BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT

DCUK Running Wild With Bear Grylls S04 Key Art Layered title

Ve svém pořa­du - hitu Discovery Channel - Nutné k pře­ži­tí (Ultimate Survival) Bear Grylls uká­zal divá­kům, jak pře­žít v těch nej­ex­trém­něj­ších teré­nech svě­ta. S tím se ale nespo­ko­jil a poved­lo se mu zajít ješ­tě dál – v doku­men­tár­ní sérii V divo­či­ně s Bearem Gryllsem (Running Wild with Bear Grylls), jejíž čtvr­tá řada star­tu­je na Discovery Channel již 3. září 2018 ve 22:00, se roz­ho­dl při­b­rat na svo­je expe­di­ce par­ťá­ky. A to rov­nou z řad svě­to­vých celebrit!

Angličan Bear Grylls pra­co­val celý život na doko­na­lém ovlád­nu­tí tech­nik pře­ži­tí. Přelet na parag­li­du přes Angel Falls, výpra­va na Everest nebo obe­plu­tí Velké Británie na skút­ru – to je pou­hý zlo­mek výzev, se kte­rý­mi se doká­zal poprat. Jak si ale v (pro něj již poměr­ně běž­ných) situ­a­cích doká­že pora­dit oby­čej­ný smr­tel­ník? V před­cho­zích třech séri­ích jsme moh­li vidět kde­co – ame­ric­ký herec Ben Stiller čelil úska­lím nej­se­ver­něj­ší­ho skot­ské­ho ost­ro­va Skye, legen­dár­ní „pret­ty woman“ Julia Roberts s Bearem absol­vo­va­lo vyčer­pá­va­jí­cí ana­bá­zi skr­ze keň­ské ste­pi. S teh­dej­ším nej­moc­něj­ším mužem svě­ta Barackem Obamou zdo­lal Exit Glacier, popu­lár­ní cíl horo­lez­ců na Aljašce, a na vrcho­lu s ním dis­ku­to­val o nebez­pe­čí glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní. Zmiňovaný ledo­vec se totiž stal jed­ním z nej­vi­di­tel­něj­ších sym­bo­lů nebez­pe­čí, kte­rá pla­ne­tě hro­zí v důsled­ku změn kli­ma­tu.

Známé osob­nos­ti zážit­ky jejich před­chůd­ců neod­ra­zu­jí. Naopak – ve čtvr­té sérii se setká­me s dal­ší osmič­kou odváž­ných, kte­ří se roz­hod­li svě­řit svůj osud do rukou nezná­měj­ší­ho svě­to­vé­ho sur­vi­va­lis­ty. Na koho se může­me těšit?

Lena Headey pat­ří mezi nej­lé­pe pla­ce­né tele­viz­ní tvá­ře sou­čas­nos­ti a jako krá­lov­na Cersei Lannister z Game of Thrones je zvyk­lá na lec­cos. Na tele­viz­ních obra­zov­kách si ji vět­ši­na z nás spo­ju­je s odzbro­ju­jí­cí sobec­kos­tí a agre­si­vi­tou. Pyrenejský polo­ostrov zná dob­ře z natá­če­ní, teď mu ale bude čelit ve vší syro­vos­ti. Beara dopro­vo­dí na trip do špa­něl­ských pra­le­sů. Ty jsou pověst­né tím, že se hemží růz­ný­mi dru­hy pavou­ků – a to je jed­na z věcí, kte­rou hereč­ka nesne­se. Při poby­tu v divo­či­ně se Lena roz­po­ví­dá i o nej­těž­ším obdo­bí živo­ta – počát­cích herec­ké kari­é­ry spo­je­ný­mi s bojem s depre­sí.

Zdá se, že teni­so­vá legen­da Roger Federer s Bearem tolik nevy­stu­pu­je ze své kom­fort­ní zóny. Jejich cílem jsou Švýcarské Alpy, tedy domi­nan­ta Federerovy domo­vi­ny. Po zamrz­lých vodo­pá­dech se ale ani Švýcaři nepo­hy­bu­jí den­no­den­ně. Na zamrz­lém jeze­ře se pro­je­ví i vyna­lé­za­vost, kte­rá tenis­to­vi dopo­moh­la k mno­ha vítěz­stvím na nej­pres­tiž­něj­ších svě­to­vých grand­sla­mech, když pro sebe a své­ho sou­put­ní­ka v mži­ku oka vyro­bí z teni­so­vých raket sněž­ni­ce. Roger Federer má ve zvy­ku vyhrá­vat. Povede se mu to beze šrá­mu i ten­to­krát?

V dal­ších epi­zo­dách budou nástra­hám divo­či­ny čelit her­ci Joseph Gordon-Levitt, Don CheadleScott Eastwood, hereč­ky Keri RussellUzo Aduba, nebo taneč­ní super­star Derek Hough.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Železná srdce - 60 %11. listopadu 2014 Železná srdce - 60 % Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […]
  • Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]28. července 2014 Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%] Z prequelu Planety opic se před třemi lety stal docela nečekaně jeden z nejvydařenějších blockbusterů toho léta. Je tak docela logické, že se od pokračování očekávalo přeci jen už trochu […]
  • Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ!28. července 2014 Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ! Úsvit planety opic zároveň zkoumá, jak se mohli z němých, ale inteligentních zvířat ve Zrození planety opic stát mluvící, civilizované bytosti, které se na planetě Zemi stali dominantním […]
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […]
  • Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D28. července 2014 Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D Režisér Matt Reeves, který v roce 2008 zaujal napínavým thrillerem Monstrum, říká: „Doufám, že si diváci, přestože vědí, že využíváme vizuální efekty, řeknou ‚Počkat, v tom filmu nebyly […]
  • Lincolnscreen28. prosince 2012 Lincoln speciál - část 3 - Tým soupeřů Spielberg si byl od začátku dobře vědom, že existuje nekonečná řada knih, pojednávajících o Lincolnovi ze všech možných úhlů pohledu. Toužil nicméně po neotřelém a lidštějším pohledu. […]
  • Mission: Impossible III14. listopadu 2006 Mission: Impossible III Filmům, které jsou inspirovány několik desítek let starými seriály se buďto nedaří vůbec nebo poměrně slušně. O těch, které propadly nebude řeč, naopak se vrhneme na ty, které si získaly […]
  • Lincolnscreen27. prosince 2012 Lincoln speciál - část 2 - Nalezení Lincolna Postava Abrahama Lincolna dlouho osciluje mezi mýtem a mužem z masa a kostí. Stále zaměstnává představivost veřejnosti, dnes snad ještě víc než kdy jindy. Možná protože se […]
  • Sebevražedný oddíl - Recenze1. srpna 2016 Sebevražedný oddíl - Recenze Tak mám pro Vás připraven termín vydání recenze.  Recenze filmu Sebevražedný oddíl bude vydána přesně 3.8.2016 - v 6:05 hod. Recenze je vydána tady […]
  • Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %23. listopadu 2012 Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 % Jay Moriarity je mezi surfaři pojem a není divu, že jeho životní příběh inspiroval filmaře k natočení filmu. Tvůrci předpokládali, že natočit film o známé osobnosti je divácky přitažlivé a […]