Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady

DSCN4885

Vznik Československa v roce 1918 je význam­ným mez­ní­kem ve vývo­ji naší spo­leč­nos­ti.  V říj­nu vyvr­cho­lí spe­ci­ál­ní vysí­lá­ní, kte­ré České tele­vi­ze k tomu­to výro­čí při­pra­vi­la. Programové doku­men­ty a doku­men­tár­ní cykly nabíd­nou nejen por­tréty osob­nos­tí, kte­ré jsou se vzni­kem Československa neod­mys­li­tel­ně spja­ty, ale při­po­me­nou i neprá­vem zapo­me­nu­té hrdi­ny. Ke vzni­ku samo­stat­né­ho Československa při­spě­lo mno­ho fak­to­rů a také osob­nos­tí. Ve spo­leč­nos­ti je oce­ňo­ván pří­nos a půso­be­ní Tomáše Garrigua Masaryka nebo Edvarda Beneše. Velkou roli však sehrá­li naši legi­o­ná­ři i výraz­né poli­tic­ké osob­nos­ti pobý­va­jí­cích na úze­mí Rakouska-Uherska. Zajímavé jsou i osu­dy běž­ných lidí, do jejichž živo­tů se pro­mí­ta­ly spo­le­čen­ské změ­ny.

Ve tří­díl­ném doku­men­tár­ním cyk­lu „Legie100“, kte­rým  pro­vá­zí herec Jiří Dvořák, uvi­dí divá­ci na ČT2 (16.10. ve 22:10 hod., 23.10. ve 22:00 hod. a 30.10. ve 22:50 hod.) postup­né for­mo­vá­ní legi­o­ná­řů z malých sku­pin až do podo­by orga­ni­zo­va­né­ho vojen­ské­ho útva­ru, kte­rá se výraz­ně pro­sa­di­la při bitvě u Zborova. Projekt vzni­kl pod režij­ním vede­ním Jakuba Tabery, kte­rý je také reži­sé­rem hra­né­ho doku­men­tu „Dva muži v roce jed­na“. Další doku­ment, pod kte­rým je reži­sér pode­psán,  zachy­cu­je pre­mi­é­ra Karla Kramáře a minis­t­ra zahra­ni­čí Edvarda Beneše, kte­ří repre­zen­to­va­li nově vznik­lé Československo na paříž­ské míro­vé kon­fe­ren­ci v roce 1919 (29.10. ve 20:00 hod na ČT 2).

Dvoudílný his­to­ric­ký film „Rašín“ i doku­men­tár­ní sní­mek „Rodina Aloise Rašína“ nato­čil reži­sér a scé­náris­ta Jiří Svoboda. Po mno­ho let stál Alois Rašín ve stí­nu  T.G.Masaryka i Edvarda Beneše. Ale tato výrazná osob­nost měla význam­ný vliv při pří­pra­vě nové­ho stá­tu. Zajímavý a kru­tý osud měl i jeho syn, Ladislav Rašín, kte­rý se také zasa­zo­val za nezá­vis­lost repub­li­ky, nesou­hla­sil s při­je­tím mni­chov­ské­ho dik­tá­tu, byl jed­ním ze zakla­da­te­lů zpra­vo­daj­ské pro­ti­na­cis­tic­ké sítě. Byl zatčen, uvěz­něn a zemřel krát­ce před pří­cho­dem ame­ric­ké armá­dy ve vězeň­ské nemoc­ni­ci ve Frankfurtu nad Mohanem.

Další doku­men­tár­ní fil­my jsou věno­vá­ny lidem, kte­ré sice v učeb­ni­cích děje­pi­su nikdo nena­jde, ale v jejich živo­tě, kte­rý začí­ná v obdo­bí vzni­ku repub­li­ky, se odrá­že­jí poli­tic­ké změ­ny. Přesto v sobě tito hrdi­no­vé všed­ních dnů nachá­ze­jí stá­le chuť žít a díva­jí se na poše­ti­los­ti sou­čas­né doby s nad­hle­dem odži­tých let. Dokument „Narozena 1918“ nato­či­la Eva Tomanová a bude odvy­sí­lán 11.12. ve 22:00 hod. na ČT2. Dokumenty “Moje sto­le­tí 1918 -1945“ a „Moje sto­le­tí 1945-2018“ nato­či­la Theodora Remundová.

Více na Kritiky.cz
RECENZE – Podivná holka Autorka: Jenny BlackhurstPřeklad: Petra KrámkováNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Po...
SIS ...
Lars von Trier Lars von Trier (narozen 30. dubna 1956 v Kodani jako Lars Trier) je dánský filmový režisér a p...
Zloba – Královna černé magie - Angelina Jolie je temná a zlá! Zapomeňte na Šípkovou Růženku a poslechněte si příběh o královně Zlobě. Příběh téhle...
Demonstrátor ...

Televizní cyk­lus osmi doku­men­tů, kte­ré mapu­jí afé­ry prvo­re­pub­li­ko­vé­ho spo­leč­nos­ti, nato­čil Jakub Tabery pod názvem „Průšvihy prv­ní repub­li­ky“. Bude zají­ma­vé posou­dit, jak dale­ce jsou někte­ré kau­zy podob­né těm sou­čas­ným. Dokumenty budou vysí­lá­ny od 18.10. ve 21:30 hod. na ČT 2.

V nedě­li 28.října se pře­ne­se zpra­vo­daj­ství  o sto let zpět  a ori­gi­nál­ně poja­tým zpra­vo­daj­stvím bude pro­vá­zet mode­rá­tor Jakub Železný. Nabídka pro­gra­mů je ješ­tě mno­hem bohat­ší. V den výro­čí pře­ne­se před­sta­ve­ní „Říjen 1918“ z Obecního domu v Praze. Na ČT ART pak bude záznam nové­ho zpra­co­vá­ní ope­ry „Libuše“ v Národním diva­dle.

Více na Kritiky.cz
Demian Bichir 2. část - Zlín Film Festival 2011 ...
Normálně jiní - Tammy Robinsonová - “Moje city k ní byly jako rozbitý ohňostroj v porovnání s výbuchy barev a světel, který zažívám pokaždý, když Maddy vidím nebo když na ni myslím.” (str. 160) Maddy žije se svou mamkou a autistickou sestřičku, která vyžaduje její péči a navíc ještě...
Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí. Těm, které máme rády, najdeme kamínek a darujeme jim ho. Oblý pak znamená, že život bude š...
Scary Movie 2 Pokračování kultovní parodie z (pro někoho až moc ;-)) tvůrčí dílny VELKÉ rodiny bratř...
Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření...
Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: