Seriál Ulice bude ještě barevnější. Vstupuje do něj krásná Veronika Čermák Macková!

ermák Macková Solaříková Magda Tereza2

Seriál Ulice ten­to týden obo­ha­tí nová posta­va, uči­tel­ka Magda Procházková. Pro její před­sta­vi­tel­ku, krás­nou Veroniku Čermák Mackovou, je role v Ulici prv­ní dlou­ho­do­bou zku­še­nos­tí se seri­á­lem.

„Je to mož­ná han­ba při­znat, ale já jsem vlast­ně vůbec nevě­dě­la, do čeho jdu. Ale zjiš­ťo­va­la jsem si, jak to tu cho­dí, jest­li je to tady pří­jem­ná prá­ce, jest­li do toho mám jít… Napsala jsem si plu­sy a minu­sy a pak jsem se roz­hod­la. A udě­la­la jsem dob­ře. Potřebovala jsem to. Do té doby jsem byla hod­ně doma a vycho­vá­va­la naše­ho psa, aby byl posluš­ný a moh­li jsme se na něho spo­leh­nout. Občas jsem něco toči­la se zahra­nič­ní­mi pro­duk­ce­mi, ale nic stá­lé­ho. A najed­nou jsem cíti­la, že bych něco tako­vé­ho chtě­la. Dva dny na to mi zavo­la­li z Ulice,“ vzpo­mí­ná hereč­ka na začát­ky spo­lu­prá­ce. „Mně se to tak stá­vá. Když na něco pomys­lím, že bych si to přá­la, nako­nec to tak dopad­ne. Jako malá jsem si přá­la, že chci byd­let v Praze v Dejvicích a je to tak. Jednou jsem si řek­la, že bych chtě­la točit se zahra­nič­ní pro­duk­cí a za dva dny jsem dosta­la roli v zahra­nič­ním seri­á­lu, a teď se to úpl­ně stej­ně sta­lo i s Ulicí,“ usmí­vá se.

Veroničina seri­á­lo­vá posta­va bude po všech smě­rech výrazná a Veronika si ji pochva­lu­je. „Hraju Magdu, uči­tel­ku mate­ma­ti­ky a země­pi­su a býva­lou spo­lu­žač­ku Terezy (Patricie Solaříková).Líbí se mi, jak je barev­ná a kolik vrs­tev má a těším se na to, jak je bude­me postup­ně odha­lo­vat a pozná­vat, co je zač, proč sem při­šla a že tady není jen tak. Magda ale není barev­ná jenom uvnitř, pes­t­rý má i zevněj­šek. A to je zase dané tím, že je bar­vosle­pá. Slévají se jí někte­ré bar­vy, a tak si svo­ji vizu­ál­ní pes­t­ro­ba­rev­nost ani neu­vě­do­mu­je,“ popi­su­je svo­ji posta­vu Čermák Macková. Veroničina role má ale ješ­tě jed­nu vlast­nost, kvů­li kte­ré muse­la hereč­ka oprášit hru na kla­vír. „Netroufám si říct, že hra­ju výbor­ně. Vlastně si mys­lím, že na to, jak dlou­ho jsem se na kla­vír uči­la hrát, toho zas tolik neu­mím. Hrála jsem do matu­ri­ty, pak jsem měla dlou­hou pau­zu a před dvě­ma lety mi můj muž kou­pil kla­vír, a tak jsem se k tomu zase vrá­ti­la. Ale jen tak jsem si pobrn­ká­va­la a pak při­šla role Magdy, kte­rá umí hrát, a tak jsem zase zača­la cvi­čit,“ vyprá­ví hereč­ka s tím, že ji ve cvi­če­ní trpě­li­vě pod­po­ru­je man­žel Hynek Čermák.

Diváci seri­á­lu Ulice uči­tel­ku Magdu Procházkovou pozna­jí už ten­to týden.

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *