Oslavte „Siblings Day“ se seriálovými sourozenci, na které jste už možná zapomněli

C:\Users\raisovaa\Desktop\ng_14_kitchen_group_R4.jpg

Jste jedi­ná­ček nebo vám zkrát­ka nehy­nou­cí sou­ro­ze­nec­ká lás­ka nic neří­ká? Nevadí, oslav­te „Den sou­ro­zen­ců“ při­pa­da­jí­cí na 10. dub­na se svý­mi seri­á­lo­vý­mi hrdi­ny. Vynechme ten­to­krát ty pro­va­ře­né a zaměř­me se na sou­ro­ze­nec­ké odpad­lí­ky, jejichž pří­tom­nost v epi­zo­dách byla tak moc nechtě­ná, že už jste na ně vlast­ně zapo­mně­li. Byli tu sice krát­ce, ale i oni si zaslou­ží osla­vit Siblings Day se vší pará­dou!

Bratrské setká­ní po smr­ti

C:\Users\raisovaa\Desktop\02_04_36MB.jpg
Pamatujete na věč­ně hni­do­piš­ské­ho, neu­ro­tic­ké­ho a zahořk­lé­ho čle­na posád­ky vesmír­né lodi Červený trpas­lík Arnolda J. Rimmera? Pokud ano, mož­ná si také vzpo­mí­ná­te, že byl nejmlad­ším ze čtyř bra­trů, kte­ří mu už jako malé­mu dáva­li dost drs­ně naje­vo, že to roz­hod­ně v živo­tě nikam nedo­táh­ne. Zatímco jeho sou­ro­zen­ci se všich­ni pyš­ni­li kapi­tán­ským nebo pilot­ním postem na kos­mic­kých lodí, dru­hý tech­nik Rimmer neu­stá­le pro­pa­dal u ast­ro­na­vi­gač­ních zkou­šek a jeho sen stát se důstoj­ní­kem se vždy hod­ně rych­le roz­ply­nul.

V prv­ní epi­zo­dě desá­té řady nazva­né Trojan (s10e01) měl ale Rimmer pří­le­ži­tost vrá­tit celo­ži­vot­ní zášť vůči svým sou­ro­zen­cům ale­spoň jed­no­mu z nich. S Howardem Rimmerem se setká­va­jí po letech při nou­zo­vém volá­ní lodi Columbus 3. I když jsou oba již po smr­ti a vystu­pu­jí jako holo­gra­my, Rimmerovi to stej­ně nesta­čí a potře­bu­je své­mu bra­t­ro­vi uká­zat, jak dale­ko se v kari­ér­ním postu­pu dostal. A tak dělá to, co mu jde nej­líp - lže.

Více na Kritiky.cz
Anakonda: Honba za krvavou orchidejí Tak takhle už jsem se v kině dlouho nenudil. Zdá se, že pravidlo lepších, druhých dílů pře...
Tourfilm 2011 https://www.youtube.com/watch?v=fXrIwnbAUOs...
Temný případ – The Hour and the Day (S03E04) - když režiruje Nic Pizzolatto Tak už jsem za půlkou. Tři příběhy ve třech časových rovinách a zjištění, kdo je vlastn...
Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravo...
Nordwand (2008) Lézt po horách je super, zažít tam sněhovou bouři už ale moc ne. ...

Když je pak Howardův holo­gram zasa­žen smr­tí­cím paprskem zákeř­né­ho repli­kan­ta a na smr­tel­né poste­li se při­zná, že vlast­ně vůbec nebyl kapi­tá­nem lodi, ale opra­vá­řem auto­ma­tů, dostá­vá se tepr­ve Rimmerovi zados­tiu­či­ně­ní. Bratrské setká­ní zakon­čí jako pra­vý Rimmer hláš­kou ve sty­lu „Víš jak jsem ti říkal, že mám tři Lamborghini? Lhal jsem. Mám jen jed­no.“

Vyzvedni sest­ru z kri­mi­ná­lu!

Co se týká sou­ro­ze­nec­ké nevra­ži­vos­ti, máme tu i žen­ské zástup­ce. Se svou pro­blé­mo­vou sestrou Abby se popr­vé setká­vá Jess Day ze seri­á­lu Nová hol­ka v epi­zo­dě nazva­né Sestra (s03e16). Jakmile ji zavo­lá mat­ka, že má Abby vyzved­nout z kri­mi­ná­lu po tom, co kradla
C:\Users\raisovaa\Desktop\ng_14_kitchen_group_R4.jpg
v hote­lu, je Jess jas­né, že má zadě­lá­no při­nejmen­ším na něko­lik dost nepří­jem­ných dní.

Více na Kritiky.cz
S11E01: The Woman Who Fell to Earth První ukázka na první epizodu 11. sezóny seriálu Pán Času (Dr. Who) s novou představitelkou ...
Destiny 2 Zdarma v June 2018 Humble Monthly...
Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 % Connor Ludlow (James McAvoy) a Eleanor Rigby (Jessica Chastain) jsou mladý manželský pár žijíc...
Deadfall Adventures Zdarma pro Xbox One a Xbox 360 v Xbox Gold. Dostupné: 16/11 - 30/11...
Crowleyho tarot v Zrcadle duše. Nové, páté vydání a mrazení v zádech! Když znovu vychází tento tarot, obchází mne mrazení v zádech. Jak já tenhle tarot nemám r...

Její sest­ra neje­nom, že vyje­de po kaž­dém klu­ko­vi ve svém dosa­hu, ale navíc pije a neu­stá­le řeší pro­blémy s poli­cií. I když ji má Jess v hlou­bi duše ráda, zpo­čát­ku se sty­dí svou zákeř­nou sest­ru před­sta­vit pří­te­li Nickovi. A ano, i on je ten, na kte­ré­ho to Abby zkou­ší. Když pro­to Jess od sest­ry sly­ší, že se zdr­ží „pár dní, mož­ná měsíc, šest měsí­ců max.“, nemá z toho dva­krát vel­kou radost. Ale co, krev je krev a musí­me si pomá­hat, že?

Ať už se roz­hod­ne­te osla­vit Siblings Day s jaký­mi­ko­liv z výše uve­de­ných sou­ro­zen­ců, zapně­te si Prima Comedy Central a při­po­meň­te si epi­zo­dy, kte­ré rodin­nou lás­kou jenom pře­ky­pu­jí. Pokud bys­te ale chtě­li z těch­to seri­á­lů nabrat inspi­ra­ci k osla­vám Siblings Day se svým sou­ro­zen­cem, dopo­ru­ču­je­me postu­po­vat veli­ce opa­tr­ně!

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: