­my. Vyčnívá mezi nimi hudeb­ní film s Meryl Streep.

 • We Are Your Friends
  Příběh o hle­dá­ní vlast­ní­ho sty­lu zasa­ze­ný do svě­ta elek­tro­nic­ké hud­by a holly­wo­od­ské­ho noč­ní­ho živo­ta, ve kte­rém cti­žá­dosti­vý 23letý DJ Cole (Efron) trá­ví dny tím, že kuje pik­le se svý­mi přá­te­li z dět­ství, a po nocích pra­cu­je na sklad­bě, se kte­rou udě­lá díru do svě­ta. Všechno se ale změ­ní v oka­mži­ku, kdy se sezná­mí s cha­rizma­tic­kým, ale poně­kud pošra­mo­ce­ným postar­ším DJ Jamesem (Bentley), kte­rý si ho vez­me pod svá kří­d­la. Věci se však zkom­pli­ku­jí, když se Cole zami­lu­je do Jamesovy mno­hem mlad­ší pří­tel­ky­ně Sophie (Ratajkowski). S tím, jak zapo­vě­ze­ný vztah nabý­vá na inten­zi­tě a roz­pa­dá se jeho přá­tel­ství s Jamesem, musí si Cole vybrat mezi lás­kou, loa­ja­li­tou a budouc­nos­tí, pro kte­rou je před­ur­čen.
 • Nikdy není poz­dě
  V původ­ním a vel­mi pou­ta­vém sním­ku, plném živých hudeb­ních vystou­pe­ní, Streep ztvár­ňu­je posta­vu Ricki Rendazzové, slav­né kyta­rist­ky, kte­rá se ve sna­ze spl­nit si své sny o roc­kan­drollo­vé slá­vě dopus­ti­la nepře­ber­né­ho množ­ství život­ních chyb. Během návra­tu domů dostá­vá tvá­ří v tvář své rodi­ně šan­ci tyto chy­by napra­vit a změ­nit se
 • Mune - Strážce měsí­ce
  Malý faun Mune bol meno­va­ný stráž­com mesi­a­ca, ale keď­že má málo skú­se­nos­tí, spô­so­bí neho­du, kto­rá ohro­zí nie­len Mesiac, ale i Slnko. Aby napra­vil svo­ju chy­bu, musí sa spo­lu so svo­jim pri­a­teľ­mi posta­viť nebez­peč­né­mu Titánovi a vrá­tiť nebeským tele­sám ich mies­to na oblo­he
 • Kurýr: Restart
  Profesionální kurýr Frank Martin se musí pro­ti své vůli spo­jit s nájem­ní vra­žed­ky­ní Annou, aby zlik­vi­do­va­li sku­pi­nu bez­cit­ných rus­kých pře­kup­ní­ků s lid­mi. Ověřený mix akce s úžas­ný­mi kung-fu scé­na­mi, vizu­ál­ně exce­lent­ní­mi auto­mo­bi­lo­vý­mi honič­ka­mi, zabi­jác­ky krás­nou žen­skou a zná­mým bes­so­nov­ským nad­hle­dem.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44638 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56524 KB. | 02.07.2022 - 02:48:43