Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 26. roč­ník výroč­ních
cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 69 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných
a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2018. O soš­ku Českého lva se
fil­my utka­jí v 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi
zís­ka­ly fil­my Toman, Hastrman a Všechno bude. Nominace na ceny za tele­viz­ní díla budou
ozná­me­ny 25. úno­ra 2019. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií se
usku­teč­ní v sobo­tu 23. břez­na 2019 v Rudolfinu a bude jej nově mode­ro­vat Václav Kopta.
Členové ČFTA o nomi­na­cích fil­mo­vých kate­go­rií 26. roč­ní­ku oce­ně­ní Český lev hla­so­va­li do
14. led­na 2019. 143 hla­su­jí­cích aka­de­mi­ků vybí­ra­lo z 40 celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných
fil­mů a z 29 doku­men­tů. Mezi kan­di­dá­ty na České lvy vede s počtem 13 nomi­na­cí film Toman
reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Ondřeje Trojana. Po 10 nomi­na­cích zís­ka­ly dva fil­my – Hastrman v režii
Ondřeje Havelky i film Všechno bude, jehož reži­sé­rem je Olmo Omerzu. Následují fil­my Zlatý
pod­raz Radima Špačka s 9 nomi­na­ce­mi, Jan Palach Roberta Sedláčka s 8 nomi­na­ce­mi a Hmyz
Jana Švankmajera s 5 nomi­na­ce­mi.
V kate­go­rii nej­lep­ší film byla nomi­no­vá­na pěti­ce fil­mů – Jan Palach (pro­du­cen­ti Viktor
Schwarcz, Jan Schwarcz, Silvia Panáková, Erik Panák, Jan Maxa), Tlumočník (pro­du­cen­ti
Rudolf Biermann, Martin Šulík, Bruno Wagner), Toman (pro­du­cent Ondřej Trojan), Všechno
bude (pro­du­cent Jiří Konečný) a Zlatý pod­raz (pro­du­cent Jaroslav Bouček). Ocenění Český lev
za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film zís­ká jeden z těch­to 5 fil­mů – Až při­jde vál­ka (režie Jan Gebert),
King Skate (režie Šimon Šafránek), Nic jako dřív (režie Lukáš Kokeš, Klára Tasovská), Planeta
Česko (režie Marián Polák) a Švéd v žigu­lí­ku (režie Petr Horký).
I letos budou udí­le­ny ceny za tele­viz­ní tvor­bu ve dvou kate­go­ri­ích. Své poči­ny při­hlá­si­ly Česká
tele­vi­ze, TV Nova a TV Prima. Tři pro­jek­ty v kaž­dé kate­go­rii s nej­vyš­ším počtem hla­sů od
aka­de­mi­ků budou zve­řej­ně­ny 25. úno­ra 2019. Vítězové kate­go­rií nej­lep­ší tele­viz­ní film nebo
mini­sé­rie a nej­lep­ší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál budou vyhlá­še­ni pří­mo na slav­nost­ním
gala­ve­če­ru 23. břez­na 2019. Prezidium ČFTA bude udě­lo­vat během slav­nost­ní­ho cere­mo­ni­á­lu
také cenu za mimo­řád­ný pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii.
Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ČFTA byli kro­mě nomi­na­cí vyhlá­še­ni také vítě­zo­vé nesta­tu­tár­ních cen.
Ocenění za nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát zís­ka­li Tomáš Zilvar, Lukáš Francl, Barbara Trojanová a
Maxmilian Denkr, auto­ři pla­ká­tu fil­mu Toman. Cenu fil­mo­vých fanouš­ků si odne­sl reži­sér
Daniel Svátek za svůj film Úsměvy smut­ných mužů.
V kate­go­rii nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli jsou na Českého lva nomi­no­vá­ny –
Simona Zmrzlá za film Hastrman, Ivana Chýlková za film Chata na pro­dej, Jenovéfa Boková
za roli ve fil­mu Chvilky, Zuzana Bydžovská za film Jan Palach a Kateřina Winterová za film
Toman. Cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli má šan­ci zís­kat – Jana
Synková za film Chata na pro­dej, Tatiana Vilhelmová za roli ve fil­mu Tátova volha, Kristýna
Boková za film Toman, Eliška Křenková a Lenka Vlasáková, obě za role ve fil­mu Všechno bude.
Ocenění Český lev za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli bude pat­řit jed­no­mu
z těch­to nomi­no­va­ných – Karel Dobrý za film Hastrman, Martin Huba za film Hovory s TGM,
Viktor Zavadil za roli ve fil­mu Jan Palach, Jiří Macháček za film Toman a Tomáš Mrvík za film
Všechno bude. Vítězem kate­go­rie nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli se může
stát – Jan Kolařík za roli ve fil­mu Hastrman, Jiří Lábus za film Hmyz, Jan Vondráček za film Jan
Palach, Jan František Uher za film Všechno bude nebo Jan Hartl za film Zlatý pod­raz.
Ocenění za nej­lep­ší režii na gala­ve­če­ru zís­ká někte­rý z těch­to nomi­no­va­ných – Jan
Švankmajer za film Hmyz, Robert Sedláček za film Jan Palach, Martin Šulík za režii fil­mu
Tlumočník, Ondřej Trojan za film Toman či Olmo Omerzu za film Všechno bude.
ČFTA ozná­mi­la také nomi­na­ce nesta­tu­tár­ní Ceny Magnesia za nej­lep­ší studentský́film,
kte­rou udě­lu­je ve spo­lu­prá­ci s Karlovarskými mine­rál­ní­mi voda­mi a Státním fon­dem
kine­ma­to­gra­fie. Vítězem stu­dent­ské ceny se sta­ne jeden z těch­to nomi­no­va­ných fil­mů – Cukr
a sůl (režie Adam Martinec), Home Sleep Home (režie Adam Koloman Rybanský), Noc s
aga­mou (režie Tomáš Janáček), Spolu sami (režie Diana Cam Van Nguyen) a Sto dva­cet osm
tisíc (režie Ondřej Erban).
Slavnostní pře­dá­ní 26. výroč­ních cen České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie se usku­teč­ní
v sobo­tu 23. břez­na 2019 v praž­ském Rudolfinu. Celý večer bude vysí­lán v pří­mém pře­no­su od
20 hodin na ČT1 a mode­rá­to­rem cere­mo­ni­á­lu bude popr­vé herec Václav Kopta.
PŘEHLED NOMINACÍ:

NEJLEPŠÍ FILM
Jan Palach – pro­du­cen­ti Viktor Schwarcz, Jan Schwarcz, Silvia Panáková, Erik Panák, Jan
Maxa
Tlumočník – pro­du­cent Rudolf Biermann, Martin Šulík, Bruno Wagner
Toman – pro­du­cent Ondřej Trojan
Všechno bude – pro­du­cent Jiří Konečný
Zlatý pod­raz – pro­du­cent Jaroslav Bouček

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Až při­jde vál­ka – režie Jan Gebert – pro­du­cen­ti Radovan Síbrt, Alžběta Karásková, Hanka
Kastelicová, Tereza Polachová, Dana Budisavljević, Miljenka Čogelja
King Skate – režie Šimon Šafránek – pro­du­cent­ka Kateřina Černá
Nic jako dřív – režie Lukáš Kokeš, Klára Tasovská – pro­du­cen­ti Pavla Janoušková
Kubečková, Tomáš Hrubý, Tereza Polachová, Hanka Kastelicová
Planeta Česko – režie Marián Polák – pro­du­cent Radim Procházka
Švéd v žigu­lí­ku – režie Petr Horký – pro­du­cent Martin Jůza

NEJLEPŠÍ REŽIE
Hmyz – Jan Švankmajer
Jan Palach – Robert Sedláček
Tlumočník – Martin Šulík
Toman – Ondřej Trojan
Všechno bude – Olmo Omerzu

Více na Kritiky.cz
Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně Blanku Milfaitovou jsem do přečtení její knihy neznala. A to i přesto, že patří k známým ...
Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy Zemětřesení v Indickém oceánu a následná ničivá vlna tsunami změnila na sklonku loňskéh...
Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vod...
Ovidiova poslední láska - kniha Rusavi začíná vyprávět příběh o svém pánovi a druhovi Ovidiovi, přičemž se stala i jeho...
Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád....

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Hastrman – Simona Zmrzlá
Chata na pro­dej – Ivana Chýlková
Chvilky – Jenovéfa Boková
Jan Palach – Zuzana Bydžovská
Toman – Kateřina Winterová

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Hastrman – Karel Dobrý
Hovory s TGM – Martin Huba
Jan Palach – Viktor Zavadil
Toman – Jiří Macháček
Všechno bude – Tomáš Mrvík

 

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Chata na pro­dej – Jana Synková
Tátova volha – Tatiana Vilhelmová
Toman – Kristýna Boková
Všechno bude – Eliška Křenková
Všechno bude – Lenka Vlasáková

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI
Hastrman – Jan Kolařík
Hmyz – Jiří Lábus
Jan Palach – Jan Vondráček
Všechno bude – Jan František Uher
Zlatý pod­raz – Jan Hartl

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
Chata na pro­dej – Tomáš Pavlíček, Lucie Bokšteflová
Jan Palach – Eva Kantůrková
Tlumočník – Marek Leščák, Martin Šulík
Toman – Zdenka Simandlova, Ondřej Trojan
Všechno bude – Petr Pýcha

Více na Kritiky.cz
Denní světlo Populární Sly Stallone v roli neohroženého hrdiny, který bojuje s časem při záchraně skupin...
Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 % Budeme zase čekat pár let na pokračování? Asi jo… Poslední, desátá, epizoda měla včera p...
Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film Je tomu opravdu už 14 let, když se objevil první film o mutantech X-men. Bryan Singer už v roce...
Ve věku 82 let zemřel Burt Reynolds - připomeňme si 5 nejlepších filmů jeho kariéry Burt Reynolds se narodil v Georgii, jeho předkové byli Italové a indiáni, jeho otec byl šerife...
Recenze: Sex ve městě Čtveřice kamarádek z New Yorku, které se kdysi rozhodly, že si budou užívat sex stejně nevá...

NEJLEPŠÍ KAMERA
Hastrman – Diviš Marek
Tlumočník – Martin Štrba
Toman – Tomáš Sysel
Všechno bude – Lukáš Milota
Zlatý pod­raz – Vladimír Smutný

NEJLEPŠÍ STŘIH
Hastrman – Jan Daňhel
Hmyz – Jan Daňhel
Toman – Vladimír Barák
Všechno bude – Jana Vlčková
Zlatý pod­raz – Anna Johnson Ryndová

NEJLEPŠÍ ZVUK
Domestik – Jan Šulcek, Jakub Jurásek, David Titěra
Hastrman – Jiří Melcher
Hmyz – Ivo Špalj
Toman – Jiří Klenka
Zlatý pod­raz – Marek Hart, Viktor Prášil

Více na Kritiky.cz
Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření...
Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott „Hannibal“ je důvod, proč jsem nějakou dobu nemohl Ridleyho Scotta vystát. Nadále jsou film...
Need for Speed (2015) - recenze Hodnocení: 50% Žánr: závodní Jazyk: anglicky Multiplayer: off-line, Multiplayer Vý...
Star Trek: Discovery Trailer na nový seriálový Star Trek....
Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Poklad. Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se drahokami a šuští tajnými dokumenty. Sl...

NEJLEPŠÍ HUDBA
Domestik – Cyril Kaplan, Jiří Konvalinka, Kryštof Kaplan
Hastrman – Petr Wajsar
Toman – Michal Novinski
Všechno bude – Monika Midriaková, Šimon Holý, Paweł Szamburski
Zlatý pod­raz – Jakub Kudláč

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE
Čertí brko – Henrich Boráros, Robert Smolík
Hastrman – Petr Pištěk
Hmyz – Jan Švankmajer, Václav Švankmajer
Toman – Tomáš Svoboda
Zlatý pod­raz – Jiří Sternwald, Karel Vaňásek

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY
Čertí brko – Andrea Králová
Hastrman – Eva Kotková
Jan Palach – Tomáš Chlud
Toman – Katarína Štrbová Bieliková
Zlatý pod­raz – Simona Rybáková

Více na Kritiky.cz
ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU ...
Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT1 Přenesli jste se v čase, díváte se na večerní zprávy a sledujete, jak naši zemi obsazují vo...
AMI 3: Ami přilétá potřetí se svou vnitřní civilizací Třetí ze série Amiho, je asi nejbarevnější, co se týče obrazů, které se vám budou rojit v...
Gayle Formanová - Znovu já Maribeth Kleinová je úspěšná matka, manželka a redaktorka oblíbeného časopisu. Kromě toho ...
Devadesátkrát jinak - Může se Sophie za devadesát dnů změnit? Během posledního dne na střední škole dostane Sophie kopačky od svého přítele, protože je ...

NEJLEPŠÍ MASKY
Čertí brko – Zdeněk Klika
Hastrman – Jana Červenková
Jan Palach – Jana Bílková
Toman – Jana Bílková
Zlatý pod­raz – Jaroslav Šámal

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM – nesta­tu­tár­ní cena
Cukr a sůl – Adam Martinec
Home Sleep Home – Adam Koloman Rybanský
Noc s aga­mou – Tomáš Janáček
Spolu sami – Diana Cam Van Nguyen
Sto dva­cet osm tisíc – Ondřej Erban

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT – nesta­tu­tár­ní cena
Toman – Tomáš Zilvar, Lukáš Francl, Barbara Trojanová, Maxmilian Denkr – oce­ně­ný
pla­kát
Domestik – Ondřej Lipenský
Hmyz – Jan Švankmajer
Chata na pro­dej – Jaroslav Mašek
King Skate – František Talíř

Více na Kritiky.cz
Film Lab 2015 Martin Hřebačka - Workshop ...
Válka o planetu opic Podívejte se na to, jak vznikala Válka o planetu opic....
Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou ro...
Harry Brown [70%] Trendu návratů akčních ikon uplynulých desetiletí se začínají ostřit hrany. Po Fordově, W...
The Cast Remembers: Isaac Hempstead Wright on Playing Bran Stark | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ – nesta­tu­tár­ní cena
Úsměvy smut­ných mužů – režie Daniel Svátek – oce­ně­ný film

PŘEHLED POČTŮ NOMINACÍ
Toman – 13 nomi­na­cí
Hastrman – 10 nomi­na­cí
Všechno bude – 10 nomi­na­cí
Zlatý pod­raz – 9 nomi­na­cí
Jan Palach – 8 nomi­na­cí
Hmyz – 5 nomi­na­cí
Tlumočník – 4 nomi­na­ce
Čertí brko – 3 nomi­na­ce
Chata na pro­dej – 3 nomi­na­ce
Domestik – 2 nomi­na­ce
Až při­jde vál­ka – 1 nomi­na­ce
Hovory s TGM – 1 nomi­na­ce
Chvilky – 1 nomi­na­ce
King Skate – 1 nomi­na­ce
Nic jako dřív – 1 nomi­na­ce
Planeta Česko – 1 nomi­na­ce
Švéd v žigu­lí­ku – 1 nomi­na­ce
Tátova volha – 1 nomi­na­ce

Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude
Hodnocení: 4.3 - ‎3 hl.


|

Související příspěvky:

  • Fotografie filmových nominací - 26. Český lev22. ledna 2019 Fotografie filmových nominací - 26. Český lev
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude13. září 2018 O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která každoročně stojí za udílením cen Český lev, doporučila film Všechno bude na nominaci na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční cizojazyčný […]
  • Český lev ocení potřetí televizní tvorbu13. února 2018 Český lev ocení potřetí televizní tvorbu Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) zveřejnila nominované televizní projekty, pro které hlasovali akademici. Vybírali pro kategorie Nejlepší televizní film nebo minisérie a Nejlepší […]
  • Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal18. května 2018 Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal Lubomír Smékal je povoláním psycholog, ale také scénárista dvou českých filmů, na kterých spolupracoval s režisérem Miroslavem Krobotem. První společný film Díra u Hanušovic získal tři […]
  • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […]
  • Tento film zvítězil ve Varech7. července 2018 Tento film zvítězil ve Varech Křišťálový globus získal na 53. ročníku MFF KV rumunský film Je mi jedno, že vstoupíme do dějin jako barbaři.  Rumunský režisér Radu Juhe natočil film o ženě, performerce, která připravuje […]
  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […]
  • Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude24. srpna 2018 Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude V pátek 24.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu režiséra Olmo Omerzu. Novináři shlédli film Všechno bude a poté následovala tisková konference, ze která přinášíme […]
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *