Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák

Riddick38

 

Sonický šrou­bo­vák je mul­ti­funkč­ní nástroj pou­ží­va­ný Doktorem. Podobně jako TARDIS se stal jed­nou z ikon seri­á­lu a našel si ces­tu i do jeho spin­no­f­fů a to v růz­ných for­mách (sonic­ká rtěn­ka, pero a dal­ší). Vyrábí se dokon­ce i jako uni­ver­zál­ní ovla­dač na infra­čer­ve­né bázi a umí napří­klad ovlá­dat tele­vi­zi. Tuto ver­zi lze kou­pit za cca 2500 Kč.

Poprvé se obje­vil roku 1968 a od té doby měl pra­vi­del­né mís­to i vyu­ži­tí. Ve ver­zi Doctora Who z roku 2005 má své pev­né mís­to a je veli­ce oblí­be­ný jak Doktorem samot­ným, tak i tvůr­ci seri­á­lu.

Ačkoli se vyskyt­lo mno­ho ver­zí toho­to nástro­je (kaž­dý Doktor pou­ží­vá tro­chu jiný tvar a vzhled, jeho funk­ce jsou více­mé­ně kon­stant­ní, ačko­li prav­dě­po­dob­ně dosud neby­ly odha­le­ny všech­ny). Byl také mno­ho­krát zni­čen (čas­to Doktorem samot­ným). Ne všech­ny ver­ze Doktora sonic­ký šrou­bo­vák pou­ží­va­ly – napří­klad pátý Doktor.

Známé funk­ce sonic­ké­ho šrou­bo­vá­ku jsou:

 • Zámky – vyjma dře­vě­ných zám­ků asi nej­čas­těj­ší funk­ce. Od poli­cej­ních želí­zek po mecha­nic­ké stře­do­vě­ké truh­ly, řetě­zy nebo i uzly. Šroubovák je scho­pen otevřít prav­dě­po­dob­ně jaký­ko­li zámek ve vesmí­ru.
 • Zapaluje a řeže mno­ho dru­hů mate­ri­á­lů a sub­stan­cí
 • Zesiluje zvu­ko­vé vlny a úči­nek rent­ge­nu
 • Způsobuje nefunkč­nost mno­ha dru­hů vesmír­ných zbra­ní a elek­tro­ni­ky (para­ly­zé­ry apod.)
 • Baterka na sví­ce­ní
 • Zachycuje a ovliv­ňu­je tele­por­ta­ci
 • Umí z oby­čej­ných brý­lí vytvo­řit slu­neč­ní
 • Pokud je při­po­jen k repro­duk­to­ru, fun­gu­je jako mik­ro­fon
 • Detekuje a iden­ti­fi­ku­je radi­o­vé a dal­ší sig­ná­ly a vlny
 • Funguje jako lékař­ský ske­ner zlo­me­nin, cho­rob, nákaz, infek­cí a dal­ších nedu­hů
 • Na dál­ku ovlá­dá TARDIS a dal­ší zaří­ze­ní
 • Detekuje mimo­zem­ské for­my živo­ta
 • Zachycuje změ­ny v rea­li­tě na mik­ro­mo­le­ku­lár­ní úrov­ní
 • Ovládá počí­ta­če, ať už pozem­ské­ho nebo mimo­zem­ské­ho půvo­du
 • Poskytuje funk­ce GPS, včet­ně hloub­ky a slo­že­ní půdy
 • Dostane hoto­vost z ban­ko­ma­tu
 • Zapaluje svíč­ky
 • Upravuje mobil­ní tele­fo­ny – obvykle při nut­nos­ti volat z vesmí­ru
 • Odhaluje a deak­ti­vu­je kamufláž
 • Likviduje Plačící Anděly

Kromě toho ho lze pou­žít i jako for­mu obra­ny pro­ti mno­ha dru­hům zbra­ní – není ale navr­žen jako zbraň k zabí­je­ní nebo zra­ně­ní. Nicméně mno­ho jeho funk­cí se dá tím­to způ­so­bem pou­žít.

Více na Kritiky.cz
RADEK BAJGAR Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor všeobec...
David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější Čím je pro Vás Dukla 61? Je to katastrofický film, rodinný film na pozadí katastrofy, nebo h...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Robert Pattinson ...
Příběh Alvina Straighta Film Davida Lynche v pondělí 19.8.2002 na ČT2 - 21:30 hodin - doporučuji se dívat....
#1976: Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 3 - 35 %   Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 3 (Vampire Kisses: Blood Relatives 3) ...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • R’hllor – Hra o Trůny22. dubna 2016 R’hllor – Hra o Trůny „Pane Světla! Přijď k nám v naší temnotě. Nabízíme ti tyto falešné bohy. Přijmi je a sešli na nás své světlo. Protože noc je temná a plná hrůzy.“ Melisandřina modlitba k […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • DivOhen25. dubna 2016 DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY „Substance hoří tak žhavě, že spálí dřevo, kámen…dokonce ocel…a samozřejmě maso! Substance hoří tak žhavě, že rozpouští maso…jako lůj.“ Hallyne Divoký oheň (Wildfire) je […]
 • Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny22. dubna 2016 Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny Varys: „Jeho Výsost má mnoho starostí: důvěřuje nám s těmi malými, pak můžeme ulehčit náklad.“ Petyr Baelish: „Jsme tu pány malých záležitostí.“ Varys a Lord Baelish k Eddardu […]
 • Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %6. července 2017 Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 % Čím završit 10. sezonu novodobého Pána času? Asi tím, že zase zachrání svět a ztratí svoji pobočnici. S novou pobočnicí Bill zažil pouze 12 dílů, než se z ní stala znovu, jako z předchozí […]
 • Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré23. června 2017 Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré Doctor Who: „By the way….I am the Doctor.“ Rose Tyler: „Doctor….? Doctor Who?“ Někdy roku 1963 začal v britské produkci seriál s velkým S. Podle všech statistik jde o nejdéle běžící […]
 • V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75%14. února 2018 V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75% Dokument vzniklý díky spolupráci několika štábů. Mimo jiné Ruského, Německého a Českého. Velikou devizou je fakt, že dokument je o KLDR, což znamená, že mohl vzniknout jen díky povolení […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
 • Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 %2. ledna 2017 Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 % Pán času už je klasika. Má svojí 50. letou historii, během vysílání se v roli Doktora (Pána času) prostřídalo více než desítka herců. Jednou z pravidelných akcí pro fanoušky je vysílání […]