Manželské etudy: Nová generace - Láska z technoparty je nový film Hany Třeštíkové

vlcsnap 2019 03 13 13h52m02s374

Dnes byl veřej­nos­ti před­sta­ven prv­ní doku­men­tár­ní film, kte­rý vzni­kl v rám­ci doku­men­tár­ní­ho cyk­lu časo­měr­nou meto­dou. Hana Třeštíková nava­zu­je na fil­mo­vou prá­ci své mat­ky Heleny Třeštíkové, kte­rá nato­či­la doku­men­ty o part­ner­ském sou­ži­tí v dru­hé polo­vi­ně minu­lé­ho sto­le­tí. Zdánlivě banál­ní situ­a­ce mají z pohle­du něko­li­ka let svůj význam a sou­čas­ně se uka­zu­je, jak mno­ho pro­blé­mů i rados­tí jsou v při spo­leč­ném sou­ži­tí podob­né. Film Láska z tech­no­par­ty sle­du­je mla­dou man­žel­skou dvo­ji­ci Mirky a Jakuba po sedm let. Hana Třeštíková nato­či­la něko­lik desí­tek hodin fil­mo­vých zábě­rů, a do koneč­né ver­ze se vešlo jen 91 minut. I tak je pří­běh sro­zu­mi­tel­ný a uka­zu­je, jak se postup­ně mění názo­ry na život i vztah ústřed­ní dvo­ji­ce. Původní plá­ny a sny jsou tvr­dě kon­fron­to­vá­ny se sou­čas­nou rea­li­tou, čas lás­ky ustu­pu­je do poza­dí a sta­ros­ti zaměst­na­jí tak, že není čas na hrdin­ství a pohád­ky se čtou jen dětem před spa­ním.

Premiéra v kinech je 21.3.2019

Série nové­ho doku­men­tár­ní­ho cyk­lu  uve­de také Česká tele­vi­ze na pod­zim letoš­ní­ho roku. Kromě Lásky z tech­no­par­ty jsou při­pra­ve­ny ješ­tě čty­ři fil­my o živo­tě mla­dých man­žel­ských dvo­jic v rea­li­tě sou­čas­né doby.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: