Vánoce na TV Nova

2612 Tri veterani

Vánoční svát­ky na TV Nova při­ne­sou mno­ho oblí­be­ných čes­kých i zahra­nič­ních pohá­dek, fil­mů a ani­mo­va­ných pří­bě­hů. Štědrý den v hlav­ním vysí­la­cím čase na obra­zov­ce TV Nova bude pat­řit čes­ké pohád­ce Tři brat­ři v režii Jana Svěráka, kde hlav­ní role ztvár­ni­li Tomáš Klus, Vojta Dyk a Zdeněk Piškula. Během svá­teč­ní­ho dne se divá­ci mohou těšit na dal­ší pohád­ky jako S čer­ty nejsou žer­ty, Princezna se zla­tou hvězdou nebo Řachanda.

„Program na sta­ni­cích TV Nova nabíd­ne během vánoč­ních svát­ků nestár­nou­cí sním­ky pro děti i dospě­lé. Ve spo­leč­nos­ti našich kaná­lů si kaž­dý bude moct užít chví­le poho­dy, kli­du a rodin­ných setká­ní u svých oblí­be­ných pohá­dek nebo jiných pořa­dů. Programové sché­ma jsme při­pra­vi­li tak, aby si kaž­dý mohl vybrat to své,“ říká Alex Ruzek ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny TV Nova. Patří sem pohád­ko­vé pří­běhy jako Řachanda, nej­no­věj­ší zpra­co­vá­ní Popelky, čes­ké pohád­ky Z pek­la štěs­tí 1 a 2, Tři vete­rá­ni, Za hum­ny je drak, S čer­ty nejsou žer­ty nebo Nebojsa. Chybět nebu­de ani Mrazík. Z ani­mo­va­ných pohá­dek Shrek 2, Hledá se Nemo nebo Kráska a Zvíře.

Ani divá­ci tema­tic­kých sta­nic sku­pi­ny TV Nova nepři­jdou zkrát­ka. Nova Cinema nabíd­ne oblí­be­né kome­die (Vánoční prázd­ni­ny, Dokonalý gentle­man, Nesvatbovi, Gremlins, Z lás­ky nebo pro pení­ze, Šéfové na zabi­tí, Prostě sexy aj.), dechbe­rou­cí i dojem­né pří­běhy (Dokonalý trik, Mandolína kapi­tá­na Corelliho, Zaříkávač koní aj.) i ani­mo­va­né fil­my (Polární expres, Letadla, Ukradené Vánoce Tima Burtona aj.). Nova 2, Nova Action a Nova Gold se budou držet své­ho obvyk­lé­ho, oblí­be­né­ho pro­gra­mu, včet­ně všech popu­lár­ních sit­ko­mů, seri­á­lů, rea­li­ty show a dal­ších pořa­dů.

Vánoční pro­gram si uži­jí také spor­tov­ní fanouš­ci, kte­ří si 25. pro­sin­ce na Nova Sport 2 budou moci vychut­nat mimo­řád­ný den s NBA, kdy jim pré­mi­o­vá spor­tov­ní sta­ni­ce při­ne­se hned tři nava­zu­jí­cí zápa­sy. Nebudou to ale jen bas­ket­ba­lis­té, kdo bude svým výko­nem těšit spor­tov­ní divá­ky u tele­viz­ních obra­zo­vek. Vrchol sezó­ny totiž čeká i šip­kař­skou eli­tu. Té 13. pro­sin­ce začí­ná Mistrovství svě­ta, kte­ré trvá až do 1. led­na. V nedě­li 30. pro­sin­ce na Nova Sport 2 pro­běh­ne také pres­tiž­ní gala­ve­čer UFC 232 Jones vs. Gustafsson 2, kde pro­ti sobě oba bojov­ní­ci nastou­pí v odvet­ném zápa­se. Navážou tím na své prv­ní střet­nu­tí, jež je pova­žo­vá­no za jeden z nej­lep­ších zápa­sů v his­to­rii UFC.

Více na Kritiky.cz
Osamělý svobodný muž – 18 ...
Katovské vystoupení ...
Robert Sedláček, režisér Nar. 1973, absolvent FAMU, od roku 2013 rovněž působí na katedře režie hrané tvorby. Režisé...
Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání Děti už od útlého věku fascinuje řada spotřebičů i techniky v domácnosti (vysavač, prač...
Far Cry 5 Nejlepší zajímavosti, tajné lokace, "Velikonoční vajíčka" a záhady....

Na posled­ní den v roce, 31. pro­sin­ce večer, TV Nova zařa­dí Silvestrovské Televizní novi­ny s humor­ný­mi situ­a­ce­mi z domo­va i ze zahra­ni­čí a spe­ci­ál Tvoje tvář má zná­mý hlas – Silvestr z kara­va­nu. Ondřej Sokol a Aleš Háma ve svém kara­va­nu pro­ve­dou tím nej­lep­ším z páté řady show a uká­žou, jak vypa­dá jejich sil­vestrov­ská osla­va.

Vánoční svát­ky na TV NovaPořad + start
24. 12. 2018Tři brat­ři (20:20)
Láska nebeská (22:00)
25. 12. 2018Řachanda (20:20)
26. 12. 2018S čer­ty nejsou žer­ty (20:20)
Silvestr na TV NovaPořad + start
31. 12. 2018Silvestrovské Televizní novi­ny (19:30)
Tvoje tvář má zná­mý hlas - Silvestr z kara­va­nu (20:35)

Online

Vedle pro­gra­mu tele­viz­ních sta­nic nabíd­ne TV Nova vánoč­ní bonu­sy a pro­jek­ty také na onli­nu. Na NovaPlus.cz se fanouš­ci neko­neč­né­ho seri­á­lu Ulice mohou těšit na spe­ci­ál­ní štěd­ro­ve­čer­ní díl. Jak strá­ví Štědrý den slav­né seri­á­lo­vé posta­vy, letos mělo zůstat tajem­stvím, divá­ci si ale Vánoce v Ulici přá­li vidět. Jak letoš­ní Vánoce pro­ži­je Bedřich, kte­rý po odcho­du Jindry zůstal sám? Jaké Vánoce bude mít Šárka, nešťast­ně zami­lo­va­ná do žena­té­ho Maléře? A jak to bude na Štědrý den vypa­dat doma u Knoblochových? Nejenom o tom bude vánoč­ní díl Ulice.

Více na Kritiky.cz
Hurvínek a kouzelné muzeum - oficiální český HD trailer Nejnovější trailer na filmové zpracování Hurvínka....
Zahulíme, uvidíme - Harold & Kumar Go to White Castle Pokud mi někdo řekne termín „teenagerovská komedie“ rovnou se mi vybaví litry spermatu plus...
Laťka na Jokera je vysoko, ale Ledger je přehypovaný! American Gods je výborný, ale ne pro každého! ...
Titulky k Blindspot S04E10 - The Big Reveal Tasha v poutech a u výslechu? Jak si s tím poradí Reade? Dokáže ji přesvědčit, aby „kápla...
Chyť mě, když to dokážeš Leonardo DiCaprio a Tom Hanks v hlavní roli dobrodružného, lehce humorného, filmu Stevena Spielb...

Od sobo­ty 1. pro­sin­ce pobě­ží kaž­dý den na webu TN.cz advent­ní sou­těž o atrak­tiv­ní výhry. Každý den budou při­pra­ve­ny dvě sou­těž­ní otáz­ky. Vždy o půl­no­ci pak bude vyhlá­šen výher­ce dne a záro­veň odstar­to­vá­na nová sou­těž. Více infor­ma­cí k sou­tě­ži bude k dis­po­zi­ci na webu.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: