Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru

  •  
NarodniTrida

Před pěti lety zís­kal spi­so­va­tel Jaroslav Rudiš za svou nove­lu Národní tří­da nomi­na­ci na cenu Magnesia Litera, nyní byl dokon­čen pod­le této kni­hy celo­ve­čer­ní film. Národní tří­da v hlav­ní roli s Hynkem Čermákem kom­bi­nu­je dra­ma­tic­ký pří­běh s čer­ným humo­rem. Scénář k fil­mu napsal Rudiš spo­leč­ně s reži­sé­rem sním­ku Štěpánem Altrichterem, kte­rý před pěti lety úspěš­ně debu­to­val fil­mem Schmitke, za nějž byl oce­něn Cenou čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky pro objev roku. Snímek Národní tří­da, jehož nový trai­ler byl prá­vě zve­řej­něn https://vimeo.com/348182777, uvi­dí divá­ci v čes­kých kinech od 26. září 2019. Do kin ho uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Falcon.

“Ta moje kni­ha je tem­ná, ale má i hod­ně čer­né­ho humo­ru. A prá­vě to jsme se sna­ži­li ve fil­mu posí­lit. Jde to spo­lu ruku v ruce. Když někdo zajde s Vandamem na pivo, pou­čí se o živo­tě, ale záro­veň se taky mys­lím hod­ně zasmě­je,“ říká Jaroslav Rudiš o fil­mu Národní tří­da.  Hlavní hrdi­na Vandam v podá­ní Hynka Čermáka má nevy­bí­ra­vý slov­ník, rád se por­ve a ve fil­mu se vůbec dějí růz­né věci na hra­ně záko­na. Filmaři tak pro kina muse­li vyro­bit dvě ver­ze trai­le­ru, cen­zu­ro­va­nou ver­zi budou kina pro­mí­tat před fil­my, kte­ré mají ome­ze­nou pří­stup­nost věkem.

Vandam, chlá­pek z pane­lá­ko­vé­ho síd­liš­tě, žije sám v bytě na okra­ji Prahy a kaž­dý den doma cvi­čí, aby byl v kon­di­ci. Večer cho­dí se svý­mi kum­pá­ny na jed­no. Vandam se sna­ží udě­lat dojem na Lucku, kte­rá v síd­lišt­ní hos­po­dě točí pivo. Kromě toho, že se rád por­ve, je zna­lec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k záni­ku, že se schy­lu­je k vel­ké bitvě. A tak posi­lu­je, aby byl na tu posled­ní roz­ho­du­jí­cí bitvu nachys­ta­ný. A také k tomu vycho­vá­vá Psycha, mla­dé­ho klu­ka, se kte­rým natí­rá stře­chy pane­lo­vých domů. Kumpáni z hos­po­dy Vandamovi pře­zdí­va­jí „národ­ní hrdi­na“. Prý dal teh­dy v Listopadu 89 na Národní tří­dě jed­nou ranou ději­ny do pohy­bu.

Obsazení Hynka Čermáka, kte­rý byl oce­něn i jako nej­lep­ší inter­pret za namlu­ve­ní audi­ok­ni­hy Národní tří­da, napadlo fil­mo­vé tvůr­ce hned na začát­ku, dlou­ho však hle­da­li i jin­de. „Hynek Čermák je abso­lut­ně výbor­ný herec, chlap sym­paťák a skvě­le namlu­vil audi­ok­ni­hu Národní tří­da. Napřed jsem se však jeho obsa­ze­ní brá­nil. Vadila mi jeho zná­most. Zkoušeli jsme tedy asi rok jiné her­ce. Ale musel jsem uznat, že jsem v Čechách lep­ší­ho her­ce pro roli Vandama nena­šel. Nakonec jsme měli co dělat, aby nám ten nevy­cho­va­ný ego­is­ta až moc nepři­ros­tl k srd­ci. Zahrál to tak bra­vur­ně, že vám ani sám neřek­nu, jest­li je ten­to jeho Vandam sym­paťák nebo nebez­peč­ný rváč - mož­ná je obo­jí, ale to ať asi divák posou­dí sám,“ říká reži­sér Štěpán Altrichter. „Na začát­ku fil­mu nám Vandam řek­ne: Já vím, co chceš říct, ale neří­kej nic. Chvilku drž hubu a poslou­chej.Na Rudišově kni­ze mě zau­jal prá­vě dar naslou­chat, poro­zu­mět myš­le­ní člo­vě­ka, kte­rý je nýmand, pro­nik­nout do jeho duše a s humo­rem jemu vlast­ním se sna­žit Vandama pocho­pit,“ popi­su­je vztah k hrdi­no­vi své­ho nové­ho fil­mu Altrichter.

V po boku Hynka Čermáka se v roli Psycha ve fil­mu před­sta­ví Jan Cina, Lucku ztvár­ni­la Kateřina Janečková. V Národní tří­dě dále hra­jí Václav Neužil, Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka, Erika Stárková, Lubor Šplíchal, Andrej Polák nebo Martin Siničák. Snímek se natá­čel v čes­ké met­ro­po­li, pře­de­vším na praž­ských síd­liš­tích Opatov a Háje, a také v cen­t­ru Prahy na Národní tří­dě.

Rudišova nove­la Národní tří­da byla vydá­na v mno­ha jazy­cích, vlo­ni mělo pre­mi­é­ru její tře­tí němec­ké diva­del­ní uve­de­ní, hra se stá­le hra­je ve stát­ním diva­dle v Drážďanech. A prá­vě v Německu mimo­cho­dem Jaroslav Rudiš nedáv­no zazna­me­nal ohrom­ný úspěch, když se oci­tl se svým prv­ním němec­ky psa­ným romá­nem Winterbergova posled­ní ces­ta mezi pěti­cí nomi­no­va­ných na letoš­ní cenu kniž­ní­ho veletr­hu v Lipsku v kate­go­rii belet­rie.

Film Národní tří­da vzni­kl v česko-německé kopro­duk­ci. Hlavními pro­du­cen­ty jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec z Negativu, kopro­du­cen­ty Česká tele­vi­ze (kre­a­tiv­ní pro­du­cent Michal Reitler), němec­ká spo­leč­nost 42filmněmec­ká tele­viz­ní sta­ni­ce ZDF. Film vzni­kl za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, němec­ké­ho Mitteldeutsche Medienförderung a evrop­ské­ho fon­du Eurimages.

SYNOPSE
Kdysi tady všu­de byl jen tem­ný les, dnes tu sto­jí pane­lá­ko­vé síd­liš­tě. Právě tady je doma chlá­pek, kte­ré­mu nikdo neřek­ne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okra­ji Prahy a kaž­dý den doma cvi­čí, aby byl v kon­di­ci. Večer, když síd­liš­těm blou­dí divo­ká zví­řa­ta, cho­dí se svý­mi kum­pá­ny na jed­no. Vandam se sna­ží udě­lat dojem na Lucku, kte­rá v síd­lišt­ní hos­po­dě točí pivo. Často a rád se por­ve. Je zna­lec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k záni­ku, že se schy­lu­je k vel­ké bitvě. A tak cvi­čí, aby byl na tu posled­ní roz­ho­du­jí­cí bitvu nachys­ta­ný. A taky k tomu vycho­vá­vá Psycha, mla­dé­ho klu­ka, se kte­rým natí­rá stře­chy pane­lo­vých domů. Kumpáni z hos­po­dy Vandamovi pře­zdí­va­jí „národ­ní hrdi­na“. Prý dal teh­dy v Listopadu na Národní tří­dě ději­ny jed­nou ranou do pohy­bu. Film pod­le stej­no­jmen­né kni­hy Jaroslava Rudiše v hlav­ní roli s Hynkem Čermákem kom­bi­nu­je dra­ma­tic­ký pří­běh s čer­ným humo­rem.

Hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil, Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka, Erika Stárková, Lubor Šplíchal, Andrej Polák, Martin Siničák a dal­ší


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 201912. září 2019 Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019 Národní třída je temná sídlištní komedie, ve které má svůj prostor i láska Kateřina Janečková a Hynek Čermák ve filmu Národní třída Příběh sídlištního rváče Vandama, […]
  • Labyrint – nový televizní seriál20. srpna 2015 Labyrint – nový televizní seriál Režisér Jiří Strach se svými spolupracovníky dnes představil novinářům první díl seriálu Labyrint, který kombinuje žánr thrilleru a detektivky. Inspirace obrazem Poslední soud od Hieronyma […]
  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a […]
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […]
  • Schmitke - 50 %7. srpna 2015 Schmitke - 50 % Pan Julis Schmitke je odborník na větrné elektrárny a jeho běžný den je ničím nezajímavá rutina. Trochu vzruchu mu připraví jen dcera Anne, která vtrhne domů plná nových dojmů, energie a […]
  • VÁCLAV NEUŽIL (1979)1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadlo pro děti a mládež Polárka, Národní divadlo Brno, Divadlo v 7 a půl a HaDivadlo. Od roku 2006 je […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • VÁCLAV NEUŽIL8. ledna 2015 VÁCLAV NEUŽIL Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absolventem JAMU v Brně.  Hrál v tamějším divadle Polárka, účinkoval na jevištích Národního divadla v Brně, Divadla 7 a půl a HaDivadla. Od roku […]
  • Do České televize míří Rapl 23. ledna 2019 Do České televize míří Rapl 2 Ve čtvrtek proběhla novinářská projekce jednoho dílu z nového kriminálního seriálu Rapl 2, který se bude vysílat od ledna v České televizi. Stejně jako v první sérii vystupují v seriálu […]