Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Filmové premiéry - 13. 08. 2015

Filmové premiéry - 13. 08. 2015

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento čtvr­tek půjdou do kin 4 fil­my. Něco pro nác­ti­le­té, pro dospě­lé z 80. let,  ško­lač­ky a samo­zřej­mě i umě­lec­ký film.

 • Pixels  -   Pixely
  Když si mezi­ga­lak­tič­tí mimo­zemš­ťa­né chyb­ně vylo­ží video­zá­zna­my kla­sic­kých video­her jako vyhlá­še­ní vál­ky, zaú­to­čí na Zemi s armá­dou jed­no­tek, kte­rá je inspi­ro­va­ná objek­ty ze zmí­ně­ných video­her. Prezident Will Cooper (Kevin James) je nucen vyzvat na pomoc své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da z dět­ství a nepře­ko­na­tel­né­ho hrá­če video­her Sama Brennera (Adam Sandler), jenž v sou­čas­né době pro­vá­dí insta­la­ce domá­cích kin, aby se ujal vede­ní týmu ostří­le­ných pařa­nů (Peter Dinklage a Josh Gad) s cílem vetřel­ce pora­zit a zachrá­nit tak naši pla­ne­tu. Připojuje se k nim také pod­plu­kov­ni­ce Violet Van Pattenová (Michelle Monaghan), spe­ci­a­list­ka, kte­rá hrá­čům dodá­vá jedi­neč­né zbra­ně, urče­né k boji s mimo­zemš­ťa­ny.
 • Schmitke  -    Schmitke
  Příběh neotře­le a ori­gi­nál­ně vyprá­vě­né­ho fil­mu se ode­hrá­vá v sou­čas­ném Německu a Česku, jeho hlav­ní část pak na pome­zí – v malém měs­teč­ku upro­střed lesů na hře­be­nech Krušných hor. S leh­kým kome­di­ál­ním nad­hle­dem nabí­zí mix napí­na­vé detek­tiv­ní záplet­ky s mís­ty až doku­men­tár­ně rea­lis­tic­kým pohle­dem na dneš­ní Sudety. Hlavní posta­vou je stár­nou­cí inže­nýr Julius Schmitke. A také Krušné hory, kte­ré byly, stej­ně jako Schmitke, už téměř úpl­ně prázd­né a zni­če­né, ale v sou­čas­nos­ti se dáva­jí zno­vu dohro­ma­dy a život se do nich poma­lu ale jis­tě vra­cí.
 • Fantastic Four, The  -   Fantastická čtyř­ka
  Ben, Sue, Johnny a Reed jsou oby­čej­ní mla­dí out­si­de­ři, kte­ří mají sklo­ny k bádá­ní a pře­ko­ná­vá­ní hra­nic zná­mé­ho svě­ta. Jedním z jejich cílů je i roz­lousk­nu­tí pro­blé­mu inter­di­men­zi­o­nál­ní­ho ces­to­vá­ní. Jakmile mají dojem, že ten­to úkol zvlád­li, vyda­jí se na nebez­peč­nou ces­tu do alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru. Během poku­su a ces­ty do nepo­zna­né­ho pro­sto­ru je potká neče­ka­ná pro­mě­na. Po návra­tu se jim šoku­jí­cím způ­so­bem změ­ní nejen fyzic­ká podo­ba ale pře­de­vším schop­nos­ti. A tak se ze Sue sta­ne Invisible Woman, kte­rá umí vytvá­řet silo­vá pole, Johnny jako Human Torch doká­že kdy­ko­liv vzpla­nout a změ­nit se v hoří­cí pocho­deň, Reed nebo­li Mr. Fantastic doká­že téměř neo­me­ze­ně nata­ho­vat své tělo a z Bena se sta­ne Thing, kamen­ný obr obda­ře­ný nad­lid­skou silou. Po počá­teč­ním šoku se doká­ží spo­jit v tým, kte­rý se učí neče­ka­ně zís­ka­né schop­nos­ti ovlá­dat a vyu­ží­vat. A brzy se uká­že, že je budou oprav­du nalé­ha­vě potře­bo­vat při záchra­ně Země před sil­ným nepří­te­lem.
 • Barbie Rock’n Royals -    Barbie Rock’n Royals
  Muzikálová pohád­ka pra­cu­je s oblí­be­ným moti­vem zámě­ny dvou napros­to odliš­ných cha­rak­te­rů. Jednou z akté­rek kar­di­nál­ní­ho nedo­ro­zu­mě­ní se sta­ne křeh­ká prin­cez­na Courtney (Barbie), kte­rá původ­ně míři­la na let­ní pří­prav­ný tábor pro dív­ky s mod­rou krví, mís­to toho se však ocit­la na kem­pu pro rocke­ry. Tady nahra­di­la drs­nou zpě­vač­ku Eriku, kte­rou vlast­ní nedo­chvil­nost posla­la... ano, tuší­te správ­ně... mezi prin­cez­ny. Obě dív­ky mají pocho­pi­tel­ně od počát­ku pro­blémy sply­nout s davem, postup­ně si ale obje­vo­vá­ní dosud nepo­zna­ných svě­tů začnou uží­vat a skvě­le se při­tom baví. Tato idy­la ovšem trvá jen do chví­le, než se na povrch dosta­ne to, co dopo­sud jen bubla­lo pod povr­chem – obě­ma tábo­rům hro­zí říze­ná likvi­da­ce. Do čela boje za jejich záchra­nu se posta­ví prá­vě Courtney a Erika. Ač jsou kaž­dá z jiné­ho těs­ta, najdou spo­leč­nou sílu a řeč ve výprav­ném hudeb­ním finá­le, kte­ré nejen jim navždy změ­ní život.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Westworld - Obsazení22. dubna 2018 Westworld - Obsazení Hlavní role Evan Rachel Wood jako Dolores Abernathy, nejstarší výtvor v parku. Zjistí, že celý její život je vykonstruovaná lež. Thandie Newton jako Maeve Millay, výtvor a […] Posted in Speciály
 • Natáčení filmu Nosferatu s Billem Skarsgårdem v roli hraběte Orloka začne v únoru v Praze9. ledna 2023 Natáčení filmu Nosferatu s Billem Skarsgårdem v roli hraběte Orloka začne v únoru v Praze Film Nosferatu Roberta Eggerse se oficiálně chystá a bylo oznámeno datum zahájení natáčení v České republice. Podle nejnovějšího vydání Production Weekly se Nosferatu bude natáčet od 23. […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Festival Jeden svět2. března 2015 Festival Jeden svět V pondělí 2.března začne v Praze v kině Lucerna festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Slavnostní zahájení proběhne v 19 hodin ve velkém sále a následně se bude […] Posted in Festivaly
 • Highlights | USA vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds13. května 2022 Highlights | USA vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
 • Mimořádná událost14. února 2022 Mimořádná událost Recenze na český film Mimořádná událost: Film sází z 99 % na humor a různé vtipné scénky, některé tam jsou vyloženě jen pro to, aby byly vtipné, bez toho že by jakkoli posouvaly děj. Proto […] Posted in Krátké recenze
 • Dědečkové - kniha - recenze - 100 %25. března 2017 Dědečkové - kniha - recenze - 100 % Tenhle počin je docela unikátní. Tak za prvé – knihu autor Pavel Čech věnoval těmto rodinným příslušníkům. Je zde devět pohádek – Hvězdář, Hruška, Knoflík, Biograf, Moře, Naposled Psím […] Posted in Recenze knih
 • Zombíci... Zubatí mazlíčci! - víc zásob, víc zombíků - půjde do tuhého17. února 2020 Zombíci... Zubatí mazlíčci! - víc zásob, víc zombíků - půjde do tuhého Komiksy měly v Československu a posléze i v České republice velkou tradici. Začal to tak nějak legendární Čtyřlístek a pokračuje s tím dodnes. Ale tentokrát o jiném, než o českém […] Posted in Recenze knih
 • Titulky k Big Shot S01E01 - Pilot6. května 2021 Titulky k Big Shot S01E01 - Pilot Úspěšný vysokoškolský trenér basketbalu Marvyn Korn přijde o místo kvůli svému problému se vztekem a jedinou jeho další možností je nastoupit na dívčí střední školu... Bavte se a titulky […] Posted in Titulky
 • Miluj mě, prosím3. prosince 2004 Miluj mě, prosím Romantický příběh s lehce záhadnou zápletku o nalezení, ztracení a znovuobjevení. Matthew (Josh Hartnett) má před sebou vcelku jasnou budoucnost. Má dobré místo, pěknou snoubenku a […] Posted in Filmové recenze
 • Úžasňákovi1. prosince 2004 Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě žebříčku všech dob pan Úžasňák a jeho úžasná rodinka. Jak již bylo mnohokrát řečeno, dobrý […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10703 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61808 KB. | 27.09.2023 - 22:39:11