Nový český film brzy v kině

Kvarteto Bara Polakova low

Ještě než vstou­pí nový film Miroslava Krobota Kvarteto do čes­kých kin, uvi­dí jej lidé na třech fes­ti­va­lech v USA a Evropě. Světovou pre­mi­é­ru si odbu­de na kon­ci říj­na v rám­ci Chicago International Film Festivalu. Po nej­star­ším fes­ti­va­lu na seve­ro­a­me­ric­kém kon­ti­nen­tu se tvůr­ci dru­hé­ho celo­ve­čer­ní­ho sním­ku reži­sé­ra Krobota podí­va­jí do USA podru­hé, v prv­ní půl­ce lis­to­pa­du bude totiž Kvarteto uve­de­no na Denver Film Festivalu. Poté bude Krobotův nový sní­mek sou­tě­žit na fes­ti­va­lu Muces ve špa­něl­ské Segovii a od 30. lis­to­pa­du bude k vidě­ní v čes­kých kinech. První ukáz­ka z fil­mu ve for­mě tea­se­ru je zde:

Hned v led­nu uvi­dí Kvarteto i divá­ci pres­tiž­ní­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v ame­ric­kém Palm Springs, kde bude uve­den v sek­ci World Cinema Now. V čes­kých kinech bude mít dru­hý celo­ve­čer­ní sní­mek Miroslava Krobota pre­mi­é­ru tři roky po jeho fil­mo­vém debu­tu Díra u Hanušovic, kte­rý vidě­lo v kinech více než 150 tisíc divá­ků a kte­rý byl oce­něn tře­mi Českými lvy v herec­kých kate­go­ri­ích. Do hlav­ních rolí kome­die o čtyřech muzi­kan­tech, tři­cát­ní­cích, kte­ří se sna­ží v živo­tě najít pocit štěs­tí, obsa­dil Krobot Barboru Polákovou, Jaroslava Plesla, Lukáše Melníka a Zdeňka Julinu. Ve sním­ku, kte­rý se celý natá­čel v his­to­ric­kém cen­t­ru měs­ta Olomouce, dále hra­jí Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer nebo Jana Štěpánková.

„Podle naše­ho data naro­ze­ní by se dalo čekat, že se bude­me zabý­vat bilanč­ní­mi téma­ty. Nakonec to dopadlo tak, že jsme napsa­li scé­nář o vzta­zích tři­cát­ní­ků. Naši drzost omlou­vá sna­ha zazna­me­nat ducha doby, kte­rou žije­me a kte­rá je stej­ná pro tři­cát­ní­ky i šede­sát­ní­ky. Takže Kvarteto by moh­lo být pro všech­ny divác­ké adre­sy,“ říká Miroslav Krobot o svém novém fil­mu, jehož scé­nář napsal stej­ně jako Díru u Hanušovic se svým kama­rá­dem a pro­fe­sí psy­cho­lo­gem Lubomírem Smékalem. Tvůrci se roz­hod­li po pří­bě­hu z ves­nic­ké komu­ni­ty zachy­tit intim­ní pří­běh z měs­ta o čle­nech smyč­co­vé­ho kvar­te­ta, kte­ré inter­pre­tu­je sou­do­bou kla­sic­kou hud­bu.

Více na Kritiky.cz
Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012) Valerie Wyattová je uznávanou odbornicí na eleganci – a to se týče jak bytové dekorace, tak ...
ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součás...
RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU Snímek Resident Evil: Odveta diváka vtáhne již svými úvodními scénami a nedovolí mu až do ...
Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý...
Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych,...

Producentem fil­mu je Ondřej Zima ze spo­leč­nos­ti Evolution Films, kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze – Tvůrčí pro­du­cent­ská sku­pi­na Kateřiny Ondřejkové, Innogy a Soundsquare. Film vzni­kl za pod­po­ry Olomouckého kra­je, sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Olomouce, Jeseníky Film Office a Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie. Distributorem fil­mu je spo­leč­nost Falcon.

SYNOPSE Hráli jste někdy v kape­le? Je to jako dru­há rodi­na, s její­miž pří­sluš­ní­ky prah­ne­te po štěs­tí a pro­ží­vá­te

neče­ka­ná dob­ro­druž­ství. Stejně jako use­dá rodi­na zas a zno­vu u jed­no­ho sto­lu, schá­ze­jí se čle­no­vé kvar­te­ta tzv. sou­do­bé hud­by vždy u dal­ší­ho kon­cer­tu. Poněkud nesou­ro­dá čtve­ři­ce v čele se solid­ně vyhlí­že­jí­cím, avšak lehce suchar­ským Robertem (Lukáš Melník), jeho part­ner­kou atrak­tiv­ní a roz­há­ra­nou cel­list­kou Simonou (Barbora Poláková), extro­vert­ním vti­pál­kem Tomášem (Jaroslav Plesl) a znal­cem his­to­rie s pře­zdív­kou Funés (Zdeněk Julina) spo­lu zaží­vá na ces­tě za svou nej­svo­bod­něj­ší sklad­bou řadu humor­ných situ­a­cí, ale i nedo­ro­zu­mě­ní. Čas trá­ví i v legen­dár­ní hos­po­dě Ponorka v his­to­ric­kém cen­t­ru své­ho rod­né­ho měs­ta, kam cho­dí také odvá­za­ná „Batrflaj“ (Pavlína Štorková) a „dvor­ní“ psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka kvar­te­ta Sylva (Lenka Krobotová). Mezi hlav­ní­mi hrdi­ny dochá­zí k neu­stá­lým zádrhe­lům a lehce bizar­ním situ­a­cím, až koneč­ně jeden neplá­no­va­ný večí­rek při­ne­se jis­tou katar­zi i radost a s ní vytou­že­ný pocit štěs­tí.

Více na Kritiky.cz
Kouzelnická parta - kouzla se mohou stát i skutečností a posloužit dobré věci Carter Locke je malý kluk. Nyní běžel jako o závod a u toho svíral v rukou svou brašnu. Toh...
Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby Knihu Žítkovské bohyně jsem nedočetla. Skončila jsem u těch lesbických a sadistických scén...
Avengers Endgame - Spoiler Talk ...
Pavel Scheufler - Fotoportréty Každý, kdo měl v ruce fotouparát, už vytvořil portrétní fotografii. Jak ale udělat ideáln...
Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou...

Světová pre­mi­é­ra: Chicago International Film Festival, World Cinema Program, 13.–27. 10. 2017

Uvedení: Denver Film Festival, Contemporary World Cinema 1.–12. 11. 2017 Evropská pre­mi­é­ra: Muces (Segovia European Film Festival), Official Competition, 15.–21. 11. 2017 Další uve­de­ní: Palm Springs International Film Festival, World Cinema Now, 2.-15. 1. 2018

Česká dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ra: 30. 11. 2017

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kvarteto - 50 %1. prosince 2017 Kvarteto - 50 % Poněkud nesourodá čtveřice třicátníků v čele se introvertním Robertem (Lukáš Melník) zažívá společné chvíle při zkouškách na koncert soudobé hudby. Čas tráví také v legendární hospodě […]
  • Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal18. května 2018 Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal Lubomír Smékal je povoláním psycholog, ale také scénárista dvou českých filmů, na kterých spolupracoval s režisérem Miroslavem Krobotem. První společný film Díra u Hanušovic získal tři […]
  • Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto3. prosince 2017 Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto Váš filmový debut vidělo v kinech 153 tisíc diváků, vy jste původně očekával 10 tisíc. Byl tento velký divácký úspěch důvodem, že jste šel do dalšího filmového projektu, nebo jste s […]
  • Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto3. prosince 2017 Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto https://www.youtube.com/watch?v=HVyQYIZeQso&feature=youtu.be
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […]
  • Český lev ocení potřetí televizní tvorbu13. února 2018 Český lev ocení potřetí televizní tvorbu Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) zveřejnila nominované televizní projekty, pro které hlasovali akademici. Vybírali pro kategorie Nejlepší televizní film nebo minisérie a Nejlepší […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]