Bruce Willis pečený, vařený. Nenechte si ujít novou komediální show Grilování Bruce Willise

bw 05 grey tux5 0242 10x8

Grilovací sezó­na se sice poma­lu chý­lí ke své­mu kon­ci, ale ješ­tě je tu posled­ní sous­to. Bruce Willis na rož­ni! Holohlavý hrdi­na má řadu podob, zejmé­na jako zachrán­ce vánoč­ních večír­ků před němec­ký­mi tero­ris­ty, ale i jako „maši­na na lás­ku“ pro Rachel Greenovou. Jak ten­to drs­ňák zvlá­dá, když si z něho jeho hereč­tí kole­go­vé děla­jí sran­du? Jaké pří­běhy povyprá­ví jeho exman­žel­ka Demi Moore? Komediální show Grilování Bruce Willise (v ori­gi­ná­le Roast of Bruce Willis) se obje­ví na Prima Comedy Central už v říj­nu.

Jak se roas­tu­je za oce­á­nem?

Zatímco v Čechách si uta­hu­je­me hlav­ně z Chucka Norrise, za oce­á­nem letos frče­lo dělat si sran­du z Bruce Willise. Comedy Central kaž­do­roč­ně „oro­as­tu­je“ jed­nu až dvě celebri­ty. Jak Roast show vypa­dá? Na podiu se sejde jeden tzv. „roas­tee,“ tedy jaký­si terč vti­pů a jeho kole­go­vé, přá­te­lé či part­ne­ři, kte­ří pub­li­kum poba­ví his­tor­ka­mi či vti­py na adre­su roas­to­va­né­ho. V minu­los­ti si kole­go­vé při­šli uta­ho­vat tře­ba z Justina Biebera nebo Charlieho Sheena.

Jaký je Bruce man­žel?

Bruce Willis nikdy nepa­t­řil mezi vel­ké fešá­ky, přes­to se svou holou hla­vu v Hollywoodu pro­ra­zil. Nejen to. Za ženu si vzal jed­nu z nej­krás­něj­ších here­ček - Demi Moore. Demi po boku her­ce strá­vi­la krás­ných 12 let a při­jde o nich do show povyprá­vět. Za tak dlou­ho dobu jis­tě muse­la vtip­ných his­to­rek nastřá­dat nespo­čet. „Byla jsem Brucova žena v době, kdy vyšly prv­ní tři Smrtonosné pas­ti, což vysvět­lu­je, proč posled­ní dvě stá­ly za prd,“ uta­hu­je si Demi ze své­ho exman­že­la.

Když hereč­tí kole­go­vé při­spě­jí troš­kou do mlý­na

Na podi­um dora­zí i Joseph Gordon-Levitt, kte­ré­ho zná­me hlav­ně z mys­te­ri­óz­ní­ho Počátku a dru­hé­ho dílu Sin City, ve kte­rém se prá­vě s Brucem potkal. Ačkoliv bys­te ho pod­le jeho nej­slav­něj­ších fil­mů na vti­pál­ka neti­po­va­li, svůj kome­di­ál­ní talent Joseph roz­hod­ně neza­pře. Ukázal ho už jako tee­nager v kome­dii Deset důvo­dů, proč tě nená­vi­dím. Jak se Joseph nave­zl do herec­ké­ho kole­gy? „Miluji ten zvrat na kon­ci Šestého smys­lu, kdy se Bruce vrá­tí k toče­ní mizer­ných fil­mů,“ pus­til se do Brucovi kari­é­ry Joseph.

Více na Kritiky.cz
Disenchantment - S01E02: For Whom the Pig Oinks Stahujte titulky k druhé epizodě seriálu Disenchantment. ...
Sexy móda pro boubelky: Oblečte se jako krásná plus size modelka Ashley Graham Nemáte míry modelek a vaše konfekční velikost rozhodně nezačíná číslicí tři? Nevadí! N...
Bill Nighy William Francis "Bill" Nighy (* 12. prosince 1949 Caterham, Surrey, Spojené království) je anglic...
Štěpán Hulík Pochází z Uherského Hradiště, vystudoval filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Kar...
Projekt 100 - Georges Méliès (1861–1938) Méliès se narodil roku 1861 do rodiny bohatého továrníka vyrábějícího obuv. Již během ml...

Za účin­ku­jí­cí­ho, kte­rý při­pra­vil ten nej­lep­ší „roast“ pova­žu­jí ame­rič­tí divá­ci Nikki Glaser. Kdo jiný by vás také měl poba­vit než pro­du­cent­ka úspěš­ných ame­ric­kých kome­dií? Nikki stá­la napří­klad za letoš­ním kino­hi­tem Jsem bož­ská.

Bomba nesmí chy­bět

Co by to bylo za pořad s Brucem, kdy­by tam neby­la bom­ba? O tu se posta­ral Dennis Rodman, pro­fe­si­o­nál­ní bas­ket­ba­lis­ta a wrest­ler. Dennis před lety navští­vil Severní Koreu a osob­ně se setkal s Kim Čong-unem. Na adre­su Bruce řekl: „Tvoje fil­my jsou fil­mo­vé bom­by. Ale víš co? I Kim Čong-un má bom­by. Ale aspoň je dost chyt­rý na to, aby je nevy­pus­til.“

První díl Grilování Bruce Willise bude­te moci zhléd­nout už 26. říj­na na Prima Comedy Central, kte­rá bude tuto kome­di­ál­ní show vysí­lat zce­la v ori­gi­nál­ním zně­ní s titul­ky.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: