Mars láká i odrazuje

DSC 0360

Tvůrci nové­ho fil­mu Mars měli mož­nost  nato­čit na vědec­ké základ­ně upro­střed pouš­tě v ame­ric­kém Utahu film. Ve skrom­ných pod­mín­kách pra­co­val fil­mo­vý štáb spo­lu s malou sku­pin­kou her­ců  po dobu tří týd­nů. Režisér Benjamin Tuček nato­čil film, kte­rý je obtíž­ně žánro­vě zařa­di­tel­ný. Ve fil­mu hra­jí z vel­ké čás­ti her­ci spja­tí s diva­del­ním sou­bo­rem Vosto5 - Halka Třešňáková, Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek, Petr Prokop, Petra Nesvačilová, ale také Tereza Nvotová, kte­rá s Tučkem pra­co­va­la na scé­ná­ři, nebo Ondřej Doule, archi­tekt, kte­rý se zabý­vá poby­tem člo­vě­ka ve vesmí­ru a archi­tek­tu­rou ve vesmí­ru a má za sebou spo­lu­prá­ci s NASA.

Příběh zachy­cu­je sku­pi­nu lidí, kte­ří spo­leč­ně trá­ví na sta­ni­ci něko­lik dní, kde je stá­lým nájem­ní­kem huma­no­id­ní  robot. Každý má své před­sta­vy i jiný způ­sob, jak se s poby­tem vyrov­ná­vá.   Když scé­nář nena­bí­dl her­cům moc mož­nos­tí , sou­stře­di­la  na sebe pozor­nost krás­ná poušt­ní kra­ji­na. Pochopitelně svou vel­kou roli tu má i stís­ně­ný a tro­chu chát­ra­jí­cí modul simu­lu­jí­cí pobyt na Marsu.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci  k fil­mo­vé pro­jek­ci se jen část tvůr­ců vyjá­d­ři­la, že by je pobyt na Marsu lákal. S fil­mem Mars je to podob­né. Na jed­nu stra­nu láká na zají­ma­vou a poe­tic­kou podí­va­nou, ale sou­čas­ně budí roz­pa­ky nad  vyprá­vě­ným pří­bě­hem.


Mars láká i odrazuje
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: