Oslavte „Siblings Day“ se seriálovými sourozenci, na které jste už možná zapomněli

C:\Users\raisovaa\Desktop\ng_14_kitchen_group_R4.jpg

Jste jedi­ná­ček nebo vám zkrát­ka nehy­nou­cí sou­ro­ze­nec­ká lás­ka nic neří­ká? Nevadí, oslav­te „Den sou­ro­zen­ců“ při­pa­da­jí­cí na 10. dub­na se svý­mi seri­á­lo­vý­mi hrdi­ny. Vynechme ten­to­krát ty pro­va­ře­né a zaměř­me se na sou­ro­ze­nec­ké odpad­lí­ky, jejichž pří­tom­nost v epi­zo­dách byla tak moc nechtě­ná, že už jste na ně vlast­ně zapo­mně­li. Byli tu sice krát­ce, ale i oni si zaslou­ží osla­vit Siblings Day se vší pará­dou!

Bratrské setká­ní po smr­ti

C:\Users\raisovaa\Desktop\02_04_36MB.jpg
Pamatujete na věč­ně hni­do­piš­ské­ho, neu­ro­tic­ké­ho a zahořk­lé­ho čle­na posád­ky vesmír­né lodi Červený trpas­lík Arnolda J. Rimmera? Pokud ano, mož­ná si také vzpo­mí­ná­te, že byl nejmlad­ším ze čtyř bra­trů, kte­ří mu už jako malé­mu dáva­li dost drs­ně naje­vo, že to roz­hod­ně v živo­tě nikam nedo­táh­ne. Zatímco jeho sou­ro­zen­ci se všich­ni pyš­ni­li kapi­tán­ským nebo pilot­ním postem na kos­mic­kých lodí, dru­hý tech­nik Rimmer neu­stá­le pro­pa­dal u ast­ro­na­vi­gač­ních zkou­šek a jeho sen stát se důstoj­ní­kem se vždy hod­ně rych­le roz­ply­nul.

V prv­ní epi­zo­dě desá­té řady nazva­né Trojan (s10e01) měl ale Rimmer pří­le­ži­tost vrá­tit celo­ži­vot­ní zášť vůči svým sou­ro­zen­cům ale­spoň jed­no­mu z nich. S Howardem Rimmerem se setká­va­jí po letech při nou­zo­vém volá­ní lodi Columbus 3. I když jsou oba již po smr­ti a vystu­pu­jí jako holo­gra­my, Rimmerovi to stej­ně nesta­čí a potře­bu­je své­mu bra­t­ro­vi uká­zat, jak dale­ko se v kari­ér­ním postu­pu dostal. A tak dělá to, co mu jde nej­líp - lže.

Když je pak Howardův holo­gram zasa­žen smr­tí­cím paprskem zákeř­né­ho repli­kan­ta a na smr­tel­né poste­li se při­zná, že vlast­ně vůbec nebyl kapi­tá­nem lodi, ale opra­vá­řem auto­ma­tů, dostá­vá se tepr­ve Rimmerovi zados­tiu­či­ně­ní. Bratrské setká­ní zakon­čí jako pra­vý Rimmer hláš­kou ve sty­lu „Víš jak jsem ti říkal, že mám tři Lamborghini? Lhal jsem. Mám jen jed­no.“

Vyzvedni sest­ru z kri­mi­ná­lu!

Co se týká sou­ro­ze­nec­ké nevra­ži­vos­ti, máme tu i žen­ské zástup­ce. Se svou pro­blé­mo­vou sestrou Abby se popr­vé setká­vá Jess Day ze seri­á­lu Nová hol­ka v epi­zo­dě nazva­né Sestra (s03e16). Jakmile ji zavo­lá mat­ka, že má Abby vyzved­nout z kri­mi­ná­lu po tom, co kradla
C:\Users\raisovaa\Desktop\ng_14_kitchen_group_R4.jpg
v hote­lu, je Jess jas­né, že má zadě­lá­no při­nejmen­ším na něko­lik dost nepří­jem­ných dní.

Její sest­ra neje­nom, že vyje­de po kaž­dém klu­ko­vi ve svém dosa­hu, ale navíc pije a neu­stá­le řeší pro­blémy s poli­cií. I když ji má Jess v hlou­bi duše ráda, zpo­čát­ku se sty­dí svou zákeř­nou sest­ru před­sta­vit pří­te­li Nickovi. A ano, i on je ten, na kte­ré­ho to Abby zkou­ší. Když pro­to Jess od sest­ry sly­ší, že se zdr­ží „pár dní, mož­ná měsíc, šest měsí­ců max.“, nemá z toho dva­krát vel­kou radost. Ale co, krev je krev a musí­me si pomá­hat, že?

Ať už se roz­hod­ne­te osla­vit Siblings Day s jaký­mi­ko­liv z výše uve­de­ných sou­ro­zen­ců, zapně­te si Prima Comedy Central a při­po­meň­te si epi­zo­dy, kte­ré rodin­nou lás­kou jenom pře­ky­pu­jí. Pokud bys­te ale chtě­li z těch­to seri­á­lů nabrat inspi­ra­ci k osla­vám Siblings Day se svým sou­ro­zen­cem, dopo­ru­ču­je­me postu­po­vat veli­ce opa­tr­ně!


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: