Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Filmové ohlédnutí za rokem 2016

Filmové ohlédnutí za rokem 2016

eu zootropolis gi nick wilde 6e4abafb
Rok 2016 nám poma­lu kon­čí a na inter­ne­tu se obje­vu­jí výbě­ry nej­lep­ších fil­mů toho­to roku. Aby jsme neby­li poza­du, nabí­zí­me i my výběr toho nej­lep­ší­ho, co se pod­le nás v roce 2016 obje­vi­lo v kinech. Jelikož však nelze někte­ré fil­my srov­ná­vat, rozřa­di­li jsme je do něko­li­ka kate­go­rií.
Animované fil­my
Nejlepším ani­mo­va­ným fil­mem roku 2016 je bez debat sní­mek spo­leč­nos­ti Disney Zootropolis: Město zví­řat. Mezi ani­mo­va­né fil­my jsme zařa­di­li i film Kniha Džunglí, kte­rý ale má jen prv­ky ani­ma­ce. Místo mezi nej­lep­ší­mi ani­mo­va­ný­mi fil­my roku si zaslou­ží rov­něž poe­tic­ká Červená žel­va od stu­dia Gibli, Odvážná Vaiana: Legenda o kon­ci svě­ta i film Kubo a kou­zel­ný meč. Nejvíce oče­ká­va­ným ani­mo­va­ným fil­mem roku 2016, byl dru­hý díl, dnes již kul­tov­ní pohád­ky, Hledá se Nemo, ten­to­krát s názvem Hledá se Dory. Studio Pixar opět doká­za­lo vytvo­řit kva­lit­ní ani­mák, ale Zootropolis je pře­ce jen někde jin­de.
Výsledek obrázku pro zootropolis
Foto: Disney
Zahraniční „main­stre­a­mo­vé“ fil­my
Zde se nám nabí­zí nej­šir­ší šká­la vše­mož­ných sním­ků. Jsou však tři, kte­ré ční nad ostat­ní. Jsou jimi Příchozí, Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­nySully: Zázrak na řece Hudson. Pokud nezís­ká jeden z těch­to fil­mů Oscara za nej­lep­ší film, bude to obrov­ské pře­kva­pe­ní. První jme­no­va­ný film je chyt­ré Sci-Fi/Drama Denise Villeneuva s fan­tas­tic­kou Amy Adams v hlav­ní roli. Ostatní dva fil­my spo­ju­je spo­leč­né téma, a tím je hrdin­ství. Ve váleč­ném sním­ku Mela Gibsona Hacksaw Ridge se jed­ná o hrdin­ství mla­dé­ho vojá­ka (Andrew Garfield) a ve fil­mu Sully, zase o osob­ní hrdin­ství zku­še­né­ho pilo­ta (Tom Hanks). Oba dva fil­my jsou bra­vůr­ně nato­če­ny i zahrá­ny.
Výsledek obrázku pro příchozí amy adams
Foto: Paramount Pictures
Tyto tři fil­my ale roz­hod­ně nejsou jedi­né zda­ři­lé poči­ny toho­to roku. Již zmí­ně­ná Amy Adams si také zahrá­la v thrille­ru Noční zví­řa­ta. Nejlepším horo­rem je film V zaje­tí démo­nů 2. Co se týče roman­tic­kých fil­mů, tak zde s pře­hle­dem vítě­zí sní­mek Než jsem tě pozna­la. Nesmíme zapo­me­nout ani na živo­to­pis­ný film z pro­stře­dí sko­ků na lyžích, Orel Eddie, ve kte­rém se v hlav­ní roli před­sta­vil skvě­lý Hugh Jackman. Další letoč­ní živo­to­pis­ný film Snowden, od osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Olivera Stonea, sice roz­hod­ně žád­ným pro­pa­dá­kem nebyl, ale pře­ce jen zůstal lehce za oče­ká­vá­ním Rok 2016 byl také úspěš­ný z hle­dis­ka pove­de­ných hudeb­ních doku­men­tů, kro­mě výbor­ně řeme­sl­ně zvlád­nu­té­ho doku­men­tu Rona Howarda s dlou­hým názvem The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, vzni­kl také doku­ment Supersonic o slav­né brit­ské kape­le Oasis, a mimo­ji­né i doku­ment mapu­jí­cí natá­če­ní nové­ho alba hudeb­ní­ka Nicka Cavea, Nick Cave: One More Time with Feeling.
Ze všech žánrů se však uro­di­lo nej­ví­ce akč­ních fil­mů. Velmi oče­ká­ván byl dal­ší film z pro­stře­dí svě­ta Star Wars, Rogue One. Snímek, jehož děj se ode­hrá­vá těs­ně před „čtyř­kou“, může­me s kli­dem ozna­čit za vel­mi pove­de­ný. Další akč­ní sním­ky se dají ozna­čit jen jako nad­prů­měr­né. Mezi nimi je napří­klad film Zúčtování s Benem Affleckem v roli nebo­jác­né­ho účet­ní­ho. Jeho kole­ga Matt Damon se vrá­til v roli Jasona Bourna, ve stej­no­jme­ném fil­mu. Na začát­ku roku se do našich kin dostal výbor­ný film Quentina Tarantina Osm hroz­ných. Za zmín­ku také sto­jí film Deepwater Horizon: Moře v pla­me­nech, o kata­stro­fě na rop­ném tan­ke­ru.
Výsledek obrázku pro rogue one
Foto: Disney
Posledním žánrem v této kate­go­rii na kte­rý se zamě­ří­me, jsou fan­ta­sy fil­my. Fanoušci kou­zel­né­ho svě­ta Harryho Pottera netr­pě­li­vě oče­ká­va­li film Fantastická zví­řa­ta a kde je najít. Zdali jejich oče­ká­vá­ní napl­nil, musí posou­dit oni, za nás se jed­ná o mír­ně nad­prů­měr­nou zába­vu. O něco hůř dopa­dl film inspi­ro­va­ný svě­tem počí­ta­čo­vých her, Warcraft: První střet. A o něco lépe než Warcraft, dopa­dl film Star Trek: Do nezná­ma.
„Artové“ fil­my
Toto je těž­ko ucho­pi­tel­ná kate­go­rie, do kte­ré mož­ná zařa­dí­me i fil­my, kte­ré by sami tvůr­ci do tako­vé ška­tul­ky neza­řa­di­li. Jsou to pod­le nás hlav­ně fil­my, kte­ré vznik­ly mimo holly­wo­od­skou pro­duk­ci a nehra­jí se ve vel­kých kinech. Z nich vyční­vá jeden, na kte­rém se shod­nou snad všich­ni kri­ti­ci i divá­ci, je jím němec­ký film Toni Erdmann. Snímek o vzta­hu otce a dce­ry je zábav­ný, dojem­ný, ale pře­de­vším neob­vyklí, záži­tek z něho se vlast­ně nedá ani dob­ře popsat, to pros­tě člo­věk musí vidět. Naše dal­ší tipy na arto­věj­ší fil­my jsou tyto: Tohle je náš svět s Viggo Mortensenem, kte­rý se sna­ží uchrá­nit svou rodi­nu od moder­ní­ho svě­ta, road­mo­vie American Honey a jiho­ko­rej­ský film Komorná. Doporučujeme roz­hod­ně i nový sní­mek krá­le nezá­vis­lé­ho fil­mu Jima Jarmusche, Paterson, kte­rý se u nás hra­je od 5. led­na, a v kte­rém se v hlav­ní roli před­sta­ví jeden z nej­ta­len­to­va­něj­ších her­ců sou­čast­nos­ti, Adam Driver.
Výsledek obrázku pro toni erdmann
Foto: NFP
České fil­my
Tuzemské pro­stře­dí je zvlášt­ní tím, že se zde čas­to nesho­du­je názor vět­ši­ny divá­ků s kri­ti­ky. Pokud bude­me sle­do­vat pou­ze divác­kou úspěš­nost, tak letoš­ní­mu roku v čes­kých kinech kra­lo­va­la pohád­ka Jiřího Stracha Anděl Páně a sní­mek ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Seana Ellise Anthropoid. Mezi kri­ti­ky byl však asi nej­lé­pe při­jat film Já, Olga Hepnarová. V našich kon­či­nách vznik­lo, krom bra­ků typu Decibely lás­ky nebo Prázdniny v Provence, ješ­tě pár pove­de­ných fil­mů. Jsou to tře­ba fil­my Teorie Tygra s Jiřím Bartoškou v hlav­ní roli, sní­mek Jana Hřebejka Učitelka nebo roman­tic­ká kome­die Pohádky pro Emu s Ondřejem Vetchým a Aňou Geislerovou. Tím hlav­ním čím se může naše kine­ma­to­gra­fie letos pochlu­bit jsou doku­men­ty, kte­rých vznik­lo oprav­du požeh­na­ně a je těž­ké jich vybrat jen pár. Podívejte se tedy radě­ji zde, aby vám někte­rý z nich náho­dou neu­te­kl.
Výsledek obrázku pro teorie tygra
Foto: CinemArt
Komiksové fil­my
Vlastní kate­go­rii si dnes už zaslou­ží fil­my inspi­ro­va­né komiksy. Je zají­ma­vé sle­do­vat kon­ku­renč­ní boj mezi dvě­mi hlav­ní­mi spo­leč­nost­mi, Marvel a DC Comics. K těm­to dvoum ješ­tě musí­me při­dat spo­leč­nost 20th Century Fox, kte­rá má na sta­rost fil­my o X-Menech. Právě tato spo­leč­nost vysla­la do kin film Deadpool. Ten zce­la vybo­ču­je z řady ostat­ních komiksá­ren tím, že si z ostat­ních dělá legra­ci a iro­ni­zu­je snad všech­no, na co si vzpo­me­ne­te. Svou neko­rekt­nos­tí a humo­rem je asi tou nej­lep­ší komik­so­vou zába­vou toho­to roku. Tato spo­leč­nost ješ­tě uved­la cel­kem nevý­raz­ný film X-Men: Apokalypsa. V sou­bo­ji Marvel vs. DC letos vyhrá­la spo­leč­nost, kte­rá má ve své stá­ji super­hr­di­ny Avengers. Oba jejich letoš­ní fil­my, Kapitán Amerika: Občanská vál­kaDr. Strange, se náram­ně poved­ly. Nepovedený Suicide Squad a o něco lep­ší Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti můžou jen závi­dět.
Výsledek obrázku pro deadpool
Foto: 20th Century Fox

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ohlédnutí

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70357 s | počet dotazů: 239 | paměť: 54918 KB. | 03.08.2021 - 01:46:57