Robotů je dnes více než lidí

Předpovědět prů­běh tech­no­lo­gic­ké­ho pokro­ku je vel­mi obtíž­né. Obavy z toho, že se lidé sta­nou zby­teč­ný­mi, se sice během prů­mys­lo­vé revo­lu­ce nepo­tvr­di­ly, nezna­me­ná to však, že bude­me mít tako­vé štěs­tí i v budouc­nu. Přetrvávající otáz­ka o umě­lé inte­li­gen­ci - nebo lido­vě řeče­no robo­tech je, zda se v důsled­ku jejich roz­ší­ře­ní sta­ne lid­ská pra­cov­ní síla zasta­ra­lou.

Aktuální rych­lý vývoj stro­jo­vé­ho uče­ní - vel­mi sil­né a fle­xi­bil­ní meto­dy sta­tis­tic­kých před­po­vě­dí - vzbu­dil oba­vy, že stro­je budou brzy schop­né pře­ko­nat lidi v jaké­ko­liv mož­né roli. Už dnes jsou ohro­že­na tako­vá povo­lá­ní, kte­rá zaměst­ná­va­jí vel­ké množ­ství lidí, např. dál­ko­vá pře­pra­va zbo­ží. Pracovníci, kte­ré nahra­di­lo stro­jo­vé uče­ní, si mož­ná najdou nové a ješ­tě cen­něj­ší vyu­ži­tí, tak jak to bylo před sto lety, kdy prů­mys­lo­vé tech­no­lo­gie postup­ně vytla­či­ly řeme­sl­ní­ky. Ale mož­ná taky ne.

Navíc lidé již nejsou tolik domi­nant­ním dru­hem na Zemi. Podle úda­jů z digi­tál­ní ana­lý­zy spo­leč­nos­ti GSMA Intelligence počet mobil­ních elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní v roce 2014 pře­kro­čil počet lidí. Pokud zahr­ne­me počí­ta­če, kte­ré nejsou mobil­ní, počet zaří­ze­ní při­po­je­ných k inter­ne­tu dosáh­ne do roku 2020 cel­kem 34 mili­ard.

Přichází věk sin­gu­la­ri­ty

Podle futu­ris­ty a vyná­lez­ce Raye Kurzweila potr­vá pou­ze 12 let, než počí­ta­če dosáh­nou úrov­ně lid­ské inte­li­gen­ce. Tento pojem, zná­mý jako tech­no­lo­gic­ká sin­gu­la­ri­ta, se ve futu­ro­lo­gii, kyber­ne­ti­ce, moder­ní myto­lo­gii a vědecko-fantastické lite­ra­tu­ře pou­ží­vá k ozna­če­ní hypo­te­tic­ké­ho sta­vu, kdy se obvykle pomo­cí umě­lé inte­li­gen­ce nebo pomo­cí pro­po­je­ní lid­ské­ho moz­ku s počí­ta­čem, vytvo­ří enti­ty s inte­li­gen­cí pře­vy­šu­jí­cí lid­skost, kte­ré rapid­ně urych­lí tech­no­lo­gic­ký pokrok dale­ko za schop­nost lidí smys­lu­pl­ně se na něm účast­nit. Kurzweil tvr­dí, že se tak sta­ne již v roce 2029. Tento časo­vý rámec před­po­klá­dá nástup sin­gu­la­ri­ty mno­hem dří­ve, než ho oče­ká­val napří­klad brit­ský teo­re­tic­ký fyzik Stephen Hawking, kte­rý se domní­val, že nasta­ne v roce 2045.

V sou­čas­nos­ti musí počí­ta­če pro­jít něčím jako Turingovým tes­tem (vyvi­nu­tý zná­mým brit­ským infor­ma­ti­kem Alanem Turingem), aby se zjis­ti­lo, zda se stroj doká­že cho­vat způ­so­bem ekvi­va­lent­ním člo­vě­ku nebo nero­ze­zna­tel­ným od člo­vě­ka.

Přestože mno­zí osví­ce­n­ci včet­ně Stephena Hawkinga, gene­rál­ní­ho ředi­te­le spo­leč­nos­tí Tesla a SpaceX Elona Muska a dokon­ce i zakla­da­te­le spo­leč­nos­ti Microsoft Billa Gatese, varo­va­li před věkem stro­jo­vé­ho uče­ní a umě­lé inte­li­gen­ce, Kurzweil se ho neo­bá­vá.

V sou­vis­los­ti s otáz­kou o mož­né exis­ten­ci jed­né umě­lé inte­li­gen­ce, kte­rá poten­ci­ál­ně zot­ro­čí lid­stvo, pro­hlá­sil, že je to nere­ál­né. „Na svě­tě není jen jed­na nebo dvě umě­lé inte­li­gen­ce (AI - Artificial Intelligence), už dnes jich máme mili­ar­dy,“ uve­dl. Podle Muska se lidé budou muset při­blí­žit počí­ta­čům, nebo ris­ko­vat, že se sta­nou ire­le­vant­ní­mi. „Umělá inte­li­gen­ce nás dělá chytřej­ší­mi,“ tvr­dí Kurzweil. „Možná ješ­tě není sou­čás­tí naše­ho těla, ale kolem roku 2030 bude­me při­po­jo­vat svůj neo­kor­tex, část moz­ku, kte­rou mys­lí­me, ke clou­du,“ vysvět­lu­je.

Umělá inte­li­gen­ce léčí

Mezi pozi­tiv­ní prů­vod­ní jevy roz­ší­ře­ní umě­lé inte­li­gen­ce pat­ří zlep­še­ní dia­gnos­ti­ky mno­ha one­moc­ně­ní, napří­klad Parkinsonovy cho­ro­by. Technologický pokrok se však neo­me­zu­je pou­ze na vědec­ké labo­ra­to­ře - více než 40 % svě­to­vé popu­la­ce dospě­lých má dnes v kap­se mini­a­tur­ní počí­tač. Smartphone má v roce 2018 všech­ny sní­ma­če potřeb­né k detek­ci jem­ných změn pohy­bu, hla­su a dokon­ce i spán­ku, pro­je­vů, kte­ré mohou být pří­zna­ky Parkinsonovy cho­ro­by. A pro­to­že se tvr­dí, že v sou­čas­nos­ti vlast­ní lid­stvo více mobil­ních zaří­ze­ní než zub­ních kar­táč­ků, výzkum­ní­ci tuto všu­dypří­tomnou tech­no­lo­gii vyu­ží­va­jí. V roce 2017 se na titul­ky svě­to­vých médií dosta­la apli­ka­ce pro Android s názvem CloudUPDRS, kte­rá sli­bu­je zjed­no­du­še­ní sle­do­vá­ní pří­zna­ků Parkinsonovy cho­ro­by a poten­ci­ál hlá­sit pro­blémy dří­ve, než by je bylo mož­né iden­ti­fi­ko­vat pro­střed­nic­tvím sou­čas­ných dia­gnos­tic­kých metod.

Na domá­cí prá­ce jsou tu robo­ti

Podle Mezinárodní fede­ra­ce pro robo­ti­ku (International Robotics Federation - IRF) se počet robo­tů pro domác­nost mezi lety 2016 a 2019 zvý­ší na 31 mili­o­nů. Jde napří­klad o robo­ty na čiš­tě­ní pod­lah, seká­ní tráv­ní­ků a čiš­tě­ní bazé­nů - objem pro­de­je, kte­rý neu­stá­le stou­pá. Spotřebitelské tren­dy nazna­ču­jí, že máme stá­le méně času a rádi vyu­ži­je­me jaké­ho­ko­liv robo­ta, kte­rý bude za nás mýt nádo­bí či prát. Stejně tak říze­ní auta je obrov­ským plýtvá­ním času, kte­ré mohou zastat robo­ti, pokud je to doká­že­me nau­čit. Navíc všich­ni žije­me déle a brzy nebu­de­me schop­ni posta­rat se o všech­ny sta­ré lidi - ať už finanč­ně, nebo z hle­dis­ka dostup­né lid­ské prá­ce. Automatizace geri­at­ric­ké péče bude důle­ži­tá.

Umělá inte­li­gen­ce nás baví

Vzestup pokro­či­lých tech­no­lo­gií se při­ro­ze­ně pro­mí­tl i do zábav­ní­ho prů­mys­lu. V posled­ních letech se s robo­ty obje­vi­lo množ­ství fil­mů, např. Morgan, Umělá inte­li­gen­ce (Ex Machina), Chappie, Automata, Stroj (The Machine), Robot a Frank a dnes už kul­tov­ní sním­ky Blade RunnerTerminátor. Na tele­viz­ních obra­zov­kách se sou­ži­tí lidí a robo­tů věnu­jí seri­á­ly jako Westworld, Humans či Já a robot (Almost Human). Právě seri­ál Humans, kte­rý se aktu­ál­ně vra­cí s novou sérií, vykres­lu­je para­lel­ní sou­čas­nost, v níž huma­no­id­ní robo­ti - Synth naby­ly vědo­mí a zatím to vypa­dá, že míro­vá koexis­ten­ce s lid­stvem není mož­ná. Třetí sérii Humans vysí­lá sta­ni­ce AMC od 8. říj­na kaž­dé pon­dě­lí ve 22:00 hod.

Robotů je dnes více než lidí
Ohodnoťte článek

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Mars láká i odrazuje17. října 2018 Mars láká i odrazuje Tvůrci nového filmu Mars měli možnost  natočit na vědecké základně uprostřed pouště v americkém Utahu film. Ve skromných podmínkách pracoval filmový štáb spolu s malou skupinkou herců  po […]
  • O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude13. září 2018 O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která každoročně stojí za udílením cen Český lev, doporučila film Všechno bude na nominaci na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční cizojazyčný […]
  • Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady10. října 2018 Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady Vznik Československa v roce 1918 je významným mezníkem ve vývoji naší společnosti.  V říjnu vyvrcholí speciální vysílání, které České televize k tomuto výročí připravila. Programové […]
  • Česká televize uvede ke sto letům republiky dvoudílný film o Aloisi Rašínovi s Ondřejem Vetchým2. října 2018 Česká televize uvede ke sto letům republiky dvoudílný film o Aloisi Rašínovi s Ondřejem Vetchým Česká televize natočila ke stému výročí vzniku Československa dvoudílný film Rašín, snímek o konci Rakousko-Uherska, vzniku samostatného státu a jeho hrdinech Aloisi Rašínovi a Karlu […]
  • Petr Jákl získal do svého filmu držitele dvou Oscarů Michaela Caina7. září 2018 Petr Jákl získal do svého filmu držitele dvou Oscarů Michaela Caina Po americké hvězdě Benu Fosterovi odhalil režisér Petr Jákl další herecké eso, které se objeví v jeho historickém velkofilmu Jan Žižka. Pro svůj film získal jednu z největších osobností […]
  • Rozhodněte o budoucnosti seriálu Městečko South Park7. listopadu 2018 Rozhodněte o budoucnosti seriálu Městečko South Park Nechvalně známá partička Cartman, Kyle, Kenny a Stan se již brzy objeví ve 22. sérii. Tentokrát ale dojde k radikální obměně a South Park už nikdy nebude jako dřív – a odnese to jedna […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko!30. listopadu 2018 Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko! Fenomenální kulinářská show MasterChef Česko se vrací na obrazovky televize Nova. Už za pár týdnů odstartuje boj mezi desítkami kuchařů o splnění svého snu a výhru půl milionu korun. O […]
  • BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT31. srpna 2018 BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT Ve svém pořadu - hitu Discovery Channel - Nutné k přežití (Ultimate Survival) Bear Grylls ukázal divákům, jak přežít v těch nejextrémnějších terénech světa. S tím se ale nespokojil a […]
  • Better Call Saul 4, aneb když spin-off překoná originální seriál13. září 2018 Better Call Saul 4, aneb když spin-off překoná originální seriál Perníkový táta, známý také pod svým originálním názvem Breaking Bad, postupně vyrostl z malého kultovního seriálu v jeden z nejoceňovanějších televizních fenoménů posledního desetiletí. Na […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *